W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmian zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

RSS

PROPOZYCJA

 

 

 

UCHWAŁA NR …..

RADY MIASTA Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ……….

 

 

 

 

dotyczy zmian zapisów  uchwały  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

 

 

Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1  i art.41  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990  r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  gminach  (Dz.U.  z 2012  r.,  poz.391  z późn.  zm.),  po  przeprowadzeniu konsultacji  z organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami 
wymienionymi
w art.3  ust.3  ustawy  z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.),  dokonuje się następujących zmian: 

 

1. § 3 ust. 1 pkt. 1 ppkt. c), e), f) otrzymuje brzmienie:

 

„c) w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej – cztery razy
w miesiącu, 

 

e) z  terenu  ogródków  działkowych,  w okresie  od  1 kwietnia  do  31  października    cztery razy
w miesiącu, w pozostałym okresie – jeden raz w miesiącu, 

 

f) z cmentarzy -  cztery razy w miesiącu, a w tygodniu poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych oraz w tygodniu następującym po święcie – trzy razy w tygodniu.”

 

§ 2

 

Pozostała cześć uchwały Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku
(
Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.) pozostaje bez zmian.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

 

 

 

 

 

§4

 

Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana zapisów uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów nastąpiła w zakresie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenów:

- placówek handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej,

- terenu  ogródków  działkowych,

- z cmentarzy.

Zaproponowane częstotliwości odbioru odpadów komunalnych zostały doprecyzowane w odniesieniu do czasookresu, jakim jest jeden miesiąc, by ułatwić właścicielom nieruchomości obliczenie należnej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o dostępne dokumenty. W ten sposób ustalona częstotliwość odbioru odpadów komunalnych pozwoli również na opracowanie czytelnego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych.

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 14.03.2013 08:34
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 154
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.