W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 1033 w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok. (XVLII/1033/2006)

RSS

UCHWAŁA  NR  XVLII/1033/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 19 października  2006 roku

w sprawie zmian budżetu miasta Jastrzębie Zdrój na 2006 rok.

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,9 lit. c, e, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (jednolity  tekst Dz. U.   Nr 142 poz. 1591  z 2001roku z późniejszymi zmianami), w związku z  art. 92  ust. 3  ustawy  z  dnia 5 czerwca   o samorządzie    powiatowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1592,  z  2001 roku z późniejszymi zmianami),  art. 165, art. 166, art.168, art. 173, art. 174, art. 176 art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku -   Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację     publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z 1998 roku z późniejszymi zmianami), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z  2001 roku  z  późniejszymi  zmianami), art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z późn. zmian.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie  planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  j.s.t. ustawami,  przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 135 poz. 955 z 2006 roku) w oparciu o opinie Komisji,       

 

       

u c h w a l a :

§ 1

Zmienić  plan dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Zmienić plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu miasta na 2006 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Zmienić „Limit wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2006 oraz na lata 2007-2008 z uwzględnieniem wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu przedakcesyjnego PHARE 2003 i funduszy strukturalnych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” przy równoczesnej zmianie źródeł finansowania, zgodnie z Załącznikiem  Nr 3.

§ 4

Zmienić plan dochodów i wydatków w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

UZASADNIENIE do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2006 rok

Załącznik Nr 1

 

W budżecie miasta proponuje się wprowadzić następujące zmiany:

1.       Zwiększyć dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa  o kwotę 615 000 zł z tytułu zwrotu do budżetu miasta  nadmiernie pobranej dotacji. Proponuje się także  zmniejszenie planu dochodów 3 027 608 zł, przy równoczesnym zmniejszeniu wydatków o 1 453 089 zł. Zmniejszenie ma na celu urealnienie planu, w jednostce budżetowej  - Miejski Zarząd Nieruchomości.

 

2.       Zwiększyć dochody w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 2 120 796   z tytułu zwrotu do budżetu miasta środków pochodzących z wydatków, które nie wygasły z upływem 2005 roku.

            

3.       Zwiększyć dochody i wydatki  w dziale 801  – Oświata i wychowanie  o kwotę 106 551 zł, w tym ze sprzedaży makulatury i złomu 4 994 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na remonty oraz 101 557 zł (tj. 80%) na realizację programu  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Program Sokrates Comenius .

 

4.       Zwiększyć dochody i wydatki  w dziale 801  – Oświata i wychowanie  o kwotę 266 791 zł na realizację zadań w ramach otrzymanych środków z Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci.

 

5.       Zwiększyć dochody i wydatki w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe o kwotę 88 780 zł na wypłatę stypendiów dla studentów.

 

6.       Zwiększyć dochody w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25 980 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz wydatki o kwotę 34 640 zł.   Różnicę w wysokości 8 660 zł    proponuje się pokryć z wolnych środków w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

 

7.       Zmniejszyć wydatki dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa planowane  na ewentualną wypłatę odszkodowań za grunty położone w tzw. strefie Centrum w o kwotę 2 800 000 zł.

 

8.       W dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę 246 zł w związku z wpłatą do budżetu miasta środków za udostępnienie powierzchni wystawienniczej oraz o kwotę 6 565 zł z tytuły wpłaty kary za nieterminową dostawę  sprzętu medycznego. Kwotę 246 zł proponuje się przeznaczyć na programy profilaktyczne, 6 565 zł na wydatki majątkowe – Zakup sprzętu medycznego.

 

9.       Zwiększyć  dochody i wydatki w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 11 150 zł  w związku z otrzymaniem  dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyjazdy dzieci szkół podstawowych na tzw. „Zielone szkoły”

 

  1. Zwiększyć  wydatki budżetu miasta w dziale 756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o 46 000 zł z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych i kserokopiarki (związane  z poborem podatków i opłat), przy równoczesnym zmniejszeniu limitu wydatków na obsługę długu.

 

11.   Zmniejszyć limit  wydatków na poręczenia  w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, o kwotę 1 750 000 zł. Limit w tej wysokości był zabezpieczony na ewentualną spłatę poręczenia JTBS DASZEK. Ponieważ spółka terminowo  spłaciła należności kredytowe,  proponuje się uwolnić wymieniony limit. Ponadto w tym dziale proponuje się zmniejszyć limit wydatków na obsługę długu o kwotę    371 061 zł, ponieważ koszty związane z zaciąganym kredytem są niższe niż zakładano w planie oraz w związku z zaliczeniem odsetek od kredytu inwestycyjnego w ciężar nie zakończonych zadań inwestycyjnych.

 

12.   Zwiększyć  wydatki budżetu miasta w dziale 600  – Transport i łączność o kwotę 350 000 zł na zadnie inwestycyjne Nr 74 „Budowa sygnalizacji świetlnej” (z środków niewygasających).

