W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały

Uchwała nr: V.58.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: wniesienia skargi kasacyjnej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego którym oddalono skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego, w którym unieważniono uchwałę nr XV.194.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz Gminy Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.57.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, stanowiących własność Gminy Jastrzębie-Zdrój, położonych w Jastrzębiu-Zdroju w rejonie ul. Mikołaja Reja i w rejonie ul. Powstańców Śląskich przy granicy z Gminą Żory
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), uchwały nr LXIII/814/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r., poz. 344) w związku z art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.56.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: rozpatrzenia skargi osoby prawnej
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.55.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.), art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 z późń. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 322), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 571 z późn. zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.54.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900), art. 52 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022, poz. 2082 z późn. zm.)
W sprawie zmiany uchwały nr: II.4.2018
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.53.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Jastrzębie-Zdrój, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2023 roku
Na podstawie: art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.), art. 39 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1082 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.52.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: zmiany Uchwały budżetowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2023 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, 9 lit. c, i, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 220-221, art. 222, art. 235-239, 242, 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.51.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.50.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 6 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022r.,poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 270 ust. 2 i 3, art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami)
Status: Obowiązująca
Uchwała nr: V.49.2023
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.05.2023
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2022 rok
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm.)
Status: Obowiązująca