W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XXXIII/461/2008

RSS

UCHWAŁA  NR XXXIII/461/2008

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 20 listopada 2008 roku

w sprawie  zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z  2001 roku Nr 142, poz. 1592,  ze zmianami),art. 82 ust.1,  art. 86, art.165, art. 166, art.168, art. 173, art. 176, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2114 ze zmianami),art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, ze zmianami), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz.955), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca  2006 roku w sprawie gospodarki finansowej  jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych  oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116. poz. 783 ze zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z  2006 roku  Nr 129, poz. 902 ze zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 240 poz. 2027 ze zmianami),  w oparciu o opinie Komisji,               

 

     

Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

       

u c h w a l a

 

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu Miasta na 2008 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

1.Zmienić limit „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

2.Zmienić limit „Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku”, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 4

Zmienić plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych jednostek budżetowych w 2008 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 5

Zmienić limit „Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010”, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

1.   Proponuje się  wprowadzić do  budżetu Miasta dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie:

a)       w części gminnej na ogólną kwotę 183 700 zł, w tym:

-         środki w wysokości 100 414 zł w związku z zawarciem z  Fundacją Fundusz Współpracy  umów na sfinansowanie nowych projektów partnerskich szkół w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”.

Projekty te finansowane są w 100% ze środków Unii Europejskiej, a ich realizacja obejmuje lata 2008-2010.  Obecnie na rachunki projektów wpłynęło 80% przyznanego dofinansowania, pozostałe 20 % wpłynie w 2010 roku.

W ramach otrzymanych środków odbywać się będzie realizacja następujących projektów tj.:

-  projektu pn. „Jedna Europa wiele kultur”  którego realizacja odbywać się będzie w Szkole

   Podstawową Nr 1 , na rachunek tego projektu wpłynęło  66 943 zł,

-  projektu pn. „Open the window”  którego realizacja odbywać się będzie w Publicznym

   Przedszkolu Nr 26, na rachunek tego projektu wpłynęło  33 471 zł,

-         środki w wysokości 71 176 zł w związku ze wzrostem opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolach,

-         środki w wysokości 12 110 zł w związku z uzyskanie dodatkowych dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z przedszkoli,

b)       w części powiatowej na ogólną kwotę 3 273 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztówwizyty przygotowawczej do realizacji potencjalnego projektu przez Zespół Szkół Nr 2,

 

2.   Proponuje się  zmniejszyć plan dochodów budżetu Miasta o kwotę 34 486 zł, w tym:

a)       w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 34 086 zł w związku z urealnieniem planu zrealizowanego już projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Fundusz Współpracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,

 

b)       w dziale  854 - Edukacyjna  opieka wychowawcza w części gminnej o kwotę 400 zł, w związku z rozliczeniem dotacji z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na tzw. „Zielone szkoły”.

 

3.       Proponuje się   zwiększyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 474 461 zł, w tym:

a)       w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę52 775 zł, w tym:

-         w rozdziale  70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej w części gminnej o kwotę 47 775 zł  z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów w zakresie zadania 340 pn. „Remont budynków mieszkalnych”,

-         w rozdziale  70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5 000 zł  z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostawy gazu do budynku na ul. Klubowej 2,

b)       w dziale 710 – Działalność usługowa , rozdziale  71035 – Cmentarze w części gminnejo kwotę 13 900 zł  z przeznaczeniem na zakup usług pogrzebowych oraz usług wywozu nieczystości z cmentarzy komunalnych,

c)       w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 375 589 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (część gminna) o 188 813 zł z przeznaczeniem  na:

v  pokrycie kosztów w wysokości 6 400 zł, związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie z Fundacją Fundusz Współpracy  projektu  pn. „Jedna Europa wiele kultur”,  który realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2008-2010. Na 2008 rok  w ramach realizacji tego  projektu jednostka planuje wyjazd do szkoły partnerskiej w Anglii oraz wydanie albumu,

v  pokrycie braków w Szkole Podstawowej Nr 10 określonych na kwotę 168 646 zł:

Ø           5 488 zł na wypłatę zasądzonego odszkodowania wraz z odsetkami za niewypłacenie odprawy  emerytalnej dla nauczyciela,

Ø           140 310 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych,

Ø           8 568 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela, w związku z przejściem na emeryturę,

Ø           14 280 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego  nauczyciela, w związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów w szkole, 

v  pokrycie braków w Szkole Podstawowej Nr 15 na kwotę 13 767 zł, na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych,

       -  w rozdziale 80104 – Przedszkola (część gminna) o  143 738 zł, z przeznaczeniem  na:

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 2 określonych na kwotę 16 740 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 4 określonych na kwotę 11 066 zł:

Ø           6 362 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,

Ø           2 652 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pomocy kuchennej,

Ø           2 052 zł na skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z  nową kwotą bazową do naliczenia odpisu,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 5 określonych na kwotę 10 481 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 6 określonych na kwotę 10 887 zł:

