W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesję Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006 roku

RSS

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 23 lutego 2006 roku

 

 

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XLI Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 26 stycznia 2006 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich;

 

  

- w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

 

- w związku z utrzymaniem zimowym miasta poniesione zostały koszty w łącznej kwocie 1.662.162,74 zł, w tym:

  • za m-c listopad 2005r.           187.194,25 zł
  • za m-c grudzień 2005r.         657.125,59 zł
  • za m-c styczeń 2006r.          682.878,90 zł
  • wywóz śniegu do 19 lutego 2006r. – 134.964,00 zł

 

- złożony w marcu 2005r. wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na realizację zadania pn. „Modernizacja ulicy Armii Krajowej w Jastrzębiu Zdroju” (Działanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa) nie otrzyma niestety dofinansowania z powodu braku środków (wniosek został wpisany na listę rezerwową utworzoną przez Zarząd Województwa),

- natomiast dwa wnioski złożone w sierpniu 2005r. o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR na realizację zadań pn. „Budowa dróg publicznych i kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica” (Działanie 3.3.2 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych) oraz „Modernizacja obiektów w Parku Zdrojowym” – modernizacja „Masnówki” (Działanie 3.3.1 Rewitalizacja terenów miejskich) przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczno-techniczną i tym samym zakwalifikowały się do następnego etapu, tj. oceny Regionalnego Komitetu Sterującego,

- 12 stycznia Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o przyznaniu dotacji
w wysokości 2.623.930,00 zł (całkowita wartość wniosku wynosi 6.402.389,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa dróg na terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju - Droga B-F (część etapu III – droga B-H)”. Zadanie będzie realizowane w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości” – „Program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”,

- w styczniu br. zgłoszono inwestycję pn. „Remonty boisk szkolnych – bieżnia wokół boiska przy Zespole Szkół nr 2, ul. Poznańska” do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, co umożliwia ubieganie się o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Według informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego wnioski będą rozpatrywane w miesiącu marcu br. Wartość w/w zadania wynosi 659 tys. zł, natomiast wnioskowana kwota to 217 tys. zł,

- zostały zawarte umowy na realizację zadań, m.in.:

- Remont kanalizacji deszczowej ul. Wielkopolska Etap I oraz III,

- Budowa obwodnicy oś. Staszica wraz z budową parkingu – roboty niwelacyjne,

- Remont boiska szkolnego przy SP-3, ul. Piastów,

- Remont chodnika: ul. Świerklańska, ul. Wrzosowa, 

- Remont ul. Staszica,

- Remont dróg gruntowych na terenie miasta,  

 

- prowadzone są remonty cząstkowe dróg asfaltowych na terenie miasta (liczne uszkodzenia nawierzchni powodowane zimowymi warunkami pogodowymi są zabezpieczane tzw. asfaltem na zimno)

 

 

- w zakresie polityki gospodarczej

 

- 1 lutego wznowiło działalność Gminne Centrum Informacji,

- 15 lutego odbyło się spotkanie informacyjne pn. ”Dotacje dla Mikroprzedsiębiorstw – działanie 3.4 ZPORR”, adresowane do jastrzębskich przedsiębiorców,

- 17 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Karwina w Republice Czeskiej, podsumowujące projekt pn. „Wspomaganie inicjatyw gospodarczych w zakresie rozwoju współpracy przedsiębiorstw i terenowych organów samorządowych z Karwiny
i Jastrzębia Zdroju” realizowany z programu INTERREG III A Czechy – Polska,

- opracowano procedurę monitorowania i aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie Zdrój do Roku 2010. Aktualizacja do 2015 roku”,

- Panel Ekspertów prowadzący ocenę merytoryczno-techniczną projektów w ramach działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), pozytywnie ocenił projekt pn. „SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim”, którego partnerem jest Miasto Jastrzębie Zdrój.
W wyniku realizacji projektu Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój otrzyma m.in. komputery oraz urządzenia sieci teleinformatycznej, skanery, czytniki kart do podpisu elektronicznego,

- Zarząd Województwa Śląskiego zaakceptował do dofinansowania w ramach działania 2.6 ZPORR (Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy) projekt składany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach pn. „Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”, którego partnerem jest Miasto Jastrzębie Zdrój,

