W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XXVII Sesja Zwyczajna (grudzień)

 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 16 grudnia 2004 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXVII Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 25 listopada 2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

                - w zakresie polityki gospodarczej

- Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania „Programu pomocy stypendialnej dla studentów z Jastrzębia Zdroju” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- uczestniczono w pracach Zespołu w sprawie listy rankingowej wniosków złożonych
o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z tereniu Miasta zostały złożone trzy projekty: przez Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci, dotyczący wdrożenia medycznego systemu informatycznego – zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego, oraz przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, dotyczące zakupu aparatury medycznej oraz termoizolacji budynku Szpitala.

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako zarządzający programem PHARE  Inicjatywa II Fundusz Dotacji Lokalnych, przeprowadziła kontrolę realizacji projektu  „Modernizacja ul. Cieszyńskiej etap I”. Przedmiotem kontroli była: dokumentacja przetargowa, umowy z wykonawcą, protokoły odbioru, rozliczenia finansowe, studium wykonalności oraz zgodność projektu z dokumentami strategicznymi miasta. Przeprowadzano wizję inwestycji w terenie. Kontrola zakończyła się pozytywnym raportem,

- Miasto przystąpiło po raz kolejny do nowego cyklu badań - System Analiz Samorządowych, prowadzonych przez Związek Miast Polskich pt. „Monitorowanie usług publicznych
w miastach” w zakresie oświaty, kultury, transportu i pomocy społecznej,

- 19 listopada odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin Powiatów, na którym przyjęte zostało m.in. stanowisko w sprawie możliwości korzystania przez samorządy lokalne z usług przesyłowych przy zakupie energii elektrycznej,

- 23 listopada odbyło się Zgromadzenie Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce,
na którym przyjęto ramowy program działań Stowarzyszenia na rok 2005, podjęto również uchwałę o wystąpieniu przez Stowarzyszenie o status organizacji pożytku publicznego.

 

                                - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- wg danych z listopada 2004 roku w Jastrzębiu Zdroju jest zarejestrowanych 7.048 osób bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek bezrobocia o 280 osób. Od początku roku liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 13,5%, tj. o 1.100 osób. Tak znaczący spadek liczby bezrobotnych jest m.in. wynikiem aktywnej polityki rynku pracy realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy. Dzięki kilku programom realizowanym na terenie miasta udało się zaktywizować kilkaset osób bezrobotnych, którzy potrzebują wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia lub szkoleń podnoszących kwalifikacje,

- zmniejszeniu uległa stopa bezrobocia – według danych za październik - stopa bezrobocia
w Jastrzębiu Zdroju wynosiła 17,6%, w województwie śląskim 16,7%, a w Polsce 18,7%,

- w listopadzie do urzędu wpłynęło 170 ofert pracy, w tym 68 ofert subsydiowanych
(3 dla osób niepełnosprawnych),

- w grudniu br. zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Powiatowym Urzędem Pracy dotyczące udzielenia dotacji na realizację projektów: „Pierwszy krok do pracy” oraz „Droga do pracy”. Projekt „Pierwszy krok do pracy” zakłada indywidualne i grupowe spotkania 35 bezrobotnych
z doradcą zawodowym oraz odbycie staży u pracodawców. Projekt uruchomiono na początku grudnia br.

Drugi projekt - „Droga do pracy” zostanie uruchomiony pod koniec grudnia br. Projekt ten przewiduje spotkania z doradcami zawodowymi i organizację 60 staży zawodowych w firmach i instytucjach na terenie miasta. Ogólny budżet projektu wynosi blisko 47 tys. euro, z czego kwota przyznanej dotacji to blisko 28 tys. euro.

