W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/332/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.

RSS

P r o j e k t   U c h w a ł y 

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/332/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala:

 

 

§ 1

Uchylić uchwałę Nr XXV/332/2008 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

Realizując postanowienia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przystąpiono do przeprowadzenia postępowania w sprawie scalenia i podziału na obszarze położonym w rejonie ulic: Strażacka i Pochwacie. Po podjęciu przez Radę Miasta uchwały Nr XXV/332/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, rozpoczęto czynności techniczne i proceduralne wynikające z Działu III, Rozdziału 2 ustawy gospodarce nieruchomościami, w tym:

1.   wyłoniono w maju 2009 r. drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „VERTICAL” Sp. z o.o., jako wykonawcę prac geodezyjno-projektowych,

2.   przeprowadzono w lipcu 2009 r. zebranie organizacyjne z uczestnikami postępowania, na którym wyłoniono radę uczestników scalenia,

3.   prace geodezyjno-projektowe związane z zadaniem, które obejmowały:

- aktualizację sytuacyjno-wysokościową mapy zasadniczej ;

- ustalenie granic nieruchomości wchodzących w obszary objęte scaleniem i podziałem ;

- opracowanie koncepcji dróg, zapewniających optymalną obsługę komunikacyjną nowo powstałych działek ;

- z uwzględnieniem koncepcji drogowej, opracowanie projektów podziału obu obszarów na nowe działki ;

- opracowanie opisowej dokumentacji geodezyjnej – tzw. rejestr nieruchomości przed i po scaleniu, zawierający projekt „przydziału” poszczególnych nowych działek odpowiednim uczestnikom postępowania ;

- wycenę nieruchomości przed i po scaleniu, w tym gruntów przeznaczonych do przejęcia przez Gminę pod budowę dróg ;

- kilkakrotne zmiany koncepcji drogowej, a co za tym idzie całego projektu scalenia i podziału w tym obszarze, uwzględniające krytyczne opinie i sugestie uczestników postępowania,

4.  wyłożenie do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego w dniach 12.11 – 03.12.2012 r., w trakcie którego uczestnicy postępowania złożyli łącznie 42 uwagi, wnioski i zastrzeżenia do projektu,

5.  poddanie uwag, wniosków i zastrzeżeń zaopiniowaniu przez radę uczestników scalenia na posiedzeniach 7.02 i 28.02 2013 r.

Rada uczestników scalenia odrzuciła tylko 2 ze złożonych uwag, resztę zaopiniowała pozytywnie, w tym także te, w których uczestnicy postępowania całkowicie odrzucali projektowane rozwiązania oraz nie zgadzali się na objęcie ich nieruchomości scaleniem i podziałem.

Rada uczestników scalenia wyraziła po raz kolejny przekonanie o bardzo negatywnym odbiorze społecznym scaleń i braku ich sensu. Konsekwentnie większość członków rady podnosi, że zasadniczym problemem uniemożliwiającym racjonalne zagospodarowani większości nieruchomości w rozpatrywanym obszarze jest brak sformalizowanego dostępu do drogi publicznej, odciętego w wyniku urządzenia ogrodów działkowych Irys w latach osiemdziesiątych. Członkowie rady uważają, że budowa drogi publicznej łączącej ul. Strażacką z ulicą Stodoły, o  której budowę mieszkańcy zabiegają od 2005 r., rozwiązałaby większość problemów, a zapisanie w planie miejscowym obowiązku scalenia i podziału stanowi nadmierną ingerencję w dysponowanie prawem własności nieruchomości, a także wywołuje po stronie miasta ogromne zobowiązania finansowe związane z uzbrojeniem terenu, niewspółmierne do zamierzonego efektu.

Dodatkowo należy podkreślić, że planowana w przedmiotowym terenie intensywna eksploatacja górnicza, czego dowodzą ustalenia planu ruchu oraz inne prognozy opracowane przez JSW S.A. będące w dyspozycji urzędu miasta, stanowi bardzo poważne zagrożenie dla powodzenia przedsięwzięcia scaleń i podziałów. Pod dużym znakiem zapytania staje racjonalność budowy sieci dróg, ich odwodnienia, budowa kanalizacji sanitarnej, czyli urządzeń infrastrukturalnych wrażliwych na szkody górnicze. Prognozowane szkody górnicze mogą skutecznie zniechęcić potencjalnych inwestorów i spowodować dalsze niezagospodarowanie terenu wbrew intencjom i mimo wydatków miasta.

Ze sporządzonej opinii prawnej wynika, że rezygnacja ze scaleń i podziałów, przy jednoczesnym nieusunięciu z planu miejscowego zapisu o obowiązku scaleń i podziałów, nie może skutkować zakazem zabudowy nieruchomości w przedmiotowym obszarze, pod warunkiem wypełnienia wymogów wynikających z prawa budowlanego, do których należy dostęp nieruchomości do drogi publicznej.

W tym stanie rzeczy dla skutecznej realizacji inwestycji indywidualnych w rozpatrywanym obszarze wystarczająca jest budowa drogi publicznej, o której mowa wyżej, nie ma natomiast konieczności pilnej zmiany ustaleń planu miejscowego.

Zaplanowanie jako kilkuletniej inwestycji ZRID - budowy łącznika ulic: Strażackiej i Stodoły o długości ok. 670 mb zostanie rozważone podczas prac nad kolejnym budżetem miasta. Pilne w obecnej sytuacji byłoby wydanie decyzji ZRID, przenoszącej własność gruntów, gdyż w terenie istnieje droga gruntowa, która obecnie jest przejezdna.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, postanowiono o przedłożeniu Radzie Miasta projektu niniejszej uchwały, której skutkiem będzie umorzenie postępowania w sprawie scalenia i podziału w omawianym obszarze, a w przyszłości zmiana postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odpowiedzialny za treść: Mirosław Klimala
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 19.06.2013 13:33
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 199
Drukuj Zapisz do PDF