W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 20132 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1. Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 69 724 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi 361 723 379 zł, w tym:

- dochody bieżące 320 568 086 zł,

- dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 215 100 zł, w tym:

- zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 1 231 500 zł,

- zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 16 400 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa

w ust. 1 wynosi 396 685 894 zł, w tym:

- wydatki bieżące 313 863 630 zł,

- wydatki majątkowe 82 822 264 zł.

§ 3

1. Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2014 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 284 824 zł.

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa

w ust. 1 ustala się na kwotę 34 962 515 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 są przychody z tytułu:

- nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie 32 230 246 zł

- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Miasta w kwocie 30 000 zł

- zaciąganej pożyczki w kwocie 794 930 zł

- zaciąganego kredytu w kwocie 1 907 339 zł.

§ 4

1. Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o 1 284 824 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi 35 222 515 zł.

3. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta o kwotę 307 339 zł.

2. Po wprowadzeniu zmiany o której mowa w ustępie 1 limit zobowiązań określony w § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały wynosi 1 907 339 zł.

§ 6

1. Zwiększyć o kwotę 80 000 zł plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zwiększyć o kwotę 7 400 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 


 

 

AUTOPOPRAWKA

do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok,  złożonego na Sesję w dniu  24 kwietnia 2014 roku.

 

Załącznik Nr  1

 

1.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45 824 zł, z tytułu czynszu za dzierżawę pojemników do gromadzenia i przewozu śmieci.

2.   Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 926 – Kultura fizyczna o kwotę 13 000 zł, z tytułu wpłaty dokonanej przez urząd skarbowy, a dotyczącej odliczonego podatku VAT.

 

Załącznik Nr  2

1.     W związku z niemożliwością wykonania w 2014 roku przebudowy ul. K. Paryskiej w zakresie II i III etapu proponuje się dokonać zmniejszenia  wydatków majątkowych budżetu Miasta w wysokości 700 000 zł, w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, planowanych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-188-300 „Przebudowa i rozbudowa ulicy K. Paryskiej – pw związane z realizacją programów zadań majątkowych”. Proponuje się przesunąć realizację i płatność na rok 2015.

2.     Proponuje się dokonać zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 40 000 zł, w związku z wolnymi środkami związanymi z realizacją umów na ekspertyzy na mniejszą kwotę.  

3.     Proponuje się dokonać zmian w planie wydatków w dziale 801 – Oświata i wychowanie, polegających na:

1)     Zwiększeniu o kwotę 736 863 zł:

a)      w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o 573 210 zł, z tego:

-      wydatków bieżących o  73 210 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”. Zakres obejmował będzie malowanie elewacji budynków oraz remont schodów wejściowych Szkoły Podstawowej Nr 10 (72 600 zł) i Szkoły Podstawowej Nr 19 (610 zł).

-      wydatków majątkowych o 500 000 zł z przeznaczeniem na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego Nr 000-000-530-300 „Przebudowa budynku Starej Szkoły przy Zespole Szkół Nr 12 - pw związane z realizacją programów zadań majątkowych”.

b)      w rozdziale 80104 – Przedszkola o 100 000 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na realizację zadania 000-000-532-000 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 na potrzeby przeniesienia Publicznego Przedszkola Nr 7” (w 2014 roku przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego).

c)   w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 63 653 zł, z tego:

-     wydatków bieżących o  40 253 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-000-320-000 „Remonty szkół”. Zakres obejmował będzie malowanie elewacji budynku oraz remont schodów wejściowych Zespołu Szkół Zawodowych.

-     wydatków majątkowych o 23 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr ZOS-000-111-000 „Zadania ochrony środowiska – Termomodernizacja obiektów szkolnych”. Zakres obejmował będzie docieplenie ściany szczytowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych.

2)   Anulowaniu zapisu z projektu uchwały dotyczącego zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 19 747 zł, w tym:

a)     w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o 3 zł,

b)    w rozdziale 80195 – Pozostała działalność 19 744 zł.