 

- w zakresie edukacji

- sporządzono analizę aneksów do projektów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2004/2005,

- uzyskano akceptację Kuratorium Oświaty w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Nr 11, który powstanie z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 20 i Gimnazjum nr 9,

-      przeprowadzono 3 egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego,

- wykonano rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych na prawach szkół publicznych
za miesiąc październik br. oraz przygotowano dyspozycje do przekazania dotacji dla placówek niepublicznych na prawach szkół publicznych na miesiąc grudzień br.,

- uczniowie Zespołu Szkół Nr 6 uczestniczyli w audycji telewizyjnej - „Klasa z klasą”. Program był emitowany 10 grudnia przez Program TVP3,

 

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej 

-          zakończono realizację następujących programów profilaktycznych:

- „Usprawnianie wczesnej diagnostyki chorób układu krążenia wśród mieszkańców miasta Jastrzębie Zdrój”. W ramach programu przebadano 666 osób,

- „Mammografia dla kobiet powyżej 38 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”. Badaniem zostało objętych 500 mieszkanek miasta,

- „Wykrywanie choroby cukrzycowej, uświadomienie jej wpływu na organizm, metody i sposoby minimalizacji jej skutków”. W ramach programu przebadano 422 osoby,

„ Zapobiegania marginalizacji życia osób z upośledzeniem umysłowym”. Programem objęto 15 dzieci niepełnosprawnych z Towarzystwa Wspierania Dzieci i Młodzieży „Sprawni Inaczej”,

- „Program profilaktyczny dla kobiet z terenu miasta Jastrzębie Zdrój po przebytym  zabiegu mastektomii”. Programem objęto 35 kobiet po przebytym zabiegu mastektomii,

- „Program ciągłej edukacji zdrowotnej, profilaktyki i rehabilitacji dzieci i młodzieży                  z cukrzycą z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”. Programem objęto 10 dzieci oraz ich opiekunów,

- „Program wsparcia na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej”. Programem objęto 20 rodzin dotkniętych problemem terminalnym na skutek choroby nowotworowej,

 

- w trakcie realizacji są następujące programy profilaktyczne:

- „Wykrywanie wad postawy wśród dzieci klas piątych wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz dzieci sześcioletnich wszystkich przedszkoli z terenu miasta Jastrzębie Zdrój”. Programem zostanie objętych 1.267 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 1.002 dzieci sześcioletnich z 24 przedszkoli,

-          „Profilaktyka oraz wykrywanie czerniaka skóry wśród mieszkańców miasta Jastrzębie   Zdrój”. Badaniem zostanie objętych 666 osób,

- „Profilaktyka oraz wykrywanie raka prostaty i jelita grubego wśród mężczyzn powyżej 50 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój”. Z badań może skorzystać 345 mężczyzn 

 

- 1 grudnia br. odbyła się prelekcja na temat: „Życie bez nałogów - czy jest możliwe.  Konsekwencje uzależnienia HIV i AIDS” dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych
z terenu miasta Jastrzębie Zdrój oraz podsumowanie III Jastrzębskiego Konkursu  Plastycznego.  W konkursie wzięło udział 148 uczniów,

- ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych utworzono
12 stanowisk pracy dla 12 osób niepełnosprawnych,

- Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z kołami charytatywnymi przy parafiach rzymsko-katolickich zorganizował spotkania opłatkowe. W spotkaniach tych weźmie udział ponad 100 osób dorosłych oraz 180 dzieci (przewidziana kwota dofinansowania na ten rok dla osób dorosłych wyniesie 40 zł, natomiast dla dzieci – 20 zł),

- 22 grudnia wraz z Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja”, działającą przy Kościele Zielonoświątkowym zostanie zorganizowane spotkanie świąteczne ,,Gwiazdkowa Niespodzianka” dla 40 najuboższych dzieci - podopiecznych tutejszego Ośrodka,

- Ośrodek Pomocy Społecznej w miesiącu grudniu dokonał ponownego przyznania po 1 tonie opału dla najbardziej potrzebujących oraz zwiększył wysokość świadczeń celowych
do wysokości 200 zł,

- od 1 stycznia 2005 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji w 2005 roku Rządowego Programu ,,Posiłek dla potrzebujących”. Wprowadzenie programu pozwoli na zapewnienie gorących posiłków osobom lub rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% dochodu ustawowego, określonego przez ustawodawcę w ustawie o pomocy społecznej.

 

- w zakresie ochrony środowiska

- rozpatrzono wnioski mieszkańców o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadań proekologicznych.

W okresie od 1 października do 30 listopada br. wpłynęło 45 wniosków na łączną kwotę około 50 tys. zł, które dotyczyły dofinansowania:

-          37 ekologicznych urządzeń grzewczych

-          5 przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej

-          3 przydomowych oczyszczalni ścieków

-          demontaż eternitowych pokryć dachowych (dla 2 osób)

- przeprowadzone zostały badania wód powierzchniowych na terenie miasta. Badania wykonane przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska z siedzibą w Katowicach zostały sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

                                           

- w zakresie gospodarowania mieniem

- wszczęto procedurę zmierzającą do przekazania na rzecz Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego nieruchomości położonej przy ul. Norwida zabudowanej budynkami schroniska dla bezdomnych zwierząt,

- prowadzono postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na nieruchomości położonej przy
ul. 1 Maja zabudowanej budynkiem administracyjnym,

- rozpoczęto procedurę zmierzającą do ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

                                - w zakresie kultury i sportu

- zakończono rozliczanie tegorocznych dotacji dla klubów sportowych i stowarzyszeń kulturalnych,

- trwają przygotowania do uroczystości rozstrzygnięcia konkursu na najlepszego sportowca
i trenera roku 2004 „Złoty Jastrząbek”. Nazwiska sportowca i trenera, którzy przez kluby sportowe zostaną uznani za najlepszych poznamy 11 lutego 2005 roku, 

- 26 listopada odbyły się I Sportowe Zmagania Urzędników. W imprezie wystartowali urzędnicy z Hawirzowa, Karwiny, Wodzisławia Śląskiego i Jastrzębia Zdroju. Zwyciężyli pracownicy wodzisławskiego magistratu, pracownicy Urzędu Miasta z Jastrzębia Zdroju zajęli drugie miejsce,

- 27 i 28 listopada w Hali Widowiskowo - Sportowej odbył się XIV Ogólnopolski Halowy Turniej Barbórkowy w Piłce Nożnej o Puchar Prezesa JSW S.A.. W turnieju udział wzięło
18 zespołów z całej Polski,

- 28 listopada w Domu Zdrojowym odbył się XII Konkurs Piosenki Poetyckiej „Jastrzębskie Śpiewania”. W przesłuchaniach konkursowych wzięli udział soliści i zespoły także spoza Jastrzębia Zdroju, m.in. z Raciborza, Rybnika, Sosnowca, Dąbrowy Górniczej, Zawiercia, Cieszyna czy Bytomia,

- 3 grudnia 2004 r. w galerii „Eπcentrum" odbył się wernisaż wystawy fotografii Ireneusza Jaworskiego pt. „Śmierć kopalni”,

- 4 grudnia w Hali Widowiskowo – Sportowej odbył się coroczny „Turniej o Puchar Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej”,

- 5 i 6 grudnia z okazji „Mikołajek” dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta zorganizowane zostały liczne imprezy,

- od 7 do 10 grudnia trwały eliminacje XIV Jastrzębskiego Przeglądu Jasełek. Do udziału
w przeglądzie zgłosiło się 7 przedszkoli, 12 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 4 szkoły ponadgimnazjalne z terenu naszego miasta. Finał przeglądu połączony zostanie
z rozstrzygnięciem Regionalnego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową,

- 13 grudnia rozpoczęły się „Świąteczne Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Piłce Halowej”,

 

                                - Miejska Biblioteka Publiczna

- Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju została laureatem III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, zorganizowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wszystkie imprezy dotyczące tej akcji odbywały się w Bibliotece w czerwcu br. pod hasłem „Książkowa biesiada”,

- Biblioteka otrzymała również wyróżnienie w konkursie „ZŁOTA SUPERATA”, przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2004.

 

Ponadto odbywały się m.in.:

- wystawy:

- fotograficzno – malarska autorstwa Bolesława Dymińskiego i Jana Śliżewskiego- „Zamek Thiele-Wincklerów”,

-          prac dzieci z kółka plastycznego „Akwarelka” - „Ze sztuką na ty”

- wykłady – spotkania autorskie:

- z cyklu „Salon Pisarzy” pt.: „Życie i twórczość Josepha Conrada” - dr Agnieszki Pośpiech,

- z cyklu „Na ścieżkach nauki” pt.: „Dorobek naukowy Marii Skłodowskiej-Curie” - Moniki Karwot,

