Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl

ePUAP: /JASTRZEBIE-ZDROJ/skrytka


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Urząd Miasta zwiększył zakres obsługi bezpośredniej klientów

Od 22 kwietnia Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zwiększył zakres obsługi bezpośredniej klientów. Część spraw można załatwić po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem danej komórki organizacyjnej.

więcej o informacji: Urząd Miasta zwiększył zakres obsługi bezpośredniej klientów

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 256 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowanego przez Pana Jerzego Juliana Koziołka, w dniu 22 kwietnia 2020 r. została wydana decyzja numer 1/ZRiD/2020, (znak sprawy Ar.6740.1.1.2020) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:„Rozbudowa drogi gminnej ul. Stawowej wraz z przebudową drogi powiatowej ul. Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że w dniu  24 kwietnia 2020 r., na wniosek Pana Macieja Kłaka, działającego na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Chlebowej 22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego w Żorach przy ul. Bocznej 6, na działce o nr ew. 3361/37”, z wniosku z dnia 6 marca 2020 r., złożonego przez Eko Press Szymon Gołda ul. Biegunowa 8 w Bielsku-Białej, zostało zakończone.

Prezydent Miasta ogłasza rozpoczęcie procedury naboru członków do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym na okres od lipca 2020 r. do lipca 2023 roku.

Osoby do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym proszę zgłaszać pisemnie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Opolskiej 9, pokój 57, I piętro do dnia 15.06.2020r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o przesłaniu do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach uzupełnienia karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

o wysłaniu uzupełnienia dokumentacji do Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach dotyczącego prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn: „Uruchomienie punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanego w Żorach przy ul. Bocznej 6, na działce o nr ew. 3361/37”

Praca

stanowisko: Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Podinspektor w Gospodarowania Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Gospodarowania Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Referacie drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Referent w Dziale Usług

stanowisko Referent w Dziale Usług

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Dziale Księgowości

stanowisko Referent w Dziale Księgowości

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju, ul. Opolska 9 pokój 57

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.19.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/330834

zamówienie na: Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu–Zdroju

zamówienie na Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu–Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.17.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/336669

zamówienie na: Pełnienie funkcji inżyniera Projektu nad realizacją projektu - Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Pełnienie funkcji inżyniera Projektu nad realizacją projektu - Podniesienie dróg najazdowych oraz wiaduktu drogowego w ciągu DW 933 nad torami JSK Sp. z o.o. - jezdnia południowa w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.14.2020

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/336606

zamówienie na: Dostawa fabrycznie nowej aparatury nagłośnieniowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju oraz przeszkolenie przez Wykonawcę dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi fabrycznie nowej aparatury nagłośnieniowej

zamówienie na Dostawa fabrycznie nowej aparatury nagłośnieniowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju oraz przeszkolenie przez Wykonawcę dwóch pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi fabrycznie nowej aparatury nagłośnieniowej

Status zamówienia aktualne

nr sprawy MOK

zamawiający Miejski Ośrodek Kultury

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Kultury, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 27, sekretariat

zamówienie na: Budowa zielonej klasy przy SP 19 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa zielonej klasy przy SP 19 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.36.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/348108

Uchwały

uchwała nr: VII.68.2020

uchwała nr VII.68.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców wynajmujących i dzierżawiących nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości Miasta Jastrzębie-Zdrój a mianowicie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających Miastu Jastrzębie-Zdrój oraz jego jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.67.2020

uchwała nr VII.67.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniająca uchwałę nr III.34.2020 w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.66.2020

uchwała nr VII.66.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniająca uchwałę nr VI.56.2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.65.2020

uchwała nr VII.65.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.64.2020

uchwała nr VII.64.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: VII.63.2020

uchwała nr VII.63.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Handlowych w Jastrzębiu-Zdroj

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.258.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.258.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie zmiany podziału planowanych na 2020 rok dochodów i wydatków między jednostkami budżetowymi

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.257.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.257.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2020 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.256.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.256.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Gospodarowania Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.255.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.255.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Drogowym Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.254.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.254.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Utrzymania Miasta Wydziału Gospodarki Komunalnej (zieleń miejska) Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.253.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.253.2020

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2020 rok

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij