W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040 (po autopoprawce)

RSS

 

P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR VI…..2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2012 - 2040.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4)     załącznik nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w czerwcu.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.     W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  proponuje się:

a)     w 2013 roku wprowadzić pożyczkę preferencyjną w wysokości 591 000 zł jako nowe źródło finansowania dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”, natomiast w 2012 roku zmniejszyć  wydatki na to zadanie o kwotę 52 000 zł. Limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 539 000 zł,

b)    wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie do 2012 roku „Budowa dróg ul. Skrzyszowska” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 1 066 458 zł, i okresem realizacji 2011-2012 jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto  dodaje się do zakresu rzeczowego kolejny pkt. 12,

c)     zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku o kwotę 170 000 zł, Zmniejszenie wynika z faktu, iż w budżecie 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł, zaś wartość całkowita zadania to 1 500 000 zł. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania, zaś wykonanie w roku bieżącym przebudowy choćby części urządzeń kolidujących z przebudową parkingu jest  niemożliwe z uwagi na przedłużającą się budowę sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej,

d)    przesunąć w latach wykonanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” o kwotę 960 000 zł, z 2012 do 2013 roku, projekt budowlano-wykonawczy zostanie ukończony w grudniu 2012 roku, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac w 2012 roku,

e)     przesunąć w latach wykonanie przedsięwzięcia „Przebudowa kompleksu budynków  przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i zwiększyć limit wydatków i zobowiązań o kwotę 140 000 zł, w tym: zmniejszyć o kwotę 260 000 zł limit wydatków w 2012 roku i zwiększyć o kwotę 400 000 zł limit wydatków w 2013 roku, zmiana spowodowana jest przesunięciem płatności na 2013 rok,

f)     zwiększyć  przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków na kwotę 2 500 000 zł, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów dla przewidzianego do realizacji następnego odcinka zadania,

g)    zwiększyć  przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi- odnoga ul. Powstańców” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków o kwotę 100 000 zł w 2012 roku w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

h)     zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „budowa chodnika ul. Jana Pawła II” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku o kwotę 297 200 zł, w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisaniem umowy na realizację zadania,

i)      zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Witczaka” o kwotę 46 350 zł,  z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku co wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpoczęta  procedura przetargowa,

j)      zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 850 000 zł,  z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku w związku z niewykorzystaniem środków na tym zadaniu. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej,

k)     do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia ulic” proponuje się dodać w 2012 roku ppkt f) wykonanie projektu przebudowy oświetlenia z sieci napowietrznej nN na sieć kablową na osiedlu „Pionierów”.

4.     W załączniku nr 4 ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a)     w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju”  zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta  o kwotę   15 180 zł w 2012 roku. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 264 010 zł, a limit zobowiązań wyniesie 195 880  zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem  na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu.

b)    w punkcie II.2  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II”   zmniejsza się w 2012 roku o kwotę 2 500 000 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 169 920 742 zł , a limit zobowiązań wyniesie 161 498 198 zł. Powyższa zmiana spowodowana  jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu.

c)     w punkcie II.5 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć  w 2012 roku  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 88 324 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 5 977 532 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 88 324 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością  doposażenia ww. projektu w integrację e-PUAPu, co umożliwi interesantom asygnowanie pism  profilem zaufanym.

 


 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję w dniu 21 czerwca 2012 roku.

 

   W związku ze  zmianami budżetu Miasta proponowanymi w formie autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta na sesję w dniu 21 czerwca bieżącego roku oraz zmianami opisanymi poniżej do załączników Nr 3 i 4 proponuje się dokonać  zmian w projekcie Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 21 czerwca 2012  roku jak niżej:

1.     W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić zmiany wynikające z autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję w dniu 31 maja 2012 roku.

2.     W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  zaktualizować informacje głównie w zakresie wyniku finansowego.

3.     W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”:

a)     zmniejszyć zaproponowany w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesję czerwcową  w 2013 roku kredyt komercyjny w wysokości 2 000 000 zł jako nowe źródło finansowania dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”, jednocześnie zwiększając o tę kwotę środki własne.