- z cyklu „Spotkania z naturoterapią” pt.: „Uzdrawiająca moc dotyku” - Bogusława Waśkiewicza,

- cykl prelekcji prowadzonych przez Helenę Klimkiewicz: „Propagowanie zdrowego stylu życia”, „Wpływ tolerancji na dobre kontakty interpersonalne”, „Przeciwdziałanie sięganiu po używki”;

- konkursy, turnieje:

- „FAN” – IX edycja turnieju muzycznego;

- „DYKTANDO 2004” – finał międzygimnazjalnego konkursu ortograficznego;

- „TĘGA GŁOWA” – XI edycja turnieju wiedzy;

- zorganizowano także:

- Andrzejki - wieczór wróżb, magii i czarów dla najmłodszych,

- spotkanie z Mikołajem dla dzieci – we wszystkich placówkach Biblioteki,

- do końca listopada 2004 roku z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu Zdroju skorzystało 32 260 czytelników, udostępniono 789 184 zbiorów.

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 17 grudnia odbędzie się uroczyste wręczenie medali ”Za Zasługi dla Obronności Kraju”
w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej nadane przez Ministra Obrony Narodowej

               

Srebrny medal “Za Zasługi dla Obronności Kraju” otrzymają:

Pani Danuta Szerewicz – pracownik zajmujący się sprawami obrony cywilnej
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Wodnej i Rekultywacji,

Pan Antoni Kniaziewicz – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego.

 

                Brązowy medal “Za Zasługi Dla Obronności Kraju” otrzymają:

Pan Jarosław Garus – pracownik zajmujący się sprawami obrony cywilnej w KWK “Borynia”,

Pan Kazimierz Satława – Komendant Miejski Policji,

Pan Stanisław Uryga – Prezes Miejskiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych.

Odbędzie się także odprawa szkoleniowa, na którą zaproszeni są pracownicy zajmujący się sprawami obrony cywilnej w zakładach pracy z terenu naszego miasta. Odprawa ta ma na celu podsumowanie mijającego roku.     

 

- Wydział Komunikacji

W związku z ustawowym obowiązkiem wymiany praw jazdy wydanych do 30 kwietnia 1993 roku od początku listopada znacząco wzrosła liczba osób składających wnioski o wymianę posiadanego prawa jazdy. Dla rozładowania kolejek ustawiających się przed Wydziałem Komunikacji zwiększono liczbę osób obsługujących strony. Aby zrealizować złożone wnioski pracownicy Wydziału pracują ponad normatywny czas pracy. W porównaniu z wrześniem, kiedy zamówionych zostało w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie 460 praw jazdy, w październiku liczba ta wzrosła do 867, a w listopadzie do 1631 dokumentów.

W listopadzie odwiedziło Wydział Komunikacji ponad 3000 osób składających wnioski
o wydanie prawa jazdy i odbierających gotowe dokumenty.

 

                - Straż Miejska

- w dniu 6 grudnia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie Komendant Straży Miejskiej Dariusz Kamiński odebrał z rąk Ministra Ryszarda Kalisza wyróżnienie w III edycji Konkursu „Bezpieczna Gmina”.

Wyróżnienie przyznano za działania podejmowane w 2003 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Prestiż tego wyróżnienia podkreśla fakt, że Miasto Jastrzębie Zdrój znalazło się wśród dziesięciu najlepszych miast na prawach powiatu w Polsce,

- 17 grudnia w Katowicach Wojewoda Śląski wręczy strażnikom Straży Miejskiej –
st. strażnikowi Robertowi Zagórskiemu oraz st. strażnikowi Bolesławowi Gajak - „Medale za ofiarność i odwagę”. Natomiast w listopadzie wręczono „Krzyże zasługi za dzielność” funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji - aspirantowi Tomaszowi Grzonka i starszemu sierżantowi Grzegorzowi Drąg. Odznaczenia nadał policjantom i strażnikom miejskim Prezydent RP w związku z akcją ratowniczą przeprowadzoną w kwietniu 2004 roku w bloku mieszkalnym przy ul. Krakowskiej.

W dniach 16-17 grudnia br. w związku z wdrażanym systemem zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta odbywać się będzie audit przedcertyfikacyjny.

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.01.2005 10:19
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 285
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.