W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-20 02:59:33.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Niektóre treści nietekstowe (zdjęcia, grafiki) nie posiadają lub posiadają zbyt krótkie opisy alternatywne.
  2. Brakuje napisów do nagrań audio z obrad Rady Miasta w okresie od września do grudnia 2020 roku, natomiast brak audiodeskrypcji do wszystkich nagrań.
  3. Skany niektórych dokumentów, tj. oświadczenia majątkowe, są niedostępne cyfrowo dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jednakże nie są to dokumenty wytworzone w urzędzie miasta czy obsługiwanej jednostce organizacyjnej.
  4. Na podstronach znajdują się tabele, które mają za zadanie formatować tekst a nie przedstawiać dane tabelaryczne oraz bez znaczników <caption> i <th>.
  5. W przypadku harmonogramów odbioru odpadów kolor jest wykorzystany jako jedyny wizualny sposób przekazywania informacji.
  6. Odnośnie odstępów w tekście, w treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, następuje utrata czytelności linków w menu narzędziowym.
  7. W niektórych dokumentach archiwalnych występują linki bez osadzenia ich na treści opisującej zawartość.
  8. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
  9. Pliki georeferencji w dziale zagospodarowanie przestrzenne są niedostępne dla osób nieposiadających program do ich otwierania.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Grażyna Staszków. Kontakt: gstaszkow@um.jastrzebie.pl, tel. 32 47 85 381. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój jest Grażyna Staszków, gstaszkow@um.jastrzebie.pl, tel.32 47 85 381.

Informacje na temat procedury

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:  Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
adres: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, al. J. Piłsudskiego 60
e-mail: prezydent@um.jastrzebie.pl
telefon: 32 47 85 220

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój prowadzi jedno wejście z rozsuwanymi drzwiami. Wejście jest z poziomu zero. W holu wejściowym zamontowany jest terminal informacyjny. Jest to terminal z kolorowym poddrukiem, z łatwo wyczuwalnymi elementami wypukłymi oraz czytelnym, kontrastowym układem graficznym uzupełnionym w postaci tekstów czarnodrukowych i pinów brajlowskich. Dzięki niemu osoby niewidome czy słabowidzące, ale też starsze i mające problemy ze słuchem uzyskają informacje o przestrzeni, w której się znajdują. Terminal wyposażony jest w wypukły plan budynku urzędu, system nagłaśniający odczytujący komunikaty, klawiaturę oraz podpisy brajlowskie, wypukłe i w powiększonym druku. Budynek wyposażony jest w dwie windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą się przemieszczać między piętrami. Windy wyposażone są w komunikaty głosowe informujące o zamknięciu i otwarciu drzwi, na którym piętrze winda się zatrzymuje. Drzwi do windy otwierają się automatycznie. Przyciski są podświetlane, dzięki czemu osobom z dysfunkcją wzroku łatwiej z nich korzystać. Podświetlenie w kolorze czerwonym zastosowano dla trybu gotowości przycisku do użycia, natomiast po jego naciśnięciu kolor zmienia się na zielony. Alarmowe przyciski są na stałe podświetlone na żółto. Ponadto przyciski dyspozycji z oznaczeniem numerycznym posiadają informacje w języku Braille’a. Przed schodami w budynku urzędu są tzw. pola uwagi – żółte pasy informujące osoby niedowidzące, że wchodzą na stopień. Na poręczach są nakładki z informacją podaną alfabetem Braille’a. Na przeszklonych powierzchniach (wszystkich szklanych drzwiach) znajdują się taśmy ostrzegawcze. Na parterze budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Osoba niewidoma może wejść do budynku urzędu i wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) z psem asystującym. Na parkingu Urzędu Miasta zapewniono dwa miejsca parkingowe dla osób  niepełnosprawnych.

Osoby niesłyszące i niemówiące mogą przy pomocy wiadomości tekstowej SMS zasięgnąć wszelkich potrzebnych informacji w Urzędzie Miasta, a także zgłosić sprawę. Dla zapewnienia alternatywnej drogi komunikacji z osobami niezdolnymi do przekazywania informacji głosowych, Urząd Miasta uruchomił specjalną linię telefoniczną o numerze 516 844 320. Wiadomości SMS odbierane są całodobowo przez pracowników Straży Miejskiej, którzy udzielają odpowiedzi na zadane pytanie lub w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie podejmują stosowne działania.

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Jastrzębie-Zdrój za pośrednictwem: poczty elektronicznej miasto@um.jastrzebie.pl, gstaszkow@um.jastrzebie.pl, fax 32 47 17 070, 32 47 85 381 oraz osobiście w Kancelarii ogólnej (pokój 020A) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój. Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez pracowników Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, posługujących się językiem migowym. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Odpowiedzialny za treść: Grażyna Staszków
Opublikował w BIP: Logonet Logonet
Data opublikowania: 23.01.2023 09:10
Ostatnio zaktualizował: Ksenia Ksenia
Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2023 08:22
Liczba wyświetleń: 1344