W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XL Sesja Nadzwyczajna (kwiecień)

UCHWAŁA  NR XL/540/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2009 rok

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w  związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami), art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135 poz. 955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z  2008 roku  Nr 25, poz. 150 ze  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,              

 

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić plan  dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów  budżetu Miasta na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2009 i na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3 .

§ 4

Zmienić „Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w roku 2009 oraz na lata 2010-2011”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 4 .

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

         Zgodnie z zapisami SIWZ w dniu 4 marca 2009 roku zostało złożonych pięć ofert na realizację zadania „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy
ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”. Zaoferowane ceny mieściły się w przedziale od 32 501 870 zł (oferta najtańsza) do 42 904 200 zł (oferta najdroższa). Wartość kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w miesiącu sierpniu 2008 roku wynosiła 26 888 674 zł. Cztery oferty spośród pięciu złożonych sporządzone były niezgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
a ponadto wartość wszystkich  ofert znacznie przewyższała kwotę środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację tego zadania. W związku z powyższym na podstawie  art. 93 ust.1 pkt 1 Prawa Zamówień Publicznych w dniu 25 marca przetarg unieważniono.

         Zgodnie z wykonanym aktualnie kosztorysem inwestorskim szacuje się, iż  koszt zadania wyniesie 36 872 519 zł. Dodając do tej wartości koszty nadzoru należy zabezpieczyć w budżecie Miasta na realizację inwestycji w okresie 2009-2011  środki w wysokości ponad 37  mln zł, przy uwzględnieniu uzyskanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w wysokości ponad 11 mln zł. Wzrost wartości kosztorysu inwestorskiego spowodowany jest aktualną sytuacją gospodarczą (wzrost kursu euro, kosztów robocizny  i energii). 

         Ponadto w związku z przesunięciem  okresu realizacji inwestycji Miasto utraciło dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 2 250 000 zł. Istnieje jednak możliwość ponownego aplikowania o te środki. W wyniku rozpoczętych działań przewiduje się podpisanie stosownej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w miesiącu czerwcu br.

 

W związku z powyższym proponuje się:

 

1.      W załączniku Nr 1 zmniejszyć w dziale 926  Kultura fizyczna i sport dochody majątkowe o kwotę 150 000 zł z tytułu dotacji otrzymanej z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych -"Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju"  oraz zmniejszyć w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki majątkowe na realizację zadania Nr 51 „Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju” o kwotę 2 352 394 zł.

 

2.      W załączniku Nr 2 zmniejszyć w wyniku obniżenia  deficytu budżetowego  przychody z tytułu kredytów  o kwotę 2 202 394 zł.

 

 

3.      W załączniku Nr 3 i 4 dokonać  zmian  w zakresie limitów wydatków związanych
 z wieloletnimi programami inwestycyjnymi   oraz w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi polegających na :

zmniejszeniu w 2009 rokulimitu wydatków na realizację inwestycji o kwotę 9 087 806 zł, zgodnie z zapisami  załącznika Nr 1 oraz w wyniku zmniejszenia planu dochodów i wydatków  majątkowych z tytułu dotacji rozwojowej przeznaczonej na dofinansowanie realizacji tego zadania o kwotę 6 735 412 zł, dokonanego w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr Or.IV.0151-112/2009 z dnia 3 kwietnia br,  w tym:

·         zmniejszenie o kwotę 5 142 800 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta ramach  wymaganego wkładu własnego ,

·         zmniejszenie o kwotę 3 795 006 zł wydatków  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

·         zmniejszenie o kwotę 150 000 zł wydatków  finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zwiększeniu w 2010 roku limitu wydatków na realizację inwestycji o kwotę 6 781 484 zł, w tym:

·         zwiększenie o kwotę 7 367 288 zł wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta w ramach  wymaganego wkładu własnego,

·         zwiększenie o kwotę 1 514 196 zł wydatków  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

·         zmniejszenie o kwotę 2 100 000 zł wydatków  finansowanych ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

zwiększeniu w 2011 roku(w wynikuprzesunięcia okresu realizacji zadania)  limitu wydatków na realizację inwestycji w kwocie 11 054 433 zł, w tym:

·         kwotę 8 794 027 zł tytułem wydatków finansowanych ze środków budżetu Miasta ramach  wymaganego wkładu własnego,

·         kwotę 2 260 406 zł tytułem wydatków  finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

W wyniku zaproponowanych zmian na realizację inwestycji zostaną zabezpieczone dodatkowe środki w wysokości 8 748 111 zł, a planowane do poniesienia nakłady w latach 2009-2011 wyniosą 37 292 811 zł.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.04.2009 09:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 129
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 26.03.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 30.04.2009 09:36
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2016 11:12
Liczba wyświetleń: 477
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.