W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok (po autopoprawce)

RSS

P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR VI…..2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia  21  czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 1 265 007 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  422 569 161  zł, w tym:

a)     dochody bieżące 305 579 522 zł,

b)    dochody majątkowe 116 989 639 zł.

§ 2

 

1.   Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę 2 552 885 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:.

a)     zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 815 186 zł,

b)    zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 3 368 071 zł

 

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  492 325 824 zł, w tym:

a)     wydatki bieżące 295 653 554 zł,

b)    wydatki majątkowe 196 672 270 zł.

§ 3

1.   Zmniejszyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 3 817 892 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  69 756 663 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zmniejszyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  3 707 892 zł, z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  69 866 663  .

3.   Zwiększyć rozchody budżetu Miasta o 110 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 228 418 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 69 665 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1

1.     W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina  o kwotę 498 280 zł.

2.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 70 269 zł, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10. W budynku siedzibę mają dwie jednostki tj. DNiR i ZS Nr 10, zarządcą budynku jest Dyrektor DNiRU, tym samym wszelkie umowy dotyczące utrzymania budynku  tj. za energię elektryczną, wodę, konserwację dźwigu, wywóz nieczystości zawarte są z Dyrektorem DNiR. W związku z tym placówki muszą rozliczać się między sobą.

3.     W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew o kwotę 696 458 zł.

4.     Z uwagi na dostosowanie planu finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zadań  administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami do budżetu zadaniowego państwa w miesiącu maju, proponuje się w dochodach zrezygnować z dotychczasowych nazw źródeł, wskazując jedynie rodzaj otrzymanej dotacji.

Załącznik Nr 2

1.     W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego proponuje się zwiększyć wydatki bieżące  z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina, zadanie  Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg o kwotę 498 280 zł.

2.     W dziale 600 Transport i łączność, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące na zadanie Nr 000-000-303-000 Remonty chodników o kwotę 243 550 zł, z czego w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 97 200 zł na remont chodnika przy ul. Granicznej, a w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o  kwotę 146 350 zł, na remont chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Małopolskiej.

3.     W dziale 600 Transport i łączność, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Miasta:

a)     w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

-         zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-181-300 „Budowa drogi-odnoga ul. Powstańców Śl.”-  pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 100 000   w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”.-  pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 297 200   w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na realizację zadania,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II- Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II”- PW z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 o kwotę 2 500 000 zł,  w 2012 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do dofinansowania zadania w ramach RPO WSL środki nie będą wykorzystane,

b)    w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

-         zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-003-300Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 100 000   w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

-         wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-196-300 Budowa dróg ul. Skrzyszowska”- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych na kwotę 1 066 458 zł, jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 960 000   w 2012 roku, na rzecz 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi zostanie ukończony w grudniu bieżącego roku, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac drogowych w 2012 roku,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 46 350   co wynika    z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpoczęta  procedura przetargowa,

c)     w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 170 000 zł.  Zmniejszenie wynika z faktu, iż w budżecie 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł, zaś wartość całkowita zadania to 1 500 000 zł. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania, zaś wykonanie w roku bieżącym przebudowy choćby części urządzeń kolidujących z przebudową parkingu jest  niemożliwe z uwagi na przedłużającą się budowę sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej.

4.     Zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 78 823 zł w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy łaźni na byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map.

5.     W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3 716 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 88 324 zł na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem śr. o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 . Uruchomiony w miesiącu czerwcu Miejski Portal e-Usług Publicznych (MPeUP), musi zostać zintegrowany z platformą wojewódzką e-PUAP aby uzyskać dostęp do profilu zaufanego, jedynego bezpłatnego podpisu, który może być używany przez interesantów w całym kraju do załatwienia spraw urzędowych. Obecnie interesant może złożyć wniosek przez system MPeUP wyłącznie przy posiadaniu elektronicznego podpisu, który jest usługą odpłatną i kosztuje 300 zł. Aby poprawić wykorzystanie MPeUP zasadne jest doposażyć ją w profil zaufany.

6.     W dziale 801 Oświata i wychowanie, proponuje się: 

-         w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 15 180 zł, na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach    I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - pw z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.  Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem  na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe na zadaniu  Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” o kwotę 23 080 zł, w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4.

-         w rozdziale 80104 Przedszkola, zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę 260 000 zł, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych,  w związku z przesunięciem płatności na 2013 rok.

7.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 70 269 zł, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10.

