W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr III.16.2010

RSS

UCHWAŁA NR III/16/2010

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia 28 grudnia 2010 roku

 

w sprawie: budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

 

§ 1

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 368 162 000 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) dochody bieżące w wysokości                      288 595 934 zł 

2) dochody majątkowe w wysokości                79 566 066 zł. 

 

§ 2

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości   440 296 000 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Miasta, o których mowa w ust.1 obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości                           273 667 007 zł 

2) wydatki majątkowe w wysokości                     166 628 993 zł. 

 

§ 3

1. Deficyt budżetu Miasta ustala się na dzień 31 grudnia 2011 roku na kwotę 72 134 000 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Miasta są przychody z tytułu:

1) zaciąganego kredytu w kwocie                           47 000 000 zł

2) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie            25 134 000 zł.

 

§ 4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 75 034 000 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta w wysokości 2 900 000 zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

 

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu :

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w wysokości 10 000 000 zł,

2) kredytu zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w wysokości 47 000 000 zł.

 

§ 6

Ustala się kwotę wydatków z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto przypadających, zgodnie z zawartą umową, do spłaty w 2011 roku, w wysokości 321 353 zł.

 

§ 7

Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości               6 526 490 zł 

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości                 1 965 033 zł 

2) rezerwy celowe w wysokości                          4 561 457 zł 

  z przeznaczeniem na:

a) nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli                          171 287 zł 

b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           57 096 zł 

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                       708 844 zł 

d) urlopy zdrowotne dla nauczycieli                                     300 000 zł 

e) wynagrodzenia dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta   3 209 230 zł 

f) inicjatywę lokalną                                       15 000 zł 

g) wydatki na zadania inwestycyjne, nie będące wieloletnimi przedsięwzięciami   100 000 zł. 

 

§ 8

Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 600 000 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

 

§ 9

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz niewykorzystane z tego źródła środki w 2010 roku w kwocie 9 248 594 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

§ 10

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta zawarte w załączniku nr 4.

 

§ 11

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 12

Upoważnia się Prezydenta Miasta do :

1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.1,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie określonej limitem w § 5 ust.2,

3) dokonywania zmian w budżecie Miasta polegających na przenoszeniu planowanych wydatków w obrębie działu, w tym także w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na realizację wieloletnich przedsięwzięć objętych załącznikami do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 13:57
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 92
Odpowiedzialny za treść: Ryszard Piechoczek
Data wytworzenia: 28.12.2010
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 03.01.2011 13:57
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 19.05.2016 12:34
Liczba wyświetleń: 178
Drukuj Zapisz do PDF