W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040 (po autopoprawce)

RSS

PROJEKT PO AUTOPOPRAWCE

UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia                          roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata  2012 - 2040.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6 i 7 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1)      programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,

2)      zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,

3)     poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 5.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)     zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2)     zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2011 – 2043.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

  

 

AUTOPOPRAWKA do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję
w dniu 22 grudnia 2011 roku.

 

W związku z podjęciem decyzji o:

- zmniejszeniu limitu zobowiązań w przedsięwzięciach „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego”
i „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”,

- zmianą zakresu rzeczowego w przedsięwzięciach wieloletnich „Cmentarze” i „Przebudowa
ul. Witczaka”,

- przedłużeniu okresu realizacji do 2012 roku i przeniesieniu  części wydatków z 2011 na 2012 rok w przedsięwzięciu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” z powodu znikomego zainteresowania organizowanymi szkoleniami w roku 2011,

- zmianą nazwy przedsięwzięcia z „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” na „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC”,

proponuje się dokonać  zmian w  załącznikach do projektu Uchwały Rady Miasta  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 - 2040 przygotowanego na Sesję Rady Miasta w dniu 22 grudnia 2011 roku jak niżej:

1. W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040,
w tym prognoza kwoty długu i relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych” zwiększyć dochody bieżące oraz wydatki bieżące planowane do poniesienia w 2012 roku o kwotę 5 200 zł
w związku ze zwiększeniem limitu wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości” ,

2. W załączniku nr 3 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich dotyczących programów i zadań majątkowych” :

a) w przedsięwzięciu wieloletnim „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego” zmniejszyć planowany limit zobowiązań o kwotę 254 000 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 600 000 zł, a limit wydatków nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 600 000 zł,

b)  w przedsięwzięciu wieloletnim „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140” zmniejszyć planowany limit zobowiązań o kwotę 20 zł. Po tej zmianie limit zobowiązań wyniesie 4 000 000 zł, a limit wydatków nie ulegnie zmianie i będzie wynosił 4 000 000 zł,

c) zmienić nazwę przedsięwzięcia z „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC” na „Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC”. Limit zobowiązań oraz limit wydatków pozostają bez zmian,

d) zmienić zakres rzeczowy w przedsięwzięciu „Cmentarze” oraz „Przebudowa ul. Witczaka”. Limit zobowiązań oraz limit wydatków pozostają bez zmian,

3. W załączniku nr 4 „Zestawienie przedsięwzięć wieloletnich  związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych”:

a) w bieżącym  przedsięwzięciu „Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości”  zwiększyć  limit wydatków planowanych do poniesienia w 2012 roku o 4 420 zł w zakresie  wydatków do poniesienia ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz  o 780 zł ze środków pochodzących
z budżetu państwa. Plan wydatków na 2012 rok  wyniesie 37 709 zł.

Wobec powyższego „Łączne nakłady finansowe” w zakresie wydatków bieżących na to przedsięwzięcie wyniosą  385 835  zł, a limit zobowiązań wyniesie 0 zł.

b) w majątkowym  przedsięwzięciu pn. „Elektroniczny obieg dokumentów w Jastrzębiu Zdroju”   zmniejszyć kwotę „Wydatków poniesionych w latach poprzednich” o 50 000 zł oraz limit zobowiązań
o kwotę 501 992 zł. W związku z tym  „Łączne nakłady  finansowe” na to przedsięwzięcie wyniosą  6 306 148 zł, a limit zobowiązań wyniesie  50 000 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, że planowane na ten rok przeprowadzenie  audytu zewnętrznego musi zostać przesunięte na 2012 rok
z uwagi na to, iż  może on być przeprowadzony dopiero po poniesieniu 50%  wydatków  z całkowitej wartości projektu, a pułap ten zostanie osiągnięty dopiero z końcem bieżącego roku. Wydatek związany z  audytem zostanie pokryty  w 2012 roku z oszczędności poprzetargowych.

  

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia                          roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040.

