W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr XVII.139.2011

RSS

UCHWAŁA NR XVII.139.2011

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 30 listopada   2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami),art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami)oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami),w oparciu o opinie Komisji,

-

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zmniejszyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 133 557 zł, w tym:

1)   dochody bieżące zwiększyć o 1 587 882 zł,

2)   dochody majątkowe zmniejszyć o 1 721 439 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 329 128 093 zł, w tym:

1)   dochody bieżące 298 839 685 zł,

2)   dochody majątkowe 30 288 408 zł.

§ 2

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 377 082 , w tym:

1)   wydatki bieżące zwiększyć o 484 907 zł,

2)   wydatki majątkowe zmniejszyć o 861 989 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.    

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 365 095 545 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące 279 176 100 zł,

2)     wydatki majątkowe 85 919 445 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2011 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 243 525 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę 35 967 452 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych. 

§ 4

1.   Zmniejszyć  kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 243 525 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 38 867 452 zł.

3.   Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta pozostaje na niezmienionym poziomie i wynosi 2 900 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielonych z budżetu Miasta o kwotę 107 092 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1  określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 65 392 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1  

 

1.     W związku z końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność z tytułu środków z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 364 023 zł.

2.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów majątkowych budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  1 357 416 zł z tytułu sprzedaży mieszkań komunalnych oraz plan dochodówbieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę  56 932 zł z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu oddanego lokatorom, którzy wykupili lokal mieszkalny na własność. Mniejsze niż planowano na 2011 rok wpływy z powyższych źródeł wynikają z tego, iż obowiązuje roczny okres ważności operatów szacunkowych (do 28.02.2012.). Ponadto na niższe wykonanie tych źródeł dochodów wpłynęły   trudności finansowe wnioskodawców składających wniosek o wykup lokalu mieszkalnego, 15 najemców na pisemną prośbę przesunęło wykup sprzedaż mieszkania do końca lutego 2012 roku.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, o kwotę  100 000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską. Sytuacja ta jest spowodowana brakiem aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym.

4.      Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1 700 000 złw związku z wyższymi niż planowano wpływami do budżetu Miasta z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urzędy skarbowe, które na mocy odrębnych przepisów pełnią funkcję organu pobierającego te dochody.

5.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 44 814 złz tytułu opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach.  Zmiany tej dokonuje się po analizie dochodów z tego tytułu w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (8 201 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (6 002 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 10 (7000 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 15 (2 001 zł),  Publicznym Przedszkolu Nr 17 (1 600 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 18 (6 000 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 20 (7 002 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 21 (1 503 zł),Publicznym Przedszkolu Nr 23 (1 502 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (4 003 zł).

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

1.     W związku z zakończeniem i końcowym rozliczeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu Zdroju” finansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, proponuje się zmniejszyć plan wydatków  majątkowych budżetu Miasta w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 429 512 zł, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej 364 023 zł, a wkład własny 65 489 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,  rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę  83 108 zł z przeznaczeniem na:

-      podatek od nieruchomości należny Miastu za lata 2007-2011 od ochotniczych straży pożarnych w wysokości 81 332 zł,

-      dofinansowanie zakupu  nadciśnieniowych aparatów powietrznych dla OSP Szeroka i Ruptawa. Ponadto proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w tym samym dziale i rozdziale o kwotę  23 984 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. Zakupy inwestycyjne sprzętu OSP, w ramach którego dofinansowany zostanie zakup sprężarki do napełniania butli aparatów oddechowych dla OSP Moszczenica i zakup samochodu specjalnego do przewozu ratowników i psów ratowniczych.  

Proponuje się aby powyższe środki te zaplanowane i przekazane zostały ochotniczym strażom pożarnym w formie dotacji celowych.

