W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie...(autopoprawka)

RSS

 

Autopoprawka

 

UCHWAŁA NR........................2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia....................2013

 

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

 

Dokonano zmian w załączniku nr 2 w -§ 16

 

-§16

1.  Nagroda i wyróżnienie dla zawodnika dodatkowo może być przyznana przez Prezydenta na wniosek komisji Rady Miasta właściwej do spraw sportu dla zawodnika nie spełniającego warunku w § 2 pkt.3. dotyczącego wieku

2. Nagroda dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, a nie spełniają warunku w § 2 pkt.3. dotyczącego wieku dodatkowo może być przyznana przez Prezydenta na wniosek komisji Rady Miasta właściwej do spraw sportu

 

 

Dokonano zmian w załączniku nr 1 i 2 do

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

-Wzór wniosku dla zawodnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. -Wzór wniosku dla trenera stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

  

UCHWAŁA NR........................-/201

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia....................2013

 

w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie  wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pózn. zm.), art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

 

§1

Ustanawia się stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyn.ki sportowe.

 

§2

Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium sportowego określony w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§3

Ustanawia się nagrody i wyróżnienia dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagrody dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wynik, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

§4

Przyjmuje się Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§5

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia określa Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój w budżecie miasta.

 

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§7

Traci moc Uchwała Nr V.53.2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

 

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Powołana ustawa uchyla przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym, na mocy których n/w uchwały zostały podjęte:

Traci moc Uchwała Nr V.53.2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych dla zawodników, osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

Zmiany uchwały w w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych, za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym podyktowane są konsultacjami Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z stowarzyszeniami sportowymi działającymi na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr.....................

Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój

z dnia...............................

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SPORTOWEGO

 

§1

Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych,  biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz osiągnięty wynik sportowy.

 

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1/ stypendium - należy przez to rozumieć okresowe stypendium sportowe pieniężne,

2/ zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego mającego siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju, który uprawia dyscyplinę sportu oraz w dniu uzyskania wyniku sportowego miał ukończony 16. rok życia,

3/ Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

4/ Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,

5/ wniosku- należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium,

6/ komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski o przyznanie stypendium.

 

§3

Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz stanowi formę pomocy finansowej dla podniesienia poziomu wyszkolenia zawodnika.

 

§4

Stypendium może być przyznane zawodnikowi w sporcie indywidualnym i zespołowym, który osiągnął wynik sportowy w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym i w dyscyplinach:

1/ indywidualnych: zajął miejsce od pierwszego do dziesiątego w klasyfikacji na Igrzyskach Olimpijskich   lub   Paraolimpijskich,   Mistrzostwach   Świata,   Pucharach   Świata   lub   zajął   od pierwszego do trzeciego miejsca w klasyfikacji na Uniwersjadach, Mistrzostwach Europy, w Pucharze Europy, na Mistrzostwach Polski oraz w Pucharze Polski.

2/ zespołowych: zakwalifikował się do kadry pierwszego zespołu reprezentującego klub w oficjalnych  rozgrywkach  ligowych organizowanych i nadzorowanych przez Polskie Związki Sportowe w dyscyplinach posiadający ogólnopolski poziom rozgrywkowy.

 

§5

Liczba  i  wysokość przyznawanych  na dany rok kalendarzowy stypendiów jest uzależniona  od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta.

 

§6

1.  Stypendium przyznawane jest w roku budżetowym w miesięcznych ratach od zawarcia umowy i przekazywane nie mniej niż 3 razy i nie więcej niż 8 razy w roku przelewem na wskazane przez stypendystę indywidualne konto bankowe, a w przypadku stypendysty niepełnoletniego na wskazane konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego stypendysty.

2.  Łączne stypendium dla jednego zawodnika może być przyznane w wysokości od 1.000,00 zł do 20.000,00 zł.

 

§7

Przepisy niniejszej uchwały w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianego w niej stypendium, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników, ani zobowiązań organów Miasta do ich przyznania.

 

§8

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika.

2. W szczególnych przypadkach stypendium może także przyznać Prezydent z urzędu.

3.  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie opracowanego przez właściwy polski związek sportowy lub organ statutowy klubu sportowego programu szkoleniowego zawodnika. Program musi zawierać m. in. okres trwania przygotowań, założone cele sportowe, plan treningów oraz startów w zawodach.

