W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20 02:59:33.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-27.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Niektóre treści nietekstowe (zdjęcia, grafiki) nie posiadają lub posiadają zbyt krótkie opisy alternatywne.
  2. Brakuje napisów do nagrań audio z obrad Rady Miasta w okresie od września do grudnia 2020 roku, natomiast brak audiodeskrypcji do wszystkich nagrań.
  3. Skany niektórych dokumentów, tj. oświadczenia majątkowe, są niedostępne cyfrowo dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jednakże nie są to dokumenty wytworzone w urzędzie miasta czy obsługiwanej jednostce organizacyjnej.
  4. Na podstronach znajdują się tabele, które mają za zadanie formatować tekst a nie przedstawiać dane tabelaryczne oraz bez znaczników <caption> i <th>.
  5. W przypadku harmonogramów odbioru odpadów kolor jest wykorzystany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji.
  6. Odnośnie odstępów w tekście, w treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, następuje utrata czytelności linków w menu narzędziowym.
  7. W niektórych dokumentach archiwalnych występują linki bez osadzenia ich na treści opisującej zawartość.
  8. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  9. Pliki georeferencji w dziale zagospodarowanie przestrzenne są niedostępne dla osób nieposiadających program do ich otwierania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Grażyna Staszków. Kontakt: gstaszkow@um.jastrzebie.pl, tel. 32 47 85 371. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Grażyna Staszków, gstaszkow@um.jastrzebie.pl, tel.32 47 85 371.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:
· dane osoby zgłaszającej żądanie,
· sposób kontaktu,
· dokładny adres podstrony, na której opublikowano niedostępny cyfrowo element lub treść,
· opis problemu i propozycję, jak go rozwiązać.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe,  niezwłocznie poinformuje o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskaże też nowy termin załatwienia sprawy, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem, lub zaproponuje alternatywny sposób dostępu do tych treści, w zakresie wskazanym w żądaniu.

Jeżeli w ocenie osoby, która występuje z żądaniem sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny będą niewłaściwe, ma ona prawo złożyć skargę.

Skargi prosimy kierować:
·  pisemnie – na adres Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
·  pocztą elektroniczną – na adres miasto@um.jastrzebie.pl, gstaszkow@um.jastrzebie.pl
·  przez system ePUAP.

Można też skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi podstawową działalność w jednym budynku i trzech lokalach mieszczących się na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój:
·  przy al. J. Piłsudskiego 60,
·  przy ul. Zielonej 18 A,
·  przy ul. Zielonej 20 AB.

Siedziba  Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój zlokalizowana jest przy al. J. Piłsudskiego 60 i skupia wszystkie komórki organizacyjne z wyjątkiem Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych, Urzędu Stanu Cywilnego i Jastrzębskiego Centrum Organizacji Pozarządowych.
Spełnia w zdecydowanej większości minimalne wymagania określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej.
Do budynku prowadzi utwardzone dojście wolne od przeszkód od strony al. J. Piłsudskiego. Wejście jest z poziomu zero.
Na parterze, w holu wejściowym znajduje się tablica z wykazem wydziałów i biur mieszczących się w budynku oraz pulpit tyflograficzny z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów czarnodrukowych i pinów brajlowskich. Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie, wypukłe i w powiększonym druku.

Budynek wyposażony jest w dwie windy. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą się przemieszczać między piętrami. Szerokość drzwi do windy 80 cm, wielkość kabiny 100 x 140 cm. Windy wyposażone są w informację głosową, panel sterowania: wizualny, z oznakowaniem w alfabecie Braille’a. 

Na parterze mieści się również Sala Obsługi Interesantów ze Stanowiskiem Informacyjnym. Stanowisko to ma obniżony blat dostosowany także dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do skrzydła A budynku, w którym mieści się Kancelaria ogólna wraz z Biurem Paszportowym i Wydziałem Spraw Obywatelskich i Komunikacji (częściowo) poprzedzone jest trzema schodami oraz podjazdem dla wózków dziecięcych i inwalidzkich.
Przed schodami w budynku urzędu są tzw. pola uwagi – żółte pasy informujące osoby niedowidzące o wejściu na stopień. Na poręczach schodów są nakładki brajlowskie.
Na przeszklonych powierzchniach drzwi są taśmy ostrzegawcze.
Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.
Na Sali Obsługi Interesantów zamontowane jest urządzenie do obsługi osób słabosłyszących oparte o inne technologie.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń z wyjątkiem technicznych można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Na parkingu Urzędu Miasta wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Dwa lokale przy ul. Zielonej 18 A i Zielonej 20 AB, w których mieści się  Wydział Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych. Są to budynki administrowane przez Miejski Zarząd Nieruchomości.  Obsługa klientów, w tym ze szczególnymi potrzebami odbywa się na parterze w budynku przy ul. Zielonej 20 AB, na sali obsługi. Można tam załatwić wszystkie sprawy, którymi zajmuje się wydział.
Budynek w niewielkiej części spełnia minimalne wymagania, o których mowa w ustawie.
Wejście do sali jest od strony ul. Zielonej, z poziomu „zero”.  Chodnik prowadzący do budynku nie ma obniżonych krawężników, co powoduje utrudnienie dla wózków inwalidzkich i dziecięcych.
Brak toalety dla interesantów.
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wyposażony jest w pętlę indukcyjną stanowiskową.
Do sali obsługi można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W lokalu przy ul. Zielonej 20 AB znajduje się Urząd Stanu Cywilnego, który mieści się na piętrze budynku, nie posiada windy. Budynek administrowany przez Miejski Zarząd Nieruchomości. Nie spełnia minimalnych wymagań, o których mowa w ustawie. Planuje się przeniesienie Urzędu Stanu Cywilnego do remontowanego budynku dostosowanego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przewidywany termin przeniesienia: 2024 r.

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym zorganizują spotkanie w miejscu dostępnym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Wrzosowej 12 A prowadzona jest obsługa klientów polegająca na udzielaniu nieodpłatnych porad prawnych i doradztwo dla organizacji pozarządowych z terenu Jastrzębia-Zdroju. Budynek administrowany jest przez Miejski Zarząd Nieruchomości. 

Lokal znajduje się na parterze. Jest podjazd dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. 

Dodatkowe informacje

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji: e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl, faks: 32 47 17 070, ePUAP:/JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka, osobiście w Kancelarii ogólnej (pokój 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielają odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmują stosowne działania.

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Staszków
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 23.01.2023 09:10
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Katarzyna
Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024 08:01
Liczba wyświetleń: 2522