W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydział - Straż Miejska, Zarządzanie Kryzysowe i Sprawy Obronne

Komendant Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych:

Grzegorz Osóbka - pokój 9A
Telefon: 32 4785 300
E-mail: gosobka@um.jastrzebie.pl

Joanna Ilmak - Zastępca Komendanta

Sekretariat - pokój 8A.
Telefon – 32 4785 288
E-mail: sm@um.jastrzebie.pl

Księgowość – pokój 305A
Telefon: 32 4785 309
E-mail:
dbojarska@um.jastrzebie.pl
             spater@um.jastrzebie.pl
mopapiez@um.jastrzebie.pl

Referat Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej – Kierownik

Artur Kijak - pokój 14A
32 4785 340
E-mail: akijak@um.jastrzebie.pl
 

Sekcja Dyżurnych SM

Ośrodek Dyżurny Straży Miejskiej czynny całą dobę.
Telefon alarmowy: 986
Telefon:32 4785 290
Faks: 32 4713 757
E-mail: odsm@um.jastrzebie.pl

Sekcja Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Telefon: 32 4718 488


 Referat do spraw Wykroczeń – Kierownik

Dorota Gładecka - pokój 3A
Telefon: 32 4785 101.
E-mail: dgladecka@um.jastrzebie.pl

Zarządzanie Kryzysowe i  Sprawy Obronne
zajmuje pokoje: 304A - 306A

Dorota Bojarska tel. 32 47 85 309
E-mail: dbojarska@um.jastrzebie.pl

Sylwia Pater tel. 32 47 85 309
E-mail: spater@um.jastrzebie.pl

Krzysztof Figaś tel. 32 47 85 253
E-mail: kfigas@um.jastrzebie.pl

Tomasz Pater tel. 32 47 85 305
E-mail: tpater@um.jastrzebie.pl

 

Księgowość – pokój 304A
Telefon: 32 4785 309
E-mail:
dbojarska@um.jastrzebie.pl
             spater@um.jastrzebie.pl

Usytuowanie Straży Miejskiej:

Wydział Straży Miejskiej mieści się w budynku „A”.
Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój
al. Józefa Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Zajmuje pokoje: 1A -14A

 

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do piątku - od godz. 7.00 do 15.00,
Ośrodek Dyżurny Straży Miejskiej czynny całą dobę

 

Zakres kompetencji:

