W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XIV.176.2012

RSS

UCHWAŁA NR XIV.176.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 29 listopada 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 177 785 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć dochody bieżące o kwotę 208 126 zł,

b)    zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 30 341 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  337 816 719 , w tym:

a)     dochody bieżące 308 528 752 zł,

b)    dochody majątkowe 29 287 967 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 517 951 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 535 451 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 17 500 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  382 062 236 , w tym:

a)     wydatki bieżące 299 340 199 zł,

b)    wydatki majątkowe 82 722 037 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 340 166 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  44 245 517 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  340 166 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  44 395 517 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

Zmienić plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta zgodnie z Załącznikiem Nr 4

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 188 222 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     W dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo, proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących o kwotę 3 976 złw związku z postanowieniami Ugody z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. o naprawienie szkody spowodowanej ruchem zakładu górniczego w Szkole Podstawowej Nr 21. W rozdziale 10001 – Górnictwo węgla kamiennego po stronie wydatków bieżących planuje się wykonanie remontu posadzki oraz drzwi ewakuacyjnych. Remont zostanie wykonany przez firmę wskazaną przez Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zgodnie z kosztorysem. Zapisy ugody wskazują, że obie strony sfinansują po 50% wartości zadania, a JSW SA zwróci swoją część po rozliczeniu robót.

2.     W dziale 600 – Transport i łączność proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 8 640 zł. Powyższa zmiana  wynika z przekazania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe „Ergo Hestia” środków z tytułu roszczeń w zakresie należytego wykonania umowy lub usunięcia usterek z tytułu gwarancji w ramach realizowanego zadania „Przebudowa ul. Świerczewskiego- pętla autobusowa”. Z uwagi, iż  Zakład Budowlany Roman Tajak Żory został wykreślony z ewidencji, środki na naprawę uzyskano od Gwaranta. W rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu po stronie wydatków planuje się usunięcie usterek gwarancyjnych na wyżej wymienionym zadaniu.

3.     Proponuje się przesunięcie wolnych środków w planie wydatków bieżących wdziale 900 –  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność o kwotę 22 340 zł, do działu: 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 – Drogi publiczne gminne na zadanie Nr 000-000-305-000 „Prace awaryjne”. Obecnie brakuje środków na usunięcie ewentualnych napraw, awarii czy innych skutków nieprzewidzianych w okresie listopada i grudnia br.

4.     W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących, o kwotę 24 588 zł, w związku z zawarciem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie  4 osób na 3 miesiące br. w ramach robót publicznych w Miejskim Zarządzie Nieruchomości.

5.     W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady  gospodarki mieszkaniowej proponuje się zmniejszyć planu wydatków bieżących o kwotę 10 412 zł. Kwota przeznaczona na szacunki nieruchomości, z uwagi na małą ilość złożonych wniosków o wykup lokali mieszkalnych nie będzie wykorzystana.

6.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71035 – Cmentarze o kwotę54 500 złz przeznaczeniem na pokrycie kosztów nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja zakończy się w 2012 roku, w tym:

-  zadanie Nr ZOS-000-184-000 „Zadania Ochrony Środowiska-Kolektory słoneczne” 20 000 zł – w ramach zadania planuje się wykonanie instalacji solarnej w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei (instalacja na dachu kolektorów słonecznych płaskich oraz podgrzewacza wody użytkowej o pojemności 300 litrów),

-  zadanie Nr 000-000-048-000 „Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji wewnętrznych w budynku Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei” 34 500 zł - w ramach zadania planuje się wykonanie kotłowni na gaz ziemny z kotłem kondensacyjnym o mocy 8,8-35,0 kW z regulatorem pogodowym, ogrzewanie grzejnikowe (grzejniki stalowe płytowe), instalację wody ciepłej z kotłowni do poszczególnych pomieszczeń.

7.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 544 zł, w związku z realizacją mniejszej ilości wystaw w holu głównym Urzędu Miasta.

