W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja Prezydenta Miasta na sesje Rady Miasta w dniu 23 marca 2005 roku

RSS
 

Informacja Prezydenta Miasta

na sesję Rady Miasta w dniu 23 marca 2005 roku

 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Zaproszeni Goście

 

Pragnę powitać wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej XXX Sesji Zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębie Zdrój i przedstawić informacje z realizacji zadań w okresie od ostatniej sesji zwyczajnej z dnia 24 lutego 2005 roku do chwili obecnej. W tym czasie realizowanych było wiele przedsięwzięć w sferze funkcjonowania miasta. Pragnę przedstawić najważniejsze
z nich
;

 

                        - w zakresie infrastruktury komunalnej i inwestycji

- zostały przeprowadzone przetargi na utrzymanie letnie i zimowe miasta na lata 2005 – 2008. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych do realizacji w/w zadań wyłoniono następujące firmy 

- PPUH Komunalnik,

- Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych (PUS),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Borynia,

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mszana,

- Zakład Usług Komunalnych „G-2”,

- Firma Usługowo-Handlowa ROLNIK,

- PPHU Ekosystem,

- Zakład Robót Drogowych Drogowiec,

- Firma usługowa J.B. Strzoda

 

Trzech wykonawców, którzy przystąpili do postępowań na utrzymanie letnie i zimowe miasta, korzystając ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych wnieśli protesty.    

 

- rozstrzygnięto przetarg na wykonanie remontów cząstkowych dotyczących stanu dróg w mieście. Wykonawcą będzie firma Zakład Robót Drogowych Drogowiec. Koszt utrzymania zimowego za miesiąc styczeń wyniósł 522.303,70 zł, natomiast za miesiąc luty 636.756,05 zł,

- trwa procedura przetargowa na zadania: Modernizacja Al. Piłsudskiego oraz Modernizacja ul. Libowiec – przetarg odbył się w dniu 22.03.2005r.,  

- odbyły się spotkania z właścicielami gruntów, na których ma być zlokalizowana droga „Główna Południowa”. Omówiono zakres budowy oraz wstępną procedurę nabywania gruntów. Do dnia dzisiejszego uzyskaliśmy zgodę większości właścicieli na zbycie działek pod budowę drogi.

 

 

                        - w zakresie polityki gospodarczej

- 9 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A., podczas którego zgodnie z uchwałą nr XXVI/554/2004 podwyższono kapitał zakładowy Spółki wkładem niepieniężnym
w postaci
:

a) prawa własności nieruchomości komunalnych położonych w Jastrzębiu Zdroju, stanowiących sześć odrębnych parceli (numery parceli zamieszczono w powyższej uchwale),

b) prawa własności: przyłączy wodociągowych stanowiących własność miasta, a pozostających w nieodpłatnym użytkowaniu JZWiK S.A.,

c) wierzytelności związanych z wprowadzonymi przez miasto inwestycjami na nieruchomościach będących własnością spółki, których przedmiotem były oczyszczalnia ścieków „Ruptawa” oraz wkładem pieniężnym poprzez nabycie akcji Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. przez Gminy Godów
i Mszana

- 10 marca w siedzibie Urzędu Miasta Rybnika uczestniczono w konsultacjach, zorganizowanych przez Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
z siedzibą w Rybniku, dotyczących „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-
2020”. Podczas spotkania poruszane były kwestie dotyczące m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rozbudowy sieci dróg (Pszczyna-Racibórz, Racibórz-Wodzisław Śląski-Jastrzębie Zdrój-Pawłowice).  

