W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój (po autopoprawkach)

RSS

 

PROJEKT  PO  AUTOPOPRAWKACH

UCHWAŁA NR   .  .2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia   25 kwietnia  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

1.   załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.   załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

 

  

AUTOPOPRAWKA Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 25 kwietnia  2013 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 25 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 25 kwietnia  2013 roku.

2.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się zmiany w zakresie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap I”  zwiększa się w 2013 roku o 2 600 000  limit wydatków planowanych do poniesienia  ze środków własnych Miasta oraz limit zobowiązań o tą samą kwotę. Plan wydatków na 2013 rok  wyniesie 16 824 086 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie ustalone zostały w  wysokości  65 931 279 zł, a limit zobowiązań wyniesie  3 767 706 zł.

Powyższa zmiana  wynika konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych takich jak: wzmocnienie nasypu kolejowego, zabezpieczenie dylatacji pomiędzy obiektami mostowymi, w zakresie pasa drogowego - wzmocnienie podłoża, wymiana gruntu, w zakresie sieci wodociągowej - wzmocnienie bloku oporowego, przebudowa studni odpowietrzających, przebudowa rurociągu PE 630 mm; w  zakresie robót teletechnicznych - przebudowa kabla  telefonicznego TP, wymiana kabla SRK w zakresie sterowania ruchem kolejowym; w zakresie robót energetycznych - przebudowa kabla 6 kV, dobudowa  oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci nN ul. Pszczyńskiej.

  

PROJEKT  PO  AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA NR   .  .2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia   25 kwietnia  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

1.   załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.   załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia zmian wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

 

 

  

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój przygotowanego na Sesję w dniu 25 kwietnia  2013 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 25 kwietnia bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej proponuje się:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadzić zmiany wynikające:

1)     z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2013 rok przygotowanej na sesję w dniu 25 kwietnia  2013 roku,

2)     ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu kwietniu, tj:

-         zwiększyć dochody bieżące o kwotę 816 573 zł,

-         zwiększyć wydatki o kwotę 816 573 zł, w tym: wydatki bieżące o 626 373 zł (z tego: wynagrodzenia 337 140 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 55 000 zł) i wydatki majątkowe o kwotę 190 200 zł,

2.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich” wprowadza się następujące zmiany:

1)     w zakresie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p. w bieżącym  przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”,  zwiększyć  w 2013 roku limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o kwotę 30 640 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  na to przedsięwzięcie  kształtować się będą w wysokości 1 305 357 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 720 621 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością zatrudnienia dwóch osób na umowę zlecenie do pomocy przy realizacji ze względu na złożoność projektu.

2)     w pozostałych wydatkach majątkowych w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa i modernizacja boisk” zwiększa się limit wydatków i zobowiązań w roku 2013 o kwotę 275 943 zł., w związku z wyższą niż planowano wartością kosztorysu inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania nie ulega zmianie. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  na to przedsięwzięcie  kształtować się będą w wysokości 3 969 778 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 2 225 943 zł.

 

  

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR   .  .2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia    kwietnia  2013 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Miasta  Jastrzębie-Zdrój   

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:

1.      załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2.      załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3.      załącznik nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Proponuje się zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową w celu: dostosowania do zmienianej uchwały w sprawie budżetu Miasta na 2013 rok, zaktualizowania danych w zakresie przedsięwzięć wieloletnich oraz zaktualizowania prognozowanych budżetów kolejnych lat spowodowanych zmianami budżetu roku 2013.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.04.2013 08:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 83
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.04.2013 08:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 95
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.04.2013 08:15
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 80
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.04.2013 08:15
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 07.05.2013 07:50
Liczba wyświetleń: 202
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.