b)    w 2013 roku wprowadzić pożyczkę preferencyjną w wysokości 591 000 zł jako nowe źródło finansowania dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”, natomiast w 2012 roku zmniejszyć  wydatki na to zadanie o kwotę 52 000 zł. Limit zobowiązań zwiększyć o kwotę 539 000 zł,

c)     wprowadzić nowe przedsięwzięcie wieloletnie do 2012 roku „Budowa dróg ul. Skrzyszowska” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków  na kwotę 1 066 458 zł, i okresem realizacji 2011-2012 jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. Ponadto  dodaje się do zakresu rzeczowego kolejny pkt. 12,

d)    zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku o kwotę 170 000 zł, Zmniejszenie wynika z faktu, iż w budżecie 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł, zaś wartość całkowita zadania to 1 500 000 zł. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania, zaś wykonanie w roku bieżącym przebudowy choćby części urządzeń kolidujących z przebudową parkingu jest  niemożliwe z uwagi na przedłużającą się budowę sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej,

e)     przesunąć w latach wykonanie przedsięwzięcia „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” o kwotę 960 000 zł, z 2012 do 2013 roku, projekt budowlano-wykonawczy zostanie ukończony w grudniu 2012 roku, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac w 2012 roku,

f)     przesunąć w latach wykonanie przedsięwzięcia „Przebudowa kompleksu budynków  przy ul. Cieszyńskiej 146-148” i zwiększyć limit wydatków i zobowiązań o kwotę 140 000 zł, w tym: zmniejszyć o kwotę 260 000 zł limit wydatków w 2012 roku i zwiększyć o kwotę 400 000 zł limit wydatków w 2013 roku, zmiana spowodowana jest przesunięciem płatności na 2013 rok,

g)    zwiększyć  przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków na kwotę 2 500 000 zł, w tym: w 2012 roku kwotę 100 000 zł, w 2013 roku 1 000 000 zł i w 2014 roku 1 400 000 zł, w związku ze zwiększeniem kosztów dla przewidzianego do realizacji następnego odcinka zadania,

h)     zwiększyć  przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa drogi- odnoga ul. Powstańców” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków o kwotę 100 000 zł w 2012 roku w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

i)      zmniejszyć przedsięwzięcie wieloletnie „budowa chodnika ul. Jana Pawła II” z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku o kwotę 297 200 zł, w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisaniem umowy na realizację zadania,

j)      zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie „Przebudowa ul. Witczaka” o kwotę 46 350 zł,  z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku co wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpoczęta  procedura przetargowa,

k)     zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” o kwotę 850 000 zł,  z planowanym limitem zobowiązań i wydatków w 2012 roku w związku z niewykorzystaniem środków na tym zadaniu. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej,

4.     W załączniku nr 4  ”Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” proponuje się:

a)     w punkcie I.14 w bieżącym przedsięwzięciu pn. „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta  o kwotę   15 180 zł w 2012 roku. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 1 264 010 zł, a limit zobowiązań wyniesie 195 880  zł. Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem  na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu.

b)    w punkcie II.2  w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Budowa  Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła Autostrady A 1 w Mszanie – etap II”   zmniejsza się w 2012 roku o kwotę 2 500 000 zł  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 169 920 742 zł , a limit zobowiązań wyniesie 161 498 198 zł. Powyższa zmiana spowodowana  jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu.

c)     w punkcie II.5 w majątkowym przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju” zwiększyć  w 2012 roku  limit wydatków planowanych do poniesienia ze środków własnych Miasta o 88 324 zł. Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe”  w zakresie wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie  kształtować będą się w wysokości 5 977 532 zł, a limit  zobowiązań wyniesie 88 324 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest koniecznością  doposażenia ww. projektu w integrację e-PUAPu, co umożliwi interesantom asygnowanie pism  profilem zaufanym.

 

 


 

P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR VI…..2012

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 wprowadza się następujące zmiany:

1)     załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu oraz relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)     załącznik nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)     załącznik nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wynikającymi z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na najbliższą sesję zachodzi konieczność aktualizacji informacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 –2040. Wobec powyższego wprowadza się następujące zmiany:

1.      W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych”  wprowadzić wartości liczbowe wynikające  z projektu uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2012 rok przygotowanej na sesję Rady Miasta w czerwcu.

2.      W  załączniku nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012-2040, w tym w prognozie kwoty długu oraz relacji wynikającej
z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zaktualizować informacje, głównie w zakresie wyniku finansowego oraz przychodów i rozchodów.   

3.      W  załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych”  wprowadzić w 2013 roku kredyt komercyjny w wysokości 2 000 000 zł jako nowe źródło finansowania dla przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu drogi 933 w Jastrzębiu-Zdroju”,

Ponadto do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa oświetlenia ulic” proponuje się dodać w 2012 roku ppkt f) wykonanie projektu przebudowy oświetlenia z sieci napowietrznej nN na sieć kablową na osiedlu „Pionierów”.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 57
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 85
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:09
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2012 10:30
Liczba wyświetleń: 112
Drukuj Zapisz do PDF