8.     W związku z tym, że zabezpieczone w budżecie Miasta na 2012 rok środki na wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-119-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych są niewystarczające do zakończenia zadania, proponuje się zaciągnąć w 2013 roku preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 591 000 zł. Pożyczka udzielana jest do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji i może zostać częściowo umorzona do 40%, gdy zostanie spełniony warunek przeznaczenia umorzenia na nowe zadanie ekologiczne. Zaciągnięcie pożyczki w pełnej możliwej wysokości oznacza, że wymagany wkład własny powinien wynosić 198 000 zł, a w budżecie 2012 roku zabezpieczono 250 000 zł. Dlatego proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 52 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami..

9.     W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe, w tym:

a)     w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na nowo utworzone zadanie inwestycyjne Nr 000-000-090-000 „Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego” o kwotę 65 000 zł,

b)    w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na zadanie Nr 000-000-104-000 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap II” w kwocie 250 000 zł, z czego 207 277 zł uchwałą Rady Miasta, a 42 723 zł w ramach przeniesień między rozdziałami Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu. Powyższe środki będą przeznaczone na ubezpieczenie budynku w budowie, budowę zbiornika ppoż. na terenie schroniska, zagospodarowanie terenu (parkingu, chodników, budowę dróg dojazdowych i placu z kojcami) oraz instalację zbiornika na ciekły gaz wraz z osprzętem.

10.  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach bieżących:

a)     w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszyć o kwotę 32 000 zł z pozostałości środków na świadczeniach oraz usługach pozostałych w związku z oszczędnościami,

b)    w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększyć o kwotę 50 000 zł środki na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie działalności bieżącej, związanej ze zwiększonymi kosztami imprez miejskich i zużyciem mediów,

c)     w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami zmniejszyć o kwotę  105 200 zł zadanie Nr 000-000-372-000 „Renowacja 3 krzyży” co podyktowane jest tym, iż kwota na prace konserwatorskie krzyży jest niższa po przeprowadzeniu przetargu niż zakładano wcześniej.

11.  Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 850 000 zł, na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” -PW  związane z realizacją programów i zadań majątkowych, w związku z niewykorzystaniem środków na tym zadaniu. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej.

12.  Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 93 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie Nr 000-000-169-000 „Dotacja celowa na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a”. W planie początkowym Miasta na 2012 rok zabezpieczono już na to zadanie 170 000 zł, zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt całego zadania  wyniesie 263 500 zł.  

13.  W związku z koniecznością dostosowania wysokości kosztów zadań inwestycyjnych według złożonych ofert po procedurze przetargowej, proponuje się dokonać zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Nr 000-000-179-000 „Zagospodarowanie jaru południowego” (52 000 zł) oraz Nr 000-000-172-000 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej” (18 000 zł).

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 3 817 892 zł, dlatego  proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Klubu Judo „KOKA” w wysokości 50 000 zł i Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie 60 000 zł. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 707 892 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o 110 000 zł, w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla :

a)     Klubu Judo „KOKA” w kwocie 50 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Polsko-czeska Akademia Judo” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pożyczka zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów obozu w Zakopanym. Proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

b)    Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pionier” w kwocie 60 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (85%) i środków z budżetu państwa (10%)  proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje dokonanym zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika     Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 50 000 zł dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,

-         zwiększeniu na kwotę 93 500 zł dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku  Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a” - poz. I.4,

-         zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

-         zwiększeniu o kwotę 800 zł dotacji dla jednostki samorządowej Bielsko-Biała, poz. I.30, stanowiącej dotację celową na naukę religii w Kościele Chrześcijan Baptystów dla dwóch uczniów należących do gminy Jastrzębie-Zdrój,

-         zmniejszeniu o kwotę 4 311 zł pozycji I.12.,

-         zwiększeniu o kwotę 83 429 zł pozycji I.13.

 

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na początek roku z przeznaczeniem na  odprowadzenie tych środków do budżetu Miasta:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych, w kwocie 171 zł (Gimnazjum Nr 8),

-         prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami, w kwocie 1 123 zł (Szkoła Podstawowa Nr 1)

oraz z tytułu:

-         odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, w kwocie 30 341 zł (Zespół Szkół Nr 2)    z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kosztów umowy na prace budowlane wykonywane   w celu przywrócenia stanu pierwotnego zniszczonych pomieszczeń,

-         wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami, w kwocie 260 zł. (Szkoła Podstawowa Nr 6) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z zakupem materiałów biurowych,

-         spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota 15 000 zł. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 20 od firmy PGNiG przeznaczona zostanie na zakup pieca gazowego w celu wymiany centralnego ogrzewania na ogrzewanie gazowe,

-         z tytułu wpływów za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami kwota 21 600 zł. Zwiększenie dochodu ze względu na zwiększone zapotrzebowanie jednostek realizujących nauczania w różnych zawodach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i media,   

z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota 1 170 zł. Odszkodowanie od firmy TUiR Warta za zalanie piwnic dla Szkoły Podstawowej Nr 6, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na wydatki  związane z przywróceniem stanu użytkowania zalanych piwnic.

