W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców

RSS

UCHWAŁA NR V.        .2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

 

Uznać za zasadną skargę Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców z dnia 19 marca 2013r. na działalność Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój związaną z realizacją Uchwały Nr LVI/706/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 maja 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2013 r. do Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój wpłynęła skarga Niezależnej Inicjatywy Mieszkańców w Jastrzębiu-Zdroju na działania Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój dotyczące realizacji uchwały z dnia 27 maja 2010 r. nr LVI/706/2010 w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Skargę należy uznać za zasadną.

 

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów. Współpraca ta odbywa się między innymi poprzez konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (art. 5 ust. 2 cyt. ustawy). Stosownie natomiast do treści art. 5 ust. 5 omawianej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój obowiązuje uchwała nr LVI/706/2010 w sprawie szczegółowego konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jastrzębie-Zdrój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Zgodnie z treścią pkt. III ust. 1 załącznika do cyt. uchwały konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt. I ust. 3

 

Nie budzi wątpliwości, iż każdy projekt uchwały umieszczany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, co jednak nie w pełni spełnia wymogu przedstawienia projektu uchwały do konsultacji organizacjom pozarządowym.

 

Podkreślenia jednakże wymaga, że samo to naruszenie nie może stanowić podstawy stwierdzenia nieważności uchwał bowiem, ustawodawca wprowadzając sankcję nieważności jako następstwa naruszenia przepisu prawa nie określił rodzaju tego naruszenia. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się jednak, że podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się w kategorii ciężkich, rażących naruszeń, przykładowo - w razie podjęcia uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury podejmowania uchwał. Chodzi więc o istotne naruszenia prawa aby móc zastosować ten radykalny środek nadzoru. W sprawie musi zostać więc ustalone w sposób niebudzący wątpliwości istnienie sprzeczności badanej uchwały z przepisami prawa (tak w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 listopada 2011 r. sygn. akt IV SA/GI 155/11).

Odpowiedzialny za treść: Barbara Kukuczka
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 15.04.2013 08:25
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 262
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.