Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Anna Hetman

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Informacja Prezydenta Miasta w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

więcej o informacji: Informacja Prezydenta Miasta w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój reprezentowanego przez Pana Tomasza Świderskiego w dniu 8 marca 2019 r., wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa łącznika ulicy Wallacha w Godowie z ulicą Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju”

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą W. Reymonta a ulicą Okopową w Jastrzębiu-Zdroju oznaczonego symbolem P98.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ustawie za rok 2018

Zgodnie z art. 5a ust. 3 Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój do 31 maja br. jest zobowiązany przedłożyć Radzie Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydał decyzję ograniczającą sposób korzystania z nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Borynia, poprzez zezwolenie na realizację celu publicznego związanego z budową rurociągu tłocznego odprowadzającego wody opadowe z pompowni K-2 do rzeki Pszczynki.

Informacja Prezydenta Miasta w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

Praca

stanowisko: Referent w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

stanowisko Referent w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

stanowisko Referent w Wydziale Spraw Rodzinnych i Alimentacyjnych

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

stanowisko Referent w Wydziale Księgowości Budżetowej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

stanowisko: Referent ds. elektrycznych

stanowisko Referent ds. elektrycznych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent ds. sanitarnych

stanowisko Referent ds. sanitarnych

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

stanowisko Referent w Wydziale Podatków i Opłat - Poborca

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna, al. Józefa Piłsudskiego 60, Jastrzębie-Zdrój

Przetargi i inne oferty

zamówienie na: Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”

zamówienie na Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji”

nr sprawy G.271.3.2.2018

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert https://platformazakupowa.pl/transakcja/219607

zamówienie na: Kreatywna strefa gier na os. Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Kreatywna strefa gier na os. Chrobrego w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.30.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych

zamówienie na Dostosowanie budynku przy ul. Kaszubskiej 2 (dawny ZS nr 7) dla potrzeb edukacyjnych

nr sprawy IKI.271.28.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wrzosowej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.27.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Budowa siłowni przy ul. Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa siłowni przy ul. Śląskiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.26.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 10 dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

zamówienie na Organizacja i przeprowadzenie 14-dniowego turnusu rehabilitacyjnego dla 10 dzieci niepełnosprawnych z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

nr sprawy ZP.260.1.5.2019.RPO

zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi społeczne lub inne usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Opolska 9, pok. 57

zamówienie na: Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Budowa mini ronda wraz z zatoką autobusową i parkingiem przy ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.22.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

zamówienie na: Przebudowa ul. Grodzkiej w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Przebudowa ul. Grodzkiej w Jastrzębiu-Zdroju

nr sprawy IKI.271.25.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, pok. B553

Uchwały

uchwała nr: VI.47.2019

uchwała nr VI.47.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.46.2019

uchwała nr VI.46.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.45.2019

uchwała nr VI.45.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2019-2021

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.44.2019

uchwała nr VI.44.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 3 w związku z § 3 Uchwały Nr XIII.86.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadającym miastu Jastrzębie-Zdrój lub jednostkom organizacyjnym miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz. Urz. 2017 r. poz. 3900)

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.43.2019

uchwała nr VI.43.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie umorzenia należności budżetowych

Status Obowiązująca

uchwała nr: VI.42.2019

uchwała nr VI.42.2019

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu jednostki Moszczenica o symbolu roboczym M51 w Jastrzębiu-Zdroju

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.258.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.258.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wprowadzenia Regulaminu programu „Lokal na start”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.257.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.257.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2019.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.256.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.256.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Jastrzębie-Zdrój odrębnymi ustawami na 2019 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.255.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.255.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.254.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.254.2019

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych przy ul. Zamłynie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.253.2019

zarządzenie nr Or-IV.0050.253.2019

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Specjalnego w Jastrzębiu-Zdroju do zastępowania Dyrektora tego Przedszkola podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w dniach od 13 do 17 maja 2019 r.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij