W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 924 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (XLV/924/2006)

RSS

UCHWAŁA  NR XLV/924/2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z  dnia 29 czerwca  2006 roku

w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości   materiałów     informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

     Na podstawie  art. 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591  z 2001 roku z późn. zm.), art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592  z późn. zm.), art. 179-184  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),  Rada Miasta Jastrzębie Zdrój

u c h w a l a :

§ 1

1.       Procedurę uchwalania  budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych  towarzyszących projektowi budżetu.

2.       Proces tworzeniu projektu uchwały budżetowej.

§ 2

1.       W przygotowywaniu projektu budżetu   uczestniczą wszystkie stałe komisje Rady  Miasta we współpracy z jednostkami pomocniczymi oraz ,jednostkami organizacyjnymi Miasta, określonymi w odrębnym przepisie.

2.       Uczestnicy wymienieni w pkt. 1 uwzględniają w projekcie budżetu obowiązujące strategie i programy Miasta.

§ 3

Projekt budżetu Miasta określa:

1.       Prognozowane dochody budżetu Miasta wg źródeł i działów obowiązującej klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania gminy i powiatu,  przy zastosowaniu aktualnych stawek podatkowych oraz opłat, według wzoru Nr 1.

2.       Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,  podlegające  przekazaniu do budżetu państwa w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według wzoru Nr 2.

3.       Limit wydatków budżetu Miasta w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową z podziałem na działy  i rozdziały   z wyodrębnieniem:

a)       wydatków bieżących, w tym:

-          wynagrodzeń

-          pochodnych od wynagrodzeń,

-          dotacji,

-          wydatków na obsługę długu,

-          wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji,

b)       wydatków majątkowych, w tym:

-          inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

-          udziałów,

według wzoru Nr 3.

4.       Projekt planu finansowego zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, obejmujący dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej oraz wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących , w tym w szczególności  wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych, według wzoru Nr 4.

5.       Źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej.

6.       Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego, według wzoru Nr 5.

7.       Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym, z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów i zadań, według wzoru Nr 6.

8.       Wydatki na  programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, według wzoru Nr 7

9.       Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, według wzoru Nr 8.

10.   Zestawienie przychodów i wydatków funduszy celowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według wzoru Nr 9.

11.   Zestawienie wydatków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta, według wzoru Nr 10.

12.   Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, według wzoru Nr 11.

13.   Dochody i wydatki związane z realizacją wspólnych zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, według wzoru Nr 12.

14.   Zestawienie dotacji z budżetu Miasta dla instytucji kultury oraz dla innych podmiotów na realizację zadań Miasta, według wzoru Nr 13.

15.   Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Miasto na:

a)       pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu,

b)       finansowanie planowanego deficytu,

c)       spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

16.   Upoważnienia Prezydenta Miasta do:

a)       zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu,

b)       zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków określonych w wieloletnim programie inwestycyjnym oraz wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,

c)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w roku następnym,

d)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

e)       dokonywania zmian w budżecie Miasta z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

f)         przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta swoich uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów.

 

§ 4

1.    Objaśnienia do projektu budżetu Miasta powinny zawierać:

a)       w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych źródeł dochodów ze wskazaniem sposobu i podstaw ich kalkulacji,

b)       w zakresie wydatków – omówienie głównych kierunków wydatków bieżących oraz omówienie planowanych zadań majątkowych,

c)       omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami zaciągniętych kredytów i pożyczek,

d)       w zakresie  środków pozabudżetowych – omówienie źródeł przychodów i wydatków nimi finansowanych w rachunku dochodów własnych oraz  funduszy celowych.

2.       Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku poprzedniego.  

3.       Objaśnienia zawierają również informację o:

a)       planowanych zadaniach remontowych według wzoru Nr 14,

b)       liczbie etatów kalkulacyjnych jednostek organizacyjnych Miasta według wzoru Nr 15,

c)       stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Miasta, obejmującą ogólne kwoty zobowiązań finansowych i wierzytelności z podziałem na poszczególne tytuły.

d)       zaciągniętych kredytach/pożyczkach, która obejmuje :

-         nazwę zadania,

-         wysokość kredytu/pożyczki,

-         określenie podmiotu udzielającego kredyt/pożyczkę,

-         harmonogram spłaty,

-         źródła finansowania zaciągniętego kredytu/pożyczki.

 

§ 5

Wytyczne do opracowania  materiałów planistycznych do projektu budżetu:

1.        Wielkość  wydatków  majątkowych  odpowiada  wydatkom określonym w wieloletnim  programie inwestycyjnym. 

2.        Wielkość wydatków bieżących (za wyjątkiem wydatków na remonty) należy szacować w oparciu  o katalog zadań  w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku  budżetowego w ten sposób, że wydatki stałe kalkulować na poziomie cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem wskaźnika inflacji określonego w założeniach do konstrukcji budżetu państwa.