          

                        - w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

- według danych na dzień 28 lutego br. w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 7.055 osób bezrobotnych. W lutym w urzędzie zarejestrowano 566 bezrobotnych,

- stopa bezrobocia w Jastrzębiu Zdroju wynosiła 17,1%, dla województwa śląskiego - 17,1%, a dla kraju - 19,5% (aktualne dane dotyczące stopy bezrobocia odnoszą się do stycznia br.),

- w lutym do urzędu pracy wpłynęły 372 oferty pracy, w tym 174 to oferty subsydiowane,
- w ramach „Lokalnego Porozumienia na rzecz zatrudnienia 6+” (LPZ) został uruchomiony projekt „Pełen odlot” wspierający aktywność zawodową młodzieży. Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju jest partnerem w realizowanym projekcie.
Programem zostanie objętych 200 osób z miast: Jastrzębie Zdrój, Rybnik, Wodzisław Śląski, Żory oraz powiatu ziemskiego wodzisławskiego i rybnickiego (po 50 osób z każdego urzędu pracy). Projekt ma na celu promocję aktywności społecznej i zawodowej młodzieży w wieku 18-24 lata,

- w ramach Programu „PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza” – Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany jest projekt mający na celu pomoc bezrobotnym kobietom. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wdrażany w dwóch województwach w Polsce – śląskim i kujawsko-pomorskim w wytypowanych powiatowych urzędach pracy.

 

- w zakresie edukacji

- został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na otrzymanie dotacji w wysokości 137.800,00 zł na wyjazd dzieci w ramach tzw. „zielonej szkoły”,

- przygotowano i rozliczono dyspozycje przekazania środków za dowóz uczniów niesłyszących do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,

- przygotowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego kolejny wniosek na stypendia dla studentów z Europejskiego Funduszu Społecznego (dotyczy płatności za okres od 12.2004r. do 03.2005r.),

- 1.03.2005r. odbyło się spotkanie władz miasta z władzami Politechniki Śląskiej w Gliwicach, dotyczące uzgodnień związanych z adaptacją budynku i organizacją oddziału zamiejscowego Politechniki w naszym mieście,

- 10 marca odbyła się narada z dyrektorami placówek ponadgimnazjalnych dotycząca m.in. realizacji kolejnego etapu reformy oświaty w zakresie szkolnictwa policealnego, a także naboru do szkół ponadgimnazjalnych,

- 11 marca odbyła się uroczystość nadania imienia ks. Prof. J. Tischnera Zespołowi Szkół nr 10 przy ul. Szkolnej w Jastrzębiu Zdroju,

- w niedzielę 20 marca młodzież z Jastrzębia Zdroju oraz czeskiego Hawierzowa wyjechała do Tourcing we Francji. Jest to już XVIII edycja wymiany polsko – francuskiej.
W programie tegorocznego wyjazdu zaplanowano m. in. zwiedzanie Tourcing, Lille, Paryża oraz Antwerpii. Młodzież wróci do Jastrzębia 3 kwietnia br. wraz ze swoimi francuskimi przyjaciółmi. Grupa francuskich licealistów będzie przebywać w Polsce do 15 kwietnia br
.

 

 

- w zakresie zdrowia  

- został ogłoszony konkurs ofert na realizację programu pn.: „Profilaktyka oraz wczesne wykrywanie raka piersi wśród mieszkanek miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2005”. Realizacja programu polegać będzie na wykonaniu 500 badań mammograficznych wśród kobiet powyżej 38 roku życia, zamieszkałych na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, z wyłączeniem roczników finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

- został ogłoszony otwarty konkurs ofert na zadanie pn.: „Wydawanie gorącego posiłku dla osób w trudnej sytuacji życiowej”.

 

 

- w zakresie ochrony środowiska

- 24 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Miejskiej Spółki Wodnej w Jastrzębiu Zdroju podczas którego uchwalono plan pracy i plan finansowy Spółki na rok 2005. Zatwierdzono również roczne sprawozdanie rzeczowe i finansowe za 2004r. oraz udzielono absolutorium zarządowi Spółki.           

