W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 324 w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok (XXV/324/2008)

RSS

UCHWAŁA  NR XXV/324/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2114 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116. poz. 783 z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z  2006 roku  z późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku z późniejszymi zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 2 .

§ 3

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

§ 5

Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6

W Uchwale Rady Miasta Nr XXI/223/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok  w paragrafie 16 dodać punkt 9 w brzmieniu: „przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym”.

§ 7

W Uchwale Rady Miasta Nr XXI/223/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu miasta na 2008 rok w załączniku nr 2 „Zestawienie wydatków w szczegółowości do działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2008 rok” oraz w załączniku nr 4 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2008 rok”:

 

 w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wykreślić pozycję „pochodne od wynagrodzeń” na kwotę 1 341 749 zł,

 

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykreślić pozycję „pochodne od wynagrodzeń” na kwotę 64 000 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Zgodnie z art. 188 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta może upoważnić Prezydenta do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Proponuje się wprowadzić w/w upoważnienie w celu umożliwienia zawierania umów przez jednostki budżetowe na okres wykraczający poza okres określony w planie finansowym w przypadku, gdy realizacja umowy w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.    

 

Załącznik Nr 1

2.       W związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów ST4/4820/69/08 i ST3/4820/1/08 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych dla Miasta Jastrzębie Zdrój  wynikających z ustawy budżetowej na 2008 rok,  proponuje się zwiększyć część oświatową subwencji ogólnej w dziale 758 – Różne rozliczenia  o kwotę 5 408 016 zł, w tym 30 075 zł w części gminnej i 5 377 941 zł w części powiatowej.

Powyższe kwoty stanowią różnicę między zaplanowanymi wielkościami w budżecie Państwa a uchwalonymi w budżecie Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok. Subwencję proponuje się  przeznaczyć na pokrycie skutków podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w działach:

-         801 – Oświata i wychowanie w wysokości 5 250 982 zł, w tym: część gminna – 3 000 000 zł, część powiatowa – 2 250 982 zł,

-         854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 157 034 zł, w tym: część gminna – 83 619 zł, część powiatowa - 73 415 zł.

 

3.       Proponuje się zwiększyć dochody i wydatki budżetu Miasta na 2008 rok w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność o kwotę 106 580 zł w związku z pozyskaniem środków z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” z PIW Equal. W ramach realizacji projektu powstanie Punkt Doradztwa Merytorycznego oraz Ośrodek Partnerstwa Lokalnego. Zostanie również przeprowadzony cykl szkoleń z zakresu ekonomii społecznej. Wkład własny Miasta wynosi 15 200 zł i stanowi koszty wynagrodzeń pracowników UM oraz utrzymanie biura projektu. Środki w wysokości 15 200 zł zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

 

4.       Proponuje się dokonać przeniesienia planu wydatków zabezpieczonych na dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników Urzędu Miasta w części gminnej w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie w wysokości 3 920 zł  do działu  710 – Działalność usługowa, rozdziału 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w części powiatowej, w związku z koniecznością przyporządkowania tych wydatków  do odpowiedniej części budżetu i odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. Na etapie planowania koszty delegacji służbowych pracowników Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przypisano do działu 750.

 

5.       W związku z przejmowaniem z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne,  Miasto, zobowiązane jest do wypłaty odszkodowań w wysokości uzgodnionej z właścicielem a właściwym organem, w tym przypadku Miastem. Do końca lutego br. wydanych zostało 30 decyzji zatwierdzających podziały geodezyjne nieruchomości o łącznej powierzchni 1.3427 ha. Zakładając, że przeciętna wartość 1 m2   przejmowanej nieruchomości wynosi około 50 zł, to na wypłatę odszkodowań potrzebne są już środki w wysokości około 700 000 zł. W budżecie Miasta na rok bieżący zaplanowanych jest na ten cel tylko 70 000 zł.