 

3.        Ustalić rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe, w tym w szczególności na:

a)      ewentualne podwyżki wynagrodzeń w wysokości  nie mniejszej niż wzrost wynagrodzeń określony w założeniach do konstrukcji budżetu państwa,

b)      dokształcanie nauczycieli w wysokości do 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli,

c)      fundusz nagród Prezydenta Miasta z okazji Dnia Nauczyciela w wysokości do 0,3 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

4.        Ustalić liczbę etatów kalkulacyjnych na poziomie planu po zmianach na dzień 1 września roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem przewidywanych zmian.

5.        Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

a)       zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

b)       zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

c)       zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

d)       zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych lub prac interwencyjnych,

e)       zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla miasta,

f)         zadania, przy realizacji których można wykorzystać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6

1.       Radni,  komisje  Rady  Miasta,    przedstawiciele   jednostek   pomocniczych     składają do wydziałów i biur  resortowych Urzędu Miasta  wnioski   do   projektu  budżetu   w   terminie  do   31 sierpnia   roku    poprzedzającego   rok  budżetowy.

2.       Dyrektorzy  i  kierownicy  jednostek  organizacyjnych  Miasta  oraz  naczelnicy   wydziałów opracowują  plany  rzeczowe zadań oraz projekty planów finansowych według wzorów stanowiących załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok      budżetowy przekazują zatwierdzone projekty Skarbnikowi Miasta.

3.       Projekty planów finansowych, o których mowa w pkt. 2 i 3 należy opracować na podstawie wytycznych  określonych w § 5.

§ 7

Skarbnik Miasta w oparciu o przedłożone plany rzeczowe, projekty planów finansowych,  otrzymane informacje o wielkościach dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,  subwencji z budżetu państwa oraz udziałów w podatku dochodowym opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu w terminie do 15 października roku poprzedzającego rok  budżetowy.

§ 8

W oparciu o materiały, o których mowa § 7 Prezydent Miasta przygotowuje projekt uchwały budżetowej w szczegółowości określonej w ustawie o finansach publicznych.

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej następuje w formie zarządzenia Prezydenta Miasta.

§ 9

1. Do projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami Prezydent  Miasta przedkłada w załączeniu:

    a) Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych

         i zaciągniętych zobowiązań, według wzoru Nr 16.

    b) Informację o stanie mienia komunalnego.

2. Informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje dane odnoszące się do :

a)       praw własności,

b)       ograniczonych praw rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,

c)       zmian w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym  w pkt. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)       dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e)       inne informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego należy opracować, według wzoru Nr 17.

 

 

§ 10

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz  informację o stanie mienia komunalnego Prezydent Miasta przedkłada w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok  budżetowy:

a)       Radzie  Miasta Jastrzębie Zdrój,

b)       Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu wydania opinii.

§ 11

1.       Przewodniczący Rady Miasta przesyła niezwłocznie, projekt uchwały budżetowej wraz z materiałami    informacyjnymi  do zaopiniowania stałym komisjom Rady Miasta, wyznaczając harmonogram prac Rady.

2.       W przypadku, gdy komisja wnioskuje o zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów, a tym samym zwiększenia deficytu, komisja sama wskazuje źródła pokrycia zwiększonego deficytu budżetu. Źródłem finansowania nie może być rezerwa ogólna budżetu. Wniosków nie spełniających tego wymogu nie uwzględnia się.

3.       Opinie o których mowa w pkt. 1 oraz ewentualne wnioski zmieniające projekt uchwały budżetowej Przewodniczący Rady Miasta przesyła do komisji właściwej do spraw budżetu, która po ich weryfikacji przekazuje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej Prezydentowi Miasta  na 10 dni przed wyznaczonym terminem sesji.

4.       W posiedzeniu komisji właściwej do spraw budżetu, uczestniczą przewodniczący stałych komisji Rady oraz Prezydent Miasta  i Skarbnik Miasta.

5.       Prezydent Miasta po zapoznaniu się z treścią opinii, o której mowa w pkt. 3 uwzględnia lub odrzuca propozycje zmian w niej zawarte i nie później niż na pięć dni przed Sesją przedkłada Radzie do uchwalenia projekt uchwały budżetowej.

6.       Rada Miasta rozpatruje  projekt uchwały budżetowej i uchwala budżet na sesji, która powinna być zwołana przed rozpoczęciem roku budżetowego.

§ 12

Porządek sesji Rady Miasta, na której rozpatrywany będzie projekt uchwały budżetowej,  uwzględnia następujące punkty :

1.    Odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2.    Odczytanie opinii komisji właściwej do spraw budżetu,

3.    Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

4.    Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 13

Traci moc uchwała Nr X/193/2003 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 17 czerwca 2003 roku  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 07:46
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba pobrań: 55
Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 18.07.2006 07:46
Ostatnio zaktualizował: Rafał Stelmaczonek
Data ostatniej aktualizacji: 01.08.2006 08:38
Liczba wyświetleń: 224
Drukuj Zapisz do PDF