 

Załącznik Nr 2

 

Proponuje się zmniejszyć planowany do zaciągnięcia kredyt o 5 615 107 zł, czyli do kwoty 36 000 000zł.  Kredyt w tej wysokości pokryje potrzeby.

 

Załącznik Nr 3

 

1.       W załączniku tym proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu limitów wydatków inwestycyjnych, wynikających ze zmian określonych w załączniku Nr 1 oraz w kolejnych latach  :

 

1). 2 415 000 zł w 2007 roku, w tym :

 

     -zad.Nr 25 Cmentarze  (kontynuacja)  – kwota  30 000 zł,

     -zad.Nr 37 Modernizacja obiektu  ul.  Wielkopolska 1A kontynuacja) - kwota  345 000 zł.

     -zad.Nr 46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 (kontynuacja) – kwota  6 600 zł.

     -zad.Nr 52 Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 UŚ (kontynuacja) – kwota  6 600 zł,

     -zad.Nr 92 Modernizacja budynku ul. Gagarina 108, 110, 112 (kontynuacja) - kwota

                        17 600 zł.

    -zad.Nr  44  Modernizacja obiektu ul. Kościelna (kontynuacja) – kwota 200 000 zł

    -zad.Nr  60  Modernizacja obiektu ul. Klubowa 2 (kontynuacja) – kwota 674 000 zł,

    -zad.Nr  95  Modernizacja budynku administracyjnego ul. 1 Maja 55 (kontynuacja) – kwota          8 800  zł,

 

    -zad.Nr       Modernizacja kompleksu obiektów schroniska przy ul. Norwida (nowe) –

                        kwota 50 000 zł

    -zad.Nr       Adaptacja placu składowego przy ul Dworcowej na parking (nowe) – kwota

                       200 000 zł

    -zad.Nr      Adaptacja obiektów byłej stacji paliw na gminny punkt odbioru zużytego

                       sprzętu elektrycznego i elektronicznego (nowe) – kwota 80 000 zł,

    -zad.Nr 18  Dokumentacja przyszłościowa (kontynuacja) – kwota 241 400,

    -zad.Nr 50  Sprzęt kserograficzny i komputerowy dla gminnych jednostek organizacyjnych

                       (kontynuacja) – kwota 200 000 zł,

    -zad.Nr 47  Zakup sprzętu medycznego (kontynuacja) – kwota 255 000 zł,

    -zad.Nr 23  Zakup urządzeń kuchennych (kontynuacja) – kwota 50 000 zł,

    -zad.Nr      Zakup sprzętu i urządzeń (nowe) – kwota 50 000 zł,

 

2). 2 579 200  zł w 2008 roku, w tym :

 

    -zad.Nr 189 Parking ul.H.Sawickiej (kontynuacja) – kwota 280 600 zł,

    -zad.Nr 187 Modernizacja budynku przy ul.Gajowej 11 A (kontynuacja) – kwota 183 000 zł,

    -zad.Nr   46 Modernizacja obiektu ul. Pszczyńska 140 (kontynuacja) – kwota 244 000 zł,

    -zad.Nr   61 Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne ul. Pszczyńska 292 (kontynuacja)

                        - kwota 1 164 000 zł,

    -zad.Nr  52  Modernizacja obiektu ul. 1 Maja 61 UŚ  (kontynuacja) – kwota 219 600 zł,

    -zad.Nr  95  Modernizacja budynku administrowanego ul. 1 Maja 55 (kontynuacja)  – kwota

                       488 000 zł.

 

Zakres rzeczowy określają załączniki do niniejszego uzasadnienia. 

 

2.       W związku z tym, że Miasto nie otrzymało środków unijnych, ani dotacji z budżetu państwa na 2007 rok na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg publicznych oraz kanalizacji sanitarnej na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica należy zmniejszyć limit wydatków inwestycyjnych 2007 roku  tego zadania o 675 444 zł – środki unijne i 90 059 zł – dotacja z budżetu państwa.

3.       W związku z otrzymaniem od Marszałka Województwa Śląskiego zawiadomienia o wysokości środków ze ZPORR na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. A. Krajowej dokonuje się zmiany źródeł finansowania tego zadania w 2008 roku polegającej na zmniejszeniu o kwotę 2 113 zł środków z funduszy UE i zwiększeniu o tę samą kwotę udziału własnego Miasta.

 

 

Załącznik Nr 4

W załączniku tym proponuje się zwiększyć dochody i wydatki w rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych z tytułu

- wynajmu pomieszczeń szkolnych  6 113 zł,

- prowizji za zbiorowe ubezpieczenie uczniów od towarzystwa ubezpieczeniowego 3 000 zł,

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych 312 zł,

- zgromadzonych odsetek od środków na rachunku bankowym 5 zł.

- stanu środków z roku poprzedniego 32 986 zł,

Uzyskane dochody jednostki przeznaczają głównie na remonty i zakup wyposażenia.

 

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.10.2006 09:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 55
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 25.10.2006 09:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 159
Drukuj Zapisz do PDF