 


 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok złożonego na Sesję w dniu  21 czerwca  2012 roku.

Załącznik Nr 1

1.     W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina  o kwotę 498 280 zł.

2.     W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska proponuje się zwiększyć dochody bieżące z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z tytułu wydanych decyzji za wycinkę drzew o kwotę 696 458 zł.

Załącznik Nr 2

1.     W dziale 100 Górnictwo i kopalnictwo, rozdziale 10001 Górnictwo węgla kamiennego proponuje się zwiększyć wydatki bieżące  z tytułu zawartej ugody z KWK „Zofiówka-Borynia” na współfinansowanie remontu ulicy Gagarina, zadanie Nr 000-000-333-000 Remonty nawierzchni dróg o kwotę 498 280 zł.

2.     W dziale 600 Transport i łączność, proponuje się zwiększyć wydatki bieżące na zadanie    Nr 000-000-303-000 Remonty chodników o kwotę 243 550 zł, z czego w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o  kwotę 97 200 zł na remont chodnika przy ul. Granicznej, a w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o  kwotę 146 350 zł, na remont chodnika wraz z zatoką autobusową przy ul. Małopolskiej.

3.     W dziale 600 Transport i łączność, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach inwestycyjnych Miasta:

a)     w rozdziale 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu:

-         zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-181-300 „Budowa drogi-odnoga ul. Powstańców.”- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 100 000   w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-195-300 „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”.-  pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 297 200   w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na realizację zadania,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P61-008-100 „Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II- Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW933-ul.Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - ETAP II”- PW z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 o kwotę 2 500 000 zł,  w 2012 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym do dofinansowania zadania w ramach RPO WSL środki nie będą wykorzystane. Powyższa zmiana spowodowana  jest zmniejszeniem planowanych do poniesienia w 2012 roku wydatków niekwalifikowanych projektu.

b)    w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

-         zwiększyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-003-300 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 100 000   w celu urealnienia kosztów realizacji zadania,

-         wprowadzić nowe wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-196-300 Budowa dróg ul. Skrzyszowska”- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych na kwotę 1 066 458 zł, jest to kontynuacja zadania realizowanego w 2011 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-002-300 „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 960 000   w 2012 roku, na rzecz 2013 roku. Powyższa zmiana wynika z faktu, iż projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi zostanie ukończony w grudniu bieżącego roku, co uniemożliwia wykonanie jakichkolwiek prac drogowych w 2012 roku,

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-180-300 „Przebudowa ul. Witczaka” - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 46 350 zł,  co wynika z faktu, iż w roku bieżącym zostanie wykonana jedynie dokumentacja techniczna i rozpoczęta  procedura przetargowa.

c)     w rozdziale 60095 Pozostała działalność:

-         zmniejszyć wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-112-300 Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego- pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych o kwotę 170 000 zł.  Zmniejszenie wynika z faktu, iż w budżecie 2012 roku zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł, zaś wartość całkowita zadania to 1 500 000 zł. Na dzień dzisiejszy brak jest pełnego zabezpieczenia środków na realizację zadania, zaś wykonanie w roku bieżącym przebudowy choćby części urządzeń kolidujących z przebudową parkingu jest  niemożliwe z uwagi na przedłużającą się budowę sklepów „Biedronka – Mrówka” przy ulicy Rybnickiej.

4.     Zaproponowane w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesję czerwcową zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105 200 zł na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy łaźni na byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, proponuje się zmniejszyć o kwotę 26 377 i wprowadzić kwotę 78 823 zł. Zmniejszenie kwoty 26 377 zł wprowadzone zostanie Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach posiadanych uprawnień.

5.     Zaproponowane w projekcie Uchwały Rady Miasta na sesję czerwcową zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84 608 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie, proponuje się zmniejszyć i wprowadzić Zarządzeniem Prezydenta Miasta w ramach posiadanych uprawnień.