Proponuje się zatem zwiększyć plan wydatków w  dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami  o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym. Środki na ten cel proponuje się przenieść z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

6.       Na etapie planowania budżetu Miasta na 2008 rok wydatki na pokrycie usług telefonii komórkowej pracowników Straży Miejskiej zostały zabezpieczone w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu. W celu przyporządkowania tych wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, proponuje się przenieść środki w wysokości 6 000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału  75416 – Straż Miejska.

 

7.       W związku z zakończeniem realizacji i złożeniem rozliczeń finansowo-rzeczowych w zakresie projektów współfinansowanych z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych, proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta następujące kwoty:

-         w dziale 710 – Działalność usługowa „Śląski Innowacyjny Klaster Czystych Technologii Węglowych”  - 7 923 zł, w tym ze środków Budżetu Unii Europejskiej 7 324 zł i z budżetu Państwa 599 zł,

-         w dziale 750 – Administracja publiczna „Przedsiębiorczy sąsiad” – 12 153 zł, w tym ze środków Budżetu Unii Europejskiej 10 723 zł  i z budżetu Państwa 1 430 zł,

-         w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

  • „Uczenie się przez całe życie – Sokrates Comenius” – seminarium kontaktowe – SP 6  - 435 zł, w całości z budżetu Unii Europejskiej,
  • „Śląsk wszystkimi zmysłami” – 10 855 zł, w całości z budżetu Unii Europejskiej,
  • „Nauka z sąsiadami. Międzynarodowe, elastyczne, praktyczne moduły kształcenia w zakresie mikroelektroniki, specjalizacja-technologia wytwarzania półprzewodników " – 28 040 zł, w całości z budżetu Unii Europejskiej.

 

8.       Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju zwrócił się z wnioskiem do Miasta o pomoc finansową przy zakupie zestawów komputerowych dla zmodernizowanego Bloku Operacyjnego WSS Nr 2. Zestawy te umożliwią transmisję, rejestrację oraz podgląd cyfrowy zapisu RTG zintegrowanego z Zakładem Diagnostyki Obrazowej. Zestawy te zastąpią również tradycyjne negatoskopy, tj. urządzenia służące do oceny zdjęć rentgenowskich. W związku z tym, proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 50 000 zł na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na   realizację nowego zadania inwestycyjnego w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 – Szpitale ogólne,  nr 108 pod nazwą „Zakup zestawów komputerowych na użytek Bloku Operacyjnego WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”.

 

9.       W związku z realizacją zadań w zakresie promocji Miasta, a w szczególności prezentacją Miasta na wystawach, targach  i imprezach, niezbędnym jest dysponowanie odpowiednim systemem wystawienniczym. W tym celu proponuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6 527 zł i wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup systemu wystawienniczego”.

Środki na to zadanie, proponuje się pozyskać z wydatków bieżących zaplanowanych na promocję Miasta

 

10.   W związku z licznymi zachorowaniami mieszkańców Miasta na nowotwory układu oddechowego (na podstawie  danych epidemiologicznych), proponuje się  zabezpieczenie dodatkowych środków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej na kwotę 30 000 zł na zakup usług związanych z przeprowadzeniem badań profilaktycznych mających na celu wczesne wykrycie schorzeń układu oddechowego.

 

11.   W związku z dzierżawą od Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach pomieszczeń, w tym dużej sali kinowej, znajdujących się w budynku Ośrodka Kultury Filmowej przy Al. Piłsudskiego 27, Miasto zobowiązane jest do uiszczenia na rzecz wynajmującego czynszu dzierżawnego. W roku bieżącym Miasto wynajmie pomieszczenia na okres 8 miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 30 listopada i czynsz z tego tytułu wyniesie 123 425 zł.

W związku z tym, proponuje się wprowadzić do budżetu Miasta powyższą kwotę w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, a środki na ten cel pozyskać z  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

12.   Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość zadania nr 70 pn. „Modernizacja obiektu dla potrzeb OPS” wyniesie 5 500 000 zł. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej proponuje się zabezpieczenie brakujących środków w wysokości 1 000 000 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.

