W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

RSS

UCHWAŁA NR …/…/2011
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

z dnia ………….. 2011 r.

 

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 70a ust. 1 i 2 a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm) oraz § 2, § 6 ust. 2 i § 7 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430)

 

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

u c h w a l a

 

§ 1

 

W budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków, przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

 

§ 2

 

Ze środków, określonych w § 1 przeznacza się:

 

a)     do 20% na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, w tym koszty obniżenia wymiaru godzin zajęć, dodatkowych umów o pracę, dodatków funkcyjnych oraz podróży służbowych doradców metodycznych,

b)    do 50% na organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, przygotowanie materiałów szkoleniowych
i informacyjnych, organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, szkolenie rad pedagogicznych,

c)     do 10% na opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,

d)    do 20% za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

§ 3

 

W roku 2011 ustala się kwotę dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych, zakładach kształcenia nauczycieli oraz na studiach podyplomowych w specjalnościach:

 

1)     Bibliotekarstwo                                                                                   do 1 000,00 zł

2)     Chemia                                                                                               do 1 000,00 zł

3)     Diagnoza gotowości szkolnej                                                              do 1 000,00 zł

4)     Diagnoza i terapia pedagogiczna                                                         do 1 000,00 zł

5)     Doradztwo zawodowe                                                                         do 1 000,00 zł

6)     Edukacja dla bezpieczeństwa                                                              do 1 000,00 zł

7)     Etyka                                                                                                 do 1 000,00 zł

8)     Fizyka                                                                                                do 1 000,00 zł

9)     Geografia                                                                                           do 1 000,00 zł

10)  Historia                                                                                                          do 1 000,00 zł

11)  Informatyka/technologia informacyjna                                                  do 1 000,00 zł

12)  Język polski                                                                                       do 1 000,00 zł

13)  Języki obce                                                                                        do 1 000,00 zł

14)  Komunikacja perswazyjna                                                                    do 1 000,00 zł

15)  Logopedia                                                                                          do 1 000,00 zł

16)  Matematyka                                                                                        do 1 000,00 zł

17)  Muzyka                                                                                                          do 1 000,00 zł

18)  Nauczanie zintegrowane/Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna/

Wychowanie przedszkolne                                                                   do 1 000,00 zł

19)  Oligofrenopedagogika                                                                        do 1 000,00 zł

20)  Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza                                                do 1 000,00 zł

21)  Pedagogika specjalna                                                                         do 1 000,00 zł

22)  Plastyka                                                                                             do 1 000,00 zł

23)  Podyplomowe studia na temat rodziny                                                 do 1 000,00 zł

24)  Profilaktyka pedagogiczna                                                                  do 1 000,00 zł

25)  Przedmioty zawodowe (Górnictwo i geologia, Inżynieria górnicza, 

Mechanika, Mechatronika, Elektryka, Elektronika, Turystyka,

Grafika komputerowa, Logistyka, Hotelarstwo)                                     do 1 000,00 zł

26)  Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli zawodu                           do 1 000,00 zł

27)  Przyroda                                                                                            do 1 000,00 zł

28)  Psychologia                                                                                       do 1 000,00 zł

29)  Rytmika                                                                                              do 1 000,00 zł

30)  Socjoterapia                                                                                       do 1 000,00 zł

31)  Studia podyplomowe trenerskie                                                                      do 1 000,00 zł

32)  Surdopedagogika                                                                               do 1 000,00 zł

33)  Technika                                                                                             do 1 000,00 zł

34)  Wczesne wspomaganie rozwoju                                                           do 1 000,00 zł

35)  Wychowanie fizyczne/Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,

gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza                                                   do 1 000,00 zł

36)  Zarządzanie oświatą                                                                            do 1 000,00 zł

 

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 5

 

Traci moc Uchwała nr LII/665/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 

Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły są zobowiązane do wyodrębnienia w swoich budżetach środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Szczegółowy zakres form doskonalenia zawodowego nauczycieli, które mogą być dofinansowane z tych środków precyzuje cytowane w Uchwale Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinny być dofinansowane m.in. opłaty za kształcenie, pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a maksymalną kwotę dofinansowania tych opłat oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznawane ustala corocznie organ prowadzący w porozumieniu
z dyrektorami szkół i placówek oświatowych. Zawarte w §3 Uchwały specjalności zostały zaproponowane przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych Miasta, natomiast maksymalna kwota dofinansowania została uzgodniona z przedstawicielami związków zawodowych, reprezentujących pracowników oświaty w Mieście.

Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 22.02.2011 09:18
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 238
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.