W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 926 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja pod (XLV/926/2006)

RSS

Uchwała Nr XLV/926/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

 

z dnia 29 czerwca 2006

 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa na terenie miasta Jastrzębie Zdrój.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15,art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) art.12 pkt.11,art.40 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr.142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami) art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104).

 

Rada Miasta w Jastrzębiu Zdroju

uchwala

 

§1

1/. Określić szczegółowe zasady i tryb umarzania , odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych , w tym cywilnoprawnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późniejszymi zmianami), zwanych dalej „należnościami".

2/. Pod pojęciem należności należy rozumieć należność główną wraz z odsetkami za zwłokę i innymi należnościami ubocznymi ustaloną na dzień wydania decyzji, przysługującej od dłużnika tj. osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

 

§2

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do należności przypadających miastu, których zasady, tryb umarzania, odraczania spłaty oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

 

§3

1/. Należności mogą być umarzane w całości lub w części jeżeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:

1)   dłużnik - osoba fizyczna zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2)   dłużnik - osoba prawna został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)    sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13 oraz art. 361 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ),

4)   zachodzi uzasadnione przypuszczenie że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

5)    należność nie została zapłacona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

6)    nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu,

7)   w wyniku postępowania egzekucyjnego tub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić należności,

8)    kwota należności nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia,

9)   ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, w szczególności jego egzystencji lub osób pozostających na jego utrzymaniu.

2/. Należności mogą być również umorzone w całości lub w części, mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1,jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaże że za umorzeniem przemawia ważny interes dłużnika lub interes publiczny, a odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty nie zapewniłoby spłaty tych należności.

3/. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umarzania zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

4/. Umorzenie należności głównej powoduje również umorzenie należności ubocznych w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona należność główna.

5/. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy tylko części należności, organ lub osoba uprawniona oznacza termin zapłaty pozostałej części należności, z zastrzeżeniem, że w razie niedotrzymania przez dłużnika terminu jej zapłaty natychmiast wymagalna staje się cała należność.

 

§4

1/. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta , na wniosek dłużnika , mogą odroczyć termin spłaty całości lub części należności albo rozłożyć płatność całości lub części należności na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Miasta.

2/. Odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie terminu płatności na raty może być udzielone na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku , za wyjątkiem należności wynikających z ustawy o pomocy społecznej , które mogą być w uzasadnionych przypadkach rozłożone na okres 36 miesięcy , w tym z tytułu :

1)   odpłatności rodziców biologicznych i opiekunów prawnych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych ,

2)    odpłatności za usługi opiekuńcze pełnione wobec osób chorych lub niepełnosprawnych ,

3)   zwrotu świadczeń z pomocy społecznej nienależnie pobranych.

3/. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości wierzytelności, której termin płatności odroczono albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, wierzytelność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami za zwłokę.

 

§5

1/.   Do umarzania wierzytelności uprawnieni są

1)    Kierownicy jednostek jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo dwukrotności wynagrodzenia minimalnego w zakresie działania jednostek

2)    Prezydent Miasta lub osoba przez niego upoważniona po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu jeżeli kwota wierzytelności przekracza kwotę wymienioną w ust.1 a nie przekracza piętnastokrotności wynagrodzenia minimalnego

3)    Rada Miasta jeżeli kwota należności przekracza piętnastokrotność wynagrodzenia minimalnego

2/.   Przez użyte w ust. 1 określenie wynagrodzenie minimalne oznacza minimalne wynagrodzenie za pracę  ogłaszane w  drodze  obwieszczenia   Prezesa  Rady  Ministrów w  Monitorze   Polskim obowiązujące w ostatnim dniu roku poprzedzającego umorzenie.

3/.   Kwoty wierzytelności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

 

§6

Umorzenie należności oraz odroczenie terminu zapłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje :

w odniesieniu do należności o charakterze administracyjno-prawnym - na podstawie decyzji, w odniesieniu do zaległości cywilno-prawnych - na podstawie przepisów prawa cywilnego ,

 

§7

1/.   Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta przedstawiają Prezydentowi Miasta sprawozdanie z przyznanych ulg według załączonego wzoru.

2/.  Sprawozdanie o którym mowa w ust. 2 sporządza się według stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie 30 dni od upływu okresu sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje się narastająco od początku roku.

 

§8

Traci moc uchwała Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XVI/325/2004 z dnia 22 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa na terenia miasta Jastrzębie Zdrój.

 

§9

Przy umarzaniu, odraczaniu terminu spłaty lub rozkładaniu na raty należności, o których mowa w niniejszej uchwale, przypadających od dłużnika będącego podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, mogą mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. Nr 123 poz.1291)

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta i kierownikom jednostek organizacyjnych.

 

§11

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 08:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 56
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 08:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 61
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 08:09
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 61
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 08:09
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2011 08:53
Liczba wyświetleń: 130
Drukuj Zapisz do PDF