W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwała nr 923 w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostekbudżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych (XLV/923/2006)

RSS

UCHWAŁA  NR XLV/923/2006

RADY MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ

z  dnia 29 czerwca  2006 roku

w sprawie  ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostekbudżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych.

 

 

Na  podstawie art. 18  ust. 2  pkt 15 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym (jednolity tekst Dz.U. z  2001 roku Nr 142 poz. 1591  z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 3 i 4    ustawy     z    dnia   30 czerwca   2005 roku  o  finansach  publicznych  (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.), w oparciu  o  opinię  Komisji  Skarbu 

                                                     Rada  Miasta Jastrzębie  Zdrój 

u c h w a l a

§ 1

1.       Ustalić, że jednostki budżetowe wymienione w załączniku do uchwały utworzą rachunki dochodów własnych, na których gromadzić będą dochody uzyskane  z następujących źródeł:

1)    opłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, z wyjątkiem mieszkań służbowych,

2)    opłaty    za      wynajem   powierzchni    reklamowych   na    terenie    placówek    oświatowo     

     wychowawczych,

3)    opłaty za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,

4)    prowizje towarzystw ubezpieczeniowych,

5)    opłaty za usługi i wyroby wykonywane w ramach praktycznej nauki zawodu,

6)    opłaty za egzaminy eksternistyczne, 

7)    opłaty za  egzaminy  na  tytuły  kwalifikacyjne oraz  za przyznanie  tytułu  kwalifikacyjnego bez  

     egzaminu, 

8)    opłaty za kursy i szkolenia umożliwiające  uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych,

9)    nawiązki sądowe,

9)  odsetki od środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych,

2.  Dochody własne jednostek budżetowych, o których mowa w ust.1 mogą być przeznaczone na:

1)    koszty związane z wynajmem pomieszczeń i powierzchni reklamowych,

2)    remonty i naprawy w wynajmowanych pomieszczeniach,

3)    zakup materiałów  i sprzętu do prowadzenia praktycznej nauki zawodu,

4)    zakup pomocy naukowych i dydaktycznych,

5)    koszty związane z działalnością państwowych komisji egzaminacyjnych przeprowadzających  egzaminy  eksternistyczne oraz egzaminy na tytuły kwalifikacyjne, w tym wynagrodzenia  bezosobowe dla członków komisji,

6)    koszty związane z prowadzeniem kursów i szkoleń, w tym wynagrodzenia bezosobowe  dla osób prowadzących zajęcia na organizowanych kursach i szkoleniach, 

7)    zakup materiałów i  doposażenia służącego jednostce do pozyskania dochodów własnych,

8)    pomoc materialną dla dzieci i młodzieży,

9)    organizacja wypoczynku wakacyjnego wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

    10) koszty prowadzenia rachunku bankowego dochodów własnych.

§ 2

Należności i zobowiązania oraz zgromadzone środki finansowe środków specjalnych ustalone na dzień utworzenia rachunku dochodów własnych stają się należnościami i zobowiązaniami oraz środkami finansowymi rachunku dochodów własnych.

 

§ 3

Nadwyżka środków  obrotowych, na rachunku dochodów własnych jednostek, na dzień 31 grudnia roku budżetowego, nie podlega przekazaniu do budżetu Miasta.

  

§ 4

Traci moc Uchwała  Nr  XXX/639/2005  Rady  Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia  źródeł  dochodów  własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania   jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych.

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XLV/923/2006

Rady Miasta Jastrzębie Zdrój

z dnia 29 czerwca 2006 roku

Wykaz jednostek budżetowych, które tworzą rachunek dochodów własnych.

1)       Szkoła Podstawowa Nr   3 w Jastrzębiu Zdroju

2)       Szkoła Podstawowa Nr   4 w Jastrzębiu Zdroju

3)       Szkoła Podstawowa Nr   5 w Jastrzębiu Zdroju

4)       Szkoła Podstawowa Nr   6 w Jastrzębiu Zdroju

5)       Szkoła Podstawowa Nr   9 w Jastrzębiu Zdroju

6)       Szkoła Podstawowa Nr 10 w Jastrzębiu Zdroju

7)       Szkoła Podstawowa Nr 12 w Jastrzębiu Zdroju

8)       Szkoła Podstawowa Nr 15 w Jastrzębiu Zdroju

9)       Szkoła Podstawowa Nr 16 w Jastrzębiu Zdroju

10)   Szkoła Podstawowa Nr 18 w Jastrzębiu Zdroju

11)   Szkoła Podstawowa Nr 19 w Jastrzębiu Zdroju

12)   Gimnazjum Nr 7 w Jastrzębiu Zdroju

13)   Gimnazjum Nr 8 w Jastrzębiu Zdroju

14)   Gimnazjum Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

15)   Zespół Szkół Nr   1 w Jastrzębiu Zdroju

16)   Zespół Szkół Nr   2 w Jastrzębiu Zdroju

17)   Zespół Szkół Nr   3 w Jastrzębiu Zdroju

18)   Zespół szkół Nr 4 w Jastrzębiu Zdroju

19)   Zespół Szkół Nr   5 w Jastrzębiu Zdroju

20)   Zespół Szkół Nr   6 w Jastrzębiu Zdroju

21)   Zespół Szkół Nr   7 w Jastrzębiu Zdroju

22)   Zespół Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

23)   Zespół Szkół Handlowych w Jastrzębiu Zdroju

24)   Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu Zdroju

25)   Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu Zdroju

26)   Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu Zdroju

27)   Ognisko Wychowawcze

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały :

 Uzasadnienie

 

         Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwałą Nr 49/XII/2005 z 10 maja 2005 roku stwierdziła nieważność Uchwały Rady Miasta Jastrzębie Zdrój Nr XXX/639/2005 z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie ustalenia źródeł dochodów własnych, ich przeznaczenia oraz wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych.

Nieważność tej uchwały Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła  w części dotyczącej par.1 ust.1 pkt 9 oraz par.1 ust. 2 pkt 9, w których jako źródła rachunku dochodów własnych wymienia się środki dla placówek oświatowo - wychowawczych pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki pochodzące  z budżetu Unii Europejskiej.

Swoje stanowisko Izba uzasadnia tym, iż dochody, o których mowa w wyżej wymienionej uchwale stanowią, na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody budżetów JST.

Wobec tego, proponuje się zmienić przedmiotową uchwałę w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto wprowadza się do wykazu jednostek budżetowych, przy których funkcjonują rachunki dochodów własnych Zespół Szkół Nr 4 i Ognisko Wychowawcze.

Opublikował w BIP: Rafał Stelmaczonek
Data opublikowania: 17.07.2006 15:12
Ostatnio zaktualizował: Admin Admin
Liczba wyświetleń: 176
Drukuj Zapisz do PDF