W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 24 lutego 2011 roku.

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej III Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój i pragnę przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od sesji zwyczajnej z dnia 28 grudnia 2010 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Przedstawię najważniejsze z nich;

 

 

- w zakresie finansów

 

Podjąłem dwa zarządzenia w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok. Zmiany te polegały, głównie na częściowym rozdysponowaniu rezerwy ogólnej i rezerwy celowej na urlop zdrowotny dla nauczycieli oraz na zmianach planu wydatków między rozdziałami.

Wielkość dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2011 rok, po dokonaniu tych zmian, nie uległa zmianie.

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

Dobiegły końca prace nad serwisem internetowym e-zabawy. Znaleźć go można na stronie internetowej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakładce wirtualny plac zabaw. Celem projektu jest promowanie miasta Jastrzębie-Zdrój wśród dzieci.

 

Złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek
o dofinansowanie projektu „Jastrzębie-Zdrój-Twój partner w biznesie” w ramach Poddziałania 1.1.2 ”Promocja inwestycyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 obecnie podlega ocenie formalnej.

 

Dobiegają końca kwestie formalne związane z przystąpieniem do realizacji projektu „Jastrzębie Zdrój 2015. Potencjał gospodarczy i trendy rozwojowe.” Odbyło się również pierwsze posiedzenie Grupy Zarządzającej (GZ) projektu. Miało również miejsce spotkanie robocze dotyczące realizacji projektu w celu ustalenia procesu pozyskania niezbędnych informacji oraz wypracowania logotypu promującego projekt.

 

2 lutego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Jastrzębskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Daszek” Sp. z o.o. odbyło się 27 stycznia br.

 

7 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku, na którym m.in. podjęto uchwałę w sprawie przesunięć środków finansowanych w strukturze zadań planu finansowego na 2011r.

 

17 lutego odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Obrotu Energią sp. z o. o w Rybniku, w trakcie którego ustalono miesięczne wynagrodzenie Prezesa Spółki Obrotu Energią Sp. z o.o. w Rybniku oraz omówiono sprawy związane z adresem Spółki.

 

Trwa realizacja projektu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu-Zdroju” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono doradcę technologicznego, a obecnie trwają prace nad dokumentacją przetargową dot. wyłonienia podmiotu, który zrealizuje część inwestycyjną, szkoleniową i promocyjną projektu.

 

 

- w zakresie infrastruktury komunalnej

 

15 lutego odbyło się otwarcie ofert na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Pszczyńskiej, wpłynęło 9 ofert, trwa ich sprawdzanie przez wybranego wcześniej inżyniera kontraktu.

 

Kontynuowane są wewnętrzne roboty wykończeniowe Hali Widowiskowo-Sportowej w zakresie posadzek, robót malarskich i sufitów podwieszanych. Trwają prace związane z montażem grzejników oraz prace białego montażu sanitarnego i elektrycznego.

 

Trwa budowa I etapu drogi Głównej Południowej. Zgodnie z specyfikacją został zaktualizowany projekt w zakresie profilu podłużnego drogi. Aktualizacja pomiarów wykazała, że wskutek eksploatacji górniczej teren osiadł przy ul. Rybnickiej ok. 2m i przy ul. Pszczyńskiej 3m.

Z uwagi na odwołanie Śląskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody został nałożony
na Miasto przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska obowiązek zamontowania na czas budowy, urządzeń dla ochrony płazów (ogrodzenie, pojemniki).

Koszt prac wyniesie około 200.000,00 zł, przetarg odbędzie się 07.03.2011 r.

 

1 lutego zostało wydane pozwolenie na budowę II etapu drogi Głównej Południowej, w związku z tym przygotowano dokumenty niezbędne do podpisania przez Urząd Marszałkowski umowy o dofinansowanie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu na budowę zespołu boisk przy ZS nr 5 przy ul. Staszica
w ramach programu „moje boisko Orlik” zostało przesunięte przez Urząd Marszałkowski na 15 marca br.

 

Roboty związane z modernizacją DW 937 zostały przerwane z uwagi na okres zimowy. Planuje się rozpoczęcie robót w II połowie marca. Do wykonania pozostał odcinek od ul. Leśnej do Ronda Zdrojowego oraz nawierzchnia ul. Leśnej.

