W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

RSS

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR ………….2013

Rady miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2013r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 oraz art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1591 z późn. zm. ), § 71 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  z 2011 r., Nr 45, poz. 235).

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

uchwala

 

§ 1

 

W Statucie Publicznego Żłobka nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Opłata za pobyt dziecka podlega zwrotowi za każdą godzinę nieobecności dziecka w Żłobku”

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR …………..2013

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ……………... 2013r.

 

w sprawie

zmiany Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r.  w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

 

W związku z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 15 stycznia 2013r., sygn. akt IV SA/GI 405/12 stwierdzającym nieważność §1 ust.1 Uchwały Nr VIII.72.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, zostaliśmy zobligowani do dokonania zmiany powyższej uchwały
w części dotyczącej zasad wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku

Konsekwencją dokonania powyższej zmiany jest zamiana załącznika do Uchwały Nr VIII.71.2011  Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Publicznego Żłobka Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju w części dotyczącej zwolnienia z ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku, w przypadku jego nieobecności.  .

 Proponuje się zwrot opłaty za każdą godzinę nieobecności dziecka w Żłobku.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr  ………

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia ………. 2011r.

 

 

STATUT 

PUBLICZNEGO  ŻŁOBKA  NR 1  W  JASTRZĘBIU–ZDROJU

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1.     Publiczny  Żłobek Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju  zwany dalej ,, Żłobkiem”, wykonuje zadania własne miasta Jastrzębia-Zdroju w zakresie prowadzenia Żłobków, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

2.     Żłobek działa na podstawie

1)     ustawy z 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

2)     uchwały Nr VI/56/90 Rady Miejskiej w  Jastrzębi-Zdroju z dnia 20  września 1990 r.                  w sprawie  przejęcia  żłobków,

3)     ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

4)     ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

5)     niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

1.     Publiczny Żłobek Nr 1  jest jednostką  budżetową  Miasta  Jastrzębie-Zdrój  w  rozumieniu  ustawy o finansach  publicznych.

2.     Siedzibą żłobka jest budynek przy ul. Wrzosowej 14 w Jastrzębiu-Zdroju.

3.     Obszarem działania żłobka jest teren miasta Jastrzębie-Zdrój.

4.     Pełna nazwa żłobka i adres:

 

Publiczny Żłobek Nr 1

ul. Wrzosowa 14,

44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 471 80 51

 

5.     Ustalona nazwa żłobka jest używana w pełnym brzmieniu na pieczątkach.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Żłobka

 

§ 3

 

1.     Żłobek sprawuje opiekę nad dziećmi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy             3 rok życia, a w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

2.     Do zadań Żłobka należy w szczególności:

1)     zapewnienie dziecku pełnego bezpieczeństwa,

2)     zapewnienie dziecku profesjonalnej opieki, w warunkach zbliżonych do domowych,                 w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka,

3)     zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

4)     prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych właściwych do wieku rozwojowego dziecka oraz uwzględniających rozwój psychomotoryczny, emocjonalny                 i społeczny dziecka,

5)     wspomaganie i stymulowanie indywidualnego rozwoju dziecka,

6)     zagwarantowanie zdrowego i racjonalnego żywienia dzieci z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń lekarskich.

 

Rozdział 3

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 

§ 4

 

1.     Żłobek przyjmuje dzieci zamieszkałe na terenie Jastrzębia-Zdroju według kolejności zgłoszeń.

2.     Korzystanie z opieki sprawowanej przez Żłobek przez dzieci zamieszkałe poza obszarem jego działań możliwe jest wyłącznie w sytuacji, w której występują wolne miejsca nie wykorzystane przez dzieci zamieszkałe w Jastrzębiu-Zdroju.

3.     Podstawą odmowy udzielania usług opiekuńczych lub odmowy ich kontynuowania jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji :

1)     ograniczonej liczby miejsc w żłobku,

2)     zagrożenia epidemiologicznego,

3)     możliwości narażania na uszczerbek zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych,

4)     uchylania się od ponoszenia należnych opłat przez osoby zobowiązane,

5)     konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

 

§ 5

 

Podstawą świadczenia usług na rzecz dziecka jest umowa zawarta pomiędzy Publicznym Żłobkiem  Nr 1 (działającym w imieniu i na rachunek Miasta Jastrzębia-Zdroju jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), a rodzicami dziecka, jego opiekunami prawnymi oraz innymi osobami, którym sąd powierzył sprawowanie opieki na dzieckiem. Umowa odpowiadać musi postanowieniom statutu.

 

Rozdział 4

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

 

§ 6

 

1.     Opłata za pobyt dziecka w Żłobku pomniejszana jest od 10 dnia ciągłej nieobecności w miesiącu               i wynosi 90% miesięcznej opłaty za pobyt.  

2.     Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, zgodnie z zasadą: dzienna stawka żywieniowa mnożona przez ilość dni nieobecności dziecka, począwszy od pierwszego dnia nieobecności.

3.     Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku ponad 10 godzin nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. 

 

Rozdział 5

Zarządzanie Żłobkiem

 

§ 7

 

1.     Odpowiedzialność za kierowanie Żłobkiem ponosi Dyrektor Żłobka zatrudniony zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt. 1

2.     Dyrektor kieruje działalnością Żłobka i reprezentuje go na zewnątrz.

3.     Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Żłobka.

4.     Dyrektor pełni funkcję pracodawcy wobec pracowników Żłobka.

5.     Dyrektor w granicach określonych prawem samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Żłobka i ponosi za nie odpowiedzialność.

6.     Dyrektor tworzy warunki do realizacji zadań statutowych w ramach planu rzeczowo-finansowego.

7.     Dyrektor zarządza powierzonym mu majątkiem i ponosi za ten majątek odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8.     Dyrektor współpracuje z rodzicami w celu podnoszenia jakości usług.

 

Rozdział 6

Organizacja wewnętrzna Żłobka

 

§ 8

 

1.     Strukturę organizacyjną żłobka tworzą:

1)     Dyrektor

2)     Stanowisko do spraw administracyjno – gospodarczych

3)     Oddziały dziecięce

2.     Podstawową komórką organizacyjną żłobka jest oddział.

 

 

Rozdział 7

Zasady gospodarki Żłobka

 

§ 9

 

Żłobek prowadzi działalność w oparciu o majątek, w który został wyposażony przez Miasto Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 10

 

Podstawą gospodarki finansowej Żłobka jest roczny plan dochodów i wydatków (plan finansowy Żłobka).

 

§ 11

 

Realizacja planu finansowego Żłobka następuje na zasadach określonych dla jednostki budżetowej         w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

 

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

Nadzór nad Żłobkiem w zakresie warunków i jakości świadczonych usług sprawuje Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój na podstawie planu nadzoru.

 

§ 13

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia                 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

 

 

 

 

 

Odpowiedzialny za treść: Danuta Duda
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 13.03.2013 08:41
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 141
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.