4.      Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 114 390 zł z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy i adaptacji budynku byłej szkoły na cele społeczne o roboczej nazwie „Centrum Społeczne” przy ul. Kaszubskiej 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

5.      W związku z niewykorzystaniem planu wydatków na zimowe utrzymanie w I kwartale 2014 roku  (łagodna zima) proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących o kwotę 1 450 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003  –  Oczyszczanie miast i wsi.

6.      W związku z przyznaniem dofinansowania ze środków unijnych dla projektów: „Baw się i ucz” oraz „Uczymy się języka przez zabawę” proponuje się dokonać zmian w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095  –  Pozostała działalność, polegających na przeniesieniu planu wydatków majątkowych z wieloletnich przedsięwzięć:

a)     Nr 000-000-500-300 „Baw się i ucz - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w wysokości 228 014 zł,

b)    Nr 000-000-501-300Uczymy się języka przez zabawę - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowychw wysokości 221 630 zł,

      na  wieloletnie  przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:

a)   Nr 000-000-500-100 „Baw się i ucz - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w wysokości 228 014 zł,

b)   Nr 000-000-501-100 „Uczymy się języka przez zabawę - pw realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pk 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” w wysokości 221 630 zł.

7.   Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 – Biblioteki o kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, na realizację zadania Nr 000-000-531-000 „Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla MBP”. Środek transportu jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki: dostawa zakupionych zbiorów dla 13 filii, przewożenie wyposażenia bibliotecznego i sprzętu elektronicznego, dostawa środków czystości, artykułów biurowych, plastycznych, zaopatrzenie w artykuły przeznaczone na realizację projektów oraz imprez kulturalnych. Obecnie posiadany przez bibliotekę samochód, zakupiony w 2007 roku uległ wypadkowi.

8.            Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 13 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego Nr 198 „Zakupy inwestycyjne dla MOSiR”. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na zakup i montaż bramy segmentowej przemysłowej udostępniającej wjazd rolby na taflę lodowiska od strony maszynowni.

 

Załącznik Nr 3

 

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o  1 284 824 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zmniejszyć plan zaangażowanej nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

Załącznik Nr  4

W związku ze zmianami wynikającymi z niniejszej autopoprawki  proponuje się dokonać zwiększenia planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta określonego w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2014 rok o kwotę 80 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju na zakup samochodu służbowego.

 

Zmiany wynikające z autopoprawki spowodują:

1.     Zwiększenie  dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 58 824 zł.

2.    Zmniejszenie wydatków budżetu Miasta o kwotę 1 226 000 zł, w tym:

-      zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 242 400 zł

-      zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16 400 zł.

3.     Zmniejszenie przychodów  z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1 284 824 zł.

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian oraz zmian dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta budżet Miasta na 2014 rok przedstawiał się będzie następująco:

 

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 361 723 379 zł, w tym:

-      dochody bieżące 320 568 086 zł,

-      dochody majątkowe 41 155 293 zł.

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 396 685 894 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 313 863 630 zł,

-      wydatki majątkowe 82 822 264 zł.

3.     Deficyt   wyniesie 34 962 515 zł.

4.     Przychody wyniosą  35 222 515 zł.

5.     Rozchody wyniosą 260 000 zł.

 

Ponadto w związku ze zwiększeniem Uchwałą Nr IV.31.2014 z dnia 27 marca 2014 roku planowanego kredytu komercyjnego o kwotę 307 339 zł proponuje się zwiększyć limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w tej samej wysokości. 

        PROJEKT

 

UCHWAŁA NR          2014

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  24 kwietnia  2014 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.157.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku  poz. 594 ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595 ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz 885 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala :

§ 1

1.      Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 10 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  361 367 684 , w tym:

1)   dochody bieżące 320 212 391 zł,

2)   dochody majątkowe 41 155 293 zł.

§ 2

1.      Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 10 900 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do  niniejszej uchwały.

2.      Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  397 615 023 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 314 845 159 zł,

2)   wydatki majątkowe 82 769 864 zł.

§ 3

Dokonać zmiany przeznaczenia dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększyć o kwotę 7 400 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok. Zmiany do Załącznika Nr 5 zostały określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.    Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę  5 300 zł z tytułu otrzymanej na rzecz Zespołu Ognisk Wychowawczych darowizny oraz nawiązki sądowej.