3.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części gminnej, w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 44 814 złz przeznaczeniem na zakup żywności do przygotowania posiłków dla dzieci w przedszkolach.  Zmiany tej dokonuje się po analizie wydatków w Publicznym Przedszkolu Nr 2 (8 201 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 5 (6 002 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 10 (7000 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 15 (2 001 zł),  Publicznym Przedszkolu Nr 17 (1 600 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 18 (6 000 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 20 (7 002 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 21 (1 503 zł),Publicznym Przedszkolu Nr 23 (1 502 zł), Publicznym Przedszkolu Nr 26 (4 003 zł).

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w części powiatowej, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,  rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 23 985 złz przeznaczeniem na zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy.

5.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków majątkowych w 2011 roku, w części gminnej, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami  o kwotę 185 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych o kwotę 35 000 zł i zadaniu inwestycyjnym jednorocznym  pn. Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych o kwotę 150 000 zł przy równoczesnym wprowadzeniu zadania inwestycyjnego wieloletniego w 2011 roku pn. Zadania Ochrony Środowiska - Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów NiebezpiecznychPrzedsięwzięcie Wieloletnie  związane z realizacją programów i zadań majątkowych na kwotę 61 539 zł. Zmiany tej dokonuje się w związku z koniecznością rozłożenia realizacji zadania na lata 2011-2012. W chwili obecnej oczekuje się na przedłożenie przez projektanta dokumentacji projektowej, obejmującej adaptację istniejącego budynku stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych wraz z pozwoleniem na budowę. Przedłużająca się procedura wydania pozwolenia na budowę GPZON uniemożliwia rozpoczęcie zadania inwestycyjnego. Konieczna zatem staje się zmiana zadania ujętego w tegorocznym budżecie, jako inwestycja jednoroczna w przedsięwzięcie wieloletnie.

6.     Proponuje się, w części gminnej  zmniejszyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna,  rozdz. 92601 – Obiekty sportowe  o kwotę 333 000 zł, na zadaniu inwestycyjnym jednorocznym pn. Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu-Moje Boisko - Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica i zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie,  rozdz. 80195 – Pozostała działalność  o kwotę 333 000 zł.  

W miesiącu lipcu, Uchwałą RM Nr X.90.2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok dokonano przeniesienia niezbędnych do realizacji powyższego zadania inwestycyjnego środków w wysokości 333 000 zł z działu 801 – Oświata i wychowanie. W związku z otrzymaniem z budżetu państwa dofinansowania do realizacji tego zadania w wysokości 333 000 zł, proponuje się niniejszą uchwałą zwiększyć plan wydatków bieżących o tę kwotę w dziale 801, w celu dostosowania planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

7.     W związku z przekształceniem niektórych zadań inwestycyjnych w zadania o charakterze przedsięwzięć wieloletnich proponuje się dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Miasta poprzez:

a)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-000 „Przebudowa ul. K. Paryskiej” o kwotę 120 000 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-188-300 „Przebudowa ul. K. Paryskiej -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,

b)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015)  dla zadania Nr 000-000-195-000 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II” o kwotę 22 700 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 22 700 zł,

c)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-000 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska” o kwotę 70 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-197-300 „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 70 000 zł,

d)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60015)  dla zadania Nr 000-000-199-000 „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego” o kwotę 50 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60015) dla zadania Nr 000-000-199-300 „Budowa chodnika Budowa chodnika ul. Świerczewskiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 50 000 zł,

e)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016)  dla zadania Nr 000-000-194-000 „Budowa drogi ul. Zamłynie” o kwotę 120 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-194-300 „Przebudowa drogi ul. Zamłynie - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 120 000 zł,

f)       zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60016)  dla zadania Nr 000-000-154-000 „Przebudowa ul. Kasztanowej” o kwotę 65 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60016) dla zadania Nr 000-000-154-300 „Budowa ul. Kasztanowej - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 65 000 zł,

g)      zmniejszenie planu (dział 600, rozdz. 60095)  dla zadania Nr 000-000-112-000 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” o kwotę 60 00 zł i utworzenie planu (dział 600, rozdz. 60095) dla zadania Nr 000-000-112-300 „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 60 000 zł,