- podjęto korespondencję z jastrzębskimi firmami w sprawie organizacji staży dla studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości z Ostrawy w ramach realizowanego przez szkołę z Ostrawy programu Leonardo da Vinci. Dwie jastrzębskie firmy wyraziły chęć przyjęcia stażystów w kolejnej edycji programu,

- Starosta Administracji Obwodu Kałuskiego zwrócił się do władz Miasta Jastrzębie Zdrój z propozycją nawiązania partnerskich stosunków. W styczniu bieżącego roku przesłano odpowiedź, w której Miasto Jastrzębie Zdrój wyraziło chęć współpracy zarówno w sferze ekonomicznej, biznesowej jak i kulturalnej. Zaproszono również delegację z Miasta Kałusz do Jastrzębia Zdroju,

- trwają rozmowy w sprawie utworzenia przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A Punktu Konsultacyjnego w Jastrzębiu Zdroju. Punkt będzie oferował bezpłatne usługi informacyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

 

- w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

 

- według danych na dzień 31 stycznia 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jastrzębiu Zdroju było zarejestrowanych 6.400 osób bezrobotnych.

- stopa bezrobocia dla Jastrzębia Zdroju wynosiła 15,2%, dla województwa śląskiego wyniosła 15,4%, natomiast w Polsce kształtowała się na poziomie 17,6% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do miesiąca grudnia 2005r.),

- w styczniu do urzędu pracy wpłynęły 362 oferty pracy, w tym: 39 ofert do pracy subsydiowanej, prace interwencyjne rozpoczęły 4 osoby, staż - 28 osób, przygotowanie zawodowe – 4 osoby, szkolenie – 3, działalność gospodarczą rozpoczęły 2 osoby

 

 

- w zakresie edukacji

 

- rozliczono dotacje dla 20 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

- w zakresie obsługi programu stypendialnego dla uczniów pochodzących z terenów wiejskich w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) przygotowano i złożono wniosek beneficjenta o pierwszą płatność w wysokości 20% przyznanych środków, tj. 21.035,50 zł, podpisano także porozumienia ze szkołami w zakresie obsługi programu stypendialnego, tj. przyjmowania wniosków, weryfikacji, i wypłacania stypendiów,

- trwają rozmowy z firmą VULCAN, na temat wprowadzenia w Jastrzębiu Zdroju elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych,

- trwają przygotowania organizacyjne do III GIEŁDY SZKÓŁ 2006 (skierowanej do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjów). Targi odbędą się w hali OMEGA w dniu 21 marca - dla szkół podstawowych, natomiast w dniu 22 marca - dla gimnazjów,

- sporządzono analizę nt. stanu bezpieczeństwa w jastrzębskich placówkach oświatowych oraz realizacji programu „Bezpieczna szkoła”,

- w miesiącu lutym zostały zaopiniowane wnioski uczestnictwa w programie unijnym - Socrates Comenius następujących placówek: SP Nr 1, SP nr 16, G nr 8, ZS Nr 2, 5, 9 i 10

 

           

- w zakresie zdrowia i polityki społecznej

 

- rozpoczęto przygotowania do wznowienia programu unijnego PAED, w ramach którego  pomocą w zakresie dostaw żywności objętych zostanie ok. 200 rodzin – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej (program będzie realizowany do końca bieżącego roku),

- na bieżąco monitorowana jest sytuacja osób bezdomnych w naszym mieście,

- realizowane są wypłaty w formie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 1.000 zł (od daty obowiązywania ustawy do chwili obecnej złożono ponad 185 wniosków),

 

           

- w zakresie gospodarowania mieniem

 

- decyzją z dnia 20 lutego 2006r. oddano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Sądowi Rejonowemu w Jastrzębiu Zdroju nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, o powierzchni 0,9715 ha, położoną przy ul. Staszica z przeznaczeniem na siedzibę Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju,

- dokonano nabycia na rzecz Miasta w drodze komunalizacji nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi przy ul. Armii Krajowej 90-96, ul. Wodzisławskiej 15,
ul. Pszczyńskiej 292-294 oraz drogami osiedlowymi i zieleńcami,

- oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz Jastrzębskiego Towarzystwa Tenisowego nieruchomość Skarbu Państwa położoną przy ul. Górniczej w Jastrzębiu Zdroju
z przeznaczeniem na korty tenisowe,

- dokonano zamiany nieruchomości Miasta położonej przy ul. Pszczyńskiej na nieruchomości stanowiące własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., stanowiące część pasów dróg Alei Jana Pawła II, ulic: Chlebowej, Kusocińskiego i B. Czecha

 

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości 

 

- rozpoczęto procedurę przetargową na prowadzenie całodobowej ochrony Dworca Autobusowego i obsługę Punktu Informacyjnego przy ul. Sybiraków 2 w Jastrzębiu Zdroju oraz konwój gotówki do banku (przetarg odbędzie się w dniu 27.02.2006 r.),

- opracowana zostanie dokumentacja projektowo-wykonawcza termomodernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Wielkopolskiej 1A w Jastrzębiu Zdroju (przetarg odbędzie się w dniu 06.03.2006r.),

- w ramach „Akcji zima” odśnieżano ciągi komunikacyjne piesze i jezdne przy budynkach gminnych – użytkowych, mieszkalnych,

- prowadzono roboty instalacyjne oraz ogólnobudowlane w budynkach użytkowych
i mieszkalnych, natomiast w zakresie administrowania nieruchomościami prowadzono m.in. bieżącą obsługę lokatorów (sporządzanie umów najmu lokali z czynszem regulowanym i lokali socjalnych na podstawie skierowań z Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą oraz wykupem mieszkań na własność)

 

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

 

- przyjmowane były wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po rozpatrzeniu złożonych wniosków, wypłacono 1.784 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 248.234,34 zł,

- wydawano skierowania do przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego oraz skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego osobom znajdującym się w wykazie osób zakwalifikowanych do otrzymania lokali mieszkalnych o czynszu regulowanym,

 

 

- w zakresie kultury i sportu

 

- trwają rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2005 klubom sportowym na realizację zadań publicznych,

- rozdzielono także środki na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sportu na rok bieżący. Łącznie przyznano 10.000,00 zł na realizację zadań w dziedzinie kultury oraz 262.650,00 zł na realizację zadań w dziedzinie sportu,

- odbywały się:

- koncerty: Krzysztofa Krawczyka z zespołem (27 stycznia) oraz koncert piosenek Hanki Ordonówny pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy” w wykonaniu artystów Teatru Polskiego z Bielska – Białej (19 lutego),

- spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” w wykonaniu znakomitej pary aktorów Magdaleny Zawadzkiej i Leonarda Pietraszaka (28 stycznia),

- spotkanie z Pawłem Bogoczem reżyserem, scenarzystą, producentem wideoklipów (26 stycznia),

 

- zorganizowano wystawy:

 

- od 6 do 24 lutego w galerii „Epicentrum” eksponowana jest wystawa ilustracji do bajek Kazimierza Frączka pt. „Małe zadziwienie”,

- w Galerii Historii Miasta do końca marca można zwiedzać wystawę czasową  „Kobiecy strój ludowy w Jastrzębiu i okolicy” oraz wystawy stałe obrazujące historię ziemi jastrzębskiej, jastrzębskiego górnictwa węglowego i wyposażenie kuchni śląskiej na przełomie XIX i XX wieku,

 

- od 30 stycznia do 10 lutego Miejski Ośrodek Kultury zorganizował cykl imprez
w ramach „Ferii zimowych” adresowany do dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej
w mieście. W programie znalazły się m.in.: spektakle teatralne w wykonaniu Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” z Katowic oraz Teatru „Silnia” z Bielska-Białej, akcja plastyczna z udziałem wrocławskich artystów - „Rzeźba w lodzie”, zabawy muzyczne, plastyczne, a także imprezy rekreacyjno-sportowe. Ferie zakończył plenerowy spektakl „Taniec ognia” w wykonaniu Żywego Teatru z Bielawy,

