W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

RSS

UCHWAŁA NR........../2012
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia....................2012 r.

w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "g" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 9 oraz art. 12 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala:

§1

Określa się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

§2

Ilekroć w uchwale mowa o:

1. spółce - należy przez to rozumieć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną

2. udziałach - należy przez to rozumieć udziały lub akcje będące własnością Miasta Jastrzębie-Zdrój w spółce,

3. Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Jastrzębie-Zdrój,

4. Prezydencie - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§3

1. Prezydent wnosi do spółek, w zamian za obejmowane udziały wkłady pieniężne, w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Miasta na dany rok budżetowy.

2. Prezydent wnosi do spółek, w zamian za obejmowany udziały wkłady niepieniężne (aporty).

3. Miasto może w szczególności obejmować i nabywać udziały w spółkach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach tworzonych przez Miasto.

4. Przed nabyciem od osób trzecich już istniejących udziałów w spółkach dokonuje się analizy mającej na celu ustalenie wartości udziałów.

5. O wniesieniu udziałów do spółki, a także o nabyciu udziałów decyduje Prezydent.

§4

1. Prezydent postanawia o przedstawieniu udziałów do umorzenia w trybie obniżenia kapitału zakładowego w spółkach.

2. Umorzenie udziałów następuje zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§5

1. Prezydent postanawia o zbyciu udziałów oraz dokonuje wyboru trybu ich zbycia.

2. Zbycie udziałów następuje w jednym z publicznych trybów przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub części udziałów w spółkach, dokonuje się analizy mającej na celu co najmniej oszacowanie wartości rynkowej spółki i jednego jej udziału.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego może tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także może przystępować do takich spółek. Wykonywanie przez gminę czynności związanych z obrotem majątkowymi aktywami gminy w postaci wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji, może nastąpić na podstawie zasad określonych przez radę gminy.

Powołując się na wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I OSK 1917/10 oraz wyrok NSA z dnia 6 września 2002 r., sygn. akt II SA/Wr 797/02, Śląski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 1 grudnia 2011 roku zwrócił uwagę, że do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy określenie ogólnych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji, zaś sama decyzja w tej sprawie należy do organu wykonawczego tej jednostki. Jednocześnie poinformował, że podejmowanie przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego indywidualnych uchwał, wyrażających zgodę na wnoszenie, cofanie lub pozbywanie akcji lub udziałów, będzie traktowane jako istotne naruszenie prawa, stanowiące podstawę do zastosowania środka nadzorczego w postaci stwierdzenia nieważności takiej uchwały w całości. Mając powyższe na uwadze została przygotowana niniejsza uchwała określająca zasady wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji. Przyjęte zasady wynikają z obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy o gospodarce komunalnej oraz działu IV ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, który wprowadza szczegółowy katalog publicznych trybów zbycia udziałów i akcji. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój zachowa kontrolę nad sprawami normowanymi przedmiotową uchwałą na etapie procedury budżetowej. Jednocześnie należy podkreślić, że przyjęte zasady nie wpływają na uprawnienia wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "f" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich.

Przedmiotowy projekt uchwały ma charakter ogólny (abstrakcyjny) i odnosi się zarówno do utworzonych już spółek jak i tych, które mogą być tworzone w przyszłości, jak również przystąpienia przez Miasto Jastrzębie-Zdrój do spółek utworzonych przez podmioty trzecie.

Odpowiedzialny za treść: Michał Domagała
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 19.06.2012 07:00
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 527
Drukuj Zapisz do PDF