8.     Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 – Pozostała działalność polegającej na zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł z zadania Nr000-P75-123-100  Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 i przeznaczenie ich na  wydatki bieżące związane z realizacją zadania Nr 000-P75-000-100  Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju -  pw z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3.

Powyższa zmiana wynika z konieczności wydzielenia z planu zadania majątkowego,  planu na pokrycie wydatków bieżących wynikających z potrzeby utrzymania trwałości projektu. W związku z likwidacją  Zespołu Szkół Nr 7 jako jednostki objętej wsparciem w ramach ww projektu uzyskano zgodę Urzędu Marszałkowskiego na przeniesienie  zakupionego dla tej jednostki  w ramach projektu  sprzętu komputerowego  do Powiatowego Urzędu Pracy, co ma na celu utrzymanie w 100% wskaźników zadeklarowanych i uzyskanych w projekcie. Przeniesienie sprzętu związane jest koniecznością poniesienia ponownych kosztów związanych z jego instalacja i konfiguracją. Planowane jest również ponowne przeszkolenie 400 pracowników z jednostek korzystających z systemu SIDAS EZD.

9.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 125 922 zł z tytułu:

a)   opłat za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich   o   27 010 zł, w tym:

-      Publiczne Przedszkole Nr 12        6 067 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 23        2 014 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 26      11 246 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 20        7 683 zł,

b)   opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad ustawową podstawę programową o 98 912 zł, w tym:

-      Publiczne Przedszkole Nr 12        15 547 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 23            148 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 4          15 896 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 2          14 991 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 15        11 630 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 18        19 620 zł,

-      Publiczne Przedszkole Nr 20         21 080 zł,

w związku ze zwiększoną opłatą godzinową z 2,25 zł na 3,00 zł.

10.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 34 686 zł z przeznaczeniem:

a)   na pokrycie kosztów przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach miejskich  o 27 010 zł, w tym dla:

-      Publicznego Przedszkola Nr 12        6 067 zł,

-      Publicznego Przedszkola Nr 23        2 014 zł,

-      Publicznego Przedszkola Nr 26      11 246 zł,

-      Publicznego Przedszkola Nr 20        7 683 zł,

b)   na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Publicznego Przedszkola Nr 6 o 7 676 zł, w tym na pokrycie kosztów:

-     nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy nauczyciela 3 151 zł,

-     awansu zawodowego z pracownika mianowanego na dyplomowanego 2 217 zł,

-     zwiększonej o 2% składki rentowej   2 308 zł.

11.  W związku z rozliczeniem zadania Standardowy Koszt Utrzymania Ucznia i przeniesieniem środków z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 5 966 zł, (z jednostek: Szkoła Podstawowa Nr 12  -4 108 zł, Zespół Szkół Nr 11  -1 290 zł, Szkoła Podstawowa Nr 16  – 197 zł, Szkoła Podstawowa Nr 6   -371 zł) proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

-     w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 368 zł (Szkoła Podstawowa Nr 6),

-     w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 5 595 zł (Zespół Szkół Nr 9),

-     rozdziale 80130– Szkoły zawodowe o kwotę 3 złna przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-P92-000-100 „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy- pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp”, w związku z zaliczkami na podatek dochodowy (Zespół Szkół nr 2).

12.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 77 642 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 4, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 528 zł i na wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 11 114 zł.

13.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18 666 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielonego od 31 września br. nauczycielowi Zespołu Szkół Handlowych urlopu dla poratowania zdrowia, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 706 zł i na wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 960 zł.

14.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 142 966 zł z przeznaczeniem na pokrycie braków na sfinansowanie działalności Zespołu Szkół Nr 3, w tym:

a)     w rozdziale 80110 – Gimnazja o76 108 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

b)    w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące  o 66 858 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61 632 zł, wydatki zawiązane z realizacją statutowych zadań 5 226 zł).

 

15.  W dziale 852 – Pomoc społeczna proponuje się zmniejszyć dochody majątkowe o kwotę 30 341 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z Budżetu Państwa na zadanie „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu”. Kwoty zmiany określono na podstawie otrzymanego rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie wsparcia finansowego na prowadzone przedsięwzięcie.

