W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IV.34.2013

RSS
Uchwała nr: IV.34.2013
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 26.03.2013
W sprawie: ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Na podstawie: Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2 i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).
Status: Uchylona

 

UCHWAŁA NR IV.34.2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 marca 2013 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, wysokości maksymalnej opłaty
za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Publicznym Żłobku Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

 

Na podstawie art. 5 a, ust.1 i ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 2  i 3, art. 23 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

                                                                                                                                

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.     Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez żłobek w wysokości 1,50 zł w zakres których wchodzi:

1)     zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2)     zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka,

2.     W żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być,
na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wydłużony ponad 10 godzin, za dodatkową opłatą.

3.     Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą godzinę po przekroczeniu dziesięciu godzin dziennie.

4.     Ustala się maksymalną wysokość ponoszonej przez rodziców/opiekunów prawnych obowiązkowej opłaty za wyżywienie dziecka w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych) za każdy dzień pobytu.

 

§ 2

 

W przypadku korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z jednej rodziny opłata, o której mowa
w §1 ust.1 ulega obniżeniu o 20% za drugie dziecko oraz 50% za każde kolejne.

 

§ 3

 

Kalkulację ekonomiczną kosztów pobytu dziecka w żłobku związaną z zapewnieniem mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych wymienionych w §1 ust.1 przedstawia tabela stanowiąca załącznik do uchwały.

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

 

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała Nr.VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO  UCHWAŁY NR IV.34.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 marca  2013r

 

 

Kalkulacja ekonomiczna kosztu pobytu dziecka w żłobku związana z zapewnieniem
mu świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych

 

1.     Koszty pobytu dziecka w żłobku obejmują następujące pozycje:

 

RODZAJ KOSZTU

MIESIĘCZNY

1 GODZINA*

Koszty zatrudnienia pracowników

635,85

3,03

Zakup materiałów i wyposażenia

35,77

0,17

Zakup pomocy dydaktycznych

11,90

0,06

Zakup energii

60,49

0,29

Zakup usług pozostałych

26,09

0,12

OGÓŁEM KOSZTY

770,12

3,67

* przy założeniu 21 dni pobytu dziecka w żłobku w miesiącu przez 10 godzin dziennie.

 

2.     Do kosztów związanych z pobytem dziecka w żłobku nie wlicza się kosztów inwestycji, podatków
i opłat administracyjnych.

3.     Opłata za pobyt dziecka w żłobku jest naliczana z góry według stawki godzinowej i uwzględnia faktyczny czas pobytu dziecka w żłobku.

4.     Przyjmuje się zasady współfinansowania kosztów pobytu dziecka w żłobku przez miasto Jastrzębie-Zdrój i rodziców.

5.     Opłata wnoszona przez rodziców za jedną godzinę w wysokości 1,50 zł co stanowi 41 % kosztu godziny pobytu dziecka w żłobku.

6.     Za czas nieobecności dziecka w żłobku nie pobiera się opłat za pobyt i wyżywienie.

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 26.03.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.04.2013 13:55
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 09:13
Liczba wyświetleń: 180
Drukuj Zapisz do PDF