 

13.   Z uwagi na pełne zaangażowanie środków finansowych na zadaniu nr 18 w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność, niezbędnym jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 150 000 zł na projekty, które będą musiały być wykonane jeszcze w roku bieżącym.

 

14.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 600 -  Transport i łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę  10 000 zł z przeznaczeniem remonty dróg w ramach zadania nr 305 „Prace awaryjne”.  Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

15.   Po opracowaniu dokumentacji zadania nr 86 – „Budowa Skateparku ul. Turystyczna” zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 200 000 zł  na wykonanie odpowiedniej nawierzchni. Środki na ten cel proponuje się pozyskać z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się wprowadzić te zmiany w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”.

 

16.   W związku z koniecznością pokrycia zwiększonych kosztów energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 140 000 zł. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

17.   W związku ze zmianami przepisów w zakresie prawa budowlanego niezbędnym jest zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku Domu Zdrojowego. W tym celu, proponuje się zwiększenie planu wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale – 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 50 000 zł. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

18.   W związku z niepełną realizacją zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej zachodzi  konieczność zwrotu do instytucji wdrażających programy pomocowe niewykorzystanych środków oraz wygenerowanych od tych środków odsetek bankowych. W tym celu  proponuje się zabezpieczyć plan wydatków w wysokości 114 100 zł, w tym:

 

-         w dziale 801 – Oświata i wychowanie na projekt „Poznanie i doskonalenie różnych metod organizowania i funkcjonowania zakładów gastronomicznych” realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w ramach programu Leonardo da Vinci 111 000 zł, który nie zrealizował dwóch wyjazdów stażowych,

-         w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na projekt „Przyjazny Urząd” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 3 100 zł.

 

19.   Zgodnie z  porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Jastrzębie Zdrój a Miastem Rybnik, w sprawie objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku mieszkańców naszego Miasta, dokonano ostatecznego wyliczenia planowanych kosztów działalności Zespołu na 2008 rok. Proponuje się różnicę pomiędzy kwotą zabezpieczoną  w uchwale budżetowej na 2008 rok a kwotą wynikającą z informacji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku w wysokości 9 546 zł zabezpieczyć w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.  Wysokość kwoty dofinansowania wynika m.in. z wejścia zespołów orzekających do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności, zwiększenia ilości etatów i wielkości płac. Podstawę do obliczenia wysokości udziału naszego Miasta w ogólnej kwocie dofinansowania stanowi wskaźnik  procentowy udziału w ilości wydanych orzeczeń, tj. 12,64%.

 

 

 

Załącznik Nr 2

Proponuje się zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, jak niżej:

w ramach 2008 roku:       

 

-         wprowadzić nowe zadanie inwestycyjne nr 108 pod nazwą  „Zakup zestawów komputerowych na użytek Bloku Operacyjnego WSS Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju” na kwotę 50 000 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne nr 70 pod nazwą „Modernizacja obiektu dla potrzeb OPS” o kwotę 1 000 000 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne nr 18 pod nazwą „Dokumentacja przyszłościowa” o kwotę 150 000 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne nr 158 pod nazwą „Zakup systemu wystawienniczego” o kwotę 6 527 zł,

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne nr 86 pod nazwą „Budowa Skateparku ul. Turystyczna” o kwotę 200 000 zł.

 

w ramach 2009 roku:

-         zwiększyć zadanie inwestycyjne nr 71 pod nazwą  „Modernizacja budynku dla potrzeb OW” o kwotę 1 100 000 zł. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego wartość zadania wyniesie 5 000 000 zł. W celu rozpoczęcia procedury przetargowej proponuje się zabezpieczenie brakujących środków.