Do zadań Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:1) w zakresie Straży Miejskiej:
a) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
b) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
c) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów
i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia,
d) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych
zagrożeń,
e) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
f) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
g) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
h) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
i) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy,
j) dokumentowanie czynów zabronionych w postaci protokołów przesłuchania świadka oraz protokołów przesłuchania sprawców wykroczeń, w związku ze sporządzaniem wniosków
o ukaranie,
k) przeprowadzanie kontroli prawidłowości parkowania samochodów na parkingach miejskich,
l) przeprowadzanie kontroli posesji miejskich w zakresie utrzymania porządku i czystości,
m) przeprowadzanie kontroli prawidłowości umieszczania reklam w pasie drogowym,
n) przeprowadzanie innych kontroli wynikających z przepisów prawa na podstawie szczegółowych upoważnień,
o) nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,
p) zabezpieczenie i nadzorowanie - we współpracy z siłami ratowniczymi - rejonów nadzwyczajnie zagrożonych,
q) prowadzenie i obsługę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w szczególności realizację zadań:
- pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
- współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
- dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,
- realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
r) prowadzenie informacji miejskiej,
s) prowadzenie monitoringu wizyjnego Miasta,
t) zapewnienie pocztu sztandarowego Miasta,
u) współdziałanie z Wydziałem Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Gospodarki Komunalnej w trakcie prowadzenia utrzymania zimowego Miasta (akcja zima),
v) współpraca z Komendą Miejską Policji,
2) w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych należy koordynowanie przygotowań i realizacji zadań gminy wykonywanych w ramach powszechnego obowiązku obrony, obrony
cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, stanu klęski żywiołowej, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych, a dotyczących w szczególności:
a) w zakresie zarządzania kryzysowego:
- kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,
- opracowanie i realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego ,
- zarządzanie, organizowanie i prowadzenie, szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
- wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,
- zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
- organizacja i realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej,
- udział w pracach związanych z zabezpieczeniem i likwidacją ujawnionych niewybuchów na terenie miasta,
- merytoryczny nadzór nad pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
- nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,
- organizowanie i utrzymywanie systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego,
- przeprowadzanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
- koordynowanie zadań realizowanych przez Policję, Państwową Straż Pożarną, ochotnicze straże pożarne, służby komunalne oraz inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje na
terenie miasta,
- koordynowanie z upoważnienia Prezydenta udzielania pomocy gminom dotkniętym sytuacjami kryzysowymi,
b) w zakresie obrony cywilnej:
- dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
- opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej,
- opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
- organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
- organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
- przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
- tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
- przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
- planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
- planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem
- we współdziałaniu z odpowiednimi jednostkami i wydziałami Urzędu,
- planowanie przedsięwzięć w zakresie przygotowania i funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych oraz innych obiektów obrony cywilnej, a także ochronnego zaciemniania
miasta,
- planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
- wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie
przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
- zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów
przeciwpożarowych,
- prowadzenie gospodarki materiałowej na potrzeby obrony cywilnej,
- zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie
odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
- integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
- planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do ich realizacji,
- prowadzenie bazy danych sił i środków ratowniczych dotyczących zasobów gminy w zakresie spraw związanych z bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych,
- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
- współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
- zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
- opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
- opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
- współpraca z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych
zadań,
- kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań
ratowniczych,
- ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
- utrzymanie stałego kontaktu ze służbami nadzoru budowlanego, infrastruktury komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki wodnej oraz ochrony środowiska, w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań obrony cywilnej,
- ustalenie zadań i kontrola ich realizacji oraz koordynowanie i kierowanie działalnością w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej w jednostkach
organizacyjnych działających na terenie miasta,
- przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.
- określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych na realizację zadań obrony cywilnej,
- organizowanie szkoleń i upowszechnianie wiedzy z zakresu powszechnej samoobrony,
c) w zakresie spraw obronnych:
- planowanie i prowadzenie spraw obronnych,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją planu operacyjnego funkcjonowania miasta warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa lub wybuchu wojny,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją regulaminu głównego i zapasowego stanowiska kierowania urzędu na czas wojny,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją instrukcji Stałego Dyżuru,
- realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- organizacja i doręczanie kart powołania do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa,
- realizacja zadań związanych z opracowaniem i aktualizacją planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych,
- realizacja zadań w ramach wsparcia wojsk sojuszniczych i punktu kontaktowego (HNS),
- prowadzenie szkoleń z zakresu spraw obronnych dla pracowników Urzędu,
- kontrola realizacji zadań obronnych w wydziałach i miejskich jednostkach organizacyjnych.
- współdziałanie i uzgadnianie niezbędnego zakresu spraw obronnych z organami administracji rządowej, samorządowej, wojska, policji, straży pożarnej i innymi organami.
d) w zakresie spraw wojskowych:
- przeprowadzenie rejestracji na potrzeby ewidencji wojskowej oraz kwalifikacji wojskowej,
- przygotowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej,
- prowadzenie spraw związanych z administracyjnym wymeldowaniem poborowych nie zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej a stale zamieszkujących za granicą,
- określenie potrzeb oraz planowanie środków finansowych potrzebnych do zabezpieczenia pracy oraz działania Powiatowej Komisji Lekarskiej,
e) w zakresie Ochotniczych Straży Pożarnych:
- współpraca i nadzór nad środkami finansowymi Państwowej Straży Pożarnej,
- planowanie środków finansowych i rzeczowych OSP oraz bieżący nadzór nad wydatkami OSP,
- współpracę i nadzór nad jednostkami OSP.
f) współpraca z organizacjami kombatanckimi w tym obsługa Powiatowej Rady ds. Kombatantów przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój,
g) organizacja obchodów uroczystości państwowych oraz rocznicowych.
h) prowadzenie wykazów podmiotów obowiązanych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania prac społecznie użytecznych.
i) uzgadnianie regulaminów strzelnic przeznaczonych do prowadzenia strzelań szkoleniowych, sportowych, rekreacyjnych i treningów strzeleckich, oraz przygotowywanie decyzji Prezydenta
zatwierdzających regulaminy,
j) przyjmowanie zawiadomień w sprawie odbycia zgromadzeń publicznych.
k) udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
3) prowadzenie spraw związanych z Zarządzaniem Jakością Wydziału, w tym w szczególności spraw dotyczących:
a) sytemu zarządzania jakością,
b) kontroli zarządczej,
c) wykonywania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
4) organizowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działania Wydziału na zasadach określonych zarządzeniem Prezydenta,
5) przeprowadzanie konsultacji społecznych w zakresie działania Straży Miejskiej, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
6) powołanie Pionu Ochrony reguluje odrębne Zarządzenie Prezydenta.

Odpowiedzialny za treść: Anna Hetman
Data wytworzenia: 12.02.2019
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 20.10.2014 13:42
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 20.11.2023 07:52
Liczba wyświetleń: 10215
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.