6.     W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 3 716 zł oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 88 324 zł na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P75-123-100 „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju - pw z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 . Uruchomiony w miesiącu czerwcu Miejski Portal    e-Usług Publicznych (MPeUP), musi zostać zintegrowany z platformą wojewódzką e-PUAP aby uzyskać dostęp do profilu zaufanego, jedynego bezpłatnego podpisu, który może być używany przez interesantów w całym kraju do załatwienia spraw urzędowych. Obecnie interesant może złożyć wniosek przez system  MPeUP wyłącznie przy posiadaniu elektronicznego podpisu, który jest usługą odpłatną i kosztuje 300 zł. Aby poprawić wykorzystanie MPeUP zasadne jest doposażyć ją w profil zaufany.

7.     W dziale 801 Oświata i wychowanie, proponuje się: 

-         w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe, zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 15 180 zł, na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-P88-000-100 „Dajmy dzieciom skrzydła-indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach    I-III szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju” - pw z udziałem śr., o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3.  Powyższa zmiana spowodowana jest zatrudnieniem  na umowę zlecenie osoby do pomocy przy czynnościach związanych z wyborem wykonawców poszczególnych zadań wynikających z realizacji projektu, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe na zadaniu  Nr 000-000-159-000 „Budowa i modernizacja boisk szkolnych” o kwotę 23 080 zł, w wyniku oszczędności wobec zakończonej procedury przetargowej i podpisania umowy na boisko przy Szkole Podstawowej Nr 4.

-         w rozdziale 80104 Przedszkola, zmniejszyć wydatki inwestycyjne o kwotę 260 000 zł, dla wieloletniego przedsięwzięcia Nr 000-000-129-300 „Rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszyńskiej 146-148” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych,  w związku z przesunięciem płatności na 2013 rok.

8.     W związku z tym, że zabezpieczone w budżecie Miasta na 2012 rok środki na wieloletnie przedsięwzięcie Nr ZOS-000-119-300 „Zadania Ochrony Środowiska -Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych” -pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych są niewystarczające do zakończenia zadania, proponuje się zaciągnąć w 2013 roku preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 591 000 zł. Pożyczka udzielana jest do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji i może zostać częściowo umorzona do 40%, gdy zostanie spełniony warunek przeznaczenia umorzenia na nowe zadanie ekologiczne. Zaciągnięcie pożyczki w pełnej możliwej wysokości oznacza, że wymagany wkład własny powinien wynosić 198 000 zł, a w budżecie 2012 roku zabezpieczono 250 000 zł. Dlatego proponuje się dokonać zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 52 000 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90002 Gospodarka odpadami.

9.     W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe, w tym:

a)     w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód na nowo utworzone zadanie inwestycyjne Nr 000-000-090-000 „Wykonanie odwodnienia z terenu parku przy ul. Żeromskiego” o kwotę 65 000 zł,

b)    w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt na zadanie Nr 000-000-104-000 „Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida-Etap II” w kwocie 250 000 zł, z czego 207 277 zł uchwałą Rady Miasta, a 42 723 zł w ramach przeniesień między rozdziałami Zarządzeniem Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu. Powyższe środki będą przeznaczone na ubezpieczenie budynku w budowie, budowę zbiornika ppoż. na terenie schroniska, zagospodarowanie terenu (parkingu, chodników, budowę dróg dojazdowych i placu z kojcami) oraz instalację zbiornika na ciekły gaz wraz z osprzętem.

10.  W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, proponuje się dokonać następujących zmian w wydatkach bieżących:

a)     w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zmniejszyć o kwotę 32 000 zł z pozostałości środków na świadczeniach oraz usługach pozostałych w związku z oszczędnościami,

b)    w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększyć o kwotę 50 000 zł środki na dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, na pokrycie działalności bieżącej, związanej ze zwiększonymi kosztami imprez miejskich i zużyciem mediów.

11.  Proponuje się zmniejszyć wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na kwotę 850 000 zł, na wieloletnie przedsięwzięcie Nr 000-000-107-300 „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC” -pw  związane z realizacją programów i zadań majątkowych, w związku z niewykorzystaniem środków na tym zadaniu. W roku bieżącym rozpoczęta zostanie jedynie aktualizacja dokumentacji technicznej.

12.  Proponuje się zwiększyć wydatki majątkowe w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 93 500 zł, z przeznaczeniem na zadanie Nr 000-000-169-000 „Dotacja celowa na modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a”. W planie początkowym Miasta na 2012 rok zabezpieczono już na to zadanie 170 000 zł, zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt całego zadania  wyniesie 263 500 zł.  