Ø           4 909 zł na wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,

Ø           4 771 zł na pokrycie kosztów awansu zawodowego – od września 2008 roku trzech nauczycieli uzyskało tytuł nauczyciela dyplomowanego,

Ø           1 207 zł na wypłatę wynagrodzenia za godziny doraźne dla nauczycieli pełniących zastępstwo za nauczycieli przebywających na chorobowym,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 11 określonych na kwotę 6 617 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 12 określonych na kwotę 2 880 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 15 określonych na kwotę 6 518 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 16 określonych na kwotę 8 114 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 19 określonych na kwotę 15 827 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 20 określonych na kwotę 17 454 zł:

Ø           9 439 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla nauczyciela przebywającego od 1 września 2008 roku na urlopie dla poratowania zdrowia,

Ø           8 015 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,

v  pokrycie braków w Publicznym Przedszkolu Nr 21 określonych na kwotę 3 999 zł na pokrycie   kosztów zakupu środków żywności,

v  pokrycie kosztów w wysokości 19 001 zł związanych z wyjazdem na Węgry, prowadzeniem zajęć z języka angielskiego, zakupem drukarki, magnetofonu, materiałów papierniczych i dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Open the window” przez Publiczne Przedszkole Nr 26 oraz pokrycie braków w tym przedszkolu  określonych na kwotę 14 154 zł:

Ø           10 294 zł na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi  dla nauczycieli zatrudnionych od 1 września 2008 roku w związku z utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej,

Ø           3 860 zł na skorygowanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z  nową kwotą bazową do naliczenia odpisu oraz zwiększeniem zatrudnienia w przedszkolu

- w rozdziale 80110 – Gimnazja (część gminna) o  39 765, z przeznaczeniem  na pokrycie    braków w Zespole Szkół Nr 3, w tym:

v  na pokrycie kosztów zatrudnienia powyżej zatrudnienia określonego w zatwierdzonych projektach organizacyjnych       14 889 zł,

v  na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli      24 876 zł.

           - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące (część powiatowa) o  3 273 zł, z przeznaczeniem  na pokrycie kosztów Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius realizowanego przez Zespół Szkół  Nr 2.

d)       w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (część powiatowa)o kwotę  2 000 zł  z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

e)       w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (część powiatowa) o kwotę  29  907 złz przeznaczeniem na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „BETLEJEM”, w związku ze wzrostem ilości wychowanków przewlekle i nieuleczalnie chorych.

f)         w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w  rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury  w części gminnejo kwotę 290 złna  organizację wycieczek w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Pionierów.

 

 

4.       Proponuje się   zmniejszyć plan wydatków budżetu Miasta o kwotę 428 954 zł, w tym:

a)       w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 35 211 zł, w tym:

-         rozdziale  75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu w części gminnej o kwotę 1 000 zł  w związku z planowanym w tym rozdziale zakupem tablic ogłoszeniowych dla sołectw po cenie niższej niż planowano,

-         w rozdziale  75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu w części gminnej o kwotę 128 zł  oraz w rozdziale  75095 – Pozostała działalność w części gminnej o kwotę 34 083 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej” finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Fundacji Współpracy w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,

b)       w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 393 053 zł, w tym:

-         w rozdziale  85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w części powiatowej o kwotę 40 000 zł  ze względu na mniejszą niż zakładano na etapie planowania liczbąwychowanków wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów,

-         w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  i rentowe w części gminnej o 274 476 zł – Pracownicy socjalni pracujący bezpośrednio w rejonach opiekuńczych planują świadczenia dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniając w występujących potrzebach ich sytuację rodzinną i materialną. Praca ludźmi niesie w sobie element ryzyka, iż zaplanowane środki zostaną niewykorzystane lub nastąpi ich brak z uwagi na zmianę sytuacji materialnej, zdrowotnej lub losowej rodziny. Ponadto należy zaznaczyć, iż otrzymane środki w ramach dotacji na zasiłki okresowe stanowią znaczną kwotę przyznanej pomocy, która jest uzależniona od dochodu rodziny. Kierując się zasadą równości społecznej wydaje się niewłaściwym przyznawanie zbyt wysokich świadczeń, które pozwalają na bierność w aktywizacji zawodowej i samodzielności. Dokonując przyznawania świadczeń uwzględniono  również właściwości ekonomiczne prowadzonej gospodarki finansowej w zakresie zasiłków i pomocy w naturze. Wszystkie potrzeby klientów OPS na 2008 rok zostały w pełni zabezpieczone.

-         w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w części gminnej o kwotę 69 677 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej uwalniania środki własne budżetu Miasta zaangażowane w realizacji projektu unijnego pn.  „O krok do przodu” w związku z  otrzymaniem refundacji poniesionych wydatków z budżetu Unii Europejskiej,

-          w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w części gminnej o kwotę 8 900 zł w związku z faktem, iż w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym nie będą organizowane prace społecznie użyteczne. Do chwili obecnej osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające jednocześnie ze środków pomocy społecznej nie zostały skierowane do wykonywania tych prac,

c)      w dziale 854 - Edukacyjna  opieka wychowawcza, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży  w części gminnej  kwotę 400 zł, w związku z rozliczeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci i młodzieży szkolnej na tzw. „Zielone szkoły”,

d)      w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej  i sportu w części gminnejo kwotę 290 zł z wydatków planowanychna organizację imprez sportowych w ramach środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Pionierów.

