W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr IX.125.2012

RSS

UCHWAŁA NR IX.125.2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  26  lipca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 5 140 937 zł, w tym:

a)   dochody bieżące zwiększyć o 183 175 zł,

b)   dochody majątkowe zmniejszyć o 5 324 112 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  417 478 566  zł, w tym:

a)     dochody bieżące 305 813 039 zł,

b)    dochody majątkowe 111 665 527 zł.

§ 2

 

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 5 277 096 zł,  w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 219 904 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 5 497 000 zł

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  487 099 070 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące 295 830 000 zł,

b)    wydatki majątkowe 191 269 070 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 136 159 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  69 620 504 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  136 159 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  69 730 504 zł.

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 98 598 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 11 469 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.    Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna okwotę 8 946 294 zł. Planowana w 2012 roku dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadania  „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój” będzie zrealizowana w roku 2013, ponieważ przesunięto na okres późniejszy termin zakończenia zadania.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie  o kwotę 183 175 zł, w tym:

-      z tytułu otrzymania przez Przedszkole Nr 17 nagrody pieniężnej w wysokości 3 000 zł za zajęcie I miejsca o ogólnopolskim konkursie eTwinning „Wnukowie i Dziadkowie 2012”,

-      z tytuł otrzymania przez Zespół Szkół Nr 2 z budżetu Unii Europejskiej dofinansowania do realizacji projektu „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i hotelarzy” w wysokości 180 175 zł.

3.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie okwotę 2 293 009 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji zadania „Termomodernizacja  ZS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach RPO WSL.

4.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 900 Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska okwotę 1 329 173 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej do realizacji zadania „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” w ramach RPO WSL.

 

Załącznik Nr 2

1.     W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości 100 000 zł z zadania Nr 000-000-003-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w celu utworzenia nowego przedsięwzięcia inwestycyjnego Nr 000-000-059-300 „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica-odcinek F-J – pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych”.

2.     W związku z przesunięciem na okres późniejszy terminu realizacji przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-P79-122-100 „Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój” – pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1, pkt 2 i 3 uofp” proponuje się zmniejszenie planu wydatków majątkowych dziale750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność kwotę 5 500 000 zł.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę400 zł zprzeznaczeniem na zwiększone koszty realizacji wieloletniego przedsięwzięcia realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Powyższe środki proponuje się pozyskać z drodze przeniesienia wolnych środków z rozdziału 80195 Pozostała działalność.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe o kwotę219 904 zł zprzeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 2 na realizację projektu „Staże zagraniczne szansą kariery zawodowej dla przyszłych ekonomistów i  hotelarzy” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

5.     W dziale 801 Oświata i wychowanie proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości 66 000 zł z rozdziału 80195 Pozostała działalność z zadania Nr ZOS-000-111-000 „Termomodernizacja obiektów szkolnych” do rozdziału 80130 Szkoły zawodowe w celu wznowienia zadania Nr ZOS-P95-160-100 „Termomodernizacja ZS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”, które od 2012 roku będzie realizowane jako przedsięwzięcie wieloletnie z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, i  na które proponuje się zabezpieczyć środki w wysokości 69 000 zł.

6.     W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095 Pozostała działalność proponuje się przeniesienie wydatków majątkowych w wysokości 230 000 zł w celu przekształcenia wieloletniego przedsięwzięcia majątkowego Nr ZOS-000-020-300 „Rewitalizacja terenu jaru przy ul. Turystycznej w Jastrzębiu-Zdroju” w wieloletnie przedsięwzięcie majątkowe realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej Nr ZOS-P94-020-100.

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 136 159 zł,dlatego  proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zmianami wydatków  planowanych na dotacje dokonanymi zarządzeniami Prezydenta Miastaw miesiącu czerwcu i lipcu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 27 000 zł dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w niepublicznym przedszkolu na terenie gminy Pawłowice - poz. I.10,

-         zmniejszeniu dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 27 000 zł - poz. II.1 (Niepubliczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AWANS w Jastrzębiu-Zdroju),

-         zmniejszeniu o kwotę 195 000 zł celowej dotacji inwestycyjnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej - poz. II.13,

-         zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł celowej dotacji inwestycyjnej na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest - poz. II.14,

-         zwiększeniu o kwotę 296 800 zł celowej dotacji inwestycyjnej na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych - poz. II.15,

-         zwiększeniu o kwotę 1 798 zł zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu oświaty i wychowania – poz. I.25.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 17 000 zł, z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami z przeznaczeniem na utworzenie pracowni muzyczno-teatralnej w Szkole Podstawowej nr 12.

Proponuje się zmniejszyć plan dochodów na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 5 531 zł w Zespole Szkół nr 7, w tym z tytułu:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych o 3 525 zł,

-         prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami o 1 805 zł,

-         wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami o 201 zł.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.08.2012 09:06
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 93
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 26.07.2012
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 06.08.2012 09:06
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2016 11:18
Liczba wyświetleń: 274
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.