13.  W związku z koniecznością dostosowania wysokości kosztów zadań inwestycyjnych według złożonych ofert po procedurze przetargowej, proponuje się dokonać zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 926 Kultura fizyczna,  rozdziale 92695 Pozostała działalność o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne Nr 000-000-179-000 „Zagospodarowanie jaru południowego” (52 000 zł) oraz  Nr 000-000-172-000 „Zagospodarowanie terenu przy ul. Katowickiej” (18 000 zł).

 

 

Załącznik Nr 3

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 powodują zmniejszenie deficytu budżetowego o 3 902 500 zł, dlatego proponuje się zmniejszyć zaangażowaną wcześniej nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Jednocześnie proponuje się zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na sfinansowanie pożyczki dla Klubu Judo „KOKA” w wysokości 50 000 zł. Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 3 852 500 zł.

Zwiększa się rozchody budżetu Miasta o 50 000 zł, w związku  z planowanym udzieleniem dla Klubu Judo „KOKA” pożyczki na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Polsko-czeska Akademia Judo” realizowanego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Pożyczka zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów obozu organizowanego w  Zakopanym. Proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

 

Załącznik Nr 4

W związku ze zwiększeniem  wydatków  planowanych na dotacje dokonanym zarządzeniami Prezydenta Miasta w miesiącu czerwcu bieżącego roku oraz zmianami wynikającymi z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, proponuje się dokonać zmiany załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 rok polegającej na:

-         zwiększeniu o kwotę 50 000 zł dotacji podmiotowej dla jednostek sektora finansów publicznych na organizację imprez dla Miejskiego Ośrodka Kultury - poz. I.5,

-         zwiększeniu o kwotę 93 500 zł dotacji celowej dla jednostek sektora finansów publicznych – Miejskiej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Wielkopolskiej 1a” - poz. I.4,

-         zwiększeniu o kwotę 5 000 zł dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, poz. I.17, stanowiącej zwrot środków do budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu opieki społecznej, 

-         zwiększeniu o kwotę 800 zł dotacji dla jednostki samorządowej Bielsko-Biała, poz. I.30, stanowiącej dotację celową na naukę religii  Kościoła Chrześcijan Baptystów dla dwóch uczniów z miasta Jastrzębie-Zdrój,

-         zmniejszeniu o kwotę 4 311 zł pozycji I.12.,

-         zwiększeniu o kwotę 83 429 zł pozycji I.13.

Załącznik Nr 5

Proponuje się zwiększyć plan dochodów na wydzielonym rachunku dotyczącego stanu środków na początek roku w Gimnazjum Nr 8 i Szkole Podstawowej Nr 1 z przeznaczeniem na  odprowadzenie tych środków do budżetu Miasta:

-         opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych będących w dyspozycji szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z wyjątkiem mieszkań służbowych, w kwocie 171 zł (Gimnazjum Nr 8),

-         prowizji towarzystw ubezpieczeniowych i dochody z tytułu umów o współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi wraz z odsetkami, w kwocie 1 123 zł(Szkoła Podstawowa Nr 1),

oraz z tytułu:

-         odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami, w kwocie 30 341 zł (Zespół Szkół Nr 2), z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz kosztów umowy na prace budowlane wykonywane w celu przywrócenia stanu pierwotnego zniszczonych pomieszczeń,

-         wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych wraz z odsetkami, w kwocie 260 zł (Szkoła Podstawowa Nr 6), z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych                 z zakupem materiałów biurowych.

 

Zaproponowane w autopoprawce zmiany budżetu spowodują:

 

1.     Zwiększenie planu dochodów bieżących budżetu Miasta o kwotę  1 194 738 zł.

2.     Zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu Miasta o kwotę  660 309 zł.

3.     Zmniejszenie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta o kwotę   3 368 071 zł.

4.     Zmniejszeniu planu przychodów budżetu Miasta o kwotę  3 852 500 zł.

5.     Zwiększenie planu rozchodów o kwotę 50 000 zł.

6.     Zwiększeniu planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę  228 418 zł.

7.     Zwiększeniu plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę  31 895 zł.

 


P R O J E K T

 

UCHWAŁA NR VI…..2012

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia         czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII.155.2011 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2012 rok

 

  Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.   Zwiększyć planowane dochody bieżące budżetu Miasta o kwotę 70 269 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  421 243 617  zł, w tym:

1)   dochody bieżące 304 369 428 zł,

2)   dochody majątkowe 116 874 189 zł.