  

- w zakresie gospodarowania mieniem

- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż nieruchomości położonej przy al. Piłsudskiego o pow. 0.3870 ha, stanowiącej własność Miasta Jastrzębie Zdrój,

- dokonano sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Miasta na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Ranoszka w Jastrzębiu Zdroju,

- dokonano nabycia na rzecz Miasta 3 nieruchomości pod ulicę Bema o pow.0,0255 ha za łączną kwotę 2.040,00 zł,

 

- Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

- przyjmowano wnioski od osób ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Po wcześniejszym rozpatrzeniu w/w wniosków, w marcu br. wypłacono 1.865 dodatków - na kwotę 251.694,95 zł,

- po rozpatrzeniu złożonych odwołań od negatywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 3 odwołania zostały zaopiniowane pozytywnie, a 83 wnioski przełożono do rozpatrzenia w roku 2006. Na dzień 14 marca br. w Wydziale zarejestrowanych jest 168 wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy, które będą rozpatrywane w roku 2006,

- od 1 marca br. pracownicy Wydziału, reprezentują interesy Miasta, jako właściciela, na spotkaniach Wspólnot Mieszkaniowych. Na spotkaniach tych Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „DASZEK” sp. z o.o przedstawia swoją ofertę o zarządzanie wspólnotami.

 

- Miejski Zarząd Nieruchomości

W okresie od 18.02.2005r. do 18.03.2005r. przeprowadzono następujące przetargi nieograniczone:

 

            - w zakresie usług:

1) Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiekcie Przychodni Zdrowia przy ul. Wodeckiego 21 – przetarg odbędzie się w dniu 25.03.2005r.

- Zadanie 1 - Kontrola szczelności wewnętrznej instalacji gazowej i aparatów gazowych w budynkach mieszkalnych i użytkowych – przetarg odbył się w dniu 11.03.2005r – nierozstrzygnięty

- Zadanie 2 - Przegląd kotłów gazowych – przetarg odbył się w dniu 11.03.2005r. – nierozstrzygnięty,

 

2) Zadanie 1 – Ochrona dworca autobusowego ul. Sybiraków 2 – przetarg odbył się w dniu 01.03.2005r. – rozstrzygnięty w dniu 08.03.2005r. (postępowanie nie zostało zakończone z uwagi na wpłynięcie protestu),

          Zadanie 2 – Konwój wartości pieniężnych do Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu    Zdroju przetarg odbył się w dniu 01.03.2005r. – rozstrzygnięty w dniu 08.03.2005r.

 

- ponadto realizowano następujące zadania:

- prowadzono roboty instalacyjne  w zakresie: remontu instalacji gazowej, wymiany instalacji elektrycznej, c.o., wodno-kanalizacyjnej, wykonywania bieżących konserwacji w tym zakresie,

- prowadzono roboty ogólnobudowlane  w zakresie: remontów kapitalnych klatek schodowych, mieszkań, naprawy schodów, robót murarskich, realizacji zaleceń wynikających z protokołów kontroli kominiarskiej.

 

                        - w zakresie kultury i sportu

- prowadzono prace związane z podziałem środków finansowych dla organizacji pozarządowych na zadania własne gminy z dziedziny kultury i sportu,

- odbyły się spotkania w sprawie organizacji tegorocznych Juwenaliów, które mają odbyć się w maju, a także w sprawie organizacji Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków oraz III Mistrzostw Polski Klubów Kibica w Piłce Siatkowej, zaplanowanych do realizacji w maju br.,

- odbywały się przedstawienia:

- muzyczne: występ zespołu „Super Duo”, czyli znanych aktorów Mariana Opanii i Wiktora Zborowskiego (26 lutego), występ Josse Torresa z zespołem Latin Train (6 marca),

- kabaretowe: występ kabaretu MUMIO” (8 marca),

- koncerty: Wielkopostny Koncert Kameralny, w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego z Łodzi (20 marca),

- 22 marca odbył się V Konkurs Piosenki Obcojęzycznej z udziałem młodzieży szkół średnich,

