Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Nadal trwa nabór wniosków do projektu grantowego "Gminy z dobrą energią"

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór do udziału w projekcie grantowym ” Gminy z dobrą energią" - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

więcej o informacji: Nadal trwa nabór wniosków do projektu grantowego "Gminy z dobrą energią"

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późniejszymi zmianami) i art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Wyzwolenia i ulicy Kilińskiego w Jastrzębiu-Zdroju”.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju zawiadamia, że uzupełniono dokumentację dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu pirolizy gumy na terenie produkcyjnym przy ul. Leśnej 43 w Gorzycach”.

Wyniki naboru w ramach projektu “Łączymy z energią”

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków i realizacji projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego poniżej przedstawiamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie za rok 2017

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania do 31 maja sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiadamia, że postępowanie dowodowe w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Połączenie bryły obiektu „Pochwacie” z terenem rekultywowanym w rejonie rzeki „Szotkówki” dla KWK „Borynia–Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” zostało zakończone.

Praca

stanowisko: Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów

stanowisko Referent w Dziale Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

stanowisko Referent w Dziale Ekonomiczno – Finansowym

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 17 im. Jana Brzechwy, ul. ks. E. Płonki 23, 44-337 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Główny księgowy

stanowisko Główny księgowy

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jerzego Kukuczki, ul. Szkolna 7, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Kierownik w Dziale Pomocy Rodzinie Osobom Niepełnosprawnym i Bezdomnym

stanowisko Kierownik w Dziale Pomocy Rodzinie Osobom Niepełnosprawnym i Bezdomnym

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pokój 57

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: TWORZENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE BYŁEJ KWK MOSZCZENICA - ulica Moszczenicka i ulica Towarowa w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na TWORZENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH NA TERENIE BYŁEJ KWK MOSZCZENICA - ulica Moszczenicka i ulica Towarowa w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.49.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Roboty drogowe dla PP 10 przy SP 14 (dawniej ZS nr 8) w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Roboty drogowe dla PP 10 przy SP 14 (dawniej ZS nr 8) w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.56.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

zamówienie na Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jastrzębie-Zdrój

nr sprawy Ar.271.1.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Architektury, pok. B352

zamówienie na: Remont parkingów miejskich – Jasna 2-20

zamówienie na Remont parkingów miejskich – Jasna 2-20

nr sprawy IKI.271.48.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Modernizacja budynku ul. Rostków 7 w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy DL.4221.2.2018.AWP

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka

zamówienie na Remont nawierzchni dróg i ulic na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój – ul. Harcerska w rejonie skrzyżowania z ul. Arki Bożka

nr sprawy IKI.271.52.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju: - ul. Bogoczowiec, - ul. Katowicka

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju: - ul. Bogoczowiec, - ul. Katowicka

nr sprawy IKI.271.45.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: "Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych

zamówienie na "Dostawa i montaż wyposażenia obiektu przy ul. Szkolnej 5 w Jastrzębiu-Zdroju" w ramach zadania budżetowego: 000-134-300 Przebudowa budynku ul. Szkolna 5 PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych

nr sprawy DL.4221.4.2018.DI

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: VII.63.2018

uchwała nr VII.63.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązująca

uchwała nr: VII.62.2018

uchwała nr VII.62.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.61.2018

uchwała nr VI.61.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na stałe obwody głosowania

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3119 z dnia

uchwała nr: VI.60.2018

uchwała nr VI.60.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie podziału Miasta Jastrzębie-Zdrój na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Status Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3119 z dnia

uchwała nr: VI.59.2018

uchwała nr VI.59.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na kierownika jednostki organizacyjnej – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.58.2018

uchwała nr VI.58.2018

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniająca uchwałę nr XXIII.216.2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXIII.216.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój położonej przy skrzyżowaniu ulic Cieszyńskiej i Podhalańskiej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or.IV.0050.256.2018

zarządzenie nr Or.IV.0050.256.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Jastrzębie–Zdrój przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej przy ul. Zamłynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.255.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.255.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania wyposażenia Zespołowi Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.254.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.254.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekazania podległym jednostkom budżetowym informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających ze zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.253.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.253.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie zmiany budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2018 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.252.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.252.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tej placówki podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w dniach 21-25.05.2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.251.2018

zarządzenie nr Or-IV.0050.251.2018

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

zmieniające zarządzenie nr Or.IV.0151-127/2010 w sprawie umundurowania strażników Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij