W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr I.3.2013

RSS

UCHWAŁA NR I.3.2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 127 599 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  406 043 418 , w tym:

1)     dochody bieżące 309 119 194 zł,

2)     dochody majątkowe 96 924 224 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 127 599 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  463 946 698 , w tym:

1)     wydatki bieżące 303 167 107 zł,

2)     wydatki majątkowe 160 779 591 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  300 000 , z tytułu spłaty udzielonej pożyczki z budżetu Miasta.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  58 203 280 zł.

3.   Wprowadzić rozchody budżetu Miasta w wysokości 300 000 zł, z tytułu udzielonej pożyczki z budżetu Miasta.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 4

Paragraf 5 otrzymuje nowe brzmienie:

1.   Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1)   kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł,

2)   pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 591 000 zł.

2.   Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w wysokości 300 000 zł.

§ 5

Paragraf 13 otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)     zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.1, pkt. 1,

2)     zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczkina finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.1, pkt.2,

3)     dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4)     lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

5)     przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym,

6)     zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków do kwoty 50 000 000 zł,

7)     przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów (poza ujętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta), w zakresie wydatków bieżących, jednorazowo na każdy rodzaj tych wydatków, na okres do lat czterech.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów  bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 127 599 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu „Profesjonalny urząd III”.

2.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 150 166 złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania Nr 000-P04-000-100 „Profesjonalny urząd III”-pw z udziałem środków, o których mowa w atr. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”, w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej  127 599 zł i wkład własny Miasta 22 567 zł. Zabezpieczenie wkładu własnego proponuje się pozyskać w drodze przeniesienia planowanych środków na utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy z działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85333 – Powiatowe urzędy pracy, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 787 zł i na wydatki związane z działalnością statutową jednostki 780 zł.

Realizację projektu planuje się w latach 2013-2015. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału instytucji Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego poprzez sfinansowanie 3 stanowisk dla pośredników pracy w 2013 i 2014 roku, 1 stanowiska doradcy zawodowego (1 etat) przez cały okres trwania projektu i 1 stanowiska (0,5 etatu) doradcy zawodowego przez 18 miesięcy trwania projektu. Dofinansowanie zatrudnienia wpłynie na upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W skład zadania realizowanego w ramach projektu wchodzi rekrutacja oraz finansowanie kosztów wynagrodzeń zgodnie z „regulaminem wynagradzania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju” wraz z obowiązkowymi składnikami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz pracy oraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych. Projekt „Profesjonalny urząd III” jest kontynuacją zakończonych projektów „Profesjonalny urząd” oraz „Profesjonalny urząd II”.

 

Załącznik Nr 3

Proponuje się wprowadzić rozchody budżetu Miasta w wysokości 300 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Potrzeba zaciągnięcia pożyczki spowodowana jest realizacją przez Związek projektu pn. „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego w terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr projektu: KOPL.05.02.01-00-031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-KOPL.05.02.01-00-031/11-00) i brakiem własnych środków pieniężnych na uregulowanie zobowiązań wobec Wykonawcy zadań tj. Konsorcjum firm: UNIZETO Technologies S.A., ITERUM Sp. z o.o. Z wstępnych rozmów z Ministrem Administracji i Cyfryzacji (Instytucja Pośrednicząca II stopnia), Beneficjent projektu czyli Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  z siedzibą w Rybniku, do końca grudnia 2012 roku miał otrzymać transzę w wysokości około 1 mln zł na realizację szkoleń/warsztatów/wdrożeń w ramach ww. przedsięwzięcia w okresie od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. Z przyczyn niezależnych od Związku, wnioskowanie środki finansowe nie wpłynęły w określonym czasie na konto bankowe projektu, a tym samym Związek jako Beneficjent projektu nie był w stanie ponieść wszystkich wystawionych faktur, za wykonanie zadnia w terminie do 31.12.2012 roku, a także zrefundować już poniesionych wydatków z własnych  środków. Niezapłacone faktury opiewają na kwotę ponad 600 tys. zł i ich termin płatności mija w lutym 2013 roku.

Pożyczka będzie zwrócona w 2013 roku, dlatego proponuje się zwiększyć przychody budżetu Miasta z tego tytułu o 300 000 zł.

 

Zmiana zaproponowana w załączniku Nr 3 wymaga wprowadzenia w  treści uchwały budżetowej  stosownego zapisu określającego maksymalną wysokość pożyczek, które mogą być udzielane przez Prezydenta Miasta. W związku z powyższym proponuje się zmianę zapisu paragrafu 5 i 13 uchwały.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 10:42
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 67
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 24.01.2013
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.01.2013 10:42
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 15.03.2016 11:01
Liczba wyświetleń: 235
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.