Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Informacja Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

Wnioski o zasiłki rodzinne z dodatkami, a także świadczenia: wychowawcze 500 Plus, Dobry Start 300 Plus oraz z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są wyłącznie przy ul. Zielonej 20A.

więcej o informacji: Informacja Wydziału Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

o wejściu w życie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu-Zdroju, oznaczonych symbolami C97 i C100 oraz o możliwości zapoznania się z ich treścią

Ogłoszenie konkursu na „Ekologiczny Ogród Działkowy 2019”

Konkurs ma na celu kształtowanie proekologicznych postaw, pogłębianie wiedzy ekologicznej, rozwijanie zainteresowań ekologicznych użytkowników ogrodów działkowych oraz mieszkańców Miasta Jastrzębie-Zdrój. Uczestnikami konkursu mogą być użytkownicy działek Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Jastrzębiu-Zdroju. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 25 lipca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śl. o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci ciepłowniczej pomiędzy Oddziałem „Zofiówka i Oddziałem „Pniówek” należącymi do PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Na podstawie art. 30 oraz art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.), informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C83 w Jastrzębiu-Zdroju

Praca

stanowisko: Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

stanowisko Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 60

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. sanitarnych w Dziale Technicznym

stanowisko Referent ds. sanitarnych w Dziale Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent ds. elektrycznych w Dziale Technicznym

stanowisko Referent ds. elektrycznych w Dziale Technicznym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Utrzymania Miasta)

stanowisko Podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej (Referat Utrzymania Miasta)

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al.Piłsudskiego 60

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Referent ds. księgowości

stanowisko Referent ds. księgowości

miejsce pracy Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli - sekretariat (budynek Urzędu Miasta al. Piłsudskiego 60, pok. 414A)

stanowisko: Referent w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

stanowisko Referent w Dziale Ekonomiczno-Finansowym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Dziale Eksploatacyjnym

stanowisko Referent w Dziale Eksploatacyjnym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Fredry, ul. Graniczna, ul. Różana, ul. Pochwacie

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju – ul. Fredry, ul. Graniczna, ul. Różana, ul. Pochwacie

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.22.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie–Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie–Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją Projektu Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.21.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Sprzedaż minimum 188 ton, jednak nie więcej niż 222 tony drewna różnych gatunków, w tym odpad, zmurszałe kłody, próchno w stanie rozkładu- zwane dalej „drewnem”

zamówienie na Sprzedaż minimum 188 ton, jednak nie więcej niż 222 tony drewna różnych gatunków, w tym odpad, zmurszałe kłody, próchno w stanie rozkładu- zwane dalej „drewnem”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy JZK

zamawiający Jastrzębski Zakład Komunalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Inne

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na: Parking przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju – dojście

zamówienie na Parking przy ul. Jagiełły w Jastrzębiu-Zdroju – dojście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.20.2019

zamawiający Miasta Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Ochrona obiektu Dworca Autobusowego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DL.4231.38.2019.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XIII.81.2019

uchwała nr XIII.81.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 5588

uchwała nr: XIII.80.2019

uchwała nr XIII.80.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Status uchwały Obowiązująca

Uwagi Załącznik nr 2 do uchwały został wyłączony z jawności zgodnie z art. 5 ust. 2 Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej z dn. 6 września 2001, t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1330 ze względu na ochronę prywatności osób fizycznych. Wyłączenia jawności dokonała: Barbara Madera – Naczelnik Biura Rady Miasta

uchwała nr: XIII.79.2019

uchwała nr XIII.79.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2019 rok

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 5587

uchwała nr: XIII.78.2019

uchwała nr XIII.78.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X.77.2019

uchwała nr X.77.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta na II półrocze 2019r.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X.76.2019

uchwała nr X.76.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Sesji Rady Miasta na II półrocze 2019r.

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.454.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.454.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Młodzieżowej Rady Miasta

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.453.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.453.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or-IV.0050.198.2019 w sprawie załącznika nr 2 do Regulaminu dotyczącego trybu postępowania o udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na podstawie zlecania realizacji zadań publicznych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.452.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.452.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wskazania dzieciom, które w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczną naukę w klasie lV szkoły podstawowej, jako miejsca realizacji obowiązku szkolnego szkoły podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.451.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.451.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Bożenie Bezuch kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 im. Ziemi Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.450.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.450.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powierzenia z dniem 01.09.2019 r. Pani Jolancie Kłopeć kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu, stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju na okres do 31.08.2024 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.449.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.449.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, podjętych na XIII Sesji w dniu 8 sierpnia 2019r.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij