W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

RSS

            PROPOZYCJA

 

 

UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA Jastrzębie - Zdrój

 

z dnia ……….

 

 

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie

miasta Jastrzębie - Zdrój

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1 oraz art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 13 września 1996  r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku  w gminach  (t.j.  Dz.U.
 
z 2012 r.,  poz.  391  z późń.  zm.),  po zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Wodzisławiu  Śląskim,  po przeprowadzeniu  konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  w art.3  ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój, przyjętego uchwałą Nr II.1.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2013 roku  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1856 z dnia 26.02.2013 r.), dokonuje się następujących zmian: 

 

1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Każdą nieruchomość zamieszkałą lub nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy 
a powstają odpady komunalne, należy wyposażyć, w co najmniej jeden pojemnik na odpady komunalne niesegregowane o minimalnej pojemności: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej – 110 l, 

b) dla zabudowy wielorodzinnej – 110 l, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałej - nie mniej niż 110 l, 

d) dla nieruchomości, która w części jest nieruchomością zamieszkałą a w części nieruchomością niezamieszkałą, minimalna pojemność pojemników stanowi sumę pojemników określonych
w oparciu o zapisy  pkt.  a, b, c  oraz  pojemniki  na  odpady  segregowane  o minimalnej  pojemności  110  l  lub  worki o minimalnej pojemności 60 l.”

2. § 5 ust. 4 pkt. h) otrzymuje brzmienie:

 

h) dla ogródków działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października i 2 l poza tym okresem,

3. § 7 ust. 1 pkt. c), e), f) otrzymuje brzmienie:

„Odpady komunalne niesegregowane odbierane są: 

c) w  placówkach  handlowych,  usługowych,  obiektach  użyteczności  publicznej  -  co  najmniej cztery razy w miesiącu,

e) z  terenu  ogródków  działkowych,  w okresie  od  1 kwietnia  do  31  października    co  najmniej  cztery razy w miesiącu, w pozostałym okresie – jeden raz w miesiącu, 

f) z cmentarzy -  co najmniej cztery razy w miesiącu”.

 

§ 2

 

Pozostała część uchwały Nr II.1.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 17 stycznia 2013 roku
(
Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1856 z dnia 26.02.2013 r.) pozostaje bez zmian.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

 

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój nastąpiła w zakresie:

- w § 5 ust. 3 poprawiono błąd drukarski polegający na wprowadzeniu błędnej numeracji pkt. przy określeniu minimalnej pojemności pojemników na odpady komunalne,

- w § 5 ust. 4 pkt. h) doprecyzowano, w porozumieniu z zarządcami nieruchomości, wielkości wytwarzanych odpadów komunalnych w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

- w § 7 ust 1 zaproponowane częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenów placówek handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, terenów  ogródków  działkowych oraz
z cmentarzy zostały doprecyzowane w odniesieniu do czasookresu, jakim jest jeden miesiąc,
by ułatwić właścicielom nieruchomości obliczenie należnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o dostępne dokumenty. W ten sposób ustalona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pozwoli również na opracowanie czytelnego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.03.2013 08:36
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 154
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.