 - w dniach od 25 lutego do 3 marca odbyła się V edycja objazdowego festiwalu filmowego „FILMOSTRADA”, podczas którego zaprezentowane zostały filmy z Wielkiej Brytanii, Brazylii, Rosji, Szwecji, Francji, Korei Południowej i Polski,

- w dniach od 14 do 18 marca odbywał się III Festiwal Frankofonii pt. „Zapach lawendy”.
W piątek 18.03.2005 miał miejsce finał imprezy połączony z rozstrzygnięciem konkursu na tablicę edukacyjną przedstawiającą kraj frankofoński „Frankofońskie Rendez–vous
2005, w którym udział wzięło 17 szkół z Jastrzębia Zdroju, a także z Rybnika, Żor, Gliwic, Sosnowca, Wodzisławia Śl.,

- w dniach od 22 lutego do 24 lutego w Hali Widowiskowo – Sportowej odbywały się Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Piłce Halowej Szkół,

- w dniach 12 – 13 marca w Szkole Podstawowej Nr 5 odbyły się V Mistrzostwa Jastrzębia Zdroju w Tenisie Stołowym Amatorów. W zawodach startowało 69 zawodników w 6-kategoriach,

- 13 marca rozpoczęła się runda Play Off Miejskiej Ligi Siatkówki Amatorów,

- 18 marca w Hali „Omega” odbył się Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym. Udział wzięło 13 Szkół Podstawowych oraz 9 gimnazjów,  

- w dniach 19 i 20 marca w Hali Widowiskowo – Sportowej odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików i Juniorów oraz Puchar Polski Seniorów w Taekwon-do,

- 19 marca w Istebnej odbył się I Turniej Mistrzów Halowych Amatorskich Lig Piłki Nożnej o Puchar Euroregionu Śląsk Cieszyński. Zwycięzcą została drużyna reprezentująca Miejską Ligę Piłki Halowej – Nordica Sport.

 

 

                        - Miejska Biblioteka Publiczna

W ramach obchodów „Dnia św. Patryka” odbyły się:

- wykład dr Elżbiety Zofii Chrzanowskiej z Politechniki Krakowskiej pt. „Opowieść o   Irlandii”;

- koncert zespołu muzycznego „STONEHENGE;

- konkursy: czytelniczy pt. „Irlandia w pigułce” oraz plastyczny pt. „Śladami Świętego Patryka – Zielona Wyspa Europy”,

- warsztaty artystyczne dla dzieci – wyrób biżuterii celtyckiej - „Obraz i wyobraźnia”;

 

Ponadto zorganizowano:

wystawy:

- wystawę fotografii dr Elżbiety Zofii Chrzanowskiej - „Irlandia – celtyckie dziedzictwo”,

- wystawę prac dzieci:

-  z klubu plastycznego „PĘDZELEK” - „Wiosna radosna”,

- ze Szkoły Podstawowej Nr 5 - „Świat w oczach dziecka,

- z Przedszkola Rehabilitacyjnego - „Wielkanocne motywy”,

 

spotkania autorskie:

- spotkanie z cyklu „Doktor Zagadka na tropie” z pracownikiem Muzeum Miejskiego w Żorach pt. „Tradycje wielkanocne

- spotkanie pt.: „Co ty wiesz o robieniu filmów…?!”

 

konkursy:

- międzyszkolny konkurs recytatorski dla uczniów klas III szkół podstawowych inspirowany twórczością Doroty Gellner - „Czarodziejski świat”,

- konkurs recytatorski z okazji Światowego Dnia Poezji - „Wiosna w poezji”

 

Trwa zbiórka książek w ramach kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom” pod hasłem: „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”.

