W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXVI/504/2009

RSS

UCHWAŁA NR XXXVI/504/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

         w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich w Jastrzębiu Zdroju

 

      Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

 

Rada Miasta  Jastrzębie Zdrój

 

u c h w a l a

 

 

§ 1

 

Ustalić Regulamin Targowiska Miejskiego przy ul. Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

 

Ustalić Regulamin Targowiska Miejskiego przy ul. Północnej w Jastrzębiu Zdroju stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej Uchwały.

 

         § 3

 

Ustalić Regulamin Targowiska Miejskiego „Szeroka” na Osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu Zdroju stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

 

         § 4

 

Traci moc uchwała Nr XXV/622/2000 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 18 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów targowisk w mieście Jastrzębie Zdrój.

 

§ 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

         § 6

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXXVI/504/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
PRZY ULICY ARKI BOŻKA
W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

1. Targowisko miejskie przy ulicy Arki Bożka w Jastrzębiu Zdroju zwane dalej “targowiskiem” administrowane jest przez Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17 D.


2. Targowisko jest czynne:

a) od poniedziałku do piątku w godz. od 600  do 1700
b) w soboty od godz. 600 do 1500
c) w niedziele handlowe od godz. 600 do 1400
d) w każdą trzecią niedzielę miesiąca od godz. 700 do 1300

 

3. Wszelkie opłaty wynikające z handlu na targowisku pobierane są przez inkasentów lub administratora targowiska zatrudnionych przez Jastrzębski Zakład Komunalny.

4. Targowisko przeznaczone jest do handlu z wyznaczonych stoisk handlowych, samochodów, z kosza, z ręki. Do prowadzenia handlu ( pod warunkiem uiszczenia u inkasenta opłaty targowej) uprawnieni są:
        a) osoby posiadające zarejestrowaną działalność w zakresie produkcji, handlu,usług
        b) producenci rolni i działkowicze
        c) zbieracze runa leśnego
        d) osoby fizyczne handlujące artykułami używanymi (ubrania, sprzęt itd.) w ilościach nie
        wskazujących na stałą działalność handlową.

 

5. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje wraz z rozpoczęciem handlu na targowisku w momencie zażądania jej przez inkasenta Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dowód uiszczenia opłaty targowej ważny jest tylko w dniu i miejscu, na który został wykupiony i nie może być odstępowany.

6. Opłaty za rezerwację stałych miejsc handlowych pobiera administrator targowiska w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który rezerwacja jest planowana. Pierwszeństwo opłacenia rezerwacji posiada dotychczasowy użytkownik danego stoiska, jednakże po upływie terminu płatności rezerwacja przydzielona jest kolejnej osobie oczekującej na przydział danego miejsca handlowego. Rezerwacja miejsca handlowego przyjmowana jest z góry tylko na jeden miesiąc.

7.  Nie opłacenie miesięcznej rezerwacji stoiska jest równoznaczne z oddaniem stoiska do dyspozycji administratora targowiska celem przekazania go innym zainteresowanym handlem na przedmiotowym stoisku.


8. Opłacona rezerwacja stałego miejsca handlowego obowiązuje w każdy dzień handlowy przez cały miesiąc:

a) do godz. 800 – w okresie od kwietnia do października
b) do godz. 900 – w okresie od listopada do marca

Każde wolne stanowisko handlowe, które nie zostało zajęte do godziny obejmującej rezerwację, administrator targowiska może przydzielić w tym dniu dowolnemu zainteresowanemu handlem na tym stanowisku.

 

9. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wprowadza się obowiązek dokonywania przez osobę posiadającą instalację elektryczną w przydzielonym stoisku pomiarów instalacji elektrycznej pod względem sprawdzenia skuteczności zerowania oraz pomiaru stanu izolacji na koszt tej osoby, przez osoby do tego upoważnione.

 

10. Dostawa, rozładunek i załadunek towaru może odbywać się bezpośrednio na targowisku w godzinach rannych do godz. 800 lub po południu po godz. 1630. W godzinach pomiędzy  800  a 1600 wjazd samochodami dostawczymi na targowisko jest zabroniony. Dostawa towaru odbywa się wówczas poprzez dojazd na wyznaczone tzw. „miejsca do rozładunku” zlokalizowane na parkingu przy targowisku.


11. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:
        a) napojów alkoholowych
 

        b) wyrobów tytoniowych bez akcyzy
        c) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu i trucizn
        d) papierów wartościowych
        e) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych
        f) zwierząt z wyjątkiem ryb przeznaczonych do konsumpcji
        g) towarów pochodzących z kradzieży, środków spożywczych i surowców do ich produkcji
             oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych dla zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub
             fałszywie oznaczonych
        h) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

12. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

13. Jastrzębski Zakład Komunalny nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób handlujących i kupujących pozostawione na targowisku.

14. Na terenie targowiska zabrania się:
         a) handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności w bramach, na
             jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu pieszych,
         b) odstępowania przydzielonego miejsca handlu osobom trzecim,
         c) wystawiania towarów poza obszar do tego wyznaczony,
         d) spożywania napojów alkoholowych,
         e) samowolnego ustawiania stoisk handlowych,
         f) samowolnego dokonywania zmian konstrukcyjnych, rozbudowy lub przebudowy
             istniejących stoisk handlowych bez uzyskania pisemnej zgody Jastrzębskiego Zakładu
             Komunalnego
         g) parkowania pojazdami na terenie targowiska
         h) prowadzenia gier hazardowych.

15. Wszyscy prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do:
        a) terminowego uiszczania opłat targowych i okazywania dowodu uiszczenia opłaty targowej na każde
            żądanie organów upoważnionych do kontroli opłat.
        b) utrzymania porządku i czystości wokół przydzielonego stoiska handlowego
        c) umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu cen towarów przeznaczonych na sprzedaż,
        d) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów p.poż zawartych w instrukcjach
             bezpieczeństwa pożarowego oraz obowiązujących wymogów sanitarnych.

16. Prowadzenie zbiórek publicznych na terenie targowiska możliwe jest po uzyskaniu zgody Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.


17. Zabrania się wprowadzania psów na teren targowiska.

18. Administrator targowiska może wydać decyzję o usunięciu z targowiska winnego naruszenia
obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu targowiska. Od decyzji usunięcia z targowiska
przysługuje odwołanie do dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

19. Książka skarg i wniosków udostępniana jest na żądanie przez administratora targowiska w
biurze targowiska.

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVI/504/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ
W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

1. Targowisko miejskie przy ulicy Północnej w Jastrzębiu Zdroju zwane dalej “targowiskiem” administrowane jest przez Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17 D.


2. Targowisko jest czynne:

a) od poniedziałku do piątku w godz. od 600  do 1700
b) w soboty od godz. 600 do 1500
c) w niedziele handlowe od godz. 600 do 1400

 

3. Wszelkie opłaty wynikające z handlu na targowisku pobierane są przez inkasentów lub administratora targowiska zatrudnionych przez Jastrzębski Zakład Komunalny.

4. Targowisko przeznaczone jest do handlu z wyznaczonych stoisk handlowych, samochodów, z kosza, z ręki. Do prowadzenia handlu ( pod warunkiem uiszczenia u inkasenta opłaty targowej) uprawnieni są:
        a) osoby posiadające zarejestrowaną działalność w zakresie produkcji, handlu, usług
        b) producenci rolni i działkowicze
        c) zbieracze runa leśnego
        d) osoby fizyczne handlujące artykułami używanymi (ubrania, sprzęt itd.) w ilościach nie
        wskazujących na stałą działalność handlową.

 

5. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje wraz z rozpoczęciem handlu na targowisku w momencie zażądania jej przez inkasenta Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dowód uiszczenia opłaty targowej ważny jest tylko w dniu i miejscu, na który został wykupiony i nie może być odstępowany.

6. Opłaty za rezerwację stałych miejsc handlowych pobiera administrator targowiska w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który rezerwacja jest planowana. Pierwszeństwo opłacenia rezerwacji posiada dotychczasowy użytkownik danego stoiska, jednakże po upływie terminu płatności rezerwacja przydzielona jest kolejnej osobie oczekującej na przydział danego miejsca handlowego. Rezerwacja miejsca handlowego przyjmowana jest z góry tylko na jeden miesiąc.

7. Opłacona rezerwacja stałego miejsca handlowego obowiązuje w każdy dzień handlowy przez cały miesiąc:

a) do godz. 800 – w okresie od kwietnia do października
b) do godz. 900 – w okresie od listopada do marca

Każde wolne stanowisko handlowe, które nie zostało zajęte do godziny obejmującej rezerwację, administrator targowiska może przydzielić w tym dniu dowolnemu zainteresowanemu handlem na tym stanowisku.

