W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Nadanie numeru PESEL

RSS
Sprawa: Nadanie numeru PESEL
Kategoria: meldunki
Jednostka: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój al. Józefa Piłsudskiego 60
tel. +48 32 4785 100, fax. +48 32 4717 070

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 17:00
piątek od 7:00 do 14:00

Data aktualizacji
29-10-2021

Karta informacyjna nr Ob-19

Nadanie numeru PESEL 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia  4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

Jednostka odpowiedzialna
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności 

Miejsce składania dokumentów
Dokumenty można złożyć osobiście pod adresem:
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60, 
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji 
Referat Ewidencji Ludności
Sala Obsługi Interesantów, parter, stanowisko nr 7  
44-335 Jastrzębie-Zdrój, 
tel. 32 4785363
W celu załatwienia sprawy należy zarejestrować się w systemie kolejkowym. W holu Urzędu Miasta znajduje się automat biletowy z dotykowym ekranem. Oprócz tego wizytę można umówić na stronie internetowej Rezerwacje internetowe - Umawianie wizyt (bezkolejki.eu) lub elektronicznie:
Usługi dla obywatela - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)-> Dokumenty i dane osobowe->Uzyskaj numer PESEL- usługa dla obywateli polskich lub -> Uzyskaj numer PESEL -usługa dla cudzoziemców

UWAGA!
We wniosku musisz wpisać faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Jeśli jakiś urząd (na przykład ZUS czy Urząd Skarbowy) wymaga podania numeru PESEL, to powinien wskazać ci również przepis prawa, z którego wynika obowiązek posiadania tego numeru.

Opłaty
Nadanie numeru PESEL nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Sprawę można załatwić od ręki.

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

Uwagi
Brak

Informacja w zakresie danych osobowych
1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorami są:
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Al. Piłsudskiego 60 – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dokumentacji pisemnej; 
Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.
Mogą się Państwo z nimi  kontaktować w następujący sposób:
Z administratorem – Prezydentem Miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60; e-mailem: miasto@um.jastrzebie.pl
telefonicznie: 32 47 85 100.
Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pl, formularz kontaktowy lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Inspektor ochrony danych - IOD
Administrator – Prezydent Miasta wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można skontaktować się  w następujący sposób:
· listownie na adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60
· e-mailem: iod@um.jastrzebie.pl
Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych,  z którym można skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Będziemy przetwarzać Państwa dane:
przez Prezydenta Miasta  - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności
· przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn.zm.) (dalej: RODO).
4. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:
Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.
Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji
podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).
Państwa dane osobowe udostępnia się podmiotom:
służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; 
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;
jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
przez:
Prezydenta Miasta – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;
Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL,  w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.
Państwa dane Prezydent Miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których są Państwo stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.
5. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.
Dane zgromadzone w formie pisemnej będą przetwarzane:
dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;
dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;
dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
6. Przysługujące Państwu uprawnienia
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
· prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii
· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa
· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Źródło pochodzenia danych osobowych
Państwa dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.
Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL
8. Obowiązek podania danych
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu  lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.
9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Wniosek o nadanie numeru PESEL
pdf, 132 kB
Odpowiedzialny za treść: Piotr Kohut
Data wytworzenia: 29.10.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 04.11.2021 15:52
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 75
Odpowiedzialny za treść: Piotr Kohut
Data wytworzenia: 29.10.2021
Opublikował w BIP: Ksenia Marzańska
Data opublikowania: 04.11.2021 15:52
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Marzańska
Data ostatniej aktualizacji: 16.02.2023 14:27
Liczba wyświetleń: 234
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.