 

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Pion Ochrony

- 28 lutego odbyło się rozstrzygnięcie na szczeblu miasta VII edycji konkursu rysunkowego pod hasłem: “Woda – Bezpieczeństwo – Ja”. Uroczystość odbyła się w ramach obchodów Światowego Dnia Obrony Cywilnej,

- 4 marca odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. W spotkaniu brały udział władze miasta, służby mundurowe, dyrektorzy zakładów pracy oraz pracownicy tych zakładów, zajmujący się sprawami obrony cywilnej. Spotkanie to było okazją do wręczenia wyróżnień i podziękowań za współpracę,

- 8 marca br. zakończyła pracę Powiatowa Komisja Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa dla miasta Jastrzębie Zdrój.

 

            - Straż Miejska

- w dniu 22 marca w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa odbył się konkurs pt. „Trzeźwe spojrzenie, bez alkoholu”. Do udziału w konkursie zaproszone zostały - wytypowane przez nauczycieli - zespoły uczniów z 6 szkół gimnazjalnych z terenu Jastrzębia Zdroju.

Konkurs polegał na przygotowaniu scenariusza dotyczącego profilaktyki uzależnień, na podstawie którego młodzież przedstawiała krótkie scenki tematyczne. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni, a zdobywcy I miejsca (Gimnazjum Nr 3) wezmą udział w Konkursie Ogólnopolskim, który odbędzie się w Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie. 

 

Chciałbym również poinformować o wygranej Naszego Miasta przed Trybunałem Konstytucyjnym, który orzekł, iż gminy nie będą musiały przejmować zdewastowanych i zdegradowanych nieruchomości, jakich zrzekli się ich dotychczasowi właściciele.

W kwietniu 2004 roku Jastrzębie Zdrój zaskarżyło do Trybunału Konstytucyjnego art. 179 kodeksu cywilnego, który zezwalał na jednostronne notarialne pozbycie się na rzecz gminy niechcianej własności.

W ten sposób w styczniu 2004 roku jedna ze spółdzielni mieszkaniowych zrzekła się prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności czterech budynków znajdujących się przy ul. Armii Krajowej oraz jednego budynku przy ul. Wodzisławskiej. Pięć miesięcy później inna spółdzielnia przekazała nam taką samą drogą dwa budynki przy ul. Pszczyńskiej. Tym samym miasto zmuszone zostało do ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych wiążących się z utrzymaniem nieruchomości.

Trybunał po rozpatrzeniu skarg złożonych przez Jastrzębie Zdrój, Knurów i Toruń uznał, że przepis ten jest niezgodny z art. 2 i 165 Konstytucji, gdyż narusza zasady państwa prawnego i godzi w samodzielność prywatnoprawną gmin.

Trybunał wskazał, że ustawodawca nie rozważył, w jaki sposób mają być chronione interesy osób trzecich, które na nieruchomościach miały ustanowione np. służebności, czy którym służyło prawo dzierżawy, najmu, pierwokupu, odkupu itp. Co więcej, obciążył gminę wyjątkowymi obowiązkami, gdyż zrzeczeniem się prawa własności z reguły objęte są zdewastowane nieruchomości, nie posiadające żadnej wartości rynkowej. Zdaniem Trybunału, przyjęte rozwiązanie godzi w samodzielność gminy, jak i normę konstytucyjną, która ją chroni.

Trybunał oznaczył 16-miesięczny termin utraty mocy prawnej zaskarżonego przepisu. Jeżeli w tym czasie Sejm nie znowelizuje przepisu art. 179 kodeksu cywilnego, utraci on moc z dniem 15 lipca 2006 roku.

Chciałbym również poinformować, że wystosuję pismo do Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju z prośbą o wyjaśnienie kwestii poruszonych w artykule pt. „Jastrzębska ośmiornica” – wywiad z Naczelnikiem Sekcji do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji – podinspektorem Leszkiem Kłosińskim. Artykuł ukazał się w numerze 3 (marzec 2005) miesięcznika Jastrzębski Przegląd. 

 

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 31.03.2005 12:44
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 386
Drukuj Zapisz do PDF