W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów (...)

RSS

PROJEKT

UCHWAŁA NR .............................

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………….. 2013 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.”

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 2 i 3 Porozumienia nr RKW 2236/148/2003 zawartego w dniu 6 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 roku Nr 13 poz. 310 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 5 Porozumienia nr RK-W2236/186/2003 z dnia 11 czerwca 2003r. (Dz. Uz. Woj. Śl. z 2003 roku  Nr 58, poz. 1820 z późn. zm.)  

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a:

§ 1

Zatwierdzić Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji S.A. „Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.” stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

w sprawie: zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, Gmin Mszana i Godów na okres od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r.”

 

 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju w oparciu o art. 24 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wnioskuje o uchwalenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zborowego odprowadzania ścieków na okres  od 01.05.2013 r. do 30.04.2014 r. 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw wody odpowiedniej jakości, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Zobowiązane jest również do zapewnienia ciągłości odbioru ścieków oraz oczyszczenia ich i odprowadzenia do środowiska zgodnie z przepisami ochrony środowiska, pozwoleniami wodno-prawnymi, a także optymalizacji kosztów w tej sferze działalności.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązuje jedna cena wody i odbioru ścieków dla wszystkich grup odbiorców usług. Jednakową cenę za dostawę wody i odbiór ścieków dla wszystkich usługobiorców Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. stosuje już od 01.01.1996 roku.

Nowa proponowana taryfa na okres obowiązywania od dnia 01.05.2013r. do dnia 30.04.2014r., w porównaniu z taryfą roku obrachunkowego, ulegnie zmianie następująco:                    

dla dostaw wody:

-  z 3,82 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2012r.                    

- na 3,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2013r.

dla odbioru ścieków:

- z 5,97 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2012r.

- na 5,99 zł. netto/m3 na dzień 01.05.2013r.

Dla dostaw wody pitnej i dla odbioru ścieków cena uległa zmianie o 0,19 zł./m3, co stanowi 1,94% wzrostu.

Głównymi przyczynami wzrostu były:

·         wzrost cen dostaw wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów „Dystrybucja” Sp. z o.o. o 15%;

·         wzrost cen dostaw wody ze strony czeskiej o 3,3%;

·         wzrost inflacji o 3,7%

W Taryfie przewidziane zostało dalsze stosowanie opłaty abonamentowej, uzasadnione korzyściami ekonomicznymi zarówno dla Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu-Zdroju, jak i usługobiorców.  Pozwoli ona na pozyskanie środków w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na usługi. Przy ustalaniu tej części opłaty, mając na uwadze możliwości płatnicze i interes odbiorców usług (a w związku z tym konieczność ustalenia jej na minimalnym poziomie), opłata abonamentowa określona została wyłącznie na poziomie faktycznie poniesionych kosztów bezpośrednich i kosztów obsługi klienta.

Opłata abonamentowa ustalona jest dla dostarczanej wody i składa się z 3 części:

·         opłaty za gotowość;

·         opłaty za odczyt;

·         opłaty za rozliczenie;

Opłata za gotowość stanowi 11,5% kosztów bezpośrednich zaopatrzenia w wodę, z wyłączeniem kosztów zakupu wody. Opłata podzielona jest wg zapotrzebowania odbiorców na wodę i wynosi:

 

 

Tabela nr 1. Opłata za gotowość za okres od 01-05-2013r. do 30-04-2014r.

 

 

grupa

 

 

grupy taryfowe odbiorców

stawka opłaty za gotowość

 netto

 

stawka opłaty za gotowość z VAT

0

1

3

4

1.

odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę do 2,5m3/h

6,30

6,80

 

 

2.

 

odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę od 2,5m3/h do 6,3m3/h

 

16,18

17,47

3

odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę od 6,3m3/h do 25m3/h

63,21

68,27

4

odbiorcy - max zapotrzebowanie na wodę powyżej 25m3/h

160,29

173,11

5

odbiorcy Internetowego Biura

Obsługi Klientów

6,30

6,80

6.

odbiorcy w budynkach

wielolokalowych

0,00

0,00

Podstawą ustalenia opłaty za odczyt stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami
inkasentów dokonujących odczytu wody, poniesione w I-XII 2012r. oraz średnioroczna ilość odczytanych wodomierzy głównych w tym samym okresie. Koszty te alokowane są
na odbiorców. Koszt ten wynosi 1,45 zł. netto/miesiąc/odczyt.

Podstawę ustalenia opłaty za rozliczenie stanowią koszty wynagrodzeń wraz z narzutami pracowników działu zbytu oraz kasjera, związane z rozliczaniem odbiorców wody, kosztami obsługi pocztowej oraz średnioroczna ilość dokonanych rozliczeń. Koszt ten wynosi 2,82 zł. netto/odbiorcę/miesiąc, za wyjątkiem Klientów Internetowego Biura Obsługi, gdzie koszt ten wynosi 1,83 zł. netto, z uwagi na nie naliczanie kosztu obsługi pocztą.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem w stosunku do wszystkich odbiorców stosuje się zasadę jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.

W taryfie założono 1,5% rentowność z tytułu dostawy wody i 2% z tytułu odbioru i oczyszczania ścieków. Taryfa za odbiór i oczyszczanie ścieków obarczona jest również odsetkami za zaciągnięty kredyt, przeznaczony na realizowaną inwestycję, współfinansowaną z Funduszu Spójność.

Proponowane taryfy cen i stawek opłat abonamentowych umożliwiają przedsiębiorstwu:

·         uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa oraz niewielkiej rentowności;

·         motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody;

·         eliminację subsydiowania skrośnego;

·         łatwość ustalania opłat za świadczenie usług;

Wprowadzona taryfa pokrywa w pełni koszty wynikające z inflacji, wzrostu amortyzacji oraz podatków lokalnych i dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach działalności firmy gwarantuje w roku jej obowiązywania pokrycie niezbędnych do poniesienia w tym okresie kosztów.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków art. 24 pkt 4 wójt (burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do sprawdzenia, czy projekt Taryfy został opracowany zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1 ustawy, pod względem celowości ich ponoszenia. Analiza prawidłowości sporządzenia Taryfy została przeprowadzona przez Kancelarię Usług Finansowo – Księgowych „Kufiks” sp. z o.o. z siedzibą w Czerwionce-Leszczyny. Na podstawie badania dowodów potwierdzających założenia przedstawione w projekcie Taryfy, nic nie zwróciło uwagi biegłego rewidenta, co mogłoby powodować przekonanie, że założenia te nie stanowią uzasadnionej podstawy przygotowania projektu taryfy opłat, stwierdzono prawidłowość dokumentu pod względem formalnym, rachunkowym i księgowym.

 

            Mając powyższe na uwadze należy podjąć uchwałę w proponowanym brzmieniu.

 

 

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 495
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Pilarski
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 11.03.2013 14:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 112
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.