W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIII.165.2012

RSS
Uchwała nr: XIII.165.2012
Jakiego organu: Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
Z dnia: 25.10.2012
W sprawie: zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Na podstawie: Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami)
Status: Uchylona

Uchwała Nr  XIII.165.2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 października 2012r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późniejszymi zmianami ), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 400a i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.2008 Nr 25, poz. 150 – z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miasta Jastrzębie -Zdrój

u c h w a l a

§ 1

W  Uchwale Nr III.7.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zmienia się załącznik do uchwały, o którym mowa w § 2 i nadaje mu się treść jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

    Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2013 roku.

 

 

 

 

Zasady  przyznawania dotacji celowych dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
oraz tryb ich udzielania i rozliczania

Postanowienia ogólne

§ 1

O dotację może się ubiegać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do dysponowania nieruchomością  położoną  na terenie Jastrzębia-Zdroju, na której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.

§ 2

Przedmiotem dotacji jest dofinansowanie kosztów inwestycji poniesionych na realizację przedsięwzięć mających na celu między innymi ochronę wód, ochronę powietrza atmosferycznego i gospodarkę odpadami.

§ 3

Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek, na podstawie umowy zawartej z Miastem przed realizacją przedsięwzięcia i stanowi częściową refundację kosztów inwestycji.

Rodzaje przedsięwzięć i wysokość dotacji

§ 4

Dotacja może być przyznana na: 

1. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków dla potrzeb budynku mieszkalnego – w wysokości 50% poniesionych kosztów (zakup, budowa i instalacja), ale nie więcej niż 3.500,00 zł.

-         dotacja może być udzielona tylko wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma możliwości technicznych podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z planami budowy kanalizacji na terenie miasta, nie przewiduje jej budowy w perspektywie najbliższych pięciu lat, co powinno być potwierdzone pismem Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,

-         w przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dotacja może być udzielona w wysokości 50% ogólnych kosztów poniesionych przez każdego uczestnika procesu inwestycyjnego, jednak nie więcej niż 3.500 zł , przy czym dotacja przysługuje wszystkim właścicielom budynków, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym, według wysokości ustalonej w ugodzie zawartej pomiędzy uczestnikami, określającej miejsce lokalizacji oczyszczalni i podział kosztów jej budowy.

2. Podłączenie budynku mieszkalnego do miejskiej sieci centralnego ogrzewania – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1.500,00 zł.

3. Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych energooszczędnych kotłów c.o. opalanych gazem, olejem opałowym lub zasilanych energią elektryczną, ogrzewania elektrycznego (podłogowe, ścienne, piece akumulacyjne) oraz  kotła c.o. opalanego biomasą (słoma, odpady drzewne, itp.)

-  w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej jak 2.000,00 zł.

-         dotacja do zakupu i montażu kotła c.o. opalanego biomasą, przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową i miejską sieć centralnego ogrzewania, a kocioł musi posiadać sprawność cieplną > 85%, potwierdzoną w  certyfikacie energetyczno-emisyjnym wydanym przez akredytowane laboratorium,

 

 

4. Zakup i montaż w budynku mieszkalnym retortowego kotła c.o. na paliwo stałe, z jednym paleniskiem - retortą, o sprawności cieplnej ≥ 78%  – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł :

-         dotacja nie przysługuje w przypadku, kiedy budynek położony jest na terenie uzbrojonym w miejską sieć centralnego ogrzewania,

-         zakupiony kocioł powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane

      urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, 

wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

5. Zakup i montaż w budynku mieszkalnym kotła c.o. na paliwo stałe, z paleniskiem rusztowym o sprawności cieplnej  ≥ 75% – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 800,00 zł lub retortowym  z  dodatkowym  paleniskiem,   o sprawności cieplnej  ≥ 75% – w wysokości 50% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 2.000,00 zł :

-         dotacja przysługuje tylko na terenach nieuzbrojonych w sieć gazową i miejską sieć centralnego ogrzewania.

-         kocioł (za wyjątkiem kotła opalanego drewnem) powinien spełniać kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane urządzeniom małej mocy, potwierdzone aktualnym certyfikatem energetyczno-emisyjnym, wydanym przez instytucję posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

 

6. Zakup i montaż w budynkach mieszkalnych urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych -  w wysokości 30%  poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 3.000,00 zł.

-         dotacja  ta  nie wyklucza możliwości udzielenia dofinansowania do drugiego urządzenia grzewczego, na zasadach wymienionych w  § 4 pkt 2-5,

 

7. Wymiana pokrycia dachu lub zmiana elewacji budynku mieszkalnego lub/i gospodarczego, w przypadku zastąpienia materiałów budowlanych zawierających azbest na materiały bezpieczne  wysokości 70 %  kosztów inwestycji w zakresie: demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, ale nie więcej niż 2.000 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.