 

 

   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1, 6 i 7 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) w związku z art.121 ust.8 oraz art. 122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz.1241 ze zmianami)

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012-2040, w tym prognozę kwoty długu oraz informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1, wraz z objaśnieniami przyjętych wartości stanowiących załącznik Nr 2.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

1)      programy i zadania majątkowe, określone w załączniku Nr 3,

2)      zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 4,

3)     poręczenia udzielone przez Miasto, określone w załączniku Nr 5.

§ 3

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1)     zaciągania zobowiązań związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć, o których mowa w § 2,

2)     zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3)     przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Traci moc uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata
2011 – 2043.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Istnieje konieczność uchylenia aktualnie obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 i wprowadzenia nowej na lata 2012-2040 w związku ze zmianą (skróceniem) okresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w zakresie udzielonych przez Miasto poręczeń: „Poręczenie kredytu dla JTBS "Daszek" Sp. z o.o. (umowa nr 12000764/75/98 z 1998 r.)” z 2034 roku na 2032 rok, „Poręczenie kredytu dla JTBS "Daszek" sp z o.o. (umowa nr 12000764/148/2000 z 2000 r.)” z 2043 roku na 2040 rok oraz „Poręczenie kredytu dla JTBS "Daszek" Sp z o.o. (umowa nr 12000764/37/2002 z 2002 r.)” z 2034 roku na 2032 rok.

Ponadto w przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2012 – 2040 zabezpieczono limity wydatków i zobowiązań w związku  z planowanym:

- przystąpieniem do realizacji następujących nowych przedsięwzięć wieloletnich: „Budowa ul. Kasztanowej”, „Przebudowa ul. K. Paryskiej”, „Przebudowa drogi ul. Zamłynie”, „Budowa chodnika ul. Jana Pawła II”, „Budowa chodnika Boża Góra ul. Wodzisławska”, „Budowa chodnika ul. Świerczewskiego”, „Przebudowa parkingu ul. Wodeckiego”, „Przebudowa drogi Pole Bzie-KSSE”, „Budowa obiektu ul. Pszczyńska 140”, „Modernizacja budynku ul. Szkolna 5”, „Adaptacja Łazienek I na potrzeby USC”, „Budowa wiaty i zagospodarowanie terenu ul. Gagarina 130 OSP”, „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. A. Bożka”, „Przebudowa budynku Domu Nauki i Rehabilitacji ul. Szkolna 1”, „Budowa fontanny solankowej w Parku Zdrojowym”, „Przebudowa budynku Domu Zdrojowego”, „Nadbudowa ZS Nr 13 w Bziu”, „Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych”,

- przedłużeniem okresu realizacji oraz zwiększeniem planowanych wydatków w następujących przedsięwzięciach: „Budowa drogi - odnoga ul. Grzybowej”, „Przebudowa ul. Witczaka”, „Rewitalizacja terenu OWN”,

- zwiększeniem zakresu rzeczowego i planu wydatków w przedsięwzięciu wieloletnim „Wykonanie napisów nazw osiedli”.

Zmodyfikowano również metodologię szacowania bieżących dochodów i wydatków w latach prognozowanych z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji gospodarczej Miasta.   

Nadmienia się również, że powyższe propozycje dotyczące inwestycyjnych przedsięwzięć wieloletnich zostaną przedstawione Radzie Miasta przez organ wykonawczy w formie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jastrzębie-Zdrój na lata 2011 – 2043 na najbliższej sesji, która mając na uwadze zaplanowany harmonogram odbędzie się 30 listopada br.

Wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2040 nowych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zmiany w istniejących przedsięwzięciach spowodowały wzrost prognozowanego zadłużenia Miasta o prawie 22 mln zł. Zadłużenie to zostaje ostatecznie spłacone
w 2021 roku. Nadmienić również należy, że w całym okresie prognozowania zachowany zostaje indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z relacji określonej w art. 243 ustawy
o finansach publicznych.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.11.2011 06:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 60
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.11.2011 06:56
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 54
Odpowiedzialny za treść: Dariusz Holesz
Data wytworzenia: 14.11.2011
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.11.2011 06:56
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 16.12.2011 07:12
Liczba wyświetleń: 144
Drukuj Zapisz do PDF