W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...

RSS

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

 

z dnia

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późń zm.) Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój, uchwala:

 

§ 1

1.     Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój :

 

1.1  Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

a)     posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której garażowane będą środki transportowe,

b)    dysponować miejscem i urządzeniami do mycia i dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług,

c)     posiadać tytuł prawny do dysponowania, co najmniej jednym pojazdem służącym do transportu nieczystości ciekłych,

d)    pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikacje przedsiębiorcy,

e)     pojazdy powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.1617),

f)     pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

 

1.2  Wymagania sanitarnej i porządkowe:

a)     przedsiębiorca powinien utrzymywać urządzenia do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych we właściwym stanie sanitarnym, technicznym                  i estetycznym,

b)    przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, zanieczyszczenia środowiska poprzez wylewanie się nieczystości, a także roznoszenia odorów i zanieczyszczania tras przewozu.

 

2.     Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować odpowiednimi dokumentami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

 

Traci moc uchwała nr LXIII/786/201 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. Woj. śląskiego z 2010 r. Nr 281, poz.4736).

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

UZASADNIENIE

 

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Gminy zobowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wprowadzenie jednoznacznie określonych wymagań pozwoli wyrównać szanse wszystkich podmiotów prowadzących działalność w w/w zakresie a także wyłonić podmioty, które w sposób maksymalny zapewnią bezpieczeństwo zarówno dla środowiska jak i mieszkańców.

Wymagania określone zostały w sposób zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.

Odpowiedzialny za treść: Maria Pilarska
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 13.06.2012 08:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 143
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.