2.    Proponuje się zwiększyć dochody bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej o kwotę 5 600 zł, dla projektu „"PI PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe”, w tym z tytułu:

-        dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej (4 760 zł),

-        dofinansowania z budżetu państwa (840 zł).

 

 Załącznik Nr 2

1.   Proponuje się dokonać zwiększenia planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 19 733 zł związanej z przesunięciem niewykonanych w 2013 roku części wydatków, z przeznaczeniem na  wieloletnie przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej:

-  Nr 000-P98-000-100 pn.: „"Daily life through art"- PW z udziałem śr., o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwota 4 393 zł (Przedszkole Publiczne Nr 4),

-  Nr 000-P96-000-100 pn.: „Lets play my ancestors childhood game"- PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” kwota 15 340 zł (Przedszkole Publiczne Nr 17).

2.   Proponuje się dokonać zmiany planu wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe polegającej na:

-           zwiększeniu o kwotę 14 zł w związku z przesunięciem niewykonanych w 2013 roku części wydatków w ramach wieloletniego przedsięwzięcie Nr 000-P09-000-100 pn.: „Umiejętności bez granic - doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych - PW z udziałem śr.,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej (11 zł) oraz koniecznością sfinansowania potrzeb w zakresie wynagrodzenia płatnika (3 zł),

-           zmniejszeniu o kwotę 3 zł planowanych w ramach zadania Nr 000-209-000-000 „Warsztaty szkolne” i przeznaczeniu na ww. wynagrodzenie płatnika.

3.   Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 19 744 zł i przeznaczyć ją na pokrycie braków  w rozdziale 80104 – Przedszkola oraz 80130 – Szkoły zawodowe.

4.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 5 300 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności dla wychowanków Zespołu Ognisk Wychowawczych.

5.   Proponuje się zwiększyć wydatki bieżące w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 5 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania Nr 000-P03-000-100 „”Pl - PWP Study circle - szwedzkie koło zamachowe -PW z udziałem śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” finansowanego z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej. Zmiana ma na celu zaktualizowanie planowanych wartości do zatwierdzonych zmian wprowadzonych aneksem do umowy partnerskiej i zawartym w nim harmonogramie wydatków.

 

Załącznik Nr 3

W związku ze zmianą wydatków dokonaną zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu 

kwietniu bieżącego roku, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały w 

sprawie  budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2014 rok polegającej na:

- udzieleniu dotacji celowej z budżetu Miasta w kwocie 36 000 zł z przeznaczeniem na 

  dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla KMP w Jastrzębiu-Zdroju,

- zmniejszeniu dotacji celowej z budżetu Miasta w kwocie 36 000 zł przeznaczonej na Program 

   Poprawy Bezpieczeństwa Miasta Jastrzębie – Zdrój.

 

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć o kwotę 7 400 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych      

na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych, z tytułu:

- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz 

z odsetkami będących w dyspozycji Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, w związku z

otrzymaniem darowizny z PZU S.A., która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów 

związanych z montażem kamer na placu zabaw dla uczniów klas I-III (1 200 zł),

- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w

użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami będących w dyspozycji Szkoły

Podstawowej Nr 6, w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy Hestia z przeznaczeniem

na pomalowanie ściany zewnętrznej budynku szkoły (1 700 zł),

- przeprowadzonych egzaminów na tytuły kwalifikacyjne oraz przyznanych tytułów

kwalifikacyjnych bez egzaminu wraz z odsetkami będących w dyspozycji Centrum Kształcenia

Praktycznego, w związku z przeprowadzonymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje

zawodowe OKE  (4 500 zł).

Załączniki:

Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 61
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 70
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 102
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 60
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 59
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Anna Borawska
Data opublikowania: 07.04.2014 10:25
Ostatnio zaktualizował: Maciej Gucik
Data ostatniej aktualizacji: 06.05.2014 09:00
Liczba wyświetleń: 82
Drukuj Zapisz do PDF