§ 2

 

1.   Zwiększyć planowane wydatki bieżące budżetu Miasta o kwotę 154 877 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2.   Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi  494 902 780 zł, w tym:

1)   wydatki bieżące 295 097 144 zł,

2)   wydatki majątkowe 199 805 636 zł.

§ 3

1.   Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2012 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę   84 608 zł.

2.   Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę  73 659 163 zł.

3.   Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1  są przychody z nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

§ 4

1.   Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o  144 608 , z tytułu nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych.

2.   Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi  73 719 163  .

3.   Zwiększyć rozchody budżetu Miasta o 60 000 zł.

4.   Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

1.   Zwiększyć plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta o kwotę 5 000 zł.

2.   Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Miasta po zmianie, o której mowa w ust. 1 określa Załącznik Nr 4.

 

§ 6

 

Zwiększyć o kwotę 37 770 zł plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 i 2

1.     Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i wydatków bieżących w dziale 853, rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 70 269 zł, z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania budynku Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Zespół Szkół Nr 10. W budynku siedzibę mają dwie jednostki tj. DNiR i ZS Nr 10, zarządcą budynku jest Dyrektor DNiRU, tym samym wszelkie umowy dotyczące utrzymania budynku  tj. za energię elektryczną, wodę konserwację dźwigu, wywóz nieczystości zawarte są z Dyrektorem DNiR. W związku z tym placówki muszą rozliczać się między sobą.

2.     Z uwagi na dostosowanie planu finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój w zakresie zadań  administracji rządowej i innych zleconych Miastu odrębnymi ustawami do budżetu zadaniowego państwa w miesiącu maju, proponuje się w dochodach zrezygnować z dotychczasowych nazw źródeł, wskazując jedynie rodzaj otrzymanej dotacji.

3.     Proponuje się zmniejszyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami o kwotę  105 200 zł dla zadania Nr 000-000-372-000 „Renowacja 3 krzyży” co podyktowane jest tym, iż kwota na prace konserwatorskie krzyży jest niższa po przeprowadzeniu przetargu niż zakładano wcześniej.

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na sfinansowanie kosztów wykonania „Opinii technicznej i koncepcji przebudowy łaźni na byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju” oraz na ogłoszenia prasowe, uzgodnienia branżowe i ksero map poprzez zwiększenie planu w dziale 710 Działalność usługowa, rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego.

4.     Proponuje się zwiększyć plan wydatków bieżących budżetu Miasta w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 84 608 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Decyzją Wojewody Śląskiego została zmniejszona dla naszego Miasta  dotacja  z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej, w związku z tym zaistniała konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu Miasta, gdyż środki z dotacji są niewystarczające na wykonywanie tych zadań. 

 

Załącznik Nr 3

W związku z planowanym udzieleniem pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Pionier” pożyczki w wysokości 60 000 zł na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu pn „Potyczki szachowe w Euroregionie Śląsk Cieszyński” realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (85%) i środków z budżetu państwa (10%)  proponuje się zwiększenie planu rozchodów umożliwiającego dokonanie udzielenia tej pożyczki. Pożyczka zostanie spłacona w 2013 roku.

Zmiany zaproponowane w załącznikach Nr 1 i 2 oraz udzielenie pożyczki powodują zwiększenie przychodów budżetu o kwotę 144 608  zł z  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4

Proponuje się zwiększyć plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 37 770 w tym:

- z tytułu spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota 15 000 zł. Darowizna dla Publicznego Przedszkola Nr 20 od firmy PGNiG przeznaczona zostanie na zakup pieca gazowego w celu wymiany centralnego ogrzewania na ogrzewanie gazowe.

 

- z tytułu wpływów za kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych wraz z odsetkami kwota 21 600 zł. Zwiększenie dochodu ze względu na zwiększone zapotrzebowanie jednostek realizujących nauczania w różnych zawodach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i media.   

 

- z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo w użytkowaniu jednostki budżetowej wraz z odsetkami kwota 1 170 zł. Odszkodowanie od firmy TUiR Warta za zalanie piwnic dla Szkoły Podstawowej Nr 6, otrzymana kwota zostanie przeznaczona na wydatki  związane z przywróceniem stanu użytkowania zalanych piwnic.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 58
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:08
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 50
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.06.2012 07:08
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 25.06.2012 10:36
Liczba wyświetleń: 109
Drukuj Zapisz do PDF