W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok (po autopoprawce)

RSS

/PROJEKT po autopoprawce/

UCHWAŁA NR ..….2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ….. lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 573 864 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  406 623 882 , w tym:

1)     dochody bieżące 309 699 658 zł,

2)     dochody majątkowe 96 924 224 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 557 864 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 16 000 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  464 527 162 , w tym:

1)     wydatki bieżące 303 731 571 zł,

2)     wydatki majątkowe 160 795 591 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1)   Proponuje się zwiększyć plan dochodów  bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zawarcia aneksu do umowy 1/2012 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych zawartej 01.10.2012r z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację umowy na roboty publiczne z 4 osobami. Refundacja obejmować będzie poniesione przez jednostkę koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi dla 4 osób na 3 miesiące, tj. styczeń, luty, marzec 2013 roku w wysokości 25 503 zł.

2)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 25 503 zł z przeznaczeniem na pokrycie 3 miesięcznych kosztów  wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobowymi dla 4  osób wykonujących roboty publiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

3)     Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości 13 591 zł budżetu Miasta z działu 801 Oświata  i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostała działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych działach:  

- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 1 179 zł w powiecie,

- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne kwotę 2 075 zł

        w gminie i 9 603 zł w powiecie,

- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

  kwotę  734 zł w gminie.

      Przeniesienie wydatków jest konieczne w związku z wypłatą dodatku uzupełniającego dla

      nauczycieli dyplomowanych, gdyż wynagrodzenia w tej grupie nauczycieli są niższe niż wysokość

      średnich wynagrodzeń wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

4)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu, o kwotę 16 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego, pn. „System do głosowania na posiedzenia Rady Miasta”. W ramach zadania planuje się zakup systemu do głosowania wraz z oprzyrządowaniem na posiedzenia Rady Miasta.

Środki na powyższe zadanie proponuje się pozyskać z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność z  wydatków bieżących.

5)     W związku z przesunięciem niewykorzystanej części środków projektu „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”  z 2012 roku na 2013 rok proponuje się:

a)   zwiększyć  dochody bieżące  w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 548 361 zł, tym:

- budżet Unii Europejskiej 466 107 zł,

- budżet państwa 82 254 zł zł.

b)   zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 648 733 zł, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 56 391 zł w zadaniu Nr 000-P88-000-100 Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp.

Pozostałą kwotę na realizację projektu w wysokości 156 763 zł proponuje się przenieść z wydatków bieżących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

 


AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

Załącznik Nr  1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków majątkowych budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu, o kwotę 16 000 zł poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego, pn. „System do głosowania na posiedzenia Rady Miasta”. W ramach zadania planuje się zakup systemu do głosowania wraz z oprzyrządowaniem na posiedzenia Rady Miasta.

Środki na powyższe zadanie proponuje się pozyskać z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziału 90095 Pozostała działalność z  wydatków bieżących.

2.     W związku z przesunięciem niewykorzystanej części środków projektu „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”  z 2012 roku na 2013 rok proponuje się:

a)   zwiększyć  dochody bieżące  w dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 548 361 zł, tym:

- budżet Unii Europejskiej 466 107 zł,

- budżet państwa 82 254 zł zł.

b)   zwiększyć wydatki bieżące w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 648 733 zł, rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 56 391 zł w zadaniu Nr 000-P88-000-100 Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III Szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - pw z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 ufp.

Pozostałą kwotę na realizację projektu w wysokości 156 763 zł proponuje się przenieść z wydatków bieżących z działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziału 80195 – Pozostała działalność.

 

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

1.     Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę 548 361 zł.

2.     Zwiększeniu planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę 532 361 zł.

3.     Zwiększenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę 16 000 zł.

 

Po wprowadzeniu  proponowanych zmian budżet Miasta na 2013 rok przedstawiał się będzie następująco:

1.     Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta wyniesie 406 623 882 zł, w tym:

-      dochody bieżące 309 699 658 zł,

-      dochody majątkowe 96 924 224 zł.

 

2.     Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta wyniesie 464 527 162 zł, w tym:

-      wydatki bieżące 303 731 571 zł,

-      wydatki majątkowe 160 795 591 zł.

 

 

 

PROJEKT

UCHWAŁA NR ..….2013

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia ….. lutego 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 25 503 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  406 075 521 , w tym:

1)     dochody bieżące 309 151 297 zł,

2)     dochody majątkowe 96 924 224 zł.

§ 2

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 25 503 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  463 978 801 , w tym:

1)     wydatki bieżące 303 199 210 zł,

2)     wydatki majątkowe 160 779 591 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1)   Proponuje się zwiększyć plan dochodów  bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa z tytułu zawarcia aneksu do umowy 1/2012 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych zawartej 01.10.2012r z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację umowy na roboty publiczne z 4 osobami. Refundacja obejmować będzie poniesione przez jednostkę koszty związane z wynagrodzeniami osobowymi dla 4 osób na 3 miesiące tj. styczeń, luty, marzec 2013 roku w wysokości 25 503 zł.

2)     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70001 – Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej o kwotę 25 503 zł z przeznaczeniem na pokrycie 3 miesięcznych kosztów  wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobowymi dla 4  osób wykonujących roboty publiczne w Powiatowym Urzędzie Pracy.

3)     Proponuje się przenieść plan wydatków bieżących w wysokości 13 591 zł budżetu Miasta z działu 801 Oświata  i wychowanie, rozdziału 80195 Pozostałą działalność z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych działach:  

- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze kwotę 1 179 zł w powiecie,

- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne kwotę 2 075 zł

        w gminie i 9 603 zł w powiecie,

- 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju

  kwotę  734 zł w gminie.

      Przeniesienie wydatków jest konieczne w związku z wypłatą dodatku uzupełniającego dla

      nauczycieli dyplomowanych gdyż wynagrodzenia w tej grupie nauczycieli są niższe niż wysokość

      średnich wynagrodzeń wskazanych przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.02.2013 10:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 59
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.02.2013 10:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 54
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.02.2013 10:38
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 53
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.02.2013 10:38
Ostatnio zaktualizował: Katarzyna Abrahamczyk
Data ostatniej aktualizacji: 27.02.2013 13:14
Liczba wyświetleń: 94
Drukuj Zapisz do PDF