- z kolei MOSiR na czas ferii w tym roku przygotował m.in. zajęcia piłki nożnej w trzech kategoriach wiekowych, zajęcia piłki siatkowej i piłki koszykowej, zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia nauki gry w szachy dla dzieci do lat 14, które zakończyły się turniejem szachowym, zajęcia judo na wesoło współorganizowane z Klubem JUDO „KOKA” i Komendą Miejską Policji oraz zimową akademię tańca nowoczesnego. Dodatkowymi atrakcjami były wyjazdy w góry na narty i sanki, a także wyjazdy na kulig,

- 18 lutego odbył się Halowy Turniej Trampkarzy Młodszych,

- dziesiątą, jubileuszową edycję rozpoczęli zawodnicy Miejskiej Indywidualnej Ligi Tenisa Stołowego Amatorów I i II Ligi,

- rundę PLAY OFF rozgrywają siatkarze Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów

 

 

- Miejska Biblioteka Publiczna

 

Realizowano przedsięwzięcia kulturalno – edukacyjne, m.in.:

- wystawę grafiki i fotografii „Widzieć Pragę w zachwyceniu” Georgija Safronowa pod honorowym patronatem Konsula Generalnego Republiki Czeskiej w Katowicach Josefa Byrtusa (wystawę będzie można oglądać do 28 lutego),

- 16 lutego odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Blautem połączone z promocją jego najnowszego zbioru felietonów „jezd dobże”,

 

W ramach ferii w Bibliotece Głównej oraz filiach zorganizowano m.in.: konkursy plastyczne, czytelnicze, literackie, warsztaty artystyczne i zajęcia plastyczno-techniczne, a na zakończenie ferii odbył się bal przebierańców dla dzieci

 

 

- Wydział Komunikacji

 

- w minionym roku w Wydziale Komunikacji wydano blisko 2500 praw jazdy (dla porównania w 2004 roku, kiedy to kończył się trzeci etap wymiany praw jazdy wydano blisko 8000 praw jazdy). Nadal nie zostało jeszcze wymienionych około 12 tys. dokumentów. Mimo, iż szacujemy, że w grupie tej tylko nieco ponad połowę właścicieli praw jazdy jest zainteresowana ich wymianą, nadal jest to znacząca ilość, zważywszy na to, że zakończenie całej wymiany zostało przewidziane na koniec czerwca tego roku,

- w ubiegłym roku odnotowano dużą ilość pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy,
a sprowadzonych zza granicy. W ciągu całego roku zostało zarejestrowanych blisko 1800 takich pojazdów, czyli średnio około 150 miesięcznie (przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej taką ilość pojazdów rejestrowano w naszym mieście w ciągu roku),

- od 13 lutego zmianie uległa trasa linii 104. Linia ta zapewnia obecnie młodzieży z Szerokiej dojazd do gimnazjum i liceum w Połomii

 

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

 

- do 3 marca przeprowadzany będzie pobór na terenie naszego miasta. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Jastrzębie Zdrój mieści się w Gimnazjum Nr 7 przy ul. Szkolnej 5,

- 13 lutego Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony po raz kolejny zorganizował spotkanie z przedstawicielami Rad Osiedli i Sołectw z Jastrzębia Zdroju. Spotkanie to miało na celu przedstawienie problematyki dotyczącej m.in. zagrożeń terrorystycznych i bioterrorystycznych, sygnałów powszechnego alarmowania i ostrzegania oraz zagrożenia epidemią ptasiej grypy,

- 17 lutego zorganizowano odprawę szkoleniową dla pracowników zajmujących się sprawami obrony cywilnej zakładów pracy z terenu miasta,