4. Wniosek o stypendium winien zawierać:

1/ dane wnioskodawcy ( pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),

2/ dane personalne zawodnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

3/ nr konta bankowego, nr PESEL oraz NIP zawodnika,

4/ osiągnięty wynik sportowy zawodnika,

5/ szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku.

5.  Do wniosku należy załączyć oświadczenie zawodnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych we wniosku, dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

6.  Do każdego wniosku muszą być załączone oryginalne dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia sportowe zawodnika potwierdzone przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej.

7.  Wnioski o przyznanie stypendium można pobrać w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (www.bip.jastrzebie.pl).

8.  Wnioski należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie od 2 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, przy czym dokumenty, o których mowa w ust 6. powinny dotyczyć osiągnięć z poprzedniego roku kalendarzowego.

9. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

10. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.

11.  Organ statutowy klubu sportowego zawodnika obowiązany jest złożyć sprawozdanie z realizacji programu szkoleniowego przez zawodnika do 15 grudnia roku budżetowego.

 

§9

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja ds. stypendiów, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

2.  Liczbę członków komisji oraz jej skład osobowy, w tym przewodniczącego ustala Prezydent w drodze zarządzenia.

3.  Do zadań komisji należy:

1/ analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia danego

sportu dla Miasta oraz osiągniętego wyniku sportowego,

2/ wyłonienie kandydatów do stypendium,

3/ zaproponowanie kwoty stypendium dla poszczególnych zawodników.

4.  Do zadań przewodniczącego należy:

1/zwołanie posiedzeń komisji,

2/ organizacja pracy komisji,

3/  przedłożenie   Prezydentowi  listy  kandydatów  do  stypendium  wraz  z   propozycjami   kwot stypendiów dla poszczególnych zawodników.

5.  Na zaproszenie przewodniczącego komisji w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu z głosem doradczym z wyłączeniem przedstawicieli klubów sportowych składających wnioski o przyznanie stypendium.

6.   W przypadku dyscyplin sportowych zespołowych wymienionych w § 4 pkt 2 komisja przed przedłożeniem Prezydentowi wniosków dotyczących przyznania stypendiów może wstępnie przyznać łączną kwotę stypendiów dla zespołu wraz z listą zawodników zakwalifikowanych wstępnie do przyznania stypendium i dokonuje indywidualnego podziału kwot stypendium, zasięgając opinii wnioskującego macierzystego klubu sportowego. Liczba zawodników zgłoszonych przez klub sportowy do stypendium w dyscyplinach zespołowych, nie może przekroczyć liczby zawodników uprawnionych do gry w zawodach.

 

§10

1.  Stypendium przyznaje Prezydent. Decyzję o przyznaniu stypendium Prezydent wydaje w drodze zarządzenia określając dla każdego zawodnika:

1/kwotę stypendium,

2/ okres wypłacania stypendium.

2.  Decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.  Listę zawodników, którym Prezydent przyznał stypendium zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (www.bip.jastrzebie.pl).

 

§11

1.  Umowa stypendialna zawierana między zawodnikiem a Miastem winna określać:

1/strony umowy,

2/ wysokość i terminy przekazywania stypendium,

3/ numer rachunku bankowego, na który będą przekazywane raty stypendium,

4/ zobowiązanie zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój o utracie uprawnień do otrzymania stypendium, a w szczególności do przekazywania informacji o:

a) zaprzestaniu uprawiania dyscypliny sportu objętego programem szkolenia,

b) wykluczeniu zawodnika z grupy zawodników objętych programem szkolenia,

c) dolegliwościach zdrowotnych uniemożliwiających uprawianie sportu,

5/      zobowiązanie   zawodnika   do   zwrotu   nienależnie   wypłacanego   stypendium   i   odsetek ustawowych, z powodu niepowiadomienia o utracie uprawnień do otrzymania stypendium.

2.   Umowę stypendialną sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla miasta i jeden dla zawodnika. Kserokopia umowy przesyłana jest do klubu sportowego danego zawodnika.

 

§12

1. Zawodnika pozbawia się stypendium na wniosek macierzystego klubu sportowego jeśli:

1/ wystąpił z dotychczasowego klubu,

2/ odmówił udziału w zawodach objętych programem szkolenia,

3/ zaprzestał uprawiania sportu objętego programem szkolenia, z zastrzeżeniem ust.2,

4/ zaniedbuje realizację programu szkolenia,

5/jego postawa etyczna odbiega od norm społecznych,

6/  popełnił  przestępstwo  z  winy  umyślnej,   którego  popełnienie  stwierdzono  prawomocnym orzeczeniem sądu,

7/  został   zawieszony   w   prawach   zawodnika   przez  organ   statutowy   właściwego   związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku lub przez klub sportowy.

2.  W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wstrzymywane. Jeśli zawodnik powróci do realizacji programu szkolenia, wypłacanie stypendium jest kontynuowane od następnego miesiąca, w przeciwnym wypadku pozbawia się go stypendium.

3.  Utrata praw do stypendium następuje począwszy od miesiąca kolejnego po miesiącu powstania okoliczności określonych w ust. 1.

4.  O pozbawieniu stypendium Prezydent zawiadamia na piśmie zawodnika oraz klub sportowy zawodnika.

5.  Pozbawienie stypendium jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy stypendialnej.

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr................

Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój z dnia..........................

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

 

§1

Niniejszy regulamin określa:

1/ szczegółowe zasady, tryb przyznawania, rodzaje i wysokość nagród i wyróżnień pieniężnych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz osiągnięty wynik sportowy.

2/ szczegółowe zasady, tryb przyznawania nagród pieniężnych dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym, biorąc pod uwagę znaczenie osiągnięć dla Miasta Jastrzębie - Zdrój.

 

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1/ nagrodzie - należy przez to rozumieć nagrodę pieniężną I, II i III stopnia,

2/ wyróżnieniu - należy przez to rozumieć wyróżnienie pieniężne,

3/zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego mającego siedzibę w Jastrzębiu-Zdroju, który uprawia dyscyplinę sportu oraz w roku uzyskania wyniku sportowego ukończył 16 lub ukończy 16 rok życia

4/ trenerze - należy przez to rozumieć trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe, w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

5/ Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój,

6/ Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,

7/ wnioskach - należy przez to rozumieć wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień,

8/komisji - należy przez to rozumieć komisję rozpatrującą i opiniującą wnioski o przyznanie nagrody i wyróżnienia.

 

§3

Liczba, rodzaj i wysokość przyznawanych w danym roku kalendarzowym nagród i wyróżnień jest uzależniona od wysokości środków zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta.

 

§4

Przepisy niniejszego regulaminu, w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych w nim nagród lub wyróżnień, nie stanowią podstawy dla roszczeń zawodników i trenerów, ani zobowiązań organów Miasta do ich przyznania.

 

§5

Nagroda lub wyróżnienie jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu Miasta.

 

§6

Nagrody dla zawodników w indywidualnych dyscyplinach sportu mogą być przyznane za osiągnięcia sportowe w systemie trójstopniowym, obejmujących również zawodników niepełnosprawnych:

a/  Nagroda   I   stopnia  za  zdobycie  medalu   lub   udział  w  Igrzyskach   Olimpijskich,   Igrzyskach Paraolimpijskich,

b/ Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

c/ Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, Pucharu Europy,

d/ Wyróżnienie za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski lub uzyskanie innego wyniku mającego charakter szczególnego wyczynu sportowego.

 

§7

Nagrody w dyscyplinach indywidualnych ustala się w następujących wysokościach: a/ Nagroda I stopnia nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł b/ Nagroda II stopnia nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł c/ Nagroda III stopnia nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł d/ Wyróżnienie nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł

 

§8

1.   Nagrody   dla  zawodników  w  zespołowych   dyscyplinach  sportu   mogą otrzymać  zawodnicy reprezentujący   dyscypliny,   w   których   rywalizacja   odbywa   się   na   ogólnopolskim   poziomie rozgrywkowym

Nagrody mogą być przyznane w systemie trójstopniowym:

a/ Nagroda I stopnia za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Igrzyskach Paraolimpijskich,

b/ Nagroda II stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,

c/ Nagroda III stopnia za zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz awans do najwyższej klasy rozgrywkowej,

d/ Wyróżnienie za awans do wyższej klasy w rozgrywkach ligowych lub utrzymanie się w najwyższej klasie rozgrywek ligowych.