16.  Proponuje się również zwiększyć plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna:

a)   wydatki  bieżące o kwotę 144 718 zł , w tym:

-         w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 17 718 zł na zwiększenie zasiłków celowych,

-         w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 127 000 zł na zwiększenie kwoty wypłacanych dodatków mieszkaniowych. Z dniem 1 marca 2012 roku wzrosła kwota najniższej krajowej emerytury z 728,18 zł na 799,18 zł, co spowodowało zwiększenie liczby osób  kwalifikujących się do wypłacenia dodatku mieszkaniowego.

b)   wydatki  majątkowe w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 8 000 zł – zadanie Nr 000-000-041-300 „Adaptacja nieruchomości przy ul. Wodzisławskiej 15 na potrzeby noclegowni wraz z zagospodarowaniem terenu-wydatki na przedsięwzięcia związane z realizacją programów i zadań majątkowych”, w związku z potrzebą zainstalowania monitoringu na budynku noclegowni. Budynek ma spełniać zadanie udzielenia schronienia osobom bezdomnym. W sytuacjach niosących różnego rodzaju zagrożenia we współpracy z tą grupą przyjmowanych osób niezbędne jest prowadzenie monitoringu tego obiektu. Zadanie to będzie realizowane przez jednostkę Ośrodek Pomocy Społecznej.

17.  W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej proponuje się zmienić plan dochodów bieżących między następującymi źródłami: zwiększyć wpływy z opłaty za pobyt dzieci w Żłobku o kwotę 26 440 zł i zmniejszyć wpływy z opłat za wyżywienie w Żłobku o tą samą kwotę. W związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu wyżywienia zmniejsza się również plan wydatków bieżących w rozdziale 85305 – Żłobki o kwotę 26 440 zł.

18.  Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 544 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości przedsięwzięcia wieloletniego „Staż w naszym mieście” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. Zmiana powyższa spowodowana jest uznaniem przez Urząd marszałkowski części wydatków za niekwalifikowane, co wiąże się z koniecznością zwrotu w zakwestionowanym zakresie dofinansowania wraz z odsetkami.

19.  W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 20 418 zł, przeznaczonych na wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenach nadmorskich, w związku z rozliczeniem zadania.

20.  W związku z rezygnacją z przyłączenia budynku schroniska do sieci gazowej i planowanym montażem zbiornika na paliwo ciekłe proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 54 500 zł planowaną wcześniej na pokrycie kosztów opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej.

21.  Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 45 000 zł z tytułu opłat za media (energia elektryczna, woda, odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości) dokonywanych przez dzierżawców korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe otą samą kwotę z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów za media.

22.  W związku ze znacznymi podwyżkami cen na opłaty związane z zakupem energii cieplnej (średnio o 9,19%) oraz wzrostem cen paliwa gazowego (średnio o 16,75%) proponuje się w dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 90 927 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur wystawionych przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. dla jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (w tym: w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe kwotę 80 997 zł, w rozdziale  92604- Instytucje Kultury Fizycznej kwotę 9 930 zł).

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  340 166 zł. W celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę  340 166 zł.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami  wydatków  dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu listopadzie bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

1.     zmianie dotacji celowej na zasiłki dla  rodzin zastępczych, u których przebywają dzieci z naszego Miasta poz. I.12, w tym

a)     zmniejszenie o kwotę  6 626 zł dla podmiotu dotowanego powiat warszawski zachodni

b)    zwiększenie o kwotę  6 626 zł dla podmiotów dotowanych:

-         Powiat mikołowski 500 zł,

-         Miasto Bytom 2 016 zł,

-         Powiat głubczycki 3 000 zł,

-         Powiat sandomierski 1 070 zł,

-         Miasto Opole 40 zł,

2.     utworzeniu wpłaty na Fundusz wsparcia Policji  na kwotę 30 768 zł poz. I.19a, na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, 