- podjęto działania dotyczące oceny zagrożenia konstrukcji dachów w najbardziej zagrożonych budynkach w mieście. Wystosowano pismo do zakładów pracy, placówek oświatowych, właścicieli obiektów handlowych z terenu miasta, o dokonanie przeglądów dachów budynków na administrowanych obiektach, ze szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości dachu z dodatkowym obciążeniem śniegu. Meldunki były obowiązkowe i spływały do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przeprowadzono ocenę zagrożenia m.in. Lodowiska „Jastor”, Hali Widowiskowo-Sportowej, Hali Sportowej „Omega”, obiektów handlowo-usługowych na terenie miasta. Z informacji spływających do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynikało, iż budynki placówek oświatowych nie są zagrożone, śnieg z dachu został usunięty we własnym zakresie lub została poinformowana Państwowa Straż Pożarna, która usuwała śnieg.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Śląskiego, został powołany doraźny zespół kontrolny
w skład którego weszli Komendanci: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Zadaniem zespołu jest kontrola bezpieczeństwa obiektów budowlanych, w szczególności budynków wielkopowierzchniowych. Członkowie zespołu dokonywali kontroli zalegającego śniegu na dachach budynków szkół, urzędów i innych instytucji.

- 20 lutego odbyło się zebranie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w trakcie którego rozmawiano także o zagrożeniu ptasią grypą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele służb weterynaryjnych, medycznych i sanitarnych, funkcjonariusze policji, straży miejskiej i straży pożarnej, pracownicy Jastrzębskiego Zakładu Komunalnego i Urzędu Miasta. Omówiono problemy zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa, rozpoznania i likwidacji ewentualnych ognisk choroby oraz utylizacji padłych ptaków. Zapowiedziano intensyfikację działań służb mundurowych, które będą kontrolować przestrzeganie przez hodowców zaostrzonych przepisów sanitarnych. Ponadto omówiono sprawę zabezpieczeń na wypadek ewentualnych podtopień, spowodowanych roztopami.

 

 

- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych                                                             

- zorganizowano następujące szkolenia:

- 31 stycznia odbyło się spotkanie pn. „Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie”. W szkoleniu uczestniczyło 45 osób - przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Jastrzębia Zdroju,

- od 30 stycznia do 9 lutego natomiast trwał bezpłatny kurs z zakresu podstaw obsługi komputera, uczestniczyło w nim 51 osób z organizacji pozarządowych działających w Jastrzębiu Zdroju,

- z kolei w dniach 13 –14 lutego wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Szkoleniowym Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku zorganizowano szkolenie, dla organizacji z terenu naszego miasta oraz przedstawicieli gmin ościennych nt. „Jak stworzyć projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - planowanie działań i pozyskiwanie funduszy”,

 

- 6 stycznia minął termin składania ofert na realizację zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży, krajoznawstwa, zapewnienia bezpieczeństwa nad wodą oraz kultury. Do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarządowych wpłynęło 37 ofert. Do Wydziału Kultury i Sportu przekazano 18 ofert, natomiast 19 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych i nie zostało rozpatrzonych,

- 15 lutego odbyło się spotkanie z członkami Koła Polskiego Związku Niewidomych
w Jastrzębiu Zdroju, którego celem było zapoznanie uczestników z aktualnymi przepisami i informacjami dotyczącymi osób niewidomych, 

- Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta uczestniczy również w kampanii – przekaż 1 % na rzecz organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego. Informacja o możliwości przekazania podatku ukazała się w ostatnim wydaniu miesięcznika „Jastrząb” oraz znajduje się na naszych stronach internetowych www.jastrzebie.pl, w której zachęcamy do wspierania organizacji z terenu Jastrzębia Zdroju

 

 

 

Ponadto informuję, że

 

- wkrótce minie rok od bolesnej daty 2 kwietnia 2005 roku. Tego dnia o godzinie 21:37 odszedł od nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Dla uczczenia pamięci Wielkiego Polaka,
w rocznicę Jego śmierci w naszym mieście odbędą się oficjalne uroczystości. W piątek, 31 marca ulicami Jastrzębia zostanie poprowadzona Droga Krzyżowa, która rozpocznie się o godzinie 20:00 przy Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. (oś. Chrobrego), w sobotę, 1 kwietnia o godzinie 20:00 w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego (Al. Piłsudskiego) odbędzie się koncert muzyczny poświęcony pamięci Jana Pawła II, a w niedzielę, 2 kwietnia o godzinie 20:00 w Kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła (oś. Arki Bożka) zostanie odprawiona Msza Św., zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21:00. 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 28.03.2006 14:13
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 628
Drukuj Zapisz do PDF