W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

RSS

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia    ……………….  2012 r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm.)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1. Z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie lub sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze miasta Jastrzębie-Zdrój.

2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

3. Dotacja może być udzielona na nakłady konieczne na wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia wniosku.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane może obejmować nakłady, których przeznaczenie określone zostało w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

 

§ 2.

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w § 1 ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

4. Dotacja  w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnoty Europejskiej 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE 379 z 28.12.2006 r.).

5. Uchwały nie stosuje się do pomocy udzielonej w zakresie określonym w art. 1 Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

 

§ 3.

1. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań, o których mowa w uchwale.

2. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój składają pisemne wnioski do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój w terminie do 31 marca danego roku budżetowego, zaś
w przypadku wniosków dotyczących roku 2012 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. W przypadku niewykorzystania środków, o których mowa w ust.1 w wyniku rozpatrzenia wniosków złożonych w terminach określonych w ust. 2 oraz w wyniku rozpatrzenia wniosku lub wniosków w przypadkach o których mowa w ust. 5 Prezydent Miasta może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Ogłoszenie o dodatkowym naborze wniosków zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój na co najmniej 21 dni przed terminem dodatkowego naboru wniosków.

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Terminy, o którym mowa w ust. 2 i 3, nie mają zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

6. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

1) decyzję o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,

3) harmonogram oraz kosztorys lub kalkulację kosztów przewidywanych prac lub robót,

4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót,

5) projekt prac/robót budowlanych, o ile jest wymagany przepisami prawa,

6) pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane przepisami prawa,

7) informację o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych podmiotów,

8) dokumentację fotograficzną zabytku.

9) w przypadku przedsiębiorców  wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku,    w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie oraz informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

7. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

8. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

9. Wnioski o przyznanie dotacji opiniuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Komisja opiniuje wnioski pod względem formalnym i przedkłada propozycje Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

10. W przypadku stwierdzania przez komisję, o której mowa w ust. 9, że wniosek nie jest kompletny, komisja powiadamia o tym fakcie Prezydenta Miasta, który wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem nierozpatrzenia niekompletnego wniosku.

11. Przy opiniowaniu wniosków o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) dostępność dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,

2) znaczenie dla kultury oraz historii Miasta,

3) stan zachowania zabytku,

4) fakt kontynuowania prac,

5) wysokość zaangażowania własnych środków.

12. Po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Jastrzębie-Zdrój o przyznaniu dotacji, Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zawiera z dotowanym umowę określającą w szczególności:

1) zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3) tryb kontroli wykonania umowy,

4) sposób rozliczenia dotacji,

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.

 

§ 4.

1. Podstawą rozliczenia dotacji jest złożenie Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdania
z wykonania prac lub robót.

2. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

 

§ 5.

Traci moc uchwała nr IX. 80. 2011 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2012 08:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 56
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2012 08:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 57
Odpowiedzialny za treść: Olga Majkowska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2012 08:23
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 132
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.