-     dotacja przysługuje tylko w przypadku przedłożenia dokumentów potwierdzających, iż objęte

dotacją prace zostały wykonane przez podmiot posiadający odpowiednie zezwolenia na postępowanie z odpadami zawierającymi azbest (tj. roboty budowlane, transport, unieszkodliwienie).

 

8. Budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych lub/i gospodarczych niezwiązanych z działalnością gospodarczą – w wysokości 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1200,00 zł na przedsięwzięcia realizowane na jednej nieruchomości.

-   na koszt przyłączenia mogą składać się koszty: zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza,

pomiarów geodezyjnych, odbioru przyłącza przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

 

Tryb udzielania dotacji

§ 5

1. Osoby ubiegające się o dotację zobowiązane są do złożenia pisemnego wniosku do Prezydenta Miasta wraz z wymaganymi załącznikami. Druki wniosków stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszych „Zasad ...”.

2. Wnioski przyjmowane są do dnia  15  listopada każdego roku.

3. W imieniu Prezydenta Miasta wnioski  rozpatruje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa według kolejności ich wpływu.

4. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski kompletne.

5. Rozpatrzenie wniosku może być uzależnione od złożenia przez Wnioskodawcę, w określonym przez organ  terminie, dodatkowych informacji lub dokumentów.

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia pomiędzy Miastem Jastrzębie-Zdrój a Wnioskodawcą umowy o udzieleniu dotacji celowej, która określa w szczególności:

-      

   przeznaczenie dotacji, tj. nazwa i opis zakresu rzeczowego zadania,

-         kwotę udzielonej dotacji

-         termin wykonania oraz termin i sposób rozliczenia zadania objętego dotacją, nie dłuższy niż do 15 grudnia danego roku,

-         sposób i termin przekazania dotacji,

-         termin rozliczenia dotacji.

7. Wnioskodawca  informowany jest o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i terminie podpisania umowy telefonicznie lub drogą elektroniczną.

8. O negatywnym rozpatrzeniu wniosku czyli odmowie zawarcia umowy, Wnioskodawca zostanie poinformowany na piśmie, w terminie do 30 dni od dnia jego złożenia lub uzupełnienia, i nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

9. W przypadku wcześniejszego (przed 15 listopada) wyczerpania się ujętych w budżecie miasta środków finansowych przeznaczonych na dotacje do realizacji przedsięwzięć jak w § 4, Prezydent Miasta poinformuje mieszkańców o zaprzestaniu przyjmowania wniosków.

10. Pozytywne rozpatrzenie wniosków, które wykraczają poza możliwości finansowe Miasta w danym roku kalendarzowym może stanowić podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym, o ile Miasto będzie dysponowało środkami na ten cel.

Postanowienia końcowe

1. Informację o terminach składania wniosków Prezydent Miasta ogłasza na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz poprzez jednostki pomocnicze.

2. Wzory wniosków dostępne są w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

3. O przyznanie dotacji celowej mogą się ubiegać tylko wnioskodawcy, którzy wykażą  uregulowaną gospodarkę odpadami na swojej nieruchomości, udokumentowaną stosownymi umowami.

4. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego z urządzeń grzewczych wymienionych w  § 4 pkt 2-5.

5. Na jedną nieruchomość przysługuje dotacja tylko do jednego urządzenia do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

6. Dotacja na zakup i montaż  niskoemisyjnych kotłów c.o. na paliwa stałe nie przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych przyłączonych do miejskiej sieci centralnego ogrzewania oraz w przypadku odłączenia budynku od miejskiej sieci cieplnej.

7. Sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli Prezydenta Miasta, który upoważnia   pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa do przeprowadzania kontroliwykorzystania dotacji oraz  funkcjonowania urządzeń.

8. Dotacja do zakupu i montażu urządzeń grzewczych przysługuje raz na 10 lat, natomiast do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków raz na 15 lat.

9. W związku z rozliczaniem zadań wymienionych w § 4 pkt 1-7, pracownicy Urzędu Miasta stwierdzają ich wykonanie w drodze oględzin. Pozytywny wynik oględzin jest warunkiem wypłaty dotacji.

10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozliczenie zadania z terminem w roku następnym. Wypłata dotacji będzie jednak wtedy uzależniona od tego, czy w danym roku budżetowym Miasto będzie dysponowało środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

11. Wnioskodawca, składając wniosek potwierdza, że znane mu są powyższe zasady.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 92
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 93
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 87
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 93
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 95
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 25.10.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 05.11.2012 09:39
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2016 11:36
Liczba wyświetleń: 496
Drukuj Zapisz do PDF