 

Przetarg na remonty cząstkowe dróg i ulic na terenie miasta odbędzie się 1 marca.

 

Zakończono wymianę nawierzchni sportowej poliuretanowej w sali gimnastycznej
w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Koszt 61.475,40 zł.

 

8 lutego Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu pn:. „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój”.

 

Rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy termomodernizacji ZS nr 2.

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

W styczniu 2011 roku:

- w ewidencji znajdowało się 4143 os. bezrobotne, w tym 2603 kobiety (62,8%);

- odnotowano 719 rejestracji, dokonano 402 wyłączenia z ewidencji urzędu;

- zarejestrowano 245 ofert pracy;

- zarejestrowano w ramach sieci EURES 285 ofert pracy za granicą.

 

Stopa bezrobocia w grudniu 2010r.:

- Jastrzębie-Zdrój: 9,5%

- woj. śląskie: 9,9%

- Polska : 12,3%

 

 

- w zakresie edukacji

 

14 stycznia wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 11 nauczycielom, którzy w listopadzie i grudniu 2010 r. zdali stosowny egzamin i tym samym spełnili ostatni warunek nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

 

Złożono wnioski o nadanie Brązowego Medalu za Długoletnią Służbę dla dyrektora jednej placówki oświatowej; Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę dla dyrektorów sześciu szkół i placówek oświatowych; Złotego Medalu za Długoletnią Służbę dla dyrektorów czterech szkół i placówek oświatowych oraz Brązowego Krzyża Zasługi dla dyrektorów dwóch szkół. Wnioski o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej zostaną złożone do 30.04.2011 roku, a o nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty do 31.05.2011r.

 

Zakończył się montaż czterech dźwigów towarowych zainstalowanych w Publicznych Przedszkolach nr 4, 14, 17 oraz 19.

 

Zainstalowano i uruchomiono w Szkole Podstawowej nr 19 pompę ciepła typu powietrze – woda, której zadaniem jest ogrzewanie wody używanej w łazienkach uczniowskich oraz do codziennych prac porządkowych w budynku szkoły. Koszt inwestycji sfinansowanej ze środków pochodzących z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wyniósł 40 800,00 złotych.

 

Przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Kuratorium Oświaty
w Katowicach rozliczenia finansowe oraz sprawozdania merytoryczne z realizacji II edycji rządowego programu „Radosna szkoła”. Dofinansowanie przekazane
z Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego pozwoliło sfinansować zakup wyposażenia sal zabaw oraz budowę szkolnego placu zabaw. Zakup wyposażenia oraz dostosowanie miejsc zabaw w 10 szkołach podstawowych kosztowało 127 294,23 złotych, z czego 111 343,43 pochodziło ze środków MEN,
a 15 950,80 było finansowym wkładem własnym szkół. Koszt realizacji budowy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 wyniósł 318 343,04 zł
(z czego 115 450,00 zł pochodziło z MEN, natomiast 202 893,04 zł było finansowym wkładem własnym Miasta).

 

Zawarto umowę z Miejskim Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej
w Jastrzębiu-Zdroju na dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta do Przedszkola Specjalnego przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym oraz do Zespołu Szkół nr 9.

 

Dokonano rozliczenia dotacji otrzymanej w 2010 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W roku 2010 stypendium szkolne otrzymało 603 uczniów natomiast zasiłek 20. Całkowity koszt realizowanego zadania wyniósł 258 996,12 zł.

 

Przygotowano i podpisano umowy przekazania dotacji podmiotowej dla uczelni wyższych z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną objętą zadaniami statutowymi. Dotacji udzielono dla:

Uniwersytetu Śląskiego (Uniwersytet III Wieku)

Akademii Górniczo – Hutniczej (Wszechnica Edukacyjna)

Akademii Górniczo – Hutniczej (ZOD).

 

Zawarto porozumienia w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych
z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju:

- z Miastem Rybnik w celu kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego

- z Miastem Gliwice w celu kształcenia w Zespole Kształcenia Zawodowego
w Gliwicach.

 

 

- w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

 

16 lutego odbyło się rozstrzygnięcie XIII edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i innych placówek wychowawczych pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”. 1 marca wręczone zostaną nagrody dla laureatów konkursu.