 

Ponadto

 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr Or.IV.0151-117 z dnia 25 marca 2008 roku dokonano przeniesienia planu wydatków  w zakresie zadań inwestycyjnych, jak niżej:

-         w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola, zadanie inwestycyjne nr 23 pn. „Zakup urządzeń kuchennych” zmniejszono plan wydatków w wysokości 10 880 zł zaplanowanych przy Urzędzie Miasta Wydziale Edukacji i zwiększono o tę samą kwotę plan wydatków dla Publicznego Przedszkola Nr 6 z przeznaczeniem na zakup zmywarki do naczyń i patelni elektrycznej,

-         w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zadanie inwestycyjne nr 28 – „Wykupy gruntów”   przeniesiono kwotę 10 000 zł z części gminnej do części powiatowej w związku z wykupem gruntu przy ul. Świerczewskiego pod drogę powiatową,

 

W związku z tym, proponuje się wprowadzić te zmiany w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały - „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”. 

 

 

Załącznik Nr 3

 

W związku z ostatecznym rozliczeniem wyniku budżetu Miasta za 2007 rok, proponuje się wprowadzić wolne środki z lat ubiegłych jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 247 149 zł, z przeznaczeniem na  zmniejszenie planowanego kredytu oraz nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie  2 818 516 zł z przeznaczeniem zmniejszenie planowanego kredytu, pokrycie wydatków bieżących i majątkowych określonych w Załączniku Nr 1. Ostatecznie po zmianach kredyt zamyka się kwotą 17 420 000 zł, w tym: na pokrycie planowanego deficytu budżetu planuje się przeznaczyć 16 802 240 zł, a na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 617 760 zł.

 

 

  

Załącznik Nr 4

 

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych poprzez:

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych przy:

-         Gimnazjum Nr 8 o kwotę 651 zł,

-         Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę 72 zł,  

-         Zespole Szkół Nr 9 o kwotę 4 zł,

-         Szkole Podstawowej Nr 10 o kwotę 3 422 zł,

-         Szkole Podstawowej Nr 9 o kwotę 1 050 zł,

-         Zespole Szkół Handlowych o kwotę 1 585 zł,

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochodów z umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi przy:

-         Gimnazjum Nr 8 o kwotę 3 381 zł,

-         Zespole Szkół Nr 9 o kwotę 503 zł,

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych przy:

-         Szkole Podstawowej Nr 12 o kwotę 631 zł,  

-         Zespole szkół Nr 9 o 52 zł,

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie placówek oświatowo-wychowawczych przy:

-         Zespole Szkół Nr 9  o kwotę  1 600 zł,

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu opłat za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych przy:

-         Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 6 628 zł,

 

zwiększenie środków pieniężnych na początek roku z tytułu opłat za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu przy:

-         Centrum Kształcenia Praktycznego o kwotę 7 531 zł ,

 

zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych przy:

-         Zespole Szkół Nr 12 o kwotę 3 678 zł,  

-         Zespole Szkół Handlowych o kwotę 22 211 zł,

 

zwiększenie dochodów z tytułu opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych przy:

-         Zespole Szkół Nr 12 o kwotę 182 zł.

 

Powyższe dochody w wysokości 53 181 zł proponuje się przeznaczyć na remonty pomieszczeń i wydatki bieżące tych jednostek.

 

 

Załącznik Nr 5

 

Na koniec 2007 roku stan środków obrotowych Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonany został w wysokości 765 137 zł. Faktyczny stan środków obrotowych na koniec danego roku stanowi stan środków obrotowych na początek roku następnego. Do planu przychodów funduszu na 2008 rok wprowadzono przewidywane wykonanie stanu końcowego funduszu w wysokości 361 409 zł, gdyż faktyczny stan tych środków nie był jeszcze znany. Proponuje się więc skorygować plan przychodów i zwiększyć stan środków obrotowych na początek 2008 roku PFGZGiK o kwotę 403 728 zł, tj. zwiększyć do kwoty faktycznego wykonania roku poprzedniego. Środki te proponuje się przeznaczyć, głównie na opracowanie numerycznej mapy zasadniczej. 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.04.2008 09:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 67
Odpowiedzialny za treść:
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.04.2008 09:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 157
Drukuj Zapisz do PDF