W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr V.46.2013

RSS
Uchwała nr: V.46.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.04.2013
W sprawie: zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok
Na podstawie: Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,
Status: Obowiązująca

UCHWAŁA NR V.46.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 9 208 353 zł, w tym:

1)      zwiększyć dochody bieżące o kwotę 853 562 zł

2)      zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 10 061 915 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  398 853 269 , w tym:

1)     dochody bieżące 311 740 227 zł,

2)     dochody majątkowe 87 113 042 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 6 822 997 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące o kwotę 509 225 zł

2)      wydatki majątkowe o kwotę 6 313 772 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  474 145 312 , w tym:

1)     wydatki bieżące 306 656 749 zł,

2)     wydatki majątkowe 167 488 563 zł.

 

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 16 031 350 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  75 292 043 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie           74 551 043 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie       150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             591 000 zł.

 

 

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  16 031 350 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  75 592 043 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

Zwiększyć o kwotę 2 043 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

1)     W związku z zawarciem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace związane

z przebudową wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju, zwiększa się dochody bieżące w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, o kwotę 221 772 zł.

2)     W związku z podpisaniem ugody na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” budowy ul. Kasztanowej, w zakresie zabezpieczenia budowy drogi przed wpływami szkód górniczych zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, o kwotę 599 494 zł.

3)     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 600 – Transport i Łączność, o kwotę 10 981 554 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P48-000-000 pod nazwą "Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP I", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano większe dochody niż planowano jak również otrzymano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.

4)     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 3 009 405 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P79-000-000 pod nazwą "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój", w związku z tym, iż w 2012 roku uzyskano zaliczkę na poczet wydatków w 2013 roku.

5)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 1 990 284 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P95-000-000 pod nazwą „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

6)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 5 100 zł, z tytułu otrzymania przez Zespół Ognisk Wychowawczych darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu – Zdroju (5 000 zł) oraz nawiązki sądowej (100 zł).

7)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 1 257 503 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P94-000-000 pod nazwą „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju”, w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

8)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 27 196 zł, w związku z ogłoszeniem przez prezesa GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za 2012 rok na poziomie 103,7% zachodzi konieczność zwiększenia planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń kina CENTRUM o kwotę 1 612 zł oraz tytułem uregulowania czynszu za 2012 rok o kwotę 25 584 zł.

9)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, o kwotę 681 257 zł, z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków -pozyskane z Unii Europejskiej na zadaniu Nr 000-P46-000-000 pod nazwą "Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju", w związku z tym, iż w 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów z tytułu poniesionych wydatków w latach poprzednich, co skutkuje zwiększeniem planu 2013 roku.

 

Załącznik Nr 2

1)     W związku z zawarciem ugody z Jastrzębską Spółką Węglową SA na dodatkowe prace na wieloletnim przedsięwzięciu Nr 000-000-007-300 pod nazwą „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu Zdroju- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 221 772 zł.

2)     W związku z podpisaniem ugody na dofinansowanie przez KWK „JAS-MOS” realizacji wieloletniego przedsięwzięcia „Budowa ul. Kasztanowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 599 494 zł.

3)     W bieżącym roku zaplanowane jest przeprowadzenie dostosowania budynku Publicznego Przedszkola Nr 7 do przepisów budowlanych i pożarowych. W trakcie  przygotowań do przeprowadzenia inwestycji pozyskano informację od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. o zmianach w planach wydobycia skutkujących wystąpieniem w najbliższych latach szkód górniczych na terenie Jastrzębia Górnego, dlatego konieczne jest zabezpieczenie budynku przedszkola przed wystąpieniem szkód górniczych. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podczas rozmów zobowiązała się, że zwróci poniesione koszty tej części inwestycji zgodnie z kosztorysami powykonawczymi. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001– Górnictwo węgla kamiennego o kwotę 14 514 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku PP Nr 7 przed działaniem szkód górniczych w ramach zadania Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.               

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków majątkowych z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 – Przedszkola, zadanie Nr 000-000-132-000 „Oddymianie w przedszkolach”.

Zakłada się, że dochody z Jastrzębskiej Spółki Węglowej wpłyną do budżetu Miasta w 2014 roku po wykonaniu i  rozliczeniu zadania.

4)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2 600 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków własnych Miasta przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P48-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933- ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie – etap I - Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933-ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”. Zwiększenie planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych takich jak: wzmocnienie nasypu kolejowego, zabezpieczenie dylatacji pomiędzy obiektami mostowymi, w zakresie pasa drogowego - wzmocnienie podłoża, wymiana gruntu, w zakresie sieci wodociągowej - wzmocnienie bloku oporowego, przebudowa studni odpowietrzających, przebudowa rurociągu PE 630 mm; w  zakresie robót teletechnicznych - przebudowa kabla  telefonicznego TP, wymiana kabla SRK w zakresie sterowania ruchem kolejowym; w zakresie robót energetycznych - przebudowa kabla 6 kV, dobudowa  oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci nN ul. Pszczyńskiej.

5)     W związku z otrzymaniem dofinansowania z KWK „JAS-MOS” na zabezpieczenie budowy ul. Kasztanowej przed wpływami szkód górniczych proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 500 000 zł.

Środki powyższe proponuje się przeznaczyć  na wydatki bieżące, w tym:

-      w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne kwotę 200 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-301-000 „Remont dróg gruntowych”,

-      w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu kwotę 300 000 zł na realizację zadania Nr 000-000-333-000 „Remont nawierzchni dróg”.

6)     Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z 8 stycznia 2013 roku przyznano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego pod nazwą „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J”. W związku z powyższym proponuje się w dziale 600 – Transport i Łączność, rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmienić źródła finansowania tej inwestycji poprzez zmniejszenie środków własnych o kwotę 1 000 000 zł i ustalenie planu wydatków majątkowych pochodzących: z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3 401 328 zł. oraz wkładu własnego Miasta w wysokości 650 235 zł, w tym na wydatki niekwalifikowane 50 000 zł.

Zakres rzeczowy tego zadania obejmuje budowę odcinka drogi od ronda przy ul. Rozwojowej do ul. Wyzwolenia.

7)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60095– Pozostała działalność o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż około 40 sztuk słupków do umieszczania rozkładów jazdy na przystankach autobusowych.               

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi,  w związku z uzyskaniem oszczędności na utrzymaniu zimowym w okresie I-II na kwartałach 12 i 15.

8)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30 640 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków niekwalifikowanych, na zatrudnienie 2 osób do pomocy przy realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”.               

Powyższe środki proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia wydatków bieżących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195– Pozostała działalność.

9)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 4 125 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P83-000-100 pn. "Wewnątrz krajobrazu-poza krajobrazem" - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.

10)  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 340 943 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-128-000 „Zakup wyposażenia placów zabaw” na kwotę 65 000 zł oraz na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-159-300 „Budowa i modernizacja boisk - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na kwotę 275 943 zł, na wykonanie przebudowy kompleksu boisk przy ZS Nr 1.

11)  W związku z otrzymaniem przez Zespół Ognisk Wychowawczych od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju darowizny w wysokości 5 000 zł oraz nawiązki sądowej w wysokości 100 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę5 100 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie uroczystości wielkanocnych dla wychowanków.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  16 031 350 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej Nr 16 o kwotę 2 043 zł.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 08:37
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 100
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 25.04.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 07.05.2013 08:37
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2016 10:31
Liczba wyświetleń: 333
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.