W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

 

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 UZASADNIENIE 

 

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

 

 


 

 

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 24 kwietnia 2014 roku.

  

W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 24 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok przygotowanej na sesję w dniu 24 kwietnia bieżącego roku,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu, tj.

- zwiększyć dochody bieżące o kwotę 296 871 zł, w tym 288 897 zł uzyskane w formie dotacji z budżetu państwa,

- zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 296 871 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 260 871 zł
i wydatki majątkowe o kwotę 36 000 zł.

3)     z pisma Międzygminnego Związku Komunikacyjnego (współtworzonego przez Miasto Jastrzębie-Zdrój) Nr MZK/FK/151/2014 z dnia 11.04.2014 r. informującego o udzieleniu przez MZK poręczenia dla PKM sp. z o.o. na kwotę 1 650 000 zł. Aktualny udział Miasta we wpłatach wnoszonych na rzecz MZK wynosi 50,12%. Wobec tego kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z art. 244 ustawy, wynosi 826 980 zł.

Zmiany dochodów, wydatków i przychodów wprowadzone do budżetu Miasta na 2014 rok autopoprawką, o której mowa w pkt 1, mają wpływ na kształt na przyszłych budżetów. Zmniejszenie wydatków bieżących spowoduje obniżenie kwoty kredytu zaciąganego w 2015 roku, co skutkuje zmniejszeniem kwoty rozchodów w 2016 roku.

 

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadzić następujące zmiany:

1. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.):

a)     wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Baw się i ucz" przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o 62 811 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 165 203 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 228 014 zł. W związku z możliwością uzyskania refundacji wcześniej poniesionych wydatków „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie majątkowe wyniosą 244 004 zł zaś limit zobowiązań ukształtuje się
w wysokości 228 014 zł.

Celem tego projektu jest odnowa techniczna i rozbudowa urządzeń do spędzania wolnego czasu  dla dzieci. Partnerem wiodącym tego projektu jest Karwina. W mieście Jastrzębie-Zdrój w roku 2014 planuje się wykonanie placu zabaw, który zostanie usytuowany w północno - zachodniej części Parku Zdrojowego o pow. 352,55 m2 w o oparciu o dokumentację wykonaną w roku 2013. Będzie to plac zabaw dla dzieci starszych. Planowane prace polegać będą na wykonaniu bezpiecznego podłoża wraz z zabudową urządzeń zabawowych tj. wieże z dachami oraz podejściami, trap wejściowy, ruchome belki - trap sprawnościowy, tunel linowy, zjeżdżalnie, ścianka wspinaczkowa, przeplotnie linowe, rura strażacka, huśtawki. Dzięki realizacji  tego projektu dojdzie do poprawy infrastruktury spędzania wolnego czasu dla dzieci. Na terenie placu znajdzie się też tablica informacyjna z instrukcją dotyczącą używania poszczególnych urządzeń zabawowych w języku czeskim i polskim, co umożliwi dzieciom poznać i zrozumieć język sąsiedniego państwa podczas gry i zabawy. Częścią projektu będzie dwujęzyczna publikacja dla dzieci, która w zabawny sposób zaznajomi je z ciekawymi miejscami miast partnerskich. Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2014.

b)    wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. "Uczymy się języka poprzez zabawę" przez co zwiększa się limit wydatków planowanych do poniesienia w 2014 roku o 62 811 zł ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz o 158 819 zł ze środków własnych Miasta. Plan wydatków na 2014 rok wyniesie 221 630 zł. W związku z możliwością uzyskania refundacji wcześniej poniesionych wydatków „Łączne nakłady finansowe” na to przedsięwzięcie majątkowe wyniosą 237 620 zł zaś limit zobowiązań ukształtuje się
w wysokości 221 630 zł.

Głównym celem tego projektu jest wsparcie aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci
w wieku przedszkolnym. W ramach projektu powstanie plac zabaw w Jastrzębiu-Zdroju
i Karwinie. W Jastrzębiu-Zdroju na 2014 rok  planuje się modernizację placu zabaw dla dzieci młodszych tj. w przedziale do 6 lat w  o oparciu o dokumentację wykonaną w roku 2013. Składał się on będzie m.in. z domku zabawowego, huśtawek i przeplotni "wąż".
  Ponadto na placu zabaw zostanie ustawiona tablica informacyjna z regulaminem na jednej stronie
i nazwami zabawek w języku polskim i czeskim. Projekt ten jest realizowany w latach 2013-2014.

2. W zakresie wydatków majątkowych  na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa i rozbudowa ul. K. Paryskiej” przesunąć termin zakończenia realizacji zadania na rok 2015. Ponadto zmniejszyć limit wydatków w 2014 roku  o kwotę 700 000 zł i przenieść ją na rok 2015. Zmiany te wynikają z braku możliwości wykonania w 2014 roku przebudowy drogi w zakresie II i III etapu. W latach poprzednich wykonano dokumentację przebudowy drogi. Prace budowlane obejmują m.in. ujednolicenie szerokości jezdni do 6 metrów, wykonanie nowej nawierzchni, budowę nowego chodnika
i nowej zatoki autobusowej, przebudowę zjazdów do posesji i kolidujących urządzeń uzbrojenia, wykonanie kanalizacji deszczowej i drenażu.  Wobec powyższego limit wydatków na 2014 rok wyniesie 900 000 zł, a na 2015 rok 700 000 zł.  „Łączne nakłady finansowe” kształtować się będą w wysokości 1 724 922 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 1 600 000 zł.

b)    w przedsięwzięciu wieloletnim „Baw się i ucz” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok
o 228 014 zł i łączne nakłady finansowe o 244 004 zł. Realizację zadania przenosi się do wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Wynika to z pisma partnera wiodącego projektu, tj. Miasta Karwina, informującego o przyznaniu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

c)     w przedsięwzięciu wieloletnim „Uczymy się języka przez zabawę” zmniejsza się plan wydatków na 2014 rok o 221 630 zł i łączne nakłady finansowe o 237 620 zł. Realizację zadania przenosi się do wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. Wynika to z pisma partnera wiodącego projektu, tj. Miasta Karwina, informującego o przyznaniu dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

d)    Wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa budynku Starej Szkoły przy Zespole Szkół Nr 12” na lata 2014-2015. W związku z tym wprowadzić w 2014 roku plan wydatków w wysokości 500 000 zł i w 2015 roku w wysokości 429 379 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na to zadanie wyniosą 929 379 zł. W ramach zadania w roku 2014 planuje się wykonanie przebudowy sanitariatów starej szkoły, klatki schodowej, sal lekcyjnych, części instalacji elektrycznych i ogrodzenia. Natomiast w roku 2015 ma zostać zrealizowana pozostała część instalacji elektrycznych, przebudowa biblioteki, adaptacja dawnego mieszkania na potrzeby świetlicy szkolnej, przebudowa drugiej klatki schodowej, dostosowanie budynków do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz pozostałe zagospodarowanie terenu wokół starej szkoły.

  

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ……….2014

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić następujące zmiany:

1.   Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.    Załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2014 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2014.  

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 69
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 54
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 70
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 61
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 11:11
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2014 08:41
Liczba wyświetleń: 266
Drukuj Zapisz do PDF