W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Projekt uchwały w sprawie zmiany „Zasad przyznawania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

RSS

 

 

Uchwała Nr…………..

Rady Miasta Jastrzębie -Zdrój

z dnia ……………….r.

 

w sprawie zmiany „Zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.1515), oraz art. 400a ust.1 pkt 2, 21, 22 i 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2013.1232 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 z późniejszymi zmianami),

 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój

uchwala

 

§ 1

W Uchwale Nr XVI.127.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowych  ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały, o którym mowa w § 2, który otrzymuje jednolity tekst o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016 roku.

 

 

Uzasadnienie

 

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój ze  środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które stanowią dochody budżetu miasta, dofinansowuje zadania realizowane przez osoby fizyczne z zakresu ochrony środowiska takie, jak zakup i montaż niskoemisyjnych kotłów grzewczych czy  pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach państwowego monitoringu środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach dokonuje oceny jakości powietrza w województwie śląskim. W wyniku utrzymujących się w Aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej przekroczeń dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 opracowany został dla miasta Jastrzębie-Zdrój program ochrony powietrza mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych. Głównym celem postawionym w tym programie jest ochrona zdrowia mieszkańców województwa śląskiego poprzez realizację zadań polegających na likwidacji niskiej emisji, która to jest główną przyczyną przekroczeń poziomów dopuszczalnych PM10 i PM2,5. Niniejszy projekt uchwały wprowadza zmiany w Załączniku nr 1 dotychczasowej uchwały polegające na wprowadzeniu zapisu o spełnieniu przez dofinansowany kocioł węglowy z automatycznym podajnikiem kryteriów sprawności cieplnej i wymagań w zakresie emisji wg obowiązującej Polskiej Normy w klasie 4 i 5. Kotły posiadające klasę 4 lub 5 spełniają bowiem zaostrzone wymagania w zakresie granicznych wartości emisji zanieczyszczeń, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza oraz zdrowia społeczeństwa. Zmiany dotyczą również zwiększenia kwoty dotacji dla inwestycji polegających na zakupie i montażu ogniw fotowoltaicznych, gruntowych pomp ciepła oraz podłączeniach budynków do miejskiej sieci centralnego ogrzewania. Podejmowane działania mają  zachęcić mieszkańców do montażu tych urządzeń w swoich gospodarstwach domowych, co w efekcie przyczyni się to do systematycznej poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Dofinansowanie kosztów inwestycji określonych w proponowanych zasadach przyznawania dotacji będzie realizowane w ramach środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Załączniki:

Wytworzył: Barbara Madera
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 25.11.2015 13:28
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 112
Odpowiedzialny za treść: Barbara Madera
Data wytworzenia: 25.11.2015
Opublikował w BIP: Katarzyna Abrahamczyk
Data opublikowania: 25.11.2015 13:27
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 486
Drukuj Zapisz do PDF