W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IX/92/2007

RSS

UCHWAŁA NR IX/92/2007

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój,

 

     Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z późniejszymi  zmianami), oraz art. 7 ust 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi  zmianami ), w oparciu o opinie Komisji

 

Rada Miasta Jastrzębie  Zdrój

u c h w a l a

 

§1

 

W uchwale Nr IV/21/2002 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój  z dnia 10 grudnia 2002 roku  w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój dokonać następujących zmian:

  1. Paragraf 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 

   „Zwolnić od podatku od nieruchomości od 2007 roku:

1)       grunty, budynki oraz ich części będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie  Zdrój, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

2)       grunty, budynki oraz ich części zajęte na cele statutowej działalności ochotniczej straży pożarnej.

3)       grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków  z symbolem „dr”,

4)       grunty, budowle oraz budynki i ich części będące własnością gminy z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów określonych w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.  Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi  zmianami)”.

5)       grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów określonych w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.  Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi  zmianami)”.

 

    2. Skreślić w paragrafie 1 ust.  4

§3

 

Traci moc uchwała nr XIX/397/2004 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Uchwałą z 10 grudnia 2002 roku wprowadzone zostały – od 2003 roku - zwolnienia od podatku od nieruchomości położonych na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój. Zgodnie z wymienioną uchwałą zwolnieniu  podlegają :

1/.grunty, budowle i budynki  położone na terenie   Jastrzębskiej  Strefy Aktywności  Gospodarczej

    oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, których właścicielem lub użytkownikiem

    wieczystym jest przedsiębiorca prowadzący na tej   nieruchomości działalność  gospodarczą.

2/.grunty, budowle i budynki lub ich części :

     1).zajęte przez jednostki  organizacyjne Miasta, za wyjątkiem zajętych na prowadzenie  

         działalności  gospodarczej, 

     2).zajęte na domy opieki  społecznej,

     3).stanowiące własność niewidomych  z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, z którymi nie zamieszkują wspólnie współmałżonek lub dorosłe dzieci  posiadające własne źródło utrzymania za wyjątkiem części  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

3/.grunty położone w pasie drogi granicznej,

4/.grunty, budowle i budynki lub ich części stanowiące   własność gminy nie będące  w posiadaniu

    zależnym innych osób fizycznych, osób prawnych albo  jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających  osobowości prawnej.

 

W  dniu  22 kwietnia 2004 roku podjęto uchwałę w której zostały zwolnione grunty  oznaczone  w ewidencji gruntów i budynków jako „dr”.

 

W przedkładanym projekcie uchwały proponuje się  zwolnić od podatku od nieruchomości, od 2007 roku:

1)       grunty, budynki oraz ich części będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta Jastrzębie  Zdrój, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (pozostaje bez zmian),

2)       grunty, budynki oraz ich części zajęte na cele statutowej działalności ochotniczej straży pożarnej (nowe zwolnienie dotyczące gruntów i obiektów budowlanych, lub ich części  zajętych na cele statutowe ochotniczych straży pożarnych. Wprowadzenie w/w zwolnienia jest wyrazem poparcia ze strony miasta dla w/w społecznie użytecznej działalności),

3)       grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków  z symbolem „dr”,  (pozostaje bez zmian),

4)       grunty, budowle oraz budynki i ich części będące własnością gminy z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów określonych w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.  Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi  zmianami)” (uszczegółowienie dotychczasowych zapisów).

5)       grunty stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym gminy z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów określonych w art. 3 ust 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.  Dz.U. z 2006 r. nr 121 poz. 844 z późniejszymi  zmianami)” (dotychczas ze zwolnienia korzystały przedmioty stanowiące własność gminy, a nie było zwolnienia dla gruntów Skarbu Państwa będących w jej użytkowaniu wieczystym),

 

Proponuje się zrezygnować ze zwolnienia gruntów i budynków lub ich części zajętych na domy opieki społecznej – powodem tego jest fakt, że nieruchomości te korzystają w całej rozciągłości ze zwolnienia z uwagi na to, że są w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta i nie ma potrzeby odrębnego ich zwalniania od podatku. Również proponuje się rezygnować ze zwolnienia gruntów i budynków stanowiących własność niewidomych z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności   – powodem tego jest fakt, że w/w zwolnienie nie jest  w praktyce wykorzystywane przez żaden podmiot.

 

Proponuje się skreślić w paragraf 1 ust.  4 czyli :

4/.grunty, budowle i budynki lub ich części stanowiące   własność gminy nie będące  w posiadaniu

    zależnym innych osób fizycznych, osób prawnych albo  jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających  osobowości prawnej (nowy zapis – pkt 4).

 

Skutki wprowadzenia zmian szacuje się na 12 tys. zł rocznie.

Wytworzył: Rafał Stelmaczonek
Data wytworzenia: 26.04.2007
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 08.05.2007 07:55
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2016 11:22
Liczba wyświetleń: 427
Drukuj Zapisz do PDF