h)      zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005)  dla zadania Nr 000-000-046-000 „Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140” o kwotę 52 571 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-046-300 „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 52 571 zł,

i)        zmniejszenie planu (dział 700, rozdz. 70005)  dla zadania Nr 000-000-110-000 „Budowa wiaty ul Gagarina 130 OSP” o kwotę 26 449 zł i utworzenie planu (dział 700, rozdz. 70005) dla zadania Nr 000-000-110-300 „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 26 449 zł,

j)        zmniejszenie planu (dział 853, rozdz. 85333)  dla zadania Nr 000-000-106-000 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5” o kwotę 66 420 zł i utworzenie planu (dział 853, rozdz. 85333) dla zadania Nr 000-000-106-300 „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5 -Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 66 420 zł,

k)       zmniejszenie planu (dział 900, rozdz. 90095)  dla zadania Nr 000-000-152-000 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka” o kwotę 33 750 zł i utworzenie planu (dział 900, rozdz. 90095) dla zadania Nr 000-000-152-300 „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A.Bożka - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 33 750 zł,

l)        zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120)  dla zadania Nr 000-000-107-000 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 30 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 30 000 zł,

m)     zmniejszenie planu (dział 921, rozdz. 92120)  dla zadania Nr 000-000-101-000 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” o kwotę 610 000 zł i utworzenie planu (dział 921, rozdz. 92120) dla zadania Nr 000-000-101-300 „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego - Przedsięwzięcie wieloletnie związane z realizacją programów i zadań majątkowych” o kwotę 610 000 zł,

 

Załącznik Nr 3

Proponowane w załącznikach  Nr 1 i 2 zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Miasta powodują zmniejszenie planowanego deficytu o kwotę 243 525 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć o tę kwotę zaangażowaną wcześniej nadwyżkę z lat ubiegłych.  

 

Załącznik Nr 4

1.      W  wyniku zmian proponowanych w Załączniku Nr 2 proponuje się wprowadzić aktualizację Załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej polegającą na wprowadzeniu nowych zadań do realizacji w  formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym strażom pożarnym na kwotę  107 092 zł, jak niżej:

-     pozycja II.19 na kwotę  31 309 zł,

-     pozycja II. 20 na kwotę  23 834 zł,

-      pozycja II. 21 na kwotę  592 zł,

-      pozycja II. 22 na kwotę  16 035 zł,

-      pozycja II. 23 na kwotę  11 338 zł,

-      pozycja II. 24 na kwotę  22 884 zł,

-      pozycja II. 25 na kwotę  1 100 zł.

2.      Zmiany dokonane zarządzeniem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, polegające na zmniejszeniu  dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przyłączy budynków do kanalizacji sanitarnej i przekazaniu tej kwoty na dotacje z przeznaczeniem na zakup i instalację ekologicznych urządzeń grzewczych, powodują konieczność zmiany Załącznika Nr 4 do złożonego projektu uchwały, poprzez zmniejszenie poz. II.14 o kwotę 20 000 zł i zwiększenie poz. II.16. o kwotę  20 000 zł. 

 

Załącznik Nr 5

Na podstawie wniosków jednostek oświatowych, proponuje się zwiększyć dochody i wydatki wydzielonego rachunku dochodów o kwotę 65 392 zł z następujących źródeł:

1.     Dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 9 606 zł.

2.   Dochody z tytułu  prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami oraz wydatki nimi  finansowane o kwotę 18 078.

3.     Opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych  oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych oraz wydatki nimi finansowane o kwotę 33 039 zł.

Załączniki:

Załącznik nr 1
xls, 16 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Załącznik nr 2
xls, 16 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 75
Załącznik nr 3
xls, 15 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 78
Załącznik nr 4
xls, 37 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 96
Załącznik nr 5
xls, 20 kB
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 77
Odpowiedzialny za treść: Damian Gałuszka
Data wytworzenia: 30.11.2011
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 05.12.2011 12:48
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 28.04.2016 15:54
Liczba wyświetleń: 308
Drukuj Zapisz do PDF