W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

XVI Sesja Zwyczajna (styczeń)

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 22 stycznia 2004 roku

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XVI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 18 grudnia  2004 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich:

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

 

- utrzymanie zimowe dróg publicznych pochłania duże środki finansowe i tak w miesiącu grudniu wydatkowano 256 000,00 zł., natomiast przez 12 dni miesiąca stycznia - 380 000,00 zł,

- prowadzone są roboty związane z budową kanalizacji na Oś. Pszczyńska
(ul. Reymonta, Boya Żeleńskiego, Orzeszkowej, Pszczyńskiej), Oś. Zdrój
(ul. Lipowa) oraz ul. Broniewskiego,

- umorzenie kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 047 760,00 zł. oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 650 000,00 zł., umożliwia wykonanie kanalizacji sanitarnej na oś. Pszczyńska – ul. Orzeszkowej, Boya Żeleńskiego, Reymonta, Sienkiewicza, G. Zapolskiej wraz
z kolektorem wzdłuż ul. Pszczyńskiej oraz w dzielnicy Zdrój na ulicach: Lipowej, Wiśniowej, Kasztanowej i Zioły. Z umorzenia kredytu finansowane są tylko
i wyłącznie roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej.

- trwają prace związane z przygotowaniem zadań, które mogą być dotowane z funduszy unijnych, a mianowicie:

- budowa kanalizacji sanitarnej wspólnie z gminami Godów, Mszana– wniosek do Funduszu Spójności,

- budowa Drogi Głównej Południowej - trwają prace projektowe oraz zmiana planu zagospodarowania Miasta, wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- uzbrojenie (budowa dróg i kanalizacji sanitarnej) terenu po byłej KWK „Moszczenica” – wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- modernizacja dróg dojazdowych do terenów aktywności gospodarczej (ul.Libowiec, ul. Armii Krajowej) - wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

- w zakresie  polityki gospodarczej

 

- wysłano do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Fundacji Jastrzębski Inkubator Przedsiębiorczości zaproszenie do podjęcia współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju,

- przesłano materiały dotyczące VI ogólnopolskiego konkursu EUROPRODUKT 2004 do jastrzębskich podmiotów gospodarczych,

- 12 stycznia odbyło się  posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Na posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące projektu planu finansowego Związku na 2004 r., zwołania sesji Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Związku,

- rozpoczęto prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do 2010 roku”, w wyniku której dotychczasowe priorytety i cele mogą zostać uzupełnione o nowe priorytety i cele rozwojowe. Ważne jest również wydłużenie horyzontu strategii rozwoju miasta do 2015 roku w zgodzie ze „Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego”. Zaktualizowana Strategia przyczyni się do wzmocnienia pozycji Miasta w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich oraz jest niezbędnym elementem w opracowywaniu programów i planów wymaganych przy aplikowaniu do funduszy strukturalnych,

- 9 stycznia br. w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami Głównego Instytutu Górnictwa - dr Konradem Tauszem i Ryszardem Marszowskim w sprawie rozpoczęcia prac nad „Programem Rewitalizacji Obszarów Poprzemysłowych” obejmujących tereny po zlikwidowanej KWK Moszczenica, Przygotowano również projekt umowy współpracy między Urzędem Miasta Jastrzębie Zdrój a GIG,

- rozliczone zostało dofinansowanie projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji w Jastrzębiu Zdroju w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „PIERWSZA PRACA”. Projekt został sfinansowany ze środków Miasta (45.913,00zł) oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (64.000,00 zł). Działanie Centrum ukierunkowane jest głównie na osoby bezrobotne, w tym absolwentów. Wszystkim aktywnie poszukującym zatrudnienia umożliwia ono dostęp do komputera, internetu, aktualnych ofert pracy. Prowadzone będą w nim konsultacje z zakresu prawa pracy, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, integracji europejskiej,

- w okresie od grudnia 2003r. do stycznia 2004r. odbyły się spotkania z przedstawicielami banków w Jastrzębiu Zdroju: Banku Spółdzielczego, Górnośląskiego Banku Gospodarczego, PKO BP, ING Banku Śląskiego, Kredyt Banku, Banku Millenium, w sprawie podpisania umowy o współpracy z Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. W styczniu br. zostały dostarczone do banków oferty współpracy zawierające regulamin oraz projekt umowy współpracy,

- 30 grudnia 2003r. Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego,  

- w grudniu zakończono prace nad opracowywaniem dokumentów prawnych Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz metodologią oceny ryzyka kredytowego poręczanych pożyczek i kredytów,

- nawiązano kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i podjęto działania w celu dokapitalizowania Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju o 1 mln zł. Opracowano projekt wniosku o wejście kapitałowe BGK do Funduszu. Przesłano do BGK regulamin Funduszu określający zasady funkcjonowania Funduszu i udzielania poręczeń kredytów i pożyczek, w celu uzyskania opinii na temat zgodności w/w dokumentów z rządowym programem rozbudowy systemu funduszy poręczeniowych i pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych” oraz wymaganiami dotyczącymi wejścia kapitałowego BGK do Funduszy Poręczeniowych,

