W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

RSS

UCHWAŁA NR ………………………………….

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ……………………………

 

w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym

            Na podstawie art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. Mr 61, poz. 710)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a

§ 1

1.Za udział w pracach Rady Miasta i jej Komisji przysługuje dieta na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2.Przez udział w pracach Rady Miasta rozumie się w szczególności udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji, odbywanie dyżurów oraz uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.

§ 2

Wysokość diety, o której mowa w § 1 określa art. 25 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710).

§ 3

1.Radny otrzymuje dietę w następującej wysokości:

1)     Przewodniczący Rady Miasta – 100% maksymalnej wysokości diety, o której mowa w § 2,

2)     Wiceprzewodniczący Rady Miasta – 90% diety, o której mowa w pkt 1,

3)     Przewodniczący Komisji – 90% diety, o której mowa w pkt 1,

4)     Wiceprzewodniczący Komisji – 80% diety, o której mowa w pkt 1,

5)     Radny – 65% diety, o której mowa w pkt 1.

2.Wysokość diety, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 zł, przy czym zaokrąglenie nie może spowodować przekroczenia maksymalnej wysokości diety, przewidzianej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 61, poz. 710)

§ 4

1.Radny potwierdza swoją obecność na sesji Rady Miasta lub Komisji podpisem na liście obecności.

2.Za przyczynę usprawiedliwiającą niemożność wzięcia udziału w sesji Rady Miasta lub posiedzeniu Komisji uważa się:

 

1) okres choroby, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim,

2) wydarzenie losowe wymienione w kodeksie pracy np. narodziny dziecka, ślub lub pogrzeb bliskiej osoby,

3) udokumentowany wyjazd związany z pełnieniem funkcji radnego, na który radny został delegowany,

4) inne, bardzo ważne i nie dające się przewidzieć przyczyny, które uniemożliwiają radnemu uczestniczenie w posiedzeniu komisji lub Sesji Rady Miasta.

3. Przewodniczący Komisji usprawiedliwia nieobecność radnego na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący Rady Miasta usprawiedliwia nieobecność radnego na Sesji oraz zarządza obniżenie miesięcznej diety. Usprawiedliwienia w formie pisemnej dostarcza się do końca danego miesiąca do Biura Rady Miasta.

§ 5

1.Dieta ulega obniżeniu:

1) o 40% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na zwyczajnej sesji Rady Miasta,

2) o 30% za nieusprawiedliwioną nieobecność radnego na posiedzeniu każdej Komisji, której jest członkiem.

2. Dieta przysługuje w pełnej wysokości mimo niewyznaczenia w danym miesiącu sesji Rady Miasta lub posiedzenia Komisji, jeśli radny w inny sposób uczestniczył w pracach Rady Miasta, a w szczególności odbywał dyżury i brał udział w spotkaniach z mieszkańcami Miasta.

§ 6

1.Diety wypłaca się w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na wskazane przez radnego konto.

2.Listy diet radnych sporządza się w Wydziale Księgowości Budżetowej na podstawie wykazu przekazanego przez Naczelnika Biura Rady Miasta, zawierającego:

1) imienny wykaz radnych z zaznaczeniem pełnionej funkcji,

2) procentową wysokość obniżenia w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego.

§ 7

Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000r., Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami).

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9

Tracą moc:

1)     Uchwała Nr VII/135/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 20 marca 2003r. w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym,

 

2)     Uchwała Nr XXIX/413/2008 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 26 czerwca 2008r. zmieniająca Uchwałę w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r.

 

 

UZASADNIENIE

                Stosownie do art.25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez radę gminy

            Niniejszy projekt uchwały ma na celu poprawienie warunków w sprawowaniu mandatu radnego Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.

            W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Sławik
Data wytworzenia: 12.12.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 12.12.2011 12:21
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 112
Drukuj Zapisz do PDF