W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXI/223/ 2007 w sprawie: budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok . (XXI/223/ 2007)

RSS

UCHWAŁA  NR XXI/223/ 2007

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

z dnia  20 grudnia 2007 roku

 

 

w sprawie: budżetu miasta Jastrzębie Zdrój  na 2008 rok .

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późniejszymi zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2114 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116. poz. 783), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 roku),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

                                                  

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

uchwala :

§ 1

 

1.Prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości                         245 722 878 zł

    w tym :

   -część gminna                                                                                 183 800 950 zł,

   -część powiatowa                                                                              61 921 928 zł.  

   zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

 

 

2.Prognozowana  kwota dochodów, wymieniona  w ust. 1 obejmuje, między innymi:

 

     1).dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

         ustawami  w wysokości   21 396 866 zł,

 

     2).dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w wysokości

         2 025 119 zł,

 

     3).dotacje na realizację  zadań  wykonywanych na  podstawie umów lub porozumień    

         z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości   271 919 zł.

 

  

§ 2

 

  

1. Wydatki budżetu miasta w wysokości                                             261 230 878 zł                  

  w tym :

    - część gminna                                                                             198 584 196 zł,                                                                                       

  - część powiatowa                                                                            62 646 682 zł

     zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

 

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

    1). wydatki  bieżące  kwotę                                                                   228 043 194 zł,      

                                   w tym w szczególności  na :

 

         a).wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                      103 892 088 zł,     

         b).dotacje                                                                                            20 393 278 zł,

         c).wydatki na obsługę długu gminy                                                          2 453 000 zł,

         d).wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

             udzielonych przez gminę                                                                    1 750 000 zł.

    

   2). wydatki majątkowe kwotę                                                                       33 187 684 zł,

           w tym :

           a).wydatki inwestycyjne                                                                      26 480 128 zł,

                z tego na obsługę długu                                                                      700 030 zł,

           b).udziały                                                                                             1 000 000 zł,

           c).rezerwa celowa na inwestycje                                                            5 707 556 zł.

 

 

§ 3

 

 

1.Dochody    związane   z   realizacją   zadań z zakresu administracji rządowej oraz  innych zadań zleconych  ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z  Załącznikiem  Nr 3.

  

2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

 

 

 

§ 4

 

Deficyt budżetu miasta w wysokości 15 508 000 zł, który zostanie pokryty kredytem.

 

§ 5

 

 

Przychody i rozchody budżetu miasta,  zgodnie z Załącznikiem Nr  5.

§ 6

 

Wydatki  związane z wieloletnimi  programami inwestycyjnymi w roku 2008 oraz na lata 2009-2010 zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7

Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2008 oraz na lata 2009-2010  zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

 

§ 8

Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,  zgodnie z Załącznikiem  Nr  8.

 

§ 9

 

1. Zatwierdzić plan przychodów i  wydatków  Funduszy Ochrony Środowiska  i  Gospodarki

Wodnej,  zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

 

2. Zatwierdzić plan przychodów i wydatków  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem    

  Geodezyjnym  i Kartograficznym, zgodnie  z Załącznikiem Nr 10.

 

§ 10

 

Limit zobowiązań na :

 

1). pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego  w wysokości   

     8 000 000 zł.

 

2). finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15 508 000 zł,

 

3). spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości    

     9 160 000 zł,

 

 

§ 11

 

 

Dotacje podmiotowe i celowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

 

 

§ 12

 

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,  zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 13

 

Wydatki   jednostek pomocniczych,  zgodnie  z  Załącznikiem  Nr  13.

 

§ 14

Rezerwy budżetowe w wysokości                                                                          6 975 368 zł

w tym :

 

1. rezerwa ogólna  w wysokości                                                                           1 025 157 zł  

 

2. rezerwy celowe  w wysokości                                                                           5 950 211 zł

    w tym:

    1). na nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                                121 991 zł

    2). na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                     40 664 zł

    3). na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

         kryzysowego                                                                                  80 000 zł        

    4).na współfinansowanie realizacji zadań z udziałem środków

        z budżetu UE                                                                              5 707 556 zł          

                                   

§ 15

 

 

Ustalić, że uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku  budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku.

 

 

 

§ 16

 Upoważnić Prezydenta Miasta do :

 

1.       zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w załączniku Nr 6 (WPI) ,

2.       zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków

      pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych nie podlegających

zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3.       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do

      zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,

4.       zaciągania  kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku

przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 8 000 000 zł,

5.       dokonywania zmian w budżecie miasta polegających na przenoszeniu wydatków w obrębie działu w  tym  także  do  dokonywania zmian   między   zadaniami   inwestycyjnymi  za wyjątkiem zmian  powodujących   wprowadzenie  nowego lub   likwidację już istniejącego  zadania inwestycyjnego,

6.       lokowania  w  bankach wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu,

7.       przekazania kierownikom  jednostek organizacyjnych miasta  swoich uprawnień do dokonywania przeniesień  wydatków między paragrafami w ramach rozdziału,

8.       spłaty zobowiązań zgodnie z załącznikiem Nr 5 w terminach wynikających z zawartych umów.

 

§ 17

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 27.12.2007 09:06
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 66
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 27.12.2007 09:06
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 193
Drukuj Zapisz do PDF