 

Załącznik Nr 2

 

W związku z proponowanymi zmianami budżetu Miasta deficyt budżetu Miasta zmniejszy się do kwoty  5 067 022 zł. Spowoduje to również zmniejszenie zapotrzebowania na kredyt o kwotę 106 980 zł  tj. do kwoty 1 330 456zł.

Załącznik Nr 3

1.       Proponuje się przenieść limit zadania Nr 130 pn. „Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańska” w kwocie 700 000 zł z 2010 roku do roku 2009. Proponowana zmiana ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego dla wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

2.       W związku ze zmianami planu wydatków majątkowych wprowadzonymi w  ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 24 października  2008 roku dokonuje się zmiany limitu „Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2008 i na lata 2009-2010”, jak niżej:

-         Zad. 26 „Budynek warsztatowo-garażowy” zwiększenie kwotę  10 800 zł,

-         Zad. 50 „Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o kwotę 10 000 zł dla Zespołu szkół Nr 6 w ramach środków zadania 220 - SKUUi 4 350 zł dla Gimnazjum Nr 8 w ramach środków zadania 220 – SKUU,

-         Zad. 23 „Zakup urządzeń kuchennych” zwiększenie o kwotę 9 745 zł,

-         Zad. 47 „Zakup urządzeń medycznych” zmniejszenie o kwotę  13 670 zł.

 

Załącznik Nr 4

 

W związku ze zmianą planu wydatków majątkowych wprowadzoną w  ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem  z dnia 24 października  2008 roku dokonuje się zmiany limitu Wydatków na inwestycje, których okres realizacji nie przekracza jednego roku” zad. 159 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” zmniejszyć o 60 000 zł.

 

Załącznik Nr 5

 

Proponuje się dokonać zmian planu dochodów i wydatków w rachunkach dochodów własnych jednostek organizacyjnych Miasta, polegających na zwiększeniu planu z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych na ogólną kwotę  18 539  z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

 

Załącznik Nr 6

1.      Proponuje się dokonać zmian w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010”  zgodnie   ze zmianami wprowadzonymi  w załączniku Nr 1, w tym :

-         zwiększyć wydatki  o kwotę 6 400 zł na realizację projektu pn. „Jedna Europa wiele kultur”  realizowanego  przez Szkołę Podstawową Nr 1,

-         zwiększyć wydatki  o kwotę 19 001 zł   na realizację projektu pn. „Open the window”  realizowanego  przez Publiczne Przedszkole  Nr 26,

-         zwiększyć wydatki o kwotę 3 273 zł na  realizację w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius wizyty przygotowawczej przez Zespół Szkół Nr 2,

 

-         zmniejszyć o kwotę 34 211 zł wydatki na realizację projektu pn. „Upowszechnianie ekonomii społecznej wśród jastrzębskiej społeczności lokalnej”.

2.      W związku ze zmianami wydatków przeznaczonych na realizację  projektów unijnych wprowadzonych w ramach kompetencji Prezydenta Miasta,   dokonuje się zmian  w załączniku  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze  środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2008 roku oraz na lata 2009-2010”,  jak poniżej: 

-         zwiększyć  o kwotę  6 492 zł wydatki na projekt  pn. „Kim jesteśmy” realizowany przez Gimnazjum Nr 8 z przeznaczeniem na  pokrycie zwiększonych kosztów podróży do szkoły partnerskiej w Turcji oraz na organizację Dnia Francuskiego. Zwiększenia  dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-406/2008 z dnia 10 października 2008 roku,

-         zwiększyć o kwotę 3 780 zł wydatki na projekt pn. „Kromka chleba” realizowany przez Zespół Szkół Nr 11 z przeznaczeniem na  zakupu tablicy interaktywnej wraz  z oprogramowaniem, zakupu  wskaźnika interaktywnego, zakupu laptopa, zakupu odtwarzaczy CD oraz opłatę kursu języka angielskiego dla nauczycieli uczestniczących w realizacji projektu. Część powyższych zakupów zostanie sfinansowana z uwolnienia środków  zaplanowanych na wyjazdy zagraniczne. Zwiększenia  dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-428/2008 z dnia  28 października 2008 roku,

-         zwiększyć o kwotę 3 600 zł  wydatki na projekt pn. „O krok do przodu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota ta stanowi  wartość obowiązkowej wpłaty na PFRON stanowiącej koszt niekwalifikowany projektu podlegający sfinansowaniu ze środków własnych beneficjenta. Zwiększenia  dokonano Zarządzeniem Prezydenta Miasta z Nr Or. 0151-423/2008 z dnia 24 października 2008 roku.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 24.11.2008 11:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 93
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Data wytworzenia: 20.11.2008
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 24.11.2008 11:18
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 29.09.2016 15:27
Liczba wyświetleń: 406
Drukuj Zapisz do PDF