 

§9

Nagrody w dyscyplinach zespołowych ustala się w następujących wysokościach: a/ Nagroda I stopnia nie może przekroczyć kwoty 15.000,00 zł b/ Nagroda II stopnia nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł c/ Nagroda III stopnia nie może przekroczyć kwoty 8.000,00 zł d/ Wyróżnienie nie może przekroczyć kwoty 2.000,00 zł

 

§10

Liczba zawodników zgłoszonych przez kluby sportowe do nagrody lub wyróżnienia w dyscyplinach zespołowych, nie może przekroczyć liczby zawodników uprawnionych do gry w zawodach.

 

§11

W przypadku osiągnięcia przez zawodnika w danym roku dwóch lub kilku wysokich wyników sportowych o których mowa w § 6 i § 8, przyznaje się jedną nagrodę za najlepszy z osiągniętych wyników.

 

§12

Nagroda pieniężna dla trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym może być przyznana w wysokości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł.

 

§13

1.Nagrodę i wyróżnienie dla zawodnika oraz nagrodę dla trenera wypłaca się jednorazowo na konto bankowe zawodnika/trenera, a w przypadku zawodnika niepełnoletniego na wskazane konto bankowe rodzica/opiekuna prawnego zawodnika.

2. Zawodnik lub zespół, który w danym roku osiągnął najwyższy wynik wśród kandydatów do nagrody pieniężnej otrzymuje pozłacaną statuetkę „Złotego Jastrząbka".

 

§14

1.  Z wnioskiem o przyznanie nagrody lub wyróżnienia może wystąpić właściwy organ statutowy klubu sportowego zawodnika / trenera.

2.  Nagrodę lub wyróżnienie może także przyznać Prezydent z urzędu.

3. Wniosek o nagrodę lub wyróżnienie winien zawierać:

1/ dane wnioskodawcy (pełna nazwa oraz adres i numer telefonu),

2/ dane personalne zawodnika lub trenera (imię i nazwisko, adres zamieszkania),

3/ nr konta bankowego, nr PESEL oraz NIP zawodnika lub trenera,

4/ osiągnięty wynik sportowy zawodnika/wysoki wynik sportowy zawodnika prowadzonego przez trenera,

5/ szczegółowe i udokumentowane uzasadnienie wniosku.

4.  Do wniosku należy załączyć oświadczenie zawodnika/trenera o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zawartych we wniosku dla potrzeb postępowania związanego z przyznaniem nagrody lub wyróżnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

5.  Do każdego wniosku muszą być załączone oryginalne dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia sportowe zawodnika/trenera prowadzącego szkolenie zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe potwierdzone przez polski związek sportowy właściwy dla danej dyscypliny sportowej.

6. Wzór wniosku dla zawodnika stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

7. Wzór wniosku dla trenera stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

8. Wnioski o przyznanie nagród oraz wyróżnień można pobrać w Wydziale Informacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (www.bip.jastrzebie.pl).

9. Wnioski należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie od 2 do 31 stycznia danego roku kalendarzowego, przy czym dokumenty, o których mowa w ust. 5. powinny dotyczyć osiągnięć z poprzedniego roku kalendarzowego.

10. Złożenie wniosku o nagrodę lub wyróżnienie nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.

 

§15

1. Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień sportowych rozpatruje komisja d/s stypendiów nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

2.  Liczbę członków komisji oraz jej skład osobowy, w tym przewodniczącego ustala Prezydent w drodze zarządzenia.

3.  Do zadań komisji należy:

1/ analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem znaczenia

danego sportu dla Miasta oraz osiągniętego wyniku sportowego,

2/ wyłonienie kandydatów do nagród i wyróżnień,

3/ zaproponowanie wysokości kwot nagród i wyróżnień

4.  Do zadań przewodniczącego należy:

1/ zwołanie posiedzeń komisji,

2/ organizacja pracy komisji,

3/ przedłożenie Prezydentowi listy kandydatów do nagród i wyróżnień sportowych wraz z propozycjami wysokości nagród i wyróżnień.

5.   Na zaproszenie przewodniczącego komisji w posiedzeniu mogą uczestniczyć osoby spoza jej składu z głosem doradczym z wyłączeniem przedstawicieli klubów sportowych składających wnioski o nagrody lub wyróżnienia.

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.05.2013 10:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 125
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.05.2013 10:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 145
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 22.05.2013 10:00
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.05.2013 10:10
Liczba wyświetleń: 1145
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.