W dniu dzisiejszym w schronie KWK „Zofiówka-Borynia”, Ruch Zofiówka odbywa się szkolenie z powszechnej samoobrony dla członków Rad Osiedlowych i Sołeckich z terenu miasta.

 

- w zakresie architektury

 

Od 1 lutego do 1 marca w Wydziale Architektury został wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenów pod zlikwidowanymi liniami PKP.

21 lutego odbyła się dyskusja publiczna w sprawie rozwiązań przestrzennych przyjętych w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego, a do 15 marca br. można składać uwagi.

 

 

- Miejski Ośrodek Kultury

 

14 stycznia odbył się Koncert Noworoczny w wykonaniu Alicji Majewskiej
i Włodzimierza Korcza z towarzyszeniem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Grzegorza Oliwy.

Od 17 do 30 stycznia w placówkach MOK realizowany był blok imprez adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej „Ferie zimowe z Miejskim Ośrodkiem Kultury”.
Ogółem zorganizowano 86 imprez, w których wzięło udział ok. 2818 osób.

22 stycznia w kinie „Centrum” w monodramie „Kobieta pierwotna” wystąpiła Hanna Śleszyńska.

27 stycznia w klubie „Eight” w kinie „Centrum” odbył się koncert jastrzębskiego zespołu „Blend”.

10 lutego w ramach cyklu „Przerwa na… kino” odbyła się projekcja filmu „ANGELUS” w reż. Lecha Majewskiego. Film wyświetlono w ramach projektu „Artyści Dnia Siódmego”.

Do 31 stycznia do zwiedzania udostępniona była wystawa plakatów p.t. „ZOO” autorstwa Sebastiana Kubicy – wykładowcy Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie .

7 stycznia odbył się wernisaż wystawy Grupy Janowskiej „Artyści Dnia Siódmego”
z kolekcji Stanisława Gerarda Trefiona. Ekspozycję można oglądać do 31 marca.

11 lutego odbył się wernisaż wystawy grafik Natalii Pawlus – wykładowcy Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie p.t. „Nastroje w czerni”. Ekspozycja będzie udostępniona do zwiedzania do 28 lutego.
       

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Od 7 do 17 lutego realizowano „Tydzień Bezpiecznego Internetu” – projekt adresowany do dzieci i młodzieży, promujący bezpieczeństwo w sieci, obejmujący lekcje multimedialne, spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji
i Straży Miejskiej.

 

Zorganizowano spotkania, wykłady i warsztaty:

- Koncert semestralny uczniów studium muzycznego „Music Point”;

- „Kolędy, jazz & śnieg” – spotkanie noworoczne,

- „Jak dawniej kochano” – spotkanie z Agnieszką Lisak,

- „Buntuję się, więc jestem” – warsztaty cyklu „W kręgu motywów dzieł sztuki”

- „(…) naprawdę kocha się tylko raz w życiu(…), nawet jeśli człowiek tego nie zauważa” – warsztaty z cyklu „W kręgu motywów dzieł sztuki”.

           

Zorganizowano wystawy:

- „Zamek Budatin – spacerem przez wieki” – wystawa wypożyczona ze zbiorów Muzeum w Sosnowcu,

- „Na Antypodach” – wystawa fotografii autorstwa Mariana Hudka i Piotra Lilla z Jastrzębskiego Klubu Wysokogórskiego,

- „Ballada bezludna” – wystawa fotografii Marka Gruma,

- „Poszukiwania” – wystawa twórczości Marty Galisz,

- „Kobieta w fotografii” – wystawa fotografii autorstwa Roberta Kasperczaka i Romana Biernackiego,

- Wystawa malarstwa Wiktora Stiepanowicza Gritsiny.

 

 

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

W styczniu w Hali Sportowej „Omega” odbył się IV Piłkarski Międzynarodowy Memoriał im. G.Kolosy, A.Stepeckiego i J.Tyszkiewicza rocznik-2001. W turnieju wzięła udział reprezentacja Szkółki Piłkarskiej MOSiR oraz reprezentacje gości z: Węgier, Słowacji, Czech oraz Bielska Białej i Wodzisławia i Lublińca.

 

Podczas ferii zimowych z Lodowiska „Jastor” skorzystało prawie 8000 osób.

Jastrzębski Zakład Komunalny

 

W ramach współpracy z Sądem Rejonowym Sądem Grodzkim w Jastrzębiu-Zdroju przyjęto do pracy 9 osób, które w Jastrzębskim Zakładzie Komunalnym odbywają karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Rozstrzygnięto postępowanie na:

- zakup i dostawę bonów żywieniowych na posiłki profilaktyczne dla pracowników JZK

- wykonywanie usług pogrzebowych

- wykonywanie usług transportowych autokarem dla uczestników pogrzebów

- wykonywanie usługi grania na organach w trakcie uroczystości pogrzebowych
w Kaplicy Domu Przedpogrzebowego przy ul. Okrzei 5

- wykonywanie usług w zakresie kopania grobów ziemnych

- wykonywanie czynności związanych z obsługą prosektorium

- dostawę trumien dębowych, krzyży i obudów grobów

- dostawę trumien sosnowych, krzyży i obudów

- świadczenie usług związanych z wyłapywaniem zwierząt dziko żyjących

- obsługę weterynaryjną zwierząt przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Norwida 50

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta

- świadczenie opieki weterynaryjnej nad dzikimi zwierzętami odłowionymi na terenie miasta

- dostawę płyt kamiennych, akcesoriów, ozdób i numerków na płyty kamienne.

 

 

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej

 

Wydano 375 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i wypłacono 2066 dodatków mieszkaniowych, na kwotę 442.402,75zł.

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

 

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej
w mieszkaniach lokatorskich – przetarg w dniu dzisiejszym.

 

Rozstrzygnięto przetargi nieograniczone na:

- usuwanie usterek ogólnobudowlanych i instalacyjnych wod.-kan., c.o., gaz, wynikających z przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych
i użytkowych;

- rozbiórkę Stacji Trafo i zbiornika wody ul. Witczaka 2;

- budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Kościelnej 1A,
ul. Komuny Paryskiej 14 i 16;

- rozbiórkę kotłowni i garaży ul. Klubowa 4;

- wymianę stolarki okiennej drewnianej w mieszkaniach lokatorskich;

- sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych;

- przegląd techniczny budynków mieszkalnych i użytkowych zawierających azbest;

- wywóz i utylizację nieczystości płynnych;

- ochronę obiektów, sprzątanie pomieszczeń, ochronę i monitoring ul. Sybiraków 2 (Dworzec Autobusowy), ul. 1 Maja 61 (AGH), monitoring obiektów ul. 1 Maja 55, ul. Dworcowa 17E, ul. Szkolna 5, ul. Zdrojowa 5, konwój gotówki z kasy MZN do banku;

- kompleksowe ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne.

 

 

- Biuro Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych

 

Biuro Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych po raz kolejny przygotowało kampanię dotyczącą przekazania 1% podatku na rzecz jastrzębskich organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego.

 

 

8 lutego odbyło się bezpłatne szkolenie z zakresu nowego rozporządzenia w sprawie wzoru ofert, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego. Szkolenie w całości poświęcone było nowemu rozporządzeniu do Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

           

 

Przyznano dotacje z budżetu miasta na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury 6 organizacjom za kwotę 82.696,00zł.                      

 

Łącznie na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe w roku 2011 przyznano - 480.000,00zł.

Przyznano dotację z dziedziny pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób dla Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny na zadanie „Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju
w 2011 roku” – kwota 50 500,00zł.

 

Działający w ramach Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przy ul. Wrzosowej 12 A,
w miesiącu styczniu br. zorganizował dwie lekcje o ekonomii społecznej oraz dwa spotkanie informacyjne. W Inkubatorze odbyło się szkolenie z zakresu programu „Młodzież w działaniu”.

 

  

Od 1 marca będę miał tylko jednego zastępcę. Funkcję tę będzie pełnił Krzysztof Baradziej (dotychczas II zastępca prezydenta). Natomiast Franciszek Piksa (dotychczas I zastępca) obejmie stanowisko doradcy - pełnomocnika ds. oświaty, polityki społecznej i ochrony środowiska.

Połączone zostaną też Wydziały: Informacji oraz Kultury i Sportu w jedną komórkę (Wydział Informacji, Kultury i Sportu).

Z kolei stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych włączone zostanie do Wydziału Obywatelskiego, a Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych będzie pracował w ramach Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 19.04.2011 12:58
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 189
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.