3.     zmniejszeniu o kwotę 30 768 zł wpłaty na Fundusz wsparcia Policji  – poz.I.19, na Program Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku o kwotę 188 222 zł, w tym z tytułu:

1.   prowizji od towarzystw ubezpieczeniowych, o kwotę 4 526 zł i przeznaczyć ją na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w szkołach oraz zakup zabawek dla dzieci  w przedszkolach, w tym:

-      Zespół Szkół Nr 11                   1 200 zł,

-      Szkoła Podstawowa Nr 5          2 380 zł,

-      Szkoła Podstawowa Nr 6             116 zł,

-      Zespół Szkół Handlowych            230 zł,

-      Publiczne Przedszkola Nr 16        500 zł,

-      Publiczne Przedszkola Nr 26        100 zł,

2.     płat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, o kwotę 785 zł i przeznaczyć ja na:

-     zakup druków legitymacji szkolnych w Zespole Szkół Nr 12 (135 zł),

-     zakup przyborów do pisania w Zespole Szkół Nr 5 (350 zł),

-     zakup materiałów biurowych w Zespole Szkół Zawodowych (300 zł).

3.     opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane 146 838 zł, w tym:

-         Szkoła Podstawowa Nr 4  kwota 5 495 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów oraz na zakup szafek dla uczniów,

-         Szkoła Podstawowa Nr 5   kwota  2 750 zł przeznaczona zostanie na zakup wyposażenia do sali lekcyjnej (krzesła, ławki)

-         Szkoła Podstawowa Nr 12  kwota 2 258 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,

-         Gimnazjum Nr 8  kwota 10 971 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów i na remont pomieszczeń kuchennych oraz sal lekcyjnych,

-         Zespół Szkół Nr 1  kwota 11 321 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów,

-         Zespół Szkół Nr 3  kwota 2 606 zł przeznaczona zostanie na zakup środków czystości oraz materiałów papierniczych i biurowych,

-         Zespół Szkół Nr 5  kwota 29 850 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych (12 917 zł), zakup pomocy dydaktycznych tj. projektora i tablicy interaktywnej w celu doposażenia pracowni szkolnej (7 520 zł), zakup energii (3 336 zł), zakup usług pozostałych (158 zł), pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych tj. wymianę instalacji elektrycznej i malowanie (5 919 zł),

-         Zespół Szkół Nr 6  kwota 63 977 zł przeznaczona zostanie na refundację mediów, zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń,

-         Zespół Szkół Handlowych kwota 17 610 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów i wyposażenia sal lekcyjnych (8 310 zł), zakup energii (4 200 zł), zakup usług pozostałych (1 300 zł), pokrycie kosztów remontu pomieszczeń szkolnych tj. malowanie pomieszczeń szkolnych -  malowanie części korytarza przy Izbie Pamięci w związku z wymianą drzwi (3 800 zł),

 

4.     opłat za wynajem powierzchni reklamowych na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane 7 740 zł, w tym:

-      Zespół Szkół Nr 6 kwota 4 740 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów związanych z remontami wynajmowanych pomieszczeń,

-     Zespół Szkół Nr 9 kwota 3 000 zł przeznaczona zostanie na zakup krzeseł do sal lekcyjnych (500 zł) oraz zakup materiałów do remontu sal lekcyjnych (2 500 zł).

5.     dochodów za przeprowadzone egzaminy na tytuły kwalifikacyjne oraz przyznanie tytułu kwalifikacyjnego bez egzaminu wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane 27 800 zł (Zespół Szkół Zawodowych przeznaczy na pokrycie wynagrodzeń dla egzaminujących).

6.     odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami o kwotę 533 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usługi za naprawę wybitej szyby dla Zespołu szkół Mistrzostwa Sportowego.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.12.2012 08:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 112
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 29.11.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 10.12.2012 08:48
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 23.03.2016 08:14
Liczba wyświetleń: 293
Drukuj Zapisz do PDF