Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój


al. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój 

tel. 32 4785 100
fax 32 4717 070

e-mail: miasto@um.jastrzebie.pl
www.jastrzebie.pl


NIP: 6332216615
REGON: 276255358

Identyfikator miasta TERYT: 246701 1

Kierownictwo urzędu

Prezydent Miasta

Anna Hetman
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

Godziny pracy

Godziny pracy Urzędu Miasta:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00


Sala Obsługi Interesantów:


poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00

czwartek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Konta bankowe

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002


Wpłaty z tytułu: podatku od środków transportowych, opłaty od posiadania psów, opłaty skarbowej, opłaty targowej, dzierżawy terenu, wieczystego użytkowania gruntów gminy, opłaty za wydanie prawa jazdy, opłaty rejestracyjne, opłata za wydanie karty wędkarskiej, mandatu karnego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, licencji, koncesji, wykupu mieszkań, wykupu nieruchomości, opłaty z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych, wpłaty z tytułu usług geodezyjnych

 
69 8470 0001 2001 0017 6125 0003
 

Wpłaty z tytułu: wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłaty za udostępnienie danych osobowych.

Ważny komunikat

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

17 lutego w systemie informatycznym NABO rozpocznie się rekrutacja do publicznych przedszkoli. Potrwa ona do 6 marca.

więcej o informacji: Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli

Tablica ogłoszeń

Ogłoszenie Prezydenta Miasta

Od 15 marca 2020 roku właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika lub trenera może składać wniosek o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku.

Praca

stanowisko: Referent Informatyk

stanowisko Referent Informatyk

miejsce pracy Miejski Zarząd Nieruchomości

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości ul. 1 Maja 55, sekretariat

stanowisko: Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

stanowisko Kierownik Działu Pieczy Zastępczej

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

stanowisko: Referent - O,75 etatu

stanowisko Referent - O,75 etatu

miejsce pracy Zespół Szkół Zawodowych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Zawodowych, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. 11 Listopada 45, pokój nr 6

stanowisko: Podinspektor w Referacie Gospodarowania Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej

stanowisko Podinspektor w Referacie Gospodarowania Odpadami Wydziału Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Kancelaria Ogólna pok.020A

stanowisko: Kierownik Działu Pieczy Zastępczej - nabór unieważniony

stanowisko Kierownik Działu Pieczy Zastępczej - nabór unieważniony

miejsce pracy Ośrodek Pomocy Społecznej

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju, ul. Opolska 9 pokój 57

stanowisko: Referent w Wydziale Edukacji

stanowisko Referent w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, Kancelaria Ogólna (pokój 020A)

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku CKZ i ZS 5 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.1.48.2019

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

zamówienie na Remonty dróg gruntowych na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.4.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łąkowa

zamówienie na Budowa oświetlenia ulic w Jastrzębiu-Zdroju - ul. Łąkowa

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BZP.271.8.2020

zamawiający Miasto Jastrzębie-Zdrój

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Biuro ds. Zamówień Publicznych, pok. A513

zamówienie na: Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie biurowe przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania garażu na pomieszczenie biurowe przy ul. 1 Maja 55 w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy DL.4221.2.2020.AM

zamawiający Miejski Zarząd Nieruchomości

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Zarząd Nieruchomości, ul. 1 Maja 55, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, Dział Logistyki, pok. nr 1

zamówienie na: Odbiór,(transport) i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju

zamówienie na Odbiór,(transport) i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych z GPZON w Jastrzębiu-Zdroju

Status zamówienia aktualne

nr sprawy SG.270.2.2020

zamawiający Jastrzębski Zakład Komumalny

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa postępowania poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Jastrzębski Zakład Komunalny ul. Dworcowa 17 D, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 3

Uchwały

uchwała nr: I.17.2020

uchwała nr I.17.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: I.16.2020

uchwała nr I.16.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Jastrzębie-Zdrój odpłatną służebnością gruntową

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: I.15.2020

uchwała nr I.15.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. na lata 2022-2023”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: I.14.2020

uchwała nr I.14.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Jastrzębie-Zdrój- miasto na prawach powiatu, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: I.13.2020

uchwała nr I.13.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ustalenia kryteriów naboru w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: I.12.2020

uchwała nr I.12.2020

jakiego organu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w Jastrzębiu-Zdroju

Status uchwały Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: Or-IV.0050.79.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.79.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2020

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.80.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.80.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Jastrzębskiego Zespołu ds. Ekologii przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.78.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.78.2020

wydane przez Prezydenta Miasta

z dnia

w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.77.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.77.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.76.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.76.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie likwidacji rzeczowych składników majątkowych

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: Or-IV.0050.75.2020

zarządzenie nr Or-IV.0050.75.2020

wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia

w sprawie powołania Zespołu do realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Jastrzębie-Zdrój na rok 2021

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij