W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok (po autopoprawce)

RSS

 

 

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

 

UCHWAŁA NR          2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 26  marca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę 464 530 zł, w tym:

1)      dochody bieżące o kwotę 213 797 zł

2)      dochody majątkowe o kwotę 250 733 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  407 088 487 , w tym:

1)     dochody bieżące 309 913 530 zł,

2)     dochody majątkowe 97 174 957 zł.

§ 2

1.     Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 821 943 zł, w tym:

1)     wydatki bieżące o kwotę 1 646 943 zł

2)      wydatki majątkowe o kwotę 175 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  466 349 180 , w tym:

1)     wydatki bieżące 305 378 589 zł,

2)     wydatki majątkowe 160 970 591 zł.

 

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 357 413 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  59 260 693 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie          58 519 693 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie        150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             591 000 zł.

 

 

 

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  1 357 413 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  59 560 693 .

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 6 000 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa).

2)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 64 326 zł w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe.

Projekt jest kontynuacją jego pierwszej edycji pn. „Polsko - czeskie spotkania branżowe”, realizowanego razem z Karwiną oraz Hawierzowem. Ideą niniejszego projektu jest utrzymanie cykliczności spotkań co ma utrwalić nawyk dobrej partnerskiej współpracy oraz stworzyć możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy grupami docelowymi. Zakres tematyczny projektu wpisuje się w wypracowane przez uczestników pierwszej edycji projektu działania służące pokonywaniu barier we współpracy pomiędzy instytucjami z miast partnerskich (zgłoszone w ankietach potrzeby uczestników: podnoszenie kompetencji kadr zajmujących się współpracą transgraniczną, prowadzeniem szkoleń motywacyjnych  dla tych osób, pomoc w opracowywaniu planów wspólnych działań, organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń służących wymianie informacji i doświadczeń itp. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno- gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.  Istotą projektu jest aktywizacja współpracy samorządów oraz środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego) w zakresie:

- nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie a także utrwalenie  

  relacji już istniejących,

- realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- oraz aktywizacji mieszkańców miast partnerskich w budowaniu relacji sąsiedzkich.

3)      W związku z otrzymaniem informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 793 519 zł, z tytułu:

-      części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  792 998 zł,

-      części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 521 zł.

4)     W związku z przesunięciem z 2012 roku refundacji części wydatków niektórych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 252 111 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej 245 610 zł, z budżetu państwa 6 501 zł.

5)     W związku z przesunięciem z 2012 roku refundacji części wydatków dla projektu pn: „O krok do przodu” realizowanego z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 22 531 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej 21 893 zł i z budżetu państwa 638 zł.

6)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 310 zł w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej pn. „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia”.

Część środków na realizację projektu, tj. kwota 141 242 zł wpłynęła do budżetu Miasta  w roku 2012, dlatego niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzić tylko różnicę jaka wpłynie w 2013 roku.

7)     Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 960 000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Zmniejszenie wysokości przewidywanych dochodów przekazywanych przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związane jest z ustawową zmianą terminów wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środowiska, a co za tym idzie terminów przekazywania należnych środków gminom i powiatom. Do tej pory okresem rozliczeniowym było półrocze i Miasto corocznie otrzymywało środki w dwóch ratach: za II półrocze roku poprzedniego oraz I półrocze roku bieżącego. Obecnie opłaty będą wnoszone przez podmioty w cyklu rocznym z terminem do 31 marca za rok poprzedni, a Marszałek opłaty należne gminom przekazywać będzie do końca kwietnia. W wyniku tych zmian w roku 2013 Miasto otrzyma tylko środki należne za II półrocze 2012 roku, natomiast środki z opłat za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w kwietniu 2013 roku.

8)     W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 250 733 w związku z zawarciem umów kolizyjnych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i „Modernizacja i nadbudowa Hali  Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, Inwestor, tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój  zobowiązał się do sprzedaży i przekazania na rzecz zakładu energetycznego powstałych w wyniku przebudowy fragmentów sieci elektroenergetycznych. Wobec powyższego w celu spisania umowy kupna sprzedaży należy zabezpieczyć po stronie dochodowej (cena sprzedaży) poszczególne wartości w celu wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych.

Załącznik Nr 2

1)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75095–Pozostała działalność o kwotę 64 326 zł w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe".

2)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6 878 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P84-000-100 pn. "Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship" - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.

3)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14 121 zł z przeznaczeniem na:

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P34-000-100 pn. "Europa na scenie"- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 10 800 zł,

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P82-000-100 pn. "Music bridges" - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 3 321 zł.

4)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 802 262 zł z przeznaczeniem na:

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P96-000-100 pn. "Lets play my ancestors childhood game"-pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 8 632 zł,

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P98-000-100 pn. "Daily life through art"- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 632 zł,

-        pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Przedszkoli Miejskich oszacowanych na kwotę 792 998 zł.

5)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 253 996 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P91-000-100 pn. Mam zawód-mam pracę w regionie- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku spowodowanego przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz późniejszym przystąpieniem do realizacji projektu.

6)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 78 075 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P28-000-100 pn. O krok do przodu - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.

7)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdziale 85333 –Powiatowe urzędy pracy o kwotę 176 552 zł w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej pn. „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia”.

Podstawowym celem projektu jest wspieranie projektu udoskonalenie jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dzielenie się doświadczeniami  przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich. Projekt „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia (SUKCES) jest ukierunkowany na powstanie nowych wartości w procesie międzykulturowego komunikowania się. Uczestnikami projektu SUKCES będzie grupa 32 osób, będących pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestnicy projektu skorzystają z udziału w nim jako pracownicy instytucji zajmującej się doradztwem, szkoleniami, liderzy klubu pracy oraz kadra zarządzająca. Wymiana doświadczeń z zakresu szkolenia zawodowego/ edukacji zawodowej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych a także z zakresu realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej umożliwi w przyszłości organizację projektu wspierającego mobilność osób dorosłych poszukujących pracy we współpracy z instytucjami z Niemiec.

8)     W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale  90095 – Pozostała działalność, proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 250 733 .  W związku z zawarciem umów kolizyjnych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i „Modernizacja i nadbudowa Hali  Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, Inwestor, tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój  zobowiązał się do przekazania na rzecz zakładu energetycznego powstałych w wyniku przebudowy fragmentów sieci elektroenergetycznych oraz zapłaty odszkodowania za likwidację istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Wobec powyższego należy zabezpieczyć wartość odszkodowania w celu wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych.

9)     Proponuje się zmienić nazwę przedsięwzięcia wieloletniego  Nr 000-000-090-300 „Rewitalizacja Parku przy ul. Żeromskiego-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” na „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” oraz przenieść część środków z tego zadania w wysokości 200 000 zł zaplanowanych w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód na nowe przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-103-300 pod nazwą „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza-pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale 926 - Kultura fizyczna, rozdziale 92695–Pozostała działalność.

Zgodnie z ustaleniami  Prezydentów Miasta Jastrzębie-Zdrój i Miasta Karwina zostanie złożony wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po stronie Polskiej projekt polegał będzie na robotach modernizacyjnych zarówno parku przy ul. Żeromskiego jak i w Parku im. Witczaka przy ul. 1 Maja. Z uwagi na specyfikę projektu (oddziaływanie transgraniczne realizowane wspólnie z Karwiną) nazwa projektu musi być adekwatna do działań i nawiązywać do celów projektu.

10)  Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 155 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Kąpieliska „Zdrój” w wysokości 20 000 zł.

W ramach modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej wykonana zostanie instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu serwerowni, zmodernizowana zostanie instalacja odgromowa oraz modernizacja dachu budynku socjalnego. W  ramach modernizacji Kąpieliska „Zdrój” wykonana zostanie zmiana systemu sprzedaży biletów w kasach mieszczących się na obiekcie kąpieliska.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  1 357 413 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć o tę kwotę nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

 


 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok,  złożonego na Sesję w dniu  26 marca 2013 roku.

 

Załącznik Nr  1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 35 310 zł i wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 176 552 zł w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu finansowanego ze środków bezzwrotnych z Unii Europejskiej pn. „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia”.

Część środków na realizację projektu, tj. kwota 141 242 zł wpłynęła do budżetu Miasta  w roku 2012, dlatego niniejszą uchwałą proponuje się wprowadzić tylko różnicę jaka wpłynie w 2013 roku.

Podstawowym celem projektu jest wspieranie projektu udoskonalenie jakości i innowacyjności w systemach, instytucjach i praktykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez dzielenie się doświadczeniami  przedstawicieli instytucji polskich i niemieckich. Projekt „Synergia w Unii Kluczowym Czynnikiem Efektywnego Szkolenia (SUKCES) jest ukierunkowany na powstanie nowych wartości w procesie międzykulturowego komunikowania się. Uczestnikami projektu SUKCES będzie grupa 32 osób, będących pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Uczestnicy projektu skorzystają z udziału w nim jako pracownicy instytucji zajmującej się doradztwem, szkoleniami, liderzy klubu pracy oraz kadra zarządzająca. Wymiana doświadczeń z zakresu szkolenia zawodowego/edukacji zawodowej oraz aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych a także z zakresu realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej umożliwi w przyszłości organizację projektu wspierającego mobilność osób dorosłych poszukujących pracy we współpracy z instytucjami z Niemiec.

 

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 64 326 zł i wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale 75095–Pozostała działalność o tę samą kwotę w związku z przystąpieniem przez Miasto do realizacji rocznego projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe”.

Projekt jest kontynuacją jego pierwszej edycji pn. „Polsko - czeskie spotkania branżowe”, realizowanego razem z Karwiną oraz Hawierzowem. Ideą niniejszego projektu jest utrzymanie cykliczności spotkań co ma utrwalić nawyk dobrej partnerskiej współpracy oraz stworzyć możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy grupami docelowymi. Zakres tematyczny projektu wpisuje się w wypracowane przez uczestników pierwszej edycji projektu działania służące pokonywaniu barier we współpracy pomiędzy instytucjami z miast partnerskich (zgłoszone w ankietach potrzeby uczestników: podnoszenie kompetencji kadr zajmujących się współpracą transgraniczną, prowadzeniem szkoleń motywacyjnych  dla tych osób, pomoc w opracowywaniu planów wspólnych działań, organizowanie spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń służących wymianie informacji i doświadczeń itp. Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju społeczno- gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców.  Istotą projektu jest aktywizacja współpracy samorządów oraz środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego) w zakresie:

- nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w projekcie a także utrwalenie     

  relacji już istniejących,

- realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- oraz aktywizacji mieszkańców miast partnerskich w budowaniu relacji sąsiedzkich.

 

3.     Proponuje się przenieść część środków w zakresie wydatków majątkowych z przedsięwzięcia wieloletniego  Nr 000-000-090-300 pod nazwą „Rewitalizacja terenów parkowych w dzielnicy Zdrój -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w kwocie 200 000 zł  z działu 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód- na nowe przedsięwzięcie wieloletnie Nr 000-000-103-300 pod nazwą „Odwiedź sąsiada-uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych” w dziale 926- Kultura fizyczna, rozdziale 92695–Pozostała działalność.

Zgodnie z ustaleniami  Prezydentów Miasta Jastrzębie-Zdrój i Miasta Karwina zostanie złożony wniosek do Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po stronie polskiej projekt polegał będzie na robotach modernizacyjnych zarówno parku przy ul. Żeromskiego jak i w Parku im. Witczaka przy ul. 1 Maja. Z uwagi na specyfikę projektu (oddziaływanie transgraniczne realizowane wspólnie z Karwiną) nazwa projektu musi być adekwatna do działań i nawiązywać do celów projektu.

4.     W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się zwiększyć plan dochodów majątkowych o kwotę 250 733 i wydatków bieżących w tym dziale, rozdziale  90095–Pozostała działalność o  tę samą kwotę. W związku z zawarciem umów kolizyjnych dla potrzeb realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i „Modernizacja i nadbudowa Hali  Widowiskowo-Sportowej przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”, Inwestor, tj. Miasto Jastrzębie-Zdrój  zobowiązał się do sprzedaży i przekazania na rzecz zakładu energetycznego powstałych w wyniku przebudowy fragmentów sieci elektroenergetycznych oraz zapłaty tytułem odszkodowania za likwidację istniejących urządzeń elektroenergetycznych. Wobec powyższego w celu spisania umowy kupna sprzedaży należy zabezpieczyć w budżecie Miasta zarówno po stronie dochodowej (cena sprzedaży) jak i wydatkowej (wartość odszkodowania) poszczególne wartości w celu wystawienia odpowiednich dokumentów księgowych.

 

Załącznik Nr  3

Zmiany zaproponowane w załączniku Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o 141 242 zł. W celu zrównoważenia budżetu proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o tą samą kwotę.

 

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.     Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 99 636 zł.

2.     Zwiększenie planu dochodów majątkowych budżetu Miasta o kwotę 250 733 zł.

3.     Zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 491 611 zł.

4.     Zwiększenie deficytu o kwotę  141 242 zł.               

5.     Zwiększeniu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 141 242 zł.

 

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian budżet Miasta na 2013 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 407 088 487 zł, w tym:

-      dochody bieżące 309 913 530 zł,

-      dochody majątkowe 97 174 957 zł.

 

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 466 349 180 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 305 378 589 zł,

-      wydatki majątkowe 160 970 591 zł.

 

3.     Deficyt   wyniesie 59 260 693 zł.

4.     Przychody wyniosą  59 560 693 zł.

5.     Rozchody wyniosą 300 000 zł.

 

 

 


                                  
    

 

    /PROJEKT/

 

UCHWAŁA NR          2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia          marca 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 114 161 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  406 738 118 , w tym:

1)     dochody bieżące 309 813 894 zł,

2)     dochody majątkowe 96 924 224 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 1 330 332 zł, w tym:

1)      wydatki bieżące o kwotę 1 155 332 zł

2)      wydatki majątkowe o kwotę 175 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  465 857 569 , w tym:

1)     wydatki bieżące 304 886 978 zł,

2)     wydatki majątkowe 160 970 591 zł.

 

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 216 171 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  59 119 451 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z tytułu:

1)      nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie          58 378 451 zł

2)      spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie        150 000 zł

3)      zaciąganej pożyczki w kwocie                                             591 000 zł.

 

 

 

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  1 216 171 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi  59 419 451 .

3.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1)     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, o kwotę 6 000 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa).

2)      W związku z otrzymaniem informacji o rocznych kwotach części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, o kwotę 793 519 zł, z tytułu:

-      części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę  792 998 zł,

-      części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 521 zł.

3)     W związku z przesunięciem z 2012 roku refundacji części wydatków niektórych projektów realizowanych z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 252 111 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej 245 610 zł, z budżetu państwa 6 501 zł.

4)     W związku z przesunięciem z 2012 roku refundacji części wydatków dla projektu pn: „O krok do przodu” realizowanego z udziałem środków europejskich proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, o kwotę 22 531 zł, z tytułu dotacji celowych z budżetu Unii Europejskiej 21 893 zł i z budżetu państwa 638 zł.

5)         Proponuje się zmniejszyć plan dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, o kwotę 960 000 zł, z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian. Zmniejszenie wysokości przewidywanych dochodów przekazywanych przez Marszałka Województwa Śląskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian związane jest z ustawową zmianą terminów wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środowiska, a co za tym idzie terminów przekazywania należnych środków gminom i powiatom. Do tej pory okresem rozliczeniowym było półrocze i Miasto corocznie otrzymywało środki w dwóch ratach: za II półrocze roku poprzedniego oraz I półrocze roku bieżącego. Obecnie opłaty będą wnoszone przez podmioty w cyklu rocznym z terminem do 31 marca za rok poprzedni, a Marszałek opłaty należne gminom przekazywać będzie do końca kwietnia. W wyniku tych zmian w roku 2013 Miasto otrzyma tylko środki należne za II półrocze 2012 roku, natomiast środki z opłat za 2013 rok zostaną przekazane dopiero w kwietniu 2013 roku.

Załącznik Nr 2

1)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6 878 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P84-000-100 pn. "Naturopea: strategies for a pro-activ environmental a citizenship" - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.

2)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 14 121 zł z przeznaczeniem na:

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P34-000-100 pn. "Europa na scenie"- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 10 800 zł,

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P82-000-100 pn. "Music bridges" - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 3 321 zł.

3)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 – Przedszkola o kwotę 802 262 zł z przeznaczeniem na:

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P96-000-100 pn. "Lets play my ancestors childhood game"-pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 8 632 zł,

-        wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P98-000-100 pn. "Daily life through art"- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku w wysokości 632 zł,

-        pokrycie braków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników Przedszkoli Miejskich oszacowanych na kwotę 792 998 zł.

4)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 253 996 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P91-000-100 pn. Mam zawód-mam pracę w regionie- pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku spowodowanego przedłużającymi się procedurami przetargowymi oraz późniejszym przystąpieniem do realizacji projektu.

5)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność o kwotę 78 075 zł z przeznaczeniem na wieloletnie przedsięwzięcie nr 000-P28-000-100 pn. O krok do przodu - pw z udziałem śr.,o których mowa w art.5 ust1 pkt 2i3, w związku z przesunięciem niewykorzystanych środków z 2012 roku.

6)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdziale 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 175 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej w wysokości 155 000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja Kąpieliska „Zdrój” w wysokości 20 000 zł.

W ramach modernizacji Hali Widowiskowo-Sportowej wykonana zostanie instalacja klimatyzacyjna w pomieszczeniu serwerowni, zmodernizowana zostanie instalacja odgromowa oraz modernizacja dachu budynku socjalnego. W  ramach modernizacji Kąpieliska „Zdrój” wykonana zostanie zmiana systemu sprzedaży biletów w kasach mieszczących się na obiekcie kąpieliska.

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zwiększenie deficytu budżetowego o  1 216 171 zł, w celu zrównoważenia budżetu Miasta proponuje się zwiększyć nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 57
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 58
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 56
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 65
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:08
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2013 11:10
Liczba wyświetleń: 193
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.