W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

RSS

PROJEKT

 

Uchwała Nr ....................
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój


uchwala

 

§ 1.

Uchwalić Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Tracą moc: · Uchwała Nr V/43/2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój,

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Uzasadnienie

 

Nadzór Prawny Wojewody zakwestionował część zapisów Statutu Miasta Jastrzębie – Zdrój.
W związku z powyższym proponuje się przyjąć następujące zmiany:

 

Zmienić:

§ 4 ust. 1 „Miasto posiada swój herb, sztandar i flagę. Komercyjne rozpowszechnianie herbu i nazwy Miasta wymaga zgody Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.”

§ 15 ust. 2 „W sesjach Rady mogą uczestniczyć Prezydent Miasta, jego Zastępcy, Sekretarz i Skarbnik Miasta.”

§18 ust. 9 „Sprawozdanie o którym mowa w ust. 7 pkt. 5 lub informację o której mowa w ust. 7 pkt. 4 składa Prezydent Miasta lub wskazana przez niego osoba.”

§30 ust. 2 „W głosowaniu jawnym, radni głosują przez podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku oraz przy wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów.”

§33 ust. 2 „Podstawą sporządzenia protokołu jest zapis przebiegu sesji nagrany na płytach CD lub innych elektronicznych nośnikach przez pracowników Biura Rady. Nagranie z przebiegu sesji musi być przechowywane do czasu przyjęcia przez Radę protokołu.”

§45 ust. 2 pkt. 4 „czas trwania kontroli (data rozpoczęcia i zakończenia).

§47 ust. 4 „Każdy radny może być członkiem co najmniej jednej komisji stałej.”

§57 ust.3 „Radni biorą udział w pracach Rady i jej organów oraz tych instytucji samorządowych, do których zostali wybrani lub desygnowani”.

§81 „Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach pracy tej jednostki i w obecności upoważnionego pracownika. Udostępnienie dokumentów następuje również w innych formach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej”.

 

Dodać:

W § 34 ust.1 podpunkt:

d) zapewnienie  organizacyjno-technicznej obsługi Komisji Rady.

W § 34 ust.1 pkt. 3 – wykonywanie czynności reprezentacyjnych w imieniu Rady Miasta

W §68 zdanie : Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

 

Wykreślić:

 

Ponadto w §34 ust.1- wykreślić  pkt. 3,4,5,6

 

 

Uwzględnić:

Propozycję Skarbnika Miasta i Nadzoru Prawnego:

Rozdział 3.

§ 68.1. W ramach Miasta mogą być tworzone jednostki pomocnicze w postaci Sołectw i Osiedli.

2. Jednostki pomocnicze tworzy Rada w drodze uchwał, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

3. Jednostka pomocnicza nie posiada osobowości prawnej.

4. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miasta odrębnym statutem, uwzględniając także tryb i zasady przeprowadzania wyborów do organów jednostki, po przeprowadzeniu konsultacji projektu statutu z mieszkańcami.

5. Statuty Sołectw i Osiedli określają również granice jednostek pomocniczych w formie opisowej
i graficznej w postaci mapy.

6. Jednostki pomocnicze Miasta nie tworzą własnych budżetów, a koszty ich działalności pokrywane
są z budżetu miasta.

7. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady Miasta. Przewodniczący nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 04.09.2014 11:55
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 141
Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Maciej Gucik
Data opublikowania: 04.09.2014 11:55
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 04.09.2014 12:10
Liczba wyświetleń: 513
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.