- nawiązano kontakt z Funduszem Poręczeń Kredytowych w Katowicach w celu podpisania umowy  o współpracy w zakresie poręczeń przekraczających możliwości finansowe FPK Sp. z o.o. w Jastrzębiu Zdroju,

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- w grudniu 2003r. w Urzędzie Pracy były zarejestrowane 7.854 osoby bezrobotne.
W odniesieniu do stycznia liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 198 osób,
z 8.052 do 7.854. Było to możliwe dzięki wzrostowi liczby ofert pracy i środkom finansowym z Funduszu Pracy. W porównaniu z rokiem 2002 odnotowano wzrost liczby osób skierowanych do prac interwencyjnych, co związane było z otrzymaniem dodatkowych środków na aktywizację bezrobotnych w ramach programów „Dać szansę” oraz „Pomocna dłoń”. Do prac interwencyjnych skierowano 448 osób, roboty publiczne podjęło 158 osób. Do pracy w ramach umów absolwenckich skierowano 81 osób. Staże absolwenckie w firmach i instytucjach odbywało 413 absolwentów. Na szkolenie w ubiegłym roku skierowano 376 osób. Ogółem w 2003 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało 1.521 bezrobotnych,

- w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy dysponował dla osób bezrobotnych 2.472 ofertami pracy. W porównaniu z rokiem 2002 pracodawcy zgłosili 32% ofert więcej (wzrost o 604 oferty), natomiast w stosunku do roku 2001 ten wzrost wynosi 161% (wzrost o 1.097 ofert),

- w 2003 roku pracę podjęły 2.794 osoby bezrobotne. Liczba osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy przekroczyła liczbę podjęć pracy z roku 2002 r. o 10,8%, tj. o 273 osoby,

- Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu zgłosił swój udział w projekcie przygotowywanym przez Wojewódzki Urząd Pracy PHARE 2002 – koordynacja działań rynku pracy. W ramach programu planuje się szkolenie personelu Urzędów Pracy oraz warsztaty dla liderów lokalnych inicjatyw rynku pracy,

- w dniu 30 grudnia 2003r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta Jastrzębie Zdrój a Dyrektorem Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie programu działań związanych z obsługą Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli.

Wspólny program stron porozumienia obejmuje rekrutację osób bezrobotnych, szkolenie i sezonowe zatrudnienie.

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął działania mające na celu rekrutację grupy osób do wykonywania działań związanych z wprowadzeniem systemu IACS. Spośród bezrobotnych wyselekcjonowano z ewidencji urzędu 5 osób, które zostaną przeszkolone. Pracę sezonową od 1 kwietnia 2004 do 31 lipca 2004 r. podejmą 4 osoby,

- od miesiąca stycznia 2004 roku nastąpiła zmiana miejsca wypłat zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych. Po wypowiedzeniu umowy przez Pocztę Polską wypłatę zasiłków przejął Bank Spółdzielczy, który zaoferował najniższą prowizję obsługi wypłat. Wypłaty są dokonywane w 8 punktach kasowych Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju w ustalonych terminach. Wypłata jest dokonywana bez rejonizacji osób.

 

 

- w zakresie oświaty

 

- przygotowano harmonogram zajęć dla dzieci i młodzieży zorganizowanych przez placówki oświatowe z terenu miasta podczas zbliżających się ferii zimowych,

- opracowano i przekazano do szkół ankietę dotyczącą monitorowania różnych zachowań uczniów w naszych szkołach w I semestrze br. szkolnego,

- rozpoczęto wdrożenie procedury postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego,

- dokonano rozliczenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2003r. (m.in. dotacja na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych z rodzin najuboższych),

- zorganizowano spotkanie świąteczno-noworoczne dyrektorów placówek oświatowych w dniu 05.01.2004r.,

- w trakcie przygotowania są materiały dotyczące reorganizacji sieci publicznych szkół dla dorosłych oraz szkół dziennych na podbudowie szkoły zasadniczej, zgodnie z przepisami wprowadzającymi reformę ustroju szkolnego i kalendarium realizacji założeń reformy oświaty,

- odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego przy Prezydencie Miasta d/s szkolnictwa ponadgimnazjalnego w sprawie analizy założeń realizacji planu reorganizacji sieci szkół uzupełniających dla absolwentów szkół zasadniczych zawodowych,

-sporządzono kalkulację kosztów utworzenia i utrzymania klas szkół uzupełniających różnego typu,

 

 

 

- w zakresie mienia

 

- przygotowano wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntów stanowiących własność Miasta,

- przygotowano wykaz nieruchomości Skarbu Państwa i Miasta przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych,