 

8. Dostawa, rozładunek i załadunek towaru może odbywać się bezpośrednio na targowisku w godzinach rannych do godz. 800 lub po południu po godz. 1630. W godzinach pomiędzy  800  a 1600 wjazd samochodami dostawczymi na targowisko jest zabroniony.

9. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wprowadza się obowiązek dokonywania przez osobę posiadającą instalację elektryczną w przydzielonym stoisku pomiarów instalacji elektrycznej pod względem sprawdzenia skuteczności zerowania oraz pomiaru stanu izolacji na  koszt tej osoby, przez osoby do tego upoważnione.                                     


10. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:
        a) napojów alkoholowych
        b) wyrobów tytoniowych bez akcyzy
        c) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu i trucizn
        d) papierów wartościowych
        e) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych
        f) towarów pochodzących z kradzieży, środków spożywczych i surowców do ich produkcji
             oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych dla zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub
             fałszywie oznaczonych
        g) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

11. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

12. Jastrzębski Zakład Komunalny nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób handlujących i kupujących pozostawione na targowisku.

13. Na terenie targowiska zabrania się:
         a) handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności w bramach, na
             jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu pieszych,
         b) odstępowania przydzielonego miejsca handlu osobom trzecim,
         c) wystawiania towarów poza obszar do tego wyznaczony,
         d) spożywania napojów alkoholowych,
         e) samowolnego ustawiania stoisk handlowych,
         f) samowolnego dokonywania zmian konstrukcyjnych, rozbudowy lub przebudowy
             istniejących stoisk handlowych bez uzyskania pisemnej zgody Jastrzębskiego Zakładu
             Komunalnego
         g) parkowania pojazdami na terenie targowiska
         h) prowadzenia gier hazardowych.

14. Wszyscy prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do:
        a) terminowego uiszczania opłat targowych i okazywania dowodu uiszczenia opłaty targowej na każde
            żądanie organów upoważnionych do kontroli opłat.
        b) utrzymania porządku i czystości wokół przydzielonego stoiska handlowego
        c) umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu cen towarów przeznaczonych na sprzedaż,
        d) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów p.poż zawartych w instrukcjach
             bezpieczeństwa pożarowego oraz obowiązujących wymogów sanitarnych.

15. Prowadzenie zbiórek publicznych na terenie targowiska możliwe jest po uzyskaniu zgody Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

16. Zabrania się wprowadzania psów na teren targowiska.

17. Administrator targowiska może wydać decyzję o usunięciu z targowiska winnego naruszenia
obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu targowiska. Od decyzji usunięcia z targowiska
przysługuje odwołanie do dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

18. Książka skarg i wniosków udostępniania jest na żądanie przez administratora targowiska w
biurze targowiska.

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/504/2009

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 stycznia 2009 r.

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO
„SZEROKA” NA OSIEDLU 1000-LECIA
W JASTRZĘBIU ZDROJU

 

1. Targowisko miejskie „SZEROKA” na Osiedlu 1000-lecia w Jastrzębiu Zdroju zwane dalej “targowiskiem” administrowane jest przez Jastrzębski Zakład Komunalny z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju ul. Dworcowa 17 D.


2. Targowisko jest czynne:

a) od poniedziałku do piątku w godz. od 600  do 1700
b) w soboty od godz. 600 do 1500
c) w niedziele handlowe od godz. 600 do 1400

3. Wszelkie opłaty wynikające z handlu na targowisku pobierane są przez inkasentów lub administratora targowiska zatrudnionych przez Jastrzębski Zakład Komunalny.

4. Targowisko przeznaczone jest do handlu z wyznaczonych stoisk handlowych, samochodów, z kosza, z ręki. Do prowadzenia handlu ( pod warunkiem uiszczenia u inkasenta opłaty targowej) uprawnieni są:
        a) osoby posiadające zarejestrowaną działalność w zakresie produkcji, handlu, usług
        b) producenci rolni i działkowicze
        c) zbieracze runa leśnego
        d) osoby fizyczne handlujące artykułami używanymi (ubrania, sprzęt itd.) w ilościach nie
        wskazujących na stałą działalność handlową.

 

5. Obowiązek uiszczenia opłaty targowej powstaje wraz z rozpoczęciem handlu na targowisku w momencie zażądania jej przez inkasenta Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego. Dowód uiszczenia opłaty targowej ważny jest tylko w dniu i miejscu, na który został wykupiony i nie może być odstępowany.