- zlecono wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości Miasta,

- przygotowano umowę najmu lokalu z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- przygotowano projekty uchwał (na podstawie zawartych umów pomiędzy JZWiK i osobami fizycznymi oraz prawnymi) o przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz JZWiK majątku Miasta związanego z gosp. wodno-ściekową,

- prowadzono postępowania zmierzające do wydania decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego na własność 

 

 

 

- w zakresie polityki społecznej

 

- w miesiącu grudniu Ośrodek Pomocy Społecznej rozdysponował żywność „Programu nieodpłatnego przekazania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego w 2003r. na potrzeby jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.” Rozdzielono 3.051 konserw dla 418 osób,

- zakończona została akcja przyznania opału - otrzymało go 240 osób w ilości 2 ton na osobę,

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- trwają przygotowania Wydziału Kultury i Sportu do uroczystości rozstrzygnięcia konkursu na najlepszego sportowca i trenera roku 2003 "Złoty Jastrząbek". Nazwiska sportowca i trenera, którzy przez kluby sportowe zostaną uznani za najlepszych poznamy na uroczystej gali w dniu 13 lutego 2004r.,

- 6 stycznia br. odbyła się II sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której dokonano wyboru pozostałych członków Młodzieżowej Rady Miasta. Ustalono także kierunki działań MRM na najbliższe miesiące,

- w najbliższych dniach ukaże się IV wydanie "Informatora miejskich imprez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych w roku 2004",

- 15 stycznia br. odbyła się uroczystość nadania zespołowi folklorystycznemu "Jastrzymbioki" patronatu znanego muzykologa oraz folklorysty -Adolfa Dygacza oraz promocja pisanej gwarą książki "Tak tu bywało" autorstwa jednej z pierwszych stypendystek miasta w dziedzinie kultury - Eweliny Kuśki,   

- 20 stycznia br. odbył się XIV Rajd „Szlakiem Ewakuacji Więźniów Oświęcimskich”, który zorganizowano w 59 rocznicę tragicznego „marszu śmierci”. Szlak Rajdu biegł  od KL Auschwitz do  rampy wodzisławskiej stacji kolejowej. Rajd został przygotowany przez: Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze, Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój oraz Koło Miejskie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

- w okresie świąteczno – noworocznym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju przygotował szeroką ofertę dla miłośników jazdy na łyżwach. W tym okresie na Lodowisku JASTOR zwiększyła się liczba ślizgawek ogólnodostępnych. Zostały również zakupione nowe łyżwy do wypożyczalni.

- 19 grudnia 2003 r. w Galerii Historii Miasta odbyło się otwarcie wystawy „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Wystawa eksponowana będzie do 29 lutego 2004 r.,

- 31 grudnia 2003 r. ponad 4 tysiące mieszkańców naszego miasta pożegnało stary rok
na imprezie plenerowej „SYLWESTER POD CHMURKĄ”. Podczas imprezy wystąpił zespół „KRAM BAND”, odbyły się liczne konkursy z nagrodami oraz pokaz sztucznych ogni,

- 11 stycznia 2004r. w ramach XII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jastrzębiu Zdroju odbyły się dwie imprezy. MOSiR zorganizował koncert jastrzębskich zespołów: Calypso, Epidemia, Blind, Overloud, Whisper. Gwiazdą wieczoru był zespół „Sami”, natomiast MOK zorganizował - koncert szantowy zespołów: „SEGARS” i „POSZEDŁEM NA DZIÓB” w kawiarni „Centrum+”. Podczas imprez odbyły się licytacje gadżetów WOŚP oraz pamiątek przekazanych przez darczyńców i sponosorów. W naszym mieście kwestowało 186 wolontariuszy. Ogółem zebrano 37 807,68 zł.

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

- do końca stycznia br. w „Galerii Pod Sową” będzie można obejrzeć wystawę fotografii Stanisława Sputo "Paryż". Wystawę zorganizowano w ramach prezentacji państw Unii Europejskiej,

- w Bibliotece Głównej i jej filiach przeprowadzono 12 konkursów czytelniczych, plastycznych, muzycznych, literackich tematycznie związanych z zimą, literaturą dziecięcą, karnawałem,

- Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała wyróżnienie w konkursie II Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom 2003 przyznane przez Fundację ABC XXI Programu Zdrowia Emocjonalnego. Akcja ta odbyła się w pierwszym tygodniu czerwca ubiegłego roku,  a wzięło w niej udział ponad 300 placówek z całego kraju.    

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- dokonano wypłaty 1993 dodatków mieszkaniowych na kwotę : 262.105,24 zł.

- członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej rozpatrzyli złożone wnioski i ustalili projekty wykazów osób zakwalifikowanych do otrzymania mieszkań na rok 2004 - z czynszem regulowanym i z czynszem socjalnym, (projekty te zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta).

 

 

 

 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 29.01.2004 15:08
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 01.03.2004 12:22
Liczba wyświetleń: 348
Drukuj Zapisz do PDF