6. Opłaty za rezerwację stałych miejsc handlowych pobiera administrator targowiska w ciągu miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który rezerwacja jest planowana. Pierwszeństwo opłacenia rezerwacji posiada dotychczasowy użytkownik danego stoiska, jednakże po upływie terminu płatności rezerwacja przydzielona jest kolejnej osobie oczekującej na przydział danego miejsca handlowego. Rezerwacja miejsca handlowego przyjmowana jest z góry tylko na jeden miesiąc.

7. Opłacona rezerwacja stałego miejsca handlowego obowiązuje w każdy dzień handlowy przez cały miesiąc:

a) do godz. 800 – w okresie od kwietnia do października
b) do godz. 900 – w okresie od listopada do marca

Każde wolne stanowisko handlowe, które nie zostało zajęte do godziny obejmującej rezerwację, administrator targowiska może przydzielić w tym dniu dowolnemu zainteresowanemu handlem na tym stanowisku.

8. Dostawa, rozładunek i załadunek towaru może odbywać się bezpośrednio na targowisku w godzinach rannych do godz. 800 lub po południu po godz. 1630. W godzinach pomiędzy  800  a 1600 wjazd samochodami dostawczymi na targowisko jest zabroniony.

9. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego wprowadza się obowiązek dokonywania przez osobę posiadającą instalację elektryczną w przydzielonym stoisku pomiarów instalacji elektrycznej pod względem sprawdzenia skuteczności zerowania oraz pomiaru stanu izolacji na koszt tej osoby, przez osoby do tego upoważnione.         


10. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:
        a) napojów alkoholowych
        b) wyrobów tytoniowych bez akcyzy
        c) nafty, benzyny, spirytusu, denaturatu i trucizn
        d) papierów wartościowych
        e) broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych
        f) zwierząt z wyjątkiem ryb przeznaczonych do konsumpcji
        g) towarów pochodzących z kradzieży, środków spożywczych i surowców do ich produkcji
             oraz przedmiotów użytkowych szkodliwych dla zdrowia, zepsutych, sfałszowanych lub
             fałszywie oznaczonych
        h) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.

11. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz być ustawione i użytkowane w ten sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

12. Jastrzębski Zakład Komunalny nie ponosi odpowiedzialności za mienie osób handlujących i kupujących pozostawione na targowisku.

13. Na terenie targowiska zabrania się:
         a) handlu poza miejscami do tego wyznaczonymi, a w szczególności w bramach, na
             jezdniach, chodnikach i przejściach przeznaczonych do ruchu pieszych,
         b) odstępowania przydzielonego miejsca handlu osobom trzecim,
         c) wystawiania towarów poza obszar do tego wyznaczony,
         d) spożywania napojów alkoholowych,
         e) samowolnego ustawiania stoisk handlowych,
         f) samowolnego dokonywania zmian konstrukcyjnych, rozbudowy lub przebudowy
             istniejących stoisk handlowych bez uzyskania pisemnej zgody Jastrzębskiego Zakładu
             Komunalnego
         g) parkowania pojazdami na terenie targowiska
         h) prowadzenia gier hazardowych.

14. Wszyscy prowadzący handel na targowisku zobowiązani są do:
        a) terminowego uiszczania opłat targowych i okazywania dowodu uiszczenia opłaty targowej na każdeżądanie organów upoważnionych do kontroli opłat.
        b) utrzymania porządku i czystości wokół przydzielonego stoiska handlowego
        c) umieszczenia w widocznym dla klienta miejscu cen towarów przeznaczonych na sprzedaż,
        d) przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów p.poż zawartych w instrukcjach
             bezpieczeństwa pożarowego oraz obowiązujących wymogów sanitarnych.

15. Prowadzenie zbiórek publicznych na terenie targowiska możliwe jest po uzyskaniu zgody Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

16. Zabrania się wprowadzania psów na teren targowiska.

17. Administrator targowiska może wydać decyzję o usunięciu z targowiska winnego naruszenia
obowiązujących przepisów prawa lub regulaminu targowiska. Od decyzji usunięcia z targowiska
przysługuje odwołanie do dyrektora Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego.

18. Książka skarg i wniosków udostępniania jest na żądanie przez administratora targowiska w
biurze targowiska.

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 29.01.2009
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 04.02.2009 08:40
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.08.